No. 341. Woensdag 30 October 1867. 7de Jaarg. BERENDMARING. NAJAARS OP II E D E N, TE NEUZEN, OP WOEiXSDAG DE.^ 43 NOVEMBER 1867. STREMMING PASSAGE. VOOR SPOOK W EGDIGlST. ■mo r De Burgemeester van Neuien en Ilock- brengt ter algemeene kennis dat ten gevolge van aan de l-ollvi-ujg voor de Sasscke poort der vesting Neuzen te verrigten herstellingen de overgaug over die brug van den 4 tot en met den 16 November a. s. zal ge- stremd $ijn en dat dien ten gevolge de open- bare gemeenscbap gedurende dien tijd aldaar zal plaats bebbenover tie brug over den W estbanaal-Ilavenbeer en ver- volgcns laugs den "Westelijlcen F"oi*- tilicatie Zeedijk en den Becleliten weg voor* Bastion 8. Neuzen, den 29 October 1867. De Burgemeester vooruoemd J. A. VAN BO VEN. WOENSDAG 30 OCTOBER 1867, bestaat cr gelegenheid voor belangstellenden tot bet bexi{*-tiyen van het op gisteren ingevvijd nieuw lokaal voor Openbare lagere School te Neuzen. De Staals-Couranl berigt, dat in de week van 612 October jl., in het gebeele rijk aan cholera overleden zijn 39 personen, vvaarvan 15 te Maastricht5 te Rotterdam4 te St. Jans- land gemeente Oosterland 2 te Amsterdam 2 te Arnkem2 te Asperen2 te Helder2 te Zwolle, 1 te Delfskaven, 1 te 's Gravenhage, 1 te Vianen, 1 te Hulst en 1 te Elten en Leur. Door den minister van binnenlandsche zaken is de volgende missive aan de burgemeesters der onderscbeidene gemeenten, door intermediair van de commissarissen des konings, verzonden: „Ten einde bet vaderland voor nieuwe verwoestingen door den veetyphus te behoeden, is bet vooral bij bet uitbreken der ziekte gedu- renden den naderenden staltijd, noodig, dat de smetstof ten spoedigste vvorde onscbadelijk gemaakt. „Ik vertrouw er dus op, niet alleen, dat alle voorscbriften tot wering der ziekte gegeven zorg- vuldig worden fiagekomen, maar ook, dat bet stelsel van afmaking en zooveel mogelijk ver- branding, streng gebandbaafct en in dien zin uitgevoerd zal worden, dat wanneer de typhus in een stal, na lijkopening, is geconstateerd al bet daarin aanvvezige vee worde afgemaakt. Het vee van denzelfden eigenaar of houder, in afzonderlijk staande stallen, scburen of getimmer- ten geplaatst, zal naar omstandigheden gespaard kunnen worden maar de burgemeesters moeten daaromtrent zooveel mogelijk betadvies inwinnen van de door de regering in dienst gestelde veeartsen." De afdamming der Ooster-Sckelde wordt dagelijks met een 400 man kracbtig voortgezct. Vooral de westzijde is voor een groot gedeelte afgewerkt en met steeuglooijng bezetaan den anderen kant is men daarmee drnk bezig. Daar men in de westzijde echter in den regel den meesten storm te wacbten heeftmoest deze v66r den winter bet best en stevigst verzekerd zijn. De zijden en de boveulagen van den dijk worden dik bekleed met vetten grond en belegd met zoden uit het schor bij den Frederikapolder, die de locomotief Zealand van dadr door den Reigersbergschen polder en vervolgens over den staatsspoorweg naar den dam voert. Do loco- motieven Noord-Brabant en Ooster-Sckeldesnorren elken dag onopboudelijk den dam op en neer, om in de nabijheid van Bergen op Zoom uit een aanzienlijke en lange boogte (berg), wa&r de spoorweg door been gaat, zandgrond te kaleu, die in het dijksligchaam verwerkt wordt. Nude zijden zoo goed voorzien zijn, zal men, al beuken de winterstormen die met breeden golfslag, bet werk op den dam ongostoord het gebeele nade- rende saisoen kunnen voortzetten, en met den 1 Julij 1868 geheel geeindigd hebben, om de lijn GoesBergen bp Zoom voor het publiek te openen, dat zeker niet vertraagd zal worden. Neuzen 29 October. Ileden bad alhier de inwijding plaats van bet nieuwe schoolge- bouw voor openbaar lager ondenvijs. Uithoofde ons nog eenige bijzonderheden omtrent deze plegtigheid ontbreken, kunnen wij bet volledig verslag daarvan eerst in een volgend nummer leveren. Axel, 25 October. Bij het najaars examen gekouden te Middelburg, den 22 en 23 October, verkrecg mejufvronw J. D. SchoonaJckor, kwee- keling van den beer II. van Wijngaarden de acte van bekwaamlieid als hulpon'derwijzeres. Als eene bijzonderheid kan worden gemeld, dat bij J. Polderman albier, een appelboom in dit jaar voor de tweede maal in bloei staat. 29 Oct. Op de heden alhier gekouden vee- markt waren aangebragt 24 stuks rundvee 3 varkeus en 3 scbapen. Ds. J. J. Gobius Dusart predikant bij de hervormde gemeente te Raamsdouk, beeft voor bet beroep naar deze gemeente bedankt. In de afgeloopen week is bij den landbouwer J. F. Weijtaek ouder de gemeente Koewacbt wederom een paard aan lendentyphus gestorven, zoodat nu reeds tien paarden bij den landman aan die ziekte zijn bezweken. Zondag 20 dezer is te Sluis een gedeelte der Hoogstraat ingestort ten gevolge van bet be- zwijken van het verwelf van een kelder, die in vroeger eeuwen, toen nog de gebeele Hoogstraat bebouwd was, onder die straat moet aangelegd zijn. Niemand beeft daarbij echter persoonlijk letsel bekomen. Men meldt uit Oostburg, 20 October. Heden ochtend kwara de tuinman E. van den beer van Braambcek eenige kleine bezigbeden verrigten. Sinds eenige dagen bad bij geloerd op een mol, die hem veel verdriet veroorzaakte. Het gelukte hem dezen morgen zijnen vijand magtig te worden. Groot was de verbazing van den man, toen bij zag hoe bijzonder bet dier er uitzag. Ilij toch, en ook wij alien, zagen nooit andere dan zwarte mollen en dit was een bonte. De bovenhelft van bet dier was van den snuit tot over den rug zilvergrijs, het achterste gedeelte zwartgrijs, de staart donkergrijs met een wit puntje. De onderbelft was over baar geheel oranje. Boven- genoemde beer heeft bet dier nog dezen avond aan een der lieeren directeuren van het Zeeuwsch genootschap der wetenschappen verzonden, zoodat wij hopendat bet dier eerlang opgezet voor elken weetgierige in bet Middelburgsch museum zal te bezigtigen zijn. Als eene bijzonderheid halen wij nog aan, dat op vier schreden afstands van de plaats waar deze mol gevangen werd v66r een viertal jaren een witte spreeuw werd bemagtigd. Uit Vlissingen scbrijft men „De stoomboot Wester Schelde" bestemd voor den dienst op de rivier wier naam zij draagt is jl. woensdag bier aangekomen. Het is een ferm, flink scbipstevig gebouwd, voor onze lucbtbartige eeuw zelf wel wat al te solide. Het kan als een tijpe dienen van een' ouden Hol lander. Maar bet spreekt van zelf dat niet alles volmaakt kan zijn, en ik onthoud mij dus van eene opsomming van bet een en ander wat mijns inziens nog beter kan wezen. Ik herkaal slecbts dat het een ferm scbip is, gescbikt voor den dienst waarvoor bet bestemd is, en waarmede het Engelsche sekeeps-bouwkunstproduct niet in 66n adem mag genoemd worden." „Over de vaart kan ik natuurlijk niet oordee- len, want er is nog geen proeftocht mede gemaakt, doch ik durf bet vermoeden uitspreken dat die voldoen zal." Na het dezcr dagen gehonden provinciaal examen is aan den kandidaat J. van den Berge hulponderwijzer te Goes, geboren te Neuzen, akte van hoofdonderwijzer uitgereikt. De verwacbting, die men had van de oestervissckerij, op de bank onder Yerseke, is niet teleurgesteld in de eerste dagen van deze maand werd aldaar door ongeveer 270 vaartuigen gevlscht, die dooreen per dag 600 oesters gekort bebben de rapers worden gerekend 100 stuks per dag gevangen te bebben de prijs der oesters is 25 a f 30 per duizend. In kunne vergadering van 23 dezer hebben ingelauden van den calamiteusen polder Noord- Beveland met 9 tegeu 7 stemmen besloten, geene pogingen aau te wenden, om voor vrije polder verklaard te wordeD. Een blad zegt uit goede bron te vernemen, dat bij bet tusscken Nederland en Frankrijk te sluiten postverdrag bet port der brieven met 10 cent zal verlangd worden en dus gebragt op 20 cent. Bij de onderbandelingenover dit verdrag gevoerd, moet ook bet punt ter sprake gebragt zijn van de betaling van bet gebeele port bij onvoldoende frankering. Men verwackt dat ook bierin op eene guustige wijze zal wor den voorzien. Het volgende adres is dezer dagen aau de 2e kamer ingezonden. „De ondergeteekenden alien inwoonders der gemeente Eindhoven provincie Noordbrabant bebben met bevreemdingde voor te drageu wijziging in de militie-wet gelezen, welke bier algemeen zulk eene paniek beeft te weeg ge bragt dat zij zich gedrongen gevoeldenhunne bezwaren daartegen aan UEd. mogende beleefd voor te dragen." 1. „De voorwaarden, welke voor eenen plaats- vervauger wordt vereiscbten de ongunstige gevolgen daaraan verbonden, zijn, naar het oor- deel der adressanten op eene verregaande on- billijkbeid gegrondirnmers door de beperking der jaren 2125 zal voor eerst bet getal der plaatsvervangers gering wezen, terwijl daar- door onvermijdelijk de kosten tot zulk een enorm bedrag zullen stijgen, dat voorzeker ieder burgervader daardoor zal worden uitgesloten om van dit bestaand middel gebruik te kunnen makenvooral met het oog op de ongunstige gevolgen, dat hij door eenen plaatsvervanger nog geene vrijstelling voor zijnen opvolgenden zal genietenalleen zullen dus de rijken die duizende guldens ten offer kunnen brengen van deze voorwaarden gebruik kunnen maken." 2. Ilet afsckaffen der nummerverwisselaars moeten de adressanten ook onbillijk lieeten, daar nu menig brave kuisvader, wicus zoon hem onmisbaar in zijne betrekking isdoor eene matige geldelijke opoffering, denzelven door eenen nummerverwisselaar kan beboudenterwijl het hem volslagen onmogelijk zijn zal eenen plaats vervangervolgens de nieuwe wetsvoordragt aau te koopen." 3. „Evcn onbillijk viudeu bet de adressanten, dat van een oneven getal, de grootere belft zal moeten dienen de oudervinding beeft het tocli zoo menigwerf bewezendat reeds door den eersten dienstpligtigen van drie zonen, de steun van bet buisgeziu wordt weggenomenen het buisgezin daardoor geheel uit ziju verband ge- rukt werdbetwelk voorzeker nu nog gevoe- liger zal drukken, wanneer ook de tweede zoon de wapens zal moeten oi>nemen." nDe adressanten durven derhalve vertronwen, dat UEd. mogende hunne bezwaren tegen de wetsvoordragt gegrond zult vinden, zoo dat zij UEd. mogende met dringende bedo verzoeken aau de voordragt der nieuwe wijziging, uvve goedkeuring niet te schenken." Yolgens de bandteekeniugen. Men verueemt, dat uit Zuid Holland zoowel als uit andere provincien door eigenaren van windkoornmolens, adressen aau Z. M. den koning zijn opgezondenwaarin herziening gevraagd wordt van de grondlasten voor gemelde molens. Uit Rotterdam scbrijft men ons: „Zaturdag te half drie uren is hier bet beeld van (lijsberl Karel van Hogendnrp ontbuld. „Het Boymansplein, waar bet beeld staat, was smaakvol versierd dock klein. De plegtigheid zelve duurde niet lang, doch werd door een luisterrijk gezelscbap bijgewoond. Daar waren Z. M. de koning, de prins van Oranje en de geheele ministerraad op den beer Barrel na de oud ministers Thurbeckc, van BosscFran- sen van de Butte, Bel: en Bochusscn, de com- missaris des konings in de provincie Zuid Hol land enz. Het terrein was .versierd met de gelederen der Rotterdamsche schutterjj en die van de Rotterdamsche weerbaarbeid. De eerste voorstelling van Blondin is Don- derdag te Amsterdam met succes afgeloopen eu bad vele nieuwsgierigeu naar bet Faleis voor Volksvlijt gelokt. De iudruk, dien de voorstel ling gaf, is moeij.elijk te scbetsen. Wij gelooven, dat bij den aauvang, als Blondin snel naar de nok van bet reusacbtig gebouw wordt opge- hescken, als bij de eerste stappen op de koord doct, een algemeen gevoel van angst de gemoede- reu vervult. Maar gaandeweg wijkt dat gevoel, met zffoveel vastbeid, z66veel zekerheid legt Blon din den weg af, nu eens met langzainen, dan ver- snelden, dan huppelende tred. Soms strekt bij zich eensklaps in voile lengte op den rug liggend op de koord uitdan buitelt hij te midden van zijn loop en staat er met bet hoofd op, dan weder op 6eu been, en dat alles even bedaard, zonder eenige merkbare inspanning. Ook bevvandelt hij do koord geblindoekt, en bet boveulijf geheel in een zak gebuld, veinst te stappeu, bet evenwigt te verliezen, enz. Met de voeten in manden gestoken, waardoor de beweging natuurlijk uiterst bemoeijelijkt en bet vaste steunpunt van den voet op de koord schier gebeel weggenomen wordt, volbrengt Blondin zijnen loop even goed. Eindelijk vertoonde zich aan het punt van den uitgang een in het zwart gekleed heer op bet kleine platform. Blondin doet zich eene soort van lederen hennepzeel aan. Eensklaps zit de beer in bet zwart hem op den rug met de beenen voorwaarts gestoken door de lussen, en Blondin gaat met dien levenden last de koord zoo be daard langs als vroeger en komt bebouden aan het einde De heer N. M. Fcringaonderwijzer aan de inrigting van bavelooze kinderen te Amster dam, wijst in de Amst. Couranl op een „beroeu, waar geen naam voor is." De kinderen uit zeker buisgezin kwamen ongeregeld ter school. Bij onderzoek bleek dit het gevolg te zijn van de omstandigheid dat de moeder hare dekens voor f 1,40 beleende bij zekere rKrullemie," en zij die 's avonds niet kunnende inlossen daarvoor eenige kleedingstukken der kinderen moest weg- brengendie 's morgens weer voor de dekens verwisseld werden. Dit verwisselen was oorzaak, dat de moeder dikwijls te laat te buis kwam om de kinderen nog ter school te doen gaan. Voor het beleenen en verruileu, moest des morgens 10 en des avonds 10 cent betaald worden, en dat geleende kosttc dus f 1,40 in de week. Op bet schandelijke van dien vvoeker opmerkzaam gemaaktgaf de vrouw ten antwoord Ja, mijnkcer 1 Ik wil de menschen wel belpen, maar ik kan van nicts niet leven. Ik doe er niemand onregt mede. Nog onlangs beeft de regtbank mij volkomen in het gelijk gesteld." Een paar ])olicie-agenten in de buurt, aan wie de heer Feringa bet een eu ander mededeelde, waren i.Ou —iiL IflBLAD -Vlaanderen. Dit Weekblad wordt elken Woensdag raorgen uitgegeven bij BEILANUS DilONT te Neuzen. Prijs per 3 maanden - 80 cent, franeo per post 95 ctent. Men abonneert zich bij - alia Boekhandelaars, Postdirecteuren en Brievenbushonders. Van Selzaele 6,40. 10,26. 1,00. 5/25. Van Gent 7 50. 12/0. 3,00. 6,10. Van Sefzaete uaar Lokeren 5,25. 8,30. 3,40. 6,45. Van Lokeren naar Selzaete 6,00. 9,50. 4,50. Van St. Nicolaas naar Gent, alle dageu6,30. 8,10. 9,35*. 11,40. 3,40. 5,05*. 7,10. 8,A lie Vrijdageu 6,10's morgens. Van Gent naar Sf. Nicolaas, alle dngcn 6,30. 9,30*. 10,50. 11,20*. 2,50. 5 35. 6,35. Van St. Nicolaas naar Antw,erpe*alle dngen7,35. 10,10*. 1 1,35. 12,oil*. 3,35. 6,10. 8,05. Van Anticerpen naar St. Nicolaas alle dagen 7,30. 9,11, 3,4,—*. 6,30. 7, Be wen geleekend met een zijn Ireiuen van de le en 2c klasse. Advertentieu gelieve men aan de Uitgevers iu te zendcn lit u^er^jk Bingsdag avond ten 6 ure; de prijs van 1 tot 4 regela is .40 cent, voor elken rcgel neer 10 cent, behalve *-i| 35 cent zegclregt voor elke plaaUiug.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1867 | | pagina 1