No. 339. Woensdag 16 October 1867. 7de Jaarg. SPOOIt W EGDIEI9T. Uit de begrooting voor het departeinent van jnstitie (1868) blijkt, dat voor tractementen en pensioenen van sc'herpregters f 7046 benoo- digd is. Wanneer men aanneemt, dat de dood- straf bij bare zeldzame toepassing tbans eenmaal om de tien jaren in ons vaderland wordt vol trokken, dan kost elke kapitale executie f 70,460, bebalve de kosten van onderhoud en vervoer van een omslagtig scbavot. Berekent men daarentegen, dat een misdadiger, die 20 jaren gevangen moet zitten, dagelijks f 0,50 aan het rijk kost, dan verkrjjgt men, zoo bij niet inmid dels in de gevnngenis sterft, hetgeen meestal het geval zal zijn, eene som van f 3650, alzooonge- veer een twintigste gedeelte van het bedrag, waarop eene kapitale executie komt te staan. Uit een staathuishoudkundig oogpunt een belang- rijk argument voor de afschaffing der doodstraf. l it bet bij de tweede kamer ingediend wetsontwerp tot wijziging der wet van 19 Aug. 1861 Slaatsblad no. 72) betrekkeljjk de nationale militie, stippen w|j de volgende hoofdpunten aan. Ilet ontwerp strekt in de eerste plaats om het maximum van sterkfe der militie van 55,000 op 70,000 man en in evenredigheid daarvan het maximum van elke jaarlijksehe ligting van 11,000 op 14,000 man te verhoogen. Hieruit behocft het oprigtcn van nieuwe regimenten niet voort te vloeijen. Om ecliter te vermijden, dat de bestaande bataillons een te groote sterkte vcrkrijgen, en om tevens het kader zooveel uit te breiden, als aanvankelijk, en vbdr dat een voldoend aantal onderofficieren en korporaals uit <le militie is gevormd, noodzakelijk zal wezen, ligt het in de bedoeling, met elk jaar die miliciens, naar gelang bun aantal klimt, te vereenigen in reserve-kompagnien met een kleiner kader, het- welk vooreerst door bet leger versterkt, doch later, zooveel mogelijk, uit de militie zelve ge vornul zal worden. De vermeerdering van kosten, hieruit voort- vloeijende wordt geraamd voor het eerste jaar op 270,000voor het tweede jaar het/.eltde bedrag vermeerderd met52,000 voor bet perma nent kader en volgende jaren naar omstandig- lieden. Ilet streven zal overigens zijn orn uit elke Jigting zooveel kader te vormen, dat met der tijd de verhouding zou wezen :'/:i permanent en */s militie kader. In de tweede plaats wordt bij bet ontwerp voorgesteld de vrijstelling der 6dnige wettige 7,00ns te beperken tot ben, die tevens 66uig kind en wier ouders of vader of moeder nog in leven zijn, en om in overeenstemming daarmede slechts aan de kleinere helft van een oneven getal broeders regt op vrijstelling wegens broederdienst "toe te kennen. Door deze beperking der vrijstel- lingen zal het getal beschikbare lotelingen aan- ■zienlijk vermeerderen en de leans van vrijloten evenredig gunstiger worden. Ter verbetering van bet zedelijk en verstan- delijk gehalte der militie, wordt bij het ontwerp vooorgesteld a. afschaffing der nnmmcrverwisse- ling, en b. beperking der plaatsvervanging. Laatstbedoelde stelt men zich voor te verkrijgen door den leeftijd, voor den plaatsvervanger ge- vorderd, te beperken binnen de grenzen van den mililie-pligtigen leeftjjd, d. i. van 21 tot 25 jaren door bet stellen van cen plaatsvervanger geen reden van vrijstelling meer te doen zijn voor den broeder van den vervangene, en door de aansprakelijkbeid van delloteling voor den persoondien bij in zijno plaats laat dienen, uit te strekken tot den geheelcn diensttijd onverschillig of de plaatsvervanger al dau niet een vrijwillige verbintenis a angaat. Als compensatie voor de 1 teperking der plaats vervanging en ter opheffing van de bezwaren, die vele jongelieden uit de'n bescbaafden stand "weerbouden hunne militied ienst in persoon te volbrengeuworden bijvoe^ -ingen tot artt. 120 en 121 voorgesteld, strekkende om aan ben, die in staat 6n genegen zijn voor eigen rekening te voorzien in liunnen kleeding en nitrnstingen om zonder genot van soldij, brood of toelage voor bet kleeding- en reparatiefonds te dienen in de gelegcnbeid te stellenvoor zoover zij daartoe geschikt bevonden zijn en er gelegen- heid toe bestaat, ingelijfd te worden bij bet korps lmnner keuze en om hen te onthefFen van de vprpligting om in de kazerne te wonen of dcel te nemen aan de menage der onderofficieVen of soblaten. Ilunne kleeding zal moeten overcen- komen met de bestaande model len. Het voorstel strekt om de wet in werking te doen treden met den I Januarlj 1868. JNeuzen, 14 Oct. Gedurende de vorige maand zijn het kanaal albier opgevaren61 zeeschepenmetende 10325 tonnenen 572 binnenschepen, m. 18795 t.en atgevaren 51 zeeschepen, m. 12407 t., en 558 binnensohepen, m. 18319 t. Tofaal sedert 1 Januarij 1867 zijn bet kanaal opgevaren 289 zeeschepen, meleaile 49871 t. en 2405 binnenschepen, m. 107232 t.; en atgevaren241 zeeschepenm. 51052 t„ en 2278 binnenschepen, 111. 105501 t. In de 9 eerste maanden van 1866 zijn het kanaal opgevaren: 248 zeeschepen m. 41109 t. en 3839 binnenschepen, m. 114009 t.; en afgevarcn: 212 zeeschepen, m. 41424 t. en 3803 binnen schepen111. 110305. -A-xel, 14 Oct. Tot prediknnt bij de her- vormde gemeente albier, is beroepen' ds. J. J. Gobius du Sortte Ilaamsdonk. Hulst, 14 Oct. Naar wij vernemen, heeft in de afgeloopen week de heer II. Wouters uit deze gemeente met een gunstig gevolg het toegangs-examen afgelegd voor de Uuiversiteit van Leaven. Genoemde beer beeft zijnen voor- bereiding-cursHS op het pensionaat te Malonne (Namen) gedaan en ofselioon binnen een jaar die ciirsus pas gceindigd was, is bij nu reeds geslaagd. Bij don laridbouwcr F. Wuijtack onder de gemeente Koewacht, is de lendentyphns on der de paarden uitgebroken. Reeds vier paar- den zijn daaraan gestorven. De nabij Ellewoutsdijk op het strand zit- tende Hamburgsche stooinboot Taurusmet de daarin nog aanwezige lading en machine is bij publieke veiling verkocht aan den heer Tak te Goedereede voor f 405. Men vernecmt, dat met I Januarij a. s. de prijs der binncnlandsche telegrammen van 50 cent op 30 cent verlaagd zal worden. In de Rotlerdamsrhe Couranl van den 14 October jl., no. 283 komt 0. a. de volgende advertentie voor: „Te Schiedam weggevlogenEen Engelsch „gasvogeltjeColibri." „Die hetzelve ferugbrengt bij den boekhan- „delaar W. II. liclcrinkte Schiedam, zal 50,000, zegge vijftig duizend gulden, beloo „ning erlangen." In den avond van Maandag 7 dezer heeft eene vrouwelijke blondinbehoorende tot het ge/.elschap van Crosso in het parkgebouiv tc Amsterdam eene wandeling gedaan langs een koord van 300 voet Icngte, welke was gespan- nen van Let hoogste punt der zaal tot aan bet einde van bet tooneel. De kunstenares is voor- nemens om diezellde wandeling 00k eens ge- blinddoekt te maken. Van haar plan, 0111 00k een kind mede te nemenheeft de dauseres afgezienonnlat daartegen van meer dan eene zijde is opgekomen. Te Hoevelaken wordt een hoofdonderwijzer gevraagd op een traktement van vier hon'dcrd gulden. Hjj zal echter vrij wonen en gelegenheid bebben om in zijn tuin te overleggen, boo met 6611 gulden daags rond te komen Den 5 dezer zijn veertien jongelingen van Nijmegen vertrokken voor het Panselijke leger. Men wil dat zich dezer dagen ongeveer 400 jongelingen ilit Nederland naar Rome zullen begeven. De Groninger couranl meldt, dat de vronw van Jan Ainvcn te Bellingwolde jl. Zondag namiddag bij de bedieuing van den doop, tot bare ontsteltenis ontdekte dat haar kind gestor ven was, welligt als een gevolg der moederlijke bezorgdheiddie den zuigeling voor bet gure weder had trachten te besehermendoor bet goed in docken enz. te wikkelen, zoodat het gestikt is. t zou ligt denken, dat de vreedzame Nederlauder er althans niet aan dachf, om moord- en verdelgings-werktuigen uit te vinden en dat bij zich alleen wijdde aan nijverheids ouderne- mingen, die aller voordeel en welvaren bedoelen. IV ij vernemen thans, dat 00k onder ons nioord- werktuig-uitvindingsgenien zijn. Althans uit de residentie word aan de Fnesche Couranl gemeld: dat de uitvinding van den heer M. van Hullum niet de eenige is, welke aan het ministerie van oorlog wordt onderzoeht. Binnen kort worden op de vlakte van Waalsdorp proeven gedaan met cen allerverderfelijkst projectiel, door een apo- tbeker te Amsterdam, ais chemist met lofbekend, uitgevonden. Dit projectiel, moet in een oogenblik een geheel vijandelijk leger in brand steken, en wat er tot nog toe van bekend is, doet vennoeden dat dit vreesselijk oorlogswerktuig aan de over dievenste moordzucht van de militairen zal vol- doen. Wij mogen ons dus verzekerd houden, dat de nabunr 011s in niets meer vooruit is, en dat wij 00k dcel kunnen nemen aan den wedstrijd, wie de wereld bet eerst ontledigen zal. Wij zullen Bismarck gernst kunnen verwachten, welk een leger bij 00k op ons afzende het zal slechts komen, om met een slag vernietigd te zijn. Naar aauleiding der vermelding van de met 1 Nov. a. s. te wijzigen inrigting van het per- soncel der belastingenal.smede van de aan- staande nieuwe leger iudeeling, vraagt het Dev. Wcckblad „Zou 't niet beter zijn, in plaats van derge- lijke veranderingen in den uiterlijken vonn van beheer, wezenlijke verbetering in 't belastin0-- en krijgswezen zelf te brengen De toeloop van vreemdelingen, die zich voor de Nederlandsche koloniale inilitaire dienst verbindenwordt gaandeweg grooter. In de afgeloopen maand zijn te Hardenvijk 43 vreem- deiiugen voor gemelde dienst aangenomen, waar onder verscheideue Duitschcrs, die den veldtogt van Pruissen in 1866 tegen Oostenrijk hebben medegemaakt. Dezer dagen werd door het hier te lande gevestigde Anti-Dagbladzegel Verbond de handeling ver- verspreiduitgesproken door den heer Maurils H. van Lee uit Brussel, 00 het 9de Nederlandsche taal- en letterkundig coiigres, onlangs te Gent gehoudenbenevens het ver sing vaii de op dat congres over het zegelregt gevocrde beraadslagingen enz. In het breede over het een en auder uit te weiden, daarvoor is de luimte van dit blad te beperkt. Geuoeg zij bet dus, wanneer wij zeggen, dat de uitge sproken vcrhandeling de sporen draagt van veel- zijdige kennis en dat de heer van Lee niet bescliroomd is om rondborstig voor zijne ge- voelens uit te komen. In het breede zet°de spreker uiteen hoezeer de zegelbelasting hier te lande tot een ongehoord maximum is opge- weerden doet uitkoineu dat daardoor de Nederlandsche dmkpers zeer aan banden wordt gelegdbij Avijst op een door hem gemaalcte vergelijkendeu staat van de meeste landen waar ot die belasting geheel is afgescliaftof dezelye slechts laag gesteld is en wijst op de gunstige resultaten daardoor 00k met het oog op de volksbeschav ing te weeg gebragt. Ten slotte dringt de heer van Lee er dan 00k ten sterkste op aan0111 in Nederland met den meesten spoed de liandeu in ecu te slaan ten einde de rcgering om ontlieffing van die be verzoekeui De discus- op bet zegul verder lasting met aandrang te sien over de belastim staande bet congres gevoerd, waren zeer leven dig cn van alle zij den werd hooge ingenonl'cn heid met het in de uitgesproken verhandelin<* voorgestelde betoond. Dadelijk is dan 00k aan eene comraissie opgedragen om zich met bet opzenden van een adresinhoudende aan- vrage om ontheffing der zegelbelastiniraan (len Nederlandscheu minister van financidu te belasten. De Belgische dngbladen wenden het met nun verzet tegen de afdamming der Ooster- ochelde tbans over een andere boeg. Viidr dat liet werlt begonnen werd ontleenden zij aan de vrees dat het water op de Sclielde zou' vermin ueren grond voor hunne oppositie: tbans nu do dam zoo goed als voltooid is, klagen zij dat de zee hun te veel water door de Sclielde aanvoert en dat zij gevaar loopen te verdrinken. Wij kunnen voorts tot geruststelling der Bel gische dagbladen mededeelen dat men in „het njke Zeeland en Staats Vlaanderen" volkomen veilig is, en dat daar nergens eenige vrees voor doorbraak van dijken bestaat, om de eenvoudige reden dat de waterstand volstrekt geen buiteu gewone lioogte bereikt heeft. Wij houden de gemchten voor niets an lers dan verzinsels, verspreid met bet doe! bin de ten believe van de Antwerpsehe handelsbelangeii in het leven geroepen oppositie, zoo lung mogeTijk vol te houden. In die meening worden wij versterkt door een telegram uit Brirsel, waarin gemeld wordt dat de rcgering bij haar onderzoek naar het voorgewende gevaar, voor de in omloo; zijnde gerucbteu „geea bevestigun beeft out- De katholieko dagbladen van B dgie lie- rigten, dat de Belgische vrij willigers in <le pan selijke krijgsdienstwelke met verlof in bun land warendezer dagen terug ontboden zijn en zich in allerijl weder naar Rome begeveti.; dat de aanwerving van vrij willigers voor het panselijk leger in Bdgie met nicuwen ijver hcrvat wordt, en dat er weder een honderdtal Belgen zullen vertrekken, om dienst in het korps pauselijke zouaven te nemen. Daarbij wordtter bevordering der aanwer ving door die dagbladen te kennen gegeven dat de pauselijke regenng zich niet rolkomei'i op de trouw van haar inlandsch krijgsvolk kan verlaten, en dat de dapperbeid van buitenland- scbe katholijken het eenige of althans bet ze- kerste middel tot beveiliging van den roptnschen stoel is. In een Parijsche correspondentie leest men het volgende over wijlen den heer Achillc Fould: De beer fouUl was, gelijk men weet, een van 's keizers intieme raadslieden, en de groote financieele capaciteiten van dezen staatsman inaakten hem inzonderheid van groote waarde voor een gouverueineut, dat steeds zoo groote be- hoefte aan geld heeft en dat in finaneicle zaken een man belioeft, die aan bet publiek vertrou- wen inboezemt. In den beer Fould nu steblo bet publiek eeti greot vertrouwen, en in de inoeije- lijke omstandigheden, waarin men op dit oogen blik verkeert, was er ernstig sprake van zijiie weder-optreding als minister van fiirantien wel ligt had bij op bet oogenblik dat bij stierf, 'zijne benoeming reeds in den zak. Gelijk men weet, was de heer Fould minister van financien toen de beruchte Mexieaansche leening gesloten werd. Hij gevoelde zeer de vefautwoonlelijkheid, die deswege op hem rustte, en achtte zich dien ten gcvolge verpligt de belaiigen der bonders van Mexieaansche schuldbrieven te behartigen zijn dood is daarom voor die fondsenbonders een groot verlies. Ook de voorstatulers Van den vrede veriiezen in den heer FoUld een kracbtigfcii steun. BetrcfFeude het leven Vail den overleden staatsman kunnen de volgende brjzomlerheden worden medegedeeld. Fould wertl in het begin dezer eeuvv geborcn en was de zoon van een rijken Israelitischen bankier te Parijs. Reeds van zijne jeugd af werd bij voor de zakca zijns Al.tiltlfLV \IKI\VS-yAIIVKHTli\TIKIILAD Zeeuwsch-Vlaanderen. Dit Wcckblad wordt elken Woensdag morgen uifgegeven C\s. - w v ^an Seliaete 6,40. 10,26. 1,00. 5,25. Vnn Gtnt 7,50^ 12,00. 3,00. 6 10 ir ky BEILANUS DHONT te Seuten. Prij, per 3 m..n.l.n v.b.«.a 3 sffi" 9 35*' 'Tto TW ft* m'fl i- -„,IM go cent, franco per poet 95 cent. Men nbonneert rich bij |f| Vnn Gent n:ar S'. Niroho,, die dag'en 0,30. i.Sn*. 10.50." ll',20*. 2 50 5 35 6 5T mor8e,,i U1,e'','Jk P'"S»*»g """J ten fi nre; d* prij, 1 tnt 4 e'le Boekhandelaar., Poatdirectenren en Brieveubusboudera. tf| S/- N'colaat nnnr An'u)c penalle Jagen7,85. IC.lfi*. 11,35! 12,30*. :s o'tO 8 0* VaB Anltctrpcn nnar SI. Hirolaas alle dugOn 7,30. 0, J),' 3 J.' 4 6 30 7—* De uren met een zijn treinen van dr. ic en 2c klaue. Advertenticn gt'liove men aan dp Tlitifeeers in te iterlijk Jlingadag avond ten fi nre; de prij, van ?J regela <9 40 cent, voor elkra regel meer 10 cent, behnlee |j| 35 cent aegelrcgt pnor pike plaatsing. o

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1867 | | pagina 1