No. 340. Woensdag 23 October 1867. 7de Jaarg. VOOR SPOOR W EGDIEIST. Uittreksel uit de afdeelings-verslagen betrekkelijk de begrooting van bin- nenlandsche zaken voor 1868. Zeer ongaarne heeft men gezien, dat door de benoeming eener commissie van onderzoek, de afdoening van het vraagstuk wegens de eala- miteuse polders in Zeeland weder voor onbe- paalden tijd is verschoven. Vrij algemeen toonde men zich door hetgeen de memorie van toelichting deswege mededeelt van de noodzakelijkhcid om een subsidie van f 50,000 voor de werken aan den Nieuwen Neuzenpolder op deze begrooting te brengen niet overtuigd. De grond, waarvan wordt uit- gegaan, is dat de werken, door het rijk ten be hoeve van het kanaal van Nenzen aangelegd den oever van den polder hebben beuadeeld. Een gewigtig beginsel is dns in deze zaak be- trokkennamelijk of de staat verpligt is, het nadeel, dat geacht wordt door den aanleg van werken van zijnentwege te zijn toegebragtte vergoeden. Verscbeidene leden achtten het zeer bedenke lijkzoodanig beginsel op den voorgrond te stellen. Daar het hier niet zeer kennelijke, maar vermoedelijke benadeeling geldt, zou wanneer men zich op dien weg begaf, de regering met eene zee van aanzoeken om sckadevergoeding worden overstelpt, waarbij dan meestal het ge leden nadeel met scbromelijke overdrijving zou worden voorgesteld. Anderen toonden zich niet tegen het beginsel gestemddat in Frankrijk, blijkens mcnige regterlijke uitspraakstreng wordt gchandhaafdmaar zij vroegen, waarom, als het hier in aanmerking moet komende toepassing ook niet plaats heeft ten aanzien van rivierwerken. A1 liet men dit punt ter zijde, was in veler oog het toekennen van het subsidie voorbarig, omdat nog niet bleek wat van de zijde der bclanghebbenden of der provincie zou worden gedaan. De regering drukt daaromtrent zeker vertrouwen uitmaar dit was niet genoegzaam. De tusschenkomst moest rusten op eene bepaalde overeenkomstwaar bij de wederzijdsehe ver- pligtingen werden bepaald, opdat bet hier niet ging als bij de droogmaking van het Haarlem- mermeer, toen het niet sluiten eener vooraf gaande overeenkomst met Rijnland den staat groote schade heeft berokkend. Kon in elk geval met het verleenen en bepalen van subsi die niet worden gewacht tot dat ook de ko8ten dier andere aan den polder te verigten werken, waarvan de memorie van toeligting gewaagt bekend zouden zijn Nu doet de regering een Btap, zonder te weten, waartoe die uit een finan- eieel oogpunt leiden zal. Een der leden drnkte de hoop uit dat de bijdrage van f 100,000, over twee dienstjaren verdeeldals maximum zou zijn toegezegd zoodat niet de helft der kosten, welke ook, ten laste van den staat konden komen. De werke lijke kosten gaan toeh, blijkens de ondervinding, in zulke gevallen niet zelden de raming verre te boven. Er werd gevraagdof bij de regering bet voornemen bestaat om bij de groote schutslui- zen in het Zuidbevelandsehe kanaalook klei nere te doen maken. Een misslag is bet ge- weest, dat men daarvoor niet bij den aanleg gezorgd heeft. Thans moeten voor elk klein vaartuig, voor eene moddersehuit zelfs, de groote echutsluizen geopend worden. Er beeft daardoor noodelooze vertraging in de kleine vaart plaats en de bediening der flluizen wordt zeer lastig geinaakt. Z. M. beeft benoerad tot raadsheer in het provinciaal geregtshof van Zeeland mr. C.I'ic/cr, tbans officier van justitie te Middelburgtot officier van jnstitie bij de arrond.-regtbank te Middelburg mr. W. G. de Knokke van do- Meulen) thane officier bij de arrond.-regtbank tc Goes tot substituut officier van justitie bij de arrond.- regtbank te Middelburg mr. J. A. van Uoek thans subst.-officier bij de arrond. regtbank te Goes; tot officier bij de arrond.-regtbank te Goes mr. J. Cohen, tbans subst.-officier bij de arrond.- regtbank te Middelburg en tot subst.-officier bij de arrond.-regtbank te Goes mr. van der Lek de Clercq, thans procureur bij de arrond.-regtbank te Zierikzee. Herbenoemd tot plaatsvervangend kantonregter te Hulst C. C. P. I'ierssens en L. J. F. van Wacsbcrghe. Neuzen, den 22 October. De raad dezer gemeente heeft in zijne vergadering van gisteren bepaald dat de inwijdiug van het nieu we school - gebouw voor bet openbaar lager onderwijs in deze gemeente, zal plaats bebben op Dingsdag den 29 dezer, des voormiddags ten 11 ure. Met meer dan gewone ingenomenlieid herin- neren wij ons nog al hetgeen door Z. E. den minister van binnenlandsche zaken, bij de behan- deling van het V'e hoofdstuk der staatsbegrooting voor 1867, met betrekking tot bet openbaar onderwijs is gezegd, en leven nog geheel onder den aangenamen indruk dien w ij ontvingen toen onzen geachten commissaris des konings op den 12 Augustus jl., het schoolgebouw bezig- tigde en zijne liooge ingenomenheid en beTang- stelling daarmede, betuigdeEn, als wij op zulke bewijzen van belangstellingin het openbaar onderwijs mogen wijzen, zullen wij ons zeker overtuigd mogen lionden dat wij geen te hoo- gen dunk bebben van de inwoners dezer gemeente wanneer wij de verondcrstelling uit- spreken dat zij op aanstaandeu dingsdag van hunne ingenomenheid met het nieuwe school- lokaal, openlijk bewijzen zullen leveren, dat zij daarvan zullen doen blijken door het uitsteken der nationale driekleur, bet symbool van die zonen des vaderlands die den koning lief bebben en zijne wetten eerbiedigen en gehoorzainen 1 IN euzen, 22 October. Heden morgen werd door de stoomboot Sliedreehl no. 2, kapitein van der Steldl, binnen deze haven gesleept de Pruissische bark Dienstagkapitein Radmann met spoorleggers van Riga naar Gent bestemd, en wel in zinkenden staat, doordien bet sc.hip gisteren morgen, bij dikweder, op de Spijkerplaat was aan den grond geraakt, doch gisteren avond door genoemde stoomboot was af- en in vlot water gebragtterwijl het later weder op de Suikerplaat vastraakte, van waar het heden morgen, bij hoogwater, vlot raakte en door de boot werd binnengebragt. Het scbip heeft ruim 7 voet water in. .A_xel, 22 October. In de afgeloopen week zijn bij den landbouwer F. H eijiack, onder de gemeente Koewaebt wederom vijf paarden aan de lendentypbus gestorven, zoodat reeds bij dien landbouwer negeu paarden aan die ziekte zijn gestorven. Hontenisse, den 21 October. In de naburige gemeente Graauw is eene ijzingvvek- kende misdaad gepleegd. Sedert den 1 September jl. werd bij den land bouwer B. een knecbt vermist. Een van diens medekneckten verkuisde en deelde R. mede, dat zijn kameraad ook verhuisd was en niet meer weder komen zoude. Intussclien was van den vermiste geen spoor te vinden, en bleven dieDS kist en huurpenningen bij R. onafgehaald. In- tusschen werd opgemerkt, dat de werkelijk ver- huisde knecbt kleederen van den vermiste droeg, en het zakuurwerk van dezen bij cenen zilver- smid te Hulst had verkocht. 11 ij werd daarop in de afgeloopene week in hechtenis genomen. Alstoen argwaan krijgende, dat de vermiste welligt vermoord konde zijn, herinnerde een der arbeiders zich, bij het bergen der erwten in de schuur, op zekere plaats den grond buitengewoon los en als geroerd te hebben bevonden. Hiervan aan de policie kennis gegeven zynde, werd de schuur eergisteren namiddag ter aangeduide plaatse ontruimd, en is het lijk van den ver miste aldaar werkelijk opgegraven. Hulst, 21 October. Eene afgrijselijke moord is over eenige weken hier in de nabijheid ge pleegd wat nn pas is bekend geworden. Op Zondag, 1 September jl. namelijk werd bij den landbouwer 7. Rnnn te Graauw 's middags aan tafel een knecht vermist, F. van Grimberg ge- naamd de boer wist niet wat hiervan te denken, te meer daar de knecht alleen zijn koffer met eenige daagsche kleeren er in bad achter gelaten. Een andere knecht, bij den zelfden boer woon- achtig en A. de Loose genaamdmoet toen bebben te kennen gegeven, dat bij, daar zijn kameraad vertrokken was, bij ook ging vertrek- ken, zonder dat hierover iemand eenig kwaad vermoeden op hem had. In de afgeloopen week evenwel kwam de. Loose bij den landbouwer Btirm terug, met de boodschap dat hij door van Grimberg gelast was, zijn koffer te komen halen, en ten bewijze der ecbtheid toonde hij den sleutel van de kist van zijn kameraad en toen de boer hem de kist nog niet wilde afstaan beeft bij hem, zoo men zegt, blijkbaar een valscbe brief van van Grimberg getoond. Doch deboerkreeg al meer en meer aehterdocbt, en beeft dit bij den burgemeester en verder bij het kantongeregt alhier bekend gemaakt, waarop genoemde de Loose onmiddelijk is inbechtenis genomen. Toen de kwade vermoedens op dien persoon door het vernemen, dat hij hier in Hulst een horologie had verkocht al meer en meer grond kregen, herinnerde de arbeider van Barm zich ook, dat bij het voltassen van een gedeelte der schuur hij een gedeelte zoo bet scheen pas omgewerkte grond had ontdekt, denkende dat dit door mollen of ander ongedierte was ver- oorzaakt. Toen de policie hiervan kennis kreeg heeft men bet bedoelde gedeelte der schuur doen ledigen en waaronder men het lijk van van Grimberg dan ook in eenen staat van ontbinding beeft gevonden. De brigade alhier heeft met de Looze zich naar de Graauw begeven, waar de booswieht zijne euveldaad reeds beeft bekend, en naar bij zegt beeft bij van Grimberg ten gevolge van oneenigheid met een ijzer bet hoofd verbrijzeld. De schouwing van bet lijk heeft den moordenaar met de grootste verbardheid bijgewoond, zoo zelfs dat bij hem geen droef heid was te bespeuren. En dat de Loose inderdaad een verstokle booswieht is blijkt ook daaruit dat hij na den moord gepleegd te hebben, zich van al de beste kleederen van van Grimberg beeft meester gemaakt en wie weet of het ver- langen daarnaar niet all66n de moord heeft veroorzaakt en er zich zelfs onmiddelijk mede beeft gekleed en er mee is uitgegaan vroeger toen bij in dienst was is bij door den krijgsraad wegens verzet tegen zijne overheid voor drie jaar gestraft geworden. Het is dus gelukkig dat zoo een onverbeterlijke boosdoener niet aan de banden der jnstitie is ontsnapt, en hij ten ruinste tocb wel voor altijd uit de maatschappij zal Zijn verwijderd. Uit Vlissingen schrijft men ons. Als een vcrvolg op hot berigt geplaatst in uwe courant van 9 Oct. II., aangaaude de slooping van het waebtsehip de Sambre te Vlissingen kan worden gemeld, dat de blijdschap voor eenige werk- lieden van zeer korten duur is geweest om er bij den naderende winter eenig voordeel uit te genieten, daar er jl. zaturdag al verseheidene van zijn bedanktongelnkkig en betreurens- waardig is bet dat daardoor, menig braaf en oppassend huisvader om een klein gebrek wordt weggeseboven, om voor andere lievelingen plaats te maken. Ook van de arbeiders aan de spoorweg- en kanaalwerken worden er nanhoudend bedankt, en dagelijks ziet men er uit eigen beweging vertrekken, ten gevolge van bet karige en ontoe- reikende loon welke men daar geniet, zoodat bun aantal in den laatsten tijd aanmerkelijk is verminderd. In de vorige week is hier voor het eerst een Engelsehe boot uit de haven gestoomd welke in deze stad zijne lading heeft ontvangen, bestaande nit ongeveer 900 stuks vee, hetwelk door de Rotterdamsche boot alhier en anderen uit Middelburg was aangevoerd. Men spreekt van eene geregelde vaart op deze stad en Londen, die tot stand zal komen, doeh (voegt de berigtgever er bij) in boeverre zulks waarheid bebelst is mij onbekend. Voor de vakante betrekking van griffier bij de arrond.-regtbank te Middelburg is door de regtbank aldaar eene voordragt gemaakt bestaande nit de heerenmr. E. P. Schorer subst.-griffier bij bet prov. geregtshof in Zeeland, mr. J. de Bremen/, griffier bij de arrond.-regt bank te Zierikzee en mr. J. W. A. Schneiders van Greyffenswerth, kantonregter te Hulst. Door aan de regering verstrekte beschei- den zijn talrjjke bijzonderheden bekend gewor den betreffende de slechte bebandeling van land- verliuizers .aan boord van het scbip Giuseppe Bacarach, hetwelk te Antwerpen door zekeren A. Slrauss met bestemming naar New-York was uitgerust. Personen die het voornemen mogten hebben zich als landverhuizers derwaarts te begeven, worden mitsdien gewaarschmvd zich niet van de tusschen komst van bedoelden persoon voor hun oogmerk te bedienen maar de voorkenr te geven aan Nederlandscbe agenten, waartoe steeds voldoende gelegenheid bestaat. De 350-|e gedenkdag der kerkhervorming, op Donderdag den 31 October, zal bij de her- vormde gemeente te's Gravenhage plegtig gevierd worden. Uit 's Gravenhage wordt gemeld dat de nieuwe Belgiscbe gezant door zijnen voorganger naauwkeurig op de hoogte wordt gebragt van de Sehelde-kvvestie, waaruit blijkt, dat Belgie die aangelegenheden niet als afgedaan heschouwd. Er zouden ook in den laatsten tijd offieieuse stappen namens het kabinet van Biussel in bet buitenland gedaan zijn, waaruit blijken kan dat de Belgiscbe regering er wel degelijk aan denkt, om een niemv beroep op de buitenland- sehe raogendheden te doen. Het Dagblad zegt in staat te zijn dit berigt ten stelligste tegen te spreken. De vervanging van den heer Dujardin door den heer de Beau- lieu heeft alleen ten doel eene toenadering te bevorderen tusschen Belgie en Nederland. Daar uit volgt eehter nog niet, dat het berigt uit 's Hage geene waarheid bevatten zou, daar uit de zekerheid dat de nieuwe gezant met een eoncilianten geest beziekl is, volstrekt niet kan worden afgeleid, dat hij van zijnen voorganger geene inlichtingen ontvangen heeft omtrent den staat der Schelde-kwestie, terwijl ook een con- ciliant afgezant de mogelijkbeid niet buiten sluit, dat Belgie nog niet onvoorwaardelijk zich met den loop der zaken vereenigt. Als eene curiositeit ter gelegenheid der aanstannde onthulling van het standbeeld van mr. G. K. ran llngendorp wordt door het llan- delsblad medegedeeld, dat dezer dagen door den beer Wouler Hulschenruyler te Rotterdam aan den burgemeester dier gemeente een brief is ter band gesteld van den beroemden ITogemlorp aan diens breeder, destijds daar woonachtig, waarbij gevraagd werd naar de rnuziek van bet geliefkoosde Wilhchnus, dieinde residentie toen niet meer was op te sporen. De beer Hulschenruyler schreef daarop die rnuziek op bet gelioor af, nadat zijn vader voor hem op de clarinet het Wilhelmus had geblazen, en voldeed alzoo aan het geuit verlangen korten tijd daar- na was de jeugdige Wouler Hulschenruyler in de goot van bet stadstimmerhnis gezeten, de eerste die bij de uitgestoken nationale kleuren bet Wilhelmus blies; hij bragt de vergaderde menigtez<W in opgewondenheid, dat bij beneden komende, bijna daarvan het slagtoffer werd, daar men niet ophield van hem de herhaalde nitvoering te eischen, onder toediening van al- lerlei wijnen en drankengelnkkig kwam ter juister ure eene pntrouille die hem ontzette en in veiliglieid bragt. AEGEMEEAIAIEEWS-enADVEKTENTIEBLAD Zeeuwsch-Vlaandereii. Vsn Srkacte 6,4". 10,26. r.,?5. Van Grnl 7 5". 12/ 0. 3,0". <1,10. Van Schartc linnr Lnicrrn 5,25. 8,31'. 3.4". 5,45. Van Lokerrn naar Schactc 8,0". 9,50. 4,5". Dit Weekblad wordt rlVen Woensdajr morgan uitgrgerrn JG hij BEII/ANUS k DHONT Is KeutnI. Prija psr 3 mnanden Van St. HicoUat nnar Gent, alle tlagen: 8,3". 8,1". 9,35*. 1 1,40. 3,4". 5,"5*. 7,1". 8,Alie Viijdnern 6,10'a morgeas. uiterlijk Dingsdag aaond ten 6 ure; de prijs »au 1 tot 4 ^0 SSntfranco psr poat 91 sent. Men abonneert rich bij Van Gent nnar S'. Nicolans, alle dagen 8,3". 9,30*. 10,50. 11,20*. 2,5". 5 35. 8,55. *'ls Bockhandelaart, Poatdireetenren si BriersnGnsbonders. tff V»" fjMaa, naar Antwerp**alls dagen7 35. 10,1"*. 11,35. 12,30*. 3.35. 6,1". !,"J. van Anttcrrpen nnar St. Nicofaas alle dagrn 7.30. 0,U, 3(4,—*. 6,30. 7, De uren geteekend met een zijn treinen ran de It en 2e k/aste. Adrtrtentien grlicre men nan dc Uitsevera in te zewden 3 rcgeh 40 cent, voor elkeu rcgel meer 10 cent, bohalve 35 cent zegelregt voor tike plaataing.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1867 | | pagina 1