No. 342. Woensdag 6 November 1867. 7de Jaarg. NAJAARS BlimiSCI MM. ti TE MEUZEN, OP WOENSDAG M 13 NOVEMBER 1867. 8POORWGGDIEMST. Bij deze Courant belioort een BIJVOEG SEL. Neuzen, 1 November 1867. Sedert de vorige week heeft er eene belang- rijke wending plaats gehad in de Italiaansche zaken en ofsckoon de geregelde correspondentie met Rome is afgebroken en men vaak de meest uiteenloopende berigten ontvangtis het groote feit de ontvlugting van Garibaldi van Caprera en zijn weder optreden aan het lioofd der vrij- scharen, ten gevolge waarvan het Fransche expe- ditionaire corps bevel heeft ontvangen naar Italie te vertrekkeu en reeds te Civita Yecchia is ontscheept. In de vorige week scheen alles aan te duiden, dat de oplossing der Romeinsche kwestie zou worden verdaagd. Koning Victor Emanuel had gebukt voor de bedreiging van keizer Napoleon en wilde met kracht tegen de revolutionaire partij optreden, ten einde daardoor de Fransche tusschenkomst te voorkomen. De vernieuwde optreding van Garibaldi heeft evenwel aan die overleggingen gedeeltelijk den bodem ingeSlagen. 't Is gcbleken, dat deze volksman nog altijd een onweerstaanbaren invloed op zijne landgenooten weet uit te oef'enen, en dat zelfs Gialdini, ove- rigens "geen vriend van den ex-dictatorden moed gemist heeft Garibaldi op nieuw onscha- delijk te maken, waar hij, door duizenden om- ringd, de Italianen opriep ten strijde voor de eindelijke vervulling van hunnen vurigsten wensch, de voltooijing van Italie's eenheid. Het heeft zich bevestigd dat Garibaldi, na van het eiland Caprera gevlugt te zijn, de stout- moedigheid gehad heeft zich in den avond van den 22 openlijk te Florence te vertoonen. Hij werd daar door de volksmenigte met gejuich ontvangen en telkens hoorde men den kreet „leve Garibaldi," „weg met den vreemden in vloed" aanheffen. Het volk begaf zich naar de wouing, waarin de volksman zijn iutrek had genomen en riep hem op het balconwaar hij weldra verscheen en van waar hij de menigte toesprak. „Zie mij hier, zeide hij, weer in uw midden om de verlossing van ons vaderland te voltooijen en de wereld te toonen, dat wij volstrekt geen vreemde voogdjjschap uoodig hebben. Ik sta u borg, dat ik mijn pligt zal doen tot in den dood. Dapper volk, geluk op onze onderneming Toeu hij gesproken hadweerklonk het heinde en ver vau bijval. Hierna ging de menigte rustig niteen. De militaire magt stond bij het volk met het geweer in den armmaar ver- roerde zich niet. In eene proclamatie van koning Victor Ema nuel aan het Italiaansche volk geeft deze niet ondnidelijk te kennen dat hij zij het dan ook door den drang der omstandighedenmet de partij van Garibaldi wil breken. De koning geeft in zijne proclamatie ruiterlijk en open te kennen dat de partij die het gee s- telijk oppergezag van het hoofd der katholijke christenlieid bedreigd, niet op zijne onderstenning kan rekenen en zijne sympathie Z. M. spreekt echter met van het wereld- 1 ij k g e z a g, zoodat het schijnt dat de koning de mogelijke vernietiging hiervan en de aan hechting van Rome aan het koningrijk Italie noch niet voor onmogelijk houdt. Het is intusSchen gebleken dat koning Victor Emanuel de Aiagt ontbreekt om de revolutionaire partij te breidelen en de onschendbaarheid van den kerkelijken staat te doen eerbiedigen door zijne onderdanen, gelijk dit in de September- con ventie was omschreven. Voor Frankrijk, welke deze overeenkomst mede had geteekend, was dit eene reden om andermaal zijne legerbenden naar Italie te zenden en de taak op zich te nemen die het gouvernement van Florence niet konde of wilde vervullen. De paus wil minder dan ooit van eenige schikking met Victor Emanuel weten en moet gezegd hebben dat eene occupatie van zijn over- gebleven gebied door de troepen van den koning van Italie, voor hem het sein zou wezen om Rome te verlaten. Daar Engeland, Rusland en Prnissen hebben geweigerd om in eene conferentie de Romein sche kwestie te regelen, mischien wel de on mogelijkheid inzien tot eene diplomatieke rege- ling dezer zaak, en Oostenrijk zich geheel buiten de Italiaansche zaken schijnt te houden, is keizer Napoleon de man op wien deze moeijelijke zaak opgedragen blijft. De pauselijke krijgsmagt, meerendeels zaam- gesteld uit in den vreemde aangeworven jonge mannen of vrijwilligers, concentreert zich binnen Rome, om de pauselijke hoofs,tad te beveiligen tegen Garibaldi die met een legercorps vau 22 bataillons, mede voor een groot deel vreemde- lingen, althans geen Romeinen, daarvoor heeft post gevat. Van Cevita Vecchia zijn de operation der Fransche krijgsmagt aangevangen die mede naar Rome oprukt, terwijl het leger des konings van Italie ook de grenzen is overgetrokken om een deel der pauselijke staten te bezetten en mis- schien in overeenstemming met de Franschen zal handelen. Volgens officieele verklaringen is de Fransche krijgsmagt naar Rome getrokken om den paus bijstand te verleenen, is het Italiaansche leger daar om het geestelijk gezag te verdedigen tegen de revolutie en Garibaldi om de Romeinen te ver- lossen van het wereldlijk gezag der geestelijk- heid. Keizer Napoleon, Victor Emanuel en Garibaldi, elk naar zijne zienswijze is dus in hoedanigheid van redder naar Rome op reis gegaan, het is echter niet te voorzien wat de gevolgen zouden zijn eener ontmoeting dezer drie personen, doch zooveel te grooter is de vreesi dat eene te maken schikking steeds zoodanig zal zijn dat deeigen- lijke oplossing aan den tijd wordt overgelaten en het koningrijk Italie door den last eener blij- vende kwestie zal worden gedrukt, die het zal noodzaken steeds in eene afhaukelijke positie vaD Frankrijk voort te leven. Terwijl Engeland en Pruissen benevens Rus land hebben geweigerd mede te werken tot eene regeling der Romeinsche kwestie, zegt men dat de keizer van Oostenrijk hoop heeft gegeven op zijne medewerking. Europa toont weinig of geene belangstelling in de handhaving van het wereldlijk gezag van den paus, doch zal zeker zijne stem verheffen voor het behoud van bet geestelijk gezag eener kerk waaraan een groot deel der christenheid ge- koorzaamd, althans zeker niet toestaan dat de revolutie zijne tenten te Rome opslaat, om van daar uit hare revolutionaire banbliksems uit te vaardigen tegen onze naar rust en vrede heigende maatschappij. Bij de memorie van beantwoording op het verslag der rapporteurs uit de tweede kamer over de begrooting van uitgaven voor den aan- leg van staat spoorwegdienst 1868zijn twee bijlagen gevoegd. De eerste bevat eene opgave der verleende concessien, de tweede bijlage be vat de concesRie-aanvrage waarin wij o. a. aan- treffen Langrand Dumonceauvoor een kanaal van Neuzen naar Antwerpen. De minister van binnenlandsehe zaken heeft afvvijzend beschikt op een adres van den gemeenteraad van Middelburg, in het belaug der aldaar bestaande scheepstimmerwerven, die binnen den kring der gronden, voor den spoor- weg en het kanaal door Walcheren benoodigd, gelegen zijn. Naar men berekent, zal de opbrengst der door het geheele rijk gehouden collectie van de Maatschappij van VVeldadigheid de som van f 35,900 nabij komen. Een goede steun dus voor de zoo hoogst nuttige inrigting. Hulst4 November. Aaustaande woens dag zal alhier het examen plaats heblien voor de betrekking van organist, in de R. C. kerk binnen deze gemeente. Naar wij vernemen hebben zich hiertoe niet minder dan 19 eandi- daten aangemeld. Hontenisse, 27 October. Met genoegen werd gisteren alhier vernomen, dat het bestuur dezer gemeeiite van den weledelgeboren heer rentmeester van het kroondomein in het rent- ambt Hulst, berigt had ontvangen, dat het Z. M. onzen geeerbiedigden koning heeft behaagd om 4/5 gedeelten bij te dragen in de kosten tot aanleg van eenen grindweg loopende van de grens der gemeente Ossenisseover den Droogendijk langs de waterstraattot aan den kruisweg en van laatstgemeld punt over het dorp Groenendijk door den Molenstraat naar Kloosterzande. Groot was de tevredenheid der bewoners van de hier omliggende plaatsen waarom dan ook van onderscheidene gebomven alsmede van het gemeentehuis de nationale driekleur wap perde, vooral omdat men thans weldra de hoop mag koesteren, dat die wegsverbetering veel zal bijdragen om de communicatie in Hontenisse en bijzonder voor het thans gei'soleerde dorp Groenendijk te verbeteren. St. Jansteen, 4 November. Op het naburige gehucht „Drie Schouwen" gemeente Kemsekeheeft in de afgeloopen week een brutale diefslal plaats gehad. Bij een rijke landbouwer aldaar hebben eenige personen door een venster in de slaapkamer gebroken en na hem onder de grootste bedreigingen van zich stil te houdenhauden en voeten te hebben gebondenhebben die dieven zich van circa 6000 franken benevens het grootste gedeelte huisraad meester gemaakt. Men is tot hiertoe de daders nog niet op het spoor kunnen komen. In dien zelfden naeht, verueemt men, zijn bij den arbeider J. B. Pte St. Jan Steen16 konijnen gestolen. Toen de eigenaar den vol- genden morgen hen wilde komen voederen, vond hij in het hokeen der karnhonden van zijn buurman opgesloten Zuidzande, 30 October. In eene hcden alhier gehoudene bijeenkomst van een 20tal grond- eigenaren werd, na onderlinge zamenspreking over de wenschelijkheid der spoedige daarstelling van het nieuw algemeen Uitwateri'ngskanaal, staande de vergadering voor f 43,500 ingescbre- ven in de daarvoor geopende geldleening, onder bepaalde toezegging, dat men nog op meerdere deelneming rekenen mogt. Wanneer zulk een flink handelen nog alge- meene navolging mogt vinden dan kan en zal den 18 November (de dag van opening der in- schrijvingen) nog het bewijs leveren, dat het werk ten uitvoer zal gebragt worden, en men zich door vereende krachten voor onbereken bare schaden wil vrijwaren, niettegenstaande de tegenwerking van anonieme scbrijvers of die van stille en in het duister schuilende bestrijders. Door gebrek aan meel was de molenaar J. Aalbreglscn te Zuidzande op zondag 27 October jl verpligt te malen, toen 's namiddags te half drie zich een onbeschrijvelijke slag in den molen deed hooren. Alle aanwezigen (5 in getal) stonden roerloos van schrik en zageu er als lijken uit. Drie vau hen, molenaars, liepen echter alspoe- dig naar de vangreepdeden den molen stil staan en begaveu zich toen naar den zooge- naamden steenzolder. Wie beschrijft hunne verbazing toen zij den looper van den maalsteen in 3 groote stukken over den zolder verspreid zagen liggen, hier en daar een scherf in de vermorselde kuipen, waarin de steenen op een molen besloten zijn. Even te voren was de mole naar nog ter plaatse geweest en had zijn zoon een zak graau opgegoten, terwijl anderen met een verrekijker op en neer waren gegaan om de zee te beschouwen. Tot een bewijs van kracht waarmee de stukken steen weggeslingerd zijn, dient, dat het grootste brok, naar schatting 600 Ned. ponden zwaar, op een afstand van 2 Ned. ellen is weggeslingerd en een ander stuk een stijlbalk vier vingers naar buiten drong. De liggende steen was ongeveer 40 Ned. dui- men omgewrongen en had een wegge door den zolder geduwd. Te verwonderen is hetdat aan 't raderwerk en de wieken door zoo'n hevi gen schok volstrekt geen schade word berokkend. Als eene bijzonderkeid kan worden go- meld dat er dit jaar een kalabas gegroeid is in den tuin van den landbouwer Jannis Ccme'.it, te Biervliet, die een omvang heeft van 1,95 el en 57 Ned. ponden weegt. Jl. vrijdag is van Vlissingen naar Antwer pen vertrokken Zr. Ms. transport schroefstoom- schip Frans N'aerebout, tot het afhalen van de aldaar gebouwde liehtschepen voor de Wester- Schelde, en om dezelve op hunne ligplaatsen te brengen. Naar men verneemt zal een derzelve voor Walsoorden en het andere in het Naauvv van Bath worden geplaatst, en zullen de lichten op den 15 dezer maand voor het eerst ten dienste der scheepvaart worden ontstoken. Men meldt uits Ilertogenbosch, 28 October. Dat er met jagtovertredingen niet gelagcheu wordt blijkt vooral uit een vonnis verleden vrijdag door het kantongeregt te Boxtel uitgesproken. Dien dag stonden de 3 gebroeders v. E... uit St. Oedenrode aldaar teregt, wegens het bemag- tigen vau patrijzen door middel van een tiras onder Liempde. Zij moeten verdacht zijn ge weest aanhoudend bun werk van wildstrooperij te maken en telkens aan de handen der polit ie outsnapt zijn. Thans echter is het minder goed met hen afgeloopen en zijn de 3 gebroeders te Boxtel veroordeeld tot eene boete van f 110. of bij wanbetaling tot gevangenisstraf van eene maand, bovendien elk nog tot eene gevangenis straf van 21 dagen en in de kosten van het regtsgeding, met verbeurdverklaring en vernieti ging van de kostbare tiras. Uit Rotterdam wordt van 24 October aan de Geneeskundige Courant geschreven-: „Naar men verneemt hebben zich hier ter stede eenige ligte gevallen van vergiftiging voorgedaan, ten gevolge van het gebrnik van met conium vrucht- jes vermengd anijszaad. Deze vermenging moet zoo sterk wezen dat het gebruikte anijszaad er slechts een flaauvVe smaak door beziten de hoeveelheid, door onbekcudheid met de vermen ging grooter genomenwordt dan gevaarlijk. Wij waarschuwen dus voor bet gebrnik van de zoogenaamde muisjes en alle artikelen die met anijszaad bereid worden." Den 29 October jl. vierde een aanzienlijk adellijk echtpaar te Leeuwardcn zijn gouden bruiloft. Bij die gelegenheid werden de armen van alle gezindten, de verpleegden in alle lief- dadige gestichten en veel meer andere behoefti- gen door het gouden paar rijkelijk bedacht, welke op hunne kosten goed feest gevierd heb- ben. Men schat de uitgereikte giften op duizende guldens. Zaturdag jl. deden twee visschers in het Puntediep te Groningen eene bijna ongeloofelijka vangst. Over eene lengte van 100 ellen kon- den zij him net niet opbalen, er werd dus uitge- schept en men erlangde niet minder dan 2000 ponden visch. ALCEMEEN N1EIJWS enADVEHTEIMTIEBLAD Zeeuwscli-Ylaanderen. Dit Wcekblad wordt elkea Woensdag morgen uilgegeven bij BEILANUS DHONT to Neuzen. Prijs per 3 maanden 80 centfranco per post 95 oent. Men abonncert zich bij ■Us Boekhandelaars, Postdirectaoren en lirievenbnshouders. Van Sehaete 8,40. 10,26. 1,00. 5,25. Van Gent 7,50. 12,00. 3,00. 6,10. Van Se/zaele naar Lok'eren 5,25. 8,30. 3,40. 6,45. Van Lokeren naar Selzaete 6,00. 9,50. 4,50. Van St. Nieolaas naar Gent, alle dagens 6,15. 8,05. 9,35*. 11,45. 3,45. 5,40. 7,45. Van Gent naar St. Nicolaaz, alle dagen 5,00. 7,25. 9,30*. 10,50. 2,30. 5,3o. 7,00. Van St. Nicnlaas naar Antwerpenalle dagens 6,15. 8,05. 10,10*. 11,40. 3,15. 6,10. 7,50. Van Antwerpen rtaar St. Nicolaaz alle dagen: 7,30. 9,11,— 3,5,—. 7,—. De uren yeteekend met een zijn treinen van de ie en 2e klasse. Adrertentien gelieve men aan de Uitgevers in ta zendsn uiterlijk Dingsdag avond ten 6 uro; de prijs ran 1 tot 4 regels is 40 cent, roor elken regal raeer 10 cent, bekalve 85 cent zegelregt roor elke plaatsing.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1867 | | pagina 1