No. 338. Woensdag 9 October 1867. 7de Jaaig. VOOR SPOOR W EGDIEHST. i, f Bij kon. besluit is geseborst het besluit van den gemeenteraad van Maasbree, van 27 Aug. jl., bepalende „1. dat de seeretarie dezer gemeente ©m de vijf jaren zal gevestigd zijn in de dorpen BlerickMaasbree en Baarloo2. dat eene com roissie uit den raad wordt gelast om, binnen 3 dagen na het genomen besluit, de arcbieven ten koste der gemeente naar de seeretarie te Blerick over te brengen 3. dat het raadhuis in het dorp Baarlo, waarin de seeretarie is ge vestigd, wordt verklaard voorde openbare dienst diet meer bestemd te wezen." Dit besluit tot scborsing berust op de volgende overwegingen „dat de burgemeester der gemeente Maasbree kracbtens art. 70 der gemeentewet geweigerd lieeft dit besluit ten uitvoer te leggen dat ter beoordeeling, of dit raadsbesluit met de wet of bet algemeen belang in strijd is, een nader on- derzoek wordt vereischtdat de termijn, bij bet 4: lid van art. 70 der gemeentevvet voor het nemen eener beslissing gesteld, daartoe geene getioegzame ruimte laatdat bet dus noodig is, dat de uitvoering van bet besluit geseborst blijve." De minister van fiuantiBn heeft naar aan- leidirig van bet koninklijk besluit van 4 Sep tember jl. Staalsblad no. 93), lioudende invoe ring van een nieuw model van postzegels, ter ken- nis van de belanghebbenden gebragt1dat er voor bet frankeren van zwaardere brieven voor de kolonien en het buitenland bestemd te rekenen van 1 October 1867, postzegels ten bedrage van 20, 25 en 50 cents, zullen worden in gebruik gesteld2. dat de genoemde post zegels van den gemelden dag af op alle rijks- postkantoren zullen verkrijgbaar zijn3. dat er mede postzegels van 5, 10 en 15 cent, vol- gens een nieuw model, zullen worden uitgege- ven, zoodra de aanwezige voorraad der postze gels van die geldswaarde, oud model, verbrnikt zijn. Z. M. beelt, op daartoe ontvangen ver- zoek van het uitvoerend cornite voor de groote tentoonstelling van kunst-voortbrengselen, welke in 1868 te Leeds (in Engeland) zal worden gehonden, met koningin Victoria en keizer Na poleon, bet beschermheerschap over die onder- nemiug aanvaard. Volgens het regeringsverslag werd de openbare school in 1865/66 bezocht door 162,253 jongens en 133,302 meisjes, zijnde 4055 jon gens en 2577 meisjes meer dan in 1864. De bij- zondere school werd door 2983 jongens en 1562 meisjes bezocht, zijnde 106 jongens en 193 meisjes meer dan in 1864. Van het ver- moedelijk getal in de termen vallende kinderen werd de school door 1/4 niet bezocht. Het jirovinciaal geregtshof in Zeeland heeft jl. maandag 30 Sept. het volgende arrest in booger beroep uitgesproken. Juliantts Bruggeman oud 25 jaren, landbou werszoonwonende te Zuiddorpe beklaagd ter zake dat bij op 22 April 1867, te Zuid dorpe aan D. A. van Vooren moedwillig slagen en stooten en eene snede aan de regterzijde van den hals zou hebben toegebragt is bij vonnis der arrondissements-regtbank te Goes, dd. 17 Junij jl. schuldig verklaard aan moedwillige misliandeling en verwonding, geene ziekte ofbe- letsel van te werken gcdurende meer dan twiutig dagen hebbende veroorzaakten veroordeeld tot eene gevangenzetting van tWee maanden in eenzame opsluiting te ondergaan, en in eene geldboete van f 8, bij wanbetaling na aanma- ning (e vervangen door gevangenisstraf van een dag, mede in eenzame opsluiting te ondergaan, benevens in de kosten. Op Bet zoo door den veroordeelde als door den officier van justitie ingesteld booger beroep, lieeft bet bof gemeld vonnis bevestigd, met veroordceling in de kosten der procedure, ook op het booger beroep gevallen. Hetzelfde hof heeft in zijne zitting van vrijdag den 4 Oct. het navolgende arrest uit gesproken Pieter Jloulzager, oud 18 jaren, boodschap- looper wonende te Zaamslag en Martina Weiland, weduwe van Johannes Oudlcerlcond 41 jaren, winkelierster, wonende te Neuzen, beide toen te Middelburg gedetineerd, waren beklaagd ter zake: als zou de eerste beklaagde 1. van Augus tus 1866 tot en met January 1867 op verschil lende dagen zich hebben vervoegd bij J. Leunis te Neuzen, valschelijk voorgevende gezonden te zijn door \V. Barenman, C. Messu, IV. A. Wisse, J. Fraaijeuhove en J. Oppcneer, alien te Zaam slag, en op liunnen naam zonder betaling hebben gekocht en zich doen afgeven verschillende winkelwaren, tot een bedrag van ongeveer f 40 en zich zoo doende liiervan bedriegeliik hebben meester geinaaktzich die goederen hebbende doen afgeven, nu eens voorgevende tot die aan- koopen door genoemde persoon mondeling gemag tigd te zijn, dan weder voorgevende door die personen scbriftelijk te zijn gemagtigd, en daartoe overleggende door hem zelven geschreven brief- jes 2. in dat zelfde tijdsverloop zich hebben vervoegd bij den zelfden J. Leunis en valschelijk voorgevende gezonden te zjjn door C. Messu hem zou hebben overhandigd een door hem zelven geschreven briefje beginnende metvriend Leunis" en eindigende met de onderteekening: „C. Messu" en op die wijze zich eenige winkel waren hebben doen afgeven3. zich op 25 January 1867 hebben vervoegd te Axel bij I'. II. Vcenhuizen, en aan dezen, voorgevende gezon den te zijn door F. \'isscr, zou hebben over- handigen een door hem zelven geschreven brief je, beginnende met: „neef I eenhuize" en ein digende met: „die ik noem F. Visser" en op deze wijze zich hebben doen afgeven verschil lende winkelwaren en als zou de tweede be klaagde die goederen hebben geheeld, wetende dat zij door misdrijf verkregen waren. Het hof, heeft den eerste schuldig verklaard aan twee valschheden in onderhandsch geschrift door het verziunen van verbintenissen en het namaken van handteekeningen het des bewust gebruik maken van die valsche stukken, wan- bedrijf van oplichting, door met gebruikmaking van eene valsche qualiteit zich goederen te hebben doen afgeven, en langs dien weg bedriegelijk zich van eens andersbezittingen geheel ofteudeele te hebben meester gemaakt, en onder aanueming van verzachtende omstandigheden veroordeeld tot eene correctioneele gevangenisstraf van een jaar, tot 4 geldboeten van 50, en eene geld boete van 25, bij wanbetaling na daartoe te zijn aangemaand, de vier eerste boeten te ver vangen door gevangenisstraf van 3 dagen en de laatste boete door gevangenisstraf van 2 dagen, alsmede in de kosten der procedure en de tweede niet schuldig verklaard aan bet haar ten laste gelegde feit en te dier zake vrijgesproken met bevel tot bare onmiddellijke in Vfijbeidstelling ten ware zij om andere redeneu behoort iu becbtenis te blijven. INeuzen, 8 October. Mogt den brigadier der rijksveldwacht albier I'. Koene, reeds menige blijk van activiteit hebben gegeven beden mogt hij daarvan weder het bewijs leveren. Vrijdag jl. gehoord hebbende dat onder de gemeente Hoek zich iernand 's nachts oniedig hieldmet bet ontvreemden van aardappeleu ontzag bij niet zich gisleren avond naar bedoelde plaats te begeven om te beproeven den dader op te sporen, na eenigen tijd mogt bij het genoegen smaken den dader welke bezig was zijn nachtbedrijf nit te oefenen bij den land- bouwer 6 L. Hamehnk te vatten en hem beden nacht bier in verzekerden bewaring te stellen. De dader is P. Smies woonachtig te Hoek, oud 64 jaar, en is reeds 2 maal voordergelijke gevallen veroordeeld. Ktulst, 8 October. De jaarmarkt gisteren albier gebouden was ongetwijfeld door bet bui- tengewoon slechte weder zeer zwak en slecht bezocht. Er waren slecbts aanwezig 53 koeijen, waaronder een stier, 13 paarden een ezei en eenige groote maar nog al veel kleine varkens, zoodat de bezoeker dan ook, over bet algemeen genomen, niet veel schoons te zien kreeg. Onder de paarden evenwel waren het een paar zooge- naamde tweejarige, die de aandacht tot zich trokken en bet jonge paard van I', de Maal, landbouwer te Ilonteuisse (Schuddebeurs), en die bier zeer dikwijls zoo bij tentooustellingen als jaarmarkten eenen of anderen pr js bebaalt, mogt hierbij den toegezegden prijs worden toe gekend. Nadat bet voor 's rjjks dienst afgekeurde wacbtscbip dc Samhre te Vlissingen tweemaal in publieke veiling is gebragtdoch telkens opgehondenuithoofde van te lage koopsom zoo wordt bet uu door de directie der marine albier gesloopt, waartoe men de gepensioneer- den werklieden dezer marine heeft opgezocht en bet bun lieeft aangeboden tegen een loon van f 1 daags, hetwelk door hen gretig is aan genomenaangezien er bij zijn die voor een gering ligchaamsgebrck met een pensioen van f 50 'sjaars zijn begiftigd. Zooals reeds dezer dagen is gemeld, is in de fabriek van de heeren L. J. Einthovcn en Co. te'sllage bet standbeeld van Vnndel voltooid dat eerlang te Amsterdam zal worden opgerigt. Het model is vervaardigd door den beer L. Roger. De vorst der Nederlatnlsche dichters is voor- gesteld in eene zittende bouding met een lauwer- krans om bet boofd en in zijne regterhand een griffel gereed lmudende, om de verhevene gedacbte waarvan bet hoofd de uitdrnkking draagtop te teekenen. De linkerhand boudt een boek en leunt op bet linkerbeen dit been op een voetbankje geplaatst, zet aan de geheele beweging iets zeer ongedwongeus bij. Een mantel hangt iu breede plooijen over den regter schouderbij valt in schuinsche plooijen over den rug naar de linker- zijde en is aldaar meer zamengevatover het linkerbeen gelegd. Behalve nu de uitdrukking van bet hoofd, maakt de rust der groote plooijen aan de regter zijde met de beweging der linkerzijde een aller- gunstigst effect. Het zitbankje is van eene stevi- ge constructie en draagt een kussen met kwasten. Tegen ditbankjeop den grond ligt een boek, waarop, met duidelijke letters, de naam Virgilius staat. De lauwerkrans, waarmede Yondels boofd ge- kroond is, strekt ook ter herinnering aan bet in Neerlands letterkuudige kunstgescbiedenis ver- inaarde St. Lucasfeest (den 21 October 1654 op den St. Joris Doelen te Amsterdam) gevierd, bij de inwijding van de Broederschap der schil- derkunst. Zoo men weet, bevond Vondel zich onder de eersten der geuoodigden en werd by door de schilders gekroond. Te Amsterdam lieeft een persoon, bij een bezoek in Natnra Artis magistra, bij bet on- voorzlgtig voorhouden van een peer aan een der beeren een beet ontvangen in de linker bandten gevolge waarvan de twee vingers en de duim zijn geamputeerd. Het hot van Ovcrijssel heeft den voorma- ligen waagmeester te Kampenwegens 31 valschheden in zijn waagregisterveroordeeld tot 1 jaar cellulaire gevangenisstraf en 39 boeten van fbO of 2 dagen cellulair voor elke boete. De zwaluwen schrijft men, zijn vroeger dan antlers vertrokken de watcrvogels trekken reeds naar ket zuidenmen voorziet dus ecu vroegen winter. Den 31 Julij jl. arriveerde ter reede van Batavia het Neder'landsche klipperfregatscbip Insulinde, gevoerd door kapt. Ihiinlterh Jr., hebbende de reis van Nederland in 89 dagen volbragt. Dit scbip deed den wedstrijd met bet van hulpstoomvermogeil voor-ziene sehip 's Gra- venhagewaarvan men de aankomst nog te vergeefs verwacht. De Insulinde zeilde den 2 Mei uit het Nieu- wediepondervond bij den aanvang der reis voortdurend stilte en zeer flaaitwe znchtjes den 4 Mei passeerde dit sebip Dnngeness, en den 6 kaap Lezard aan bet einde van bet kanaal. De 's Gravenhage verliet Brouwersbaven den 2 Meipasseerde den 3 Dnngeness en den 4 's middags Goudstaart zoodat dit sebip den 5 Mei 's morgens vroeg bij kaap Lezard geweest kan zijn. De 's Gravenhage verliest daardoor de wed- dingscbap van eenige Amsterdaminersgroot f 12,000die de Insulinde als eerstkomendt heeft gewonnen. De Antwerpscbe Opinion deelt de volgenH# gescbiedenis mede „Nu^32 jaar geleden verliet een scbip de haven 'van Antvverpen, om zich naar Amerika te begeven met ondersebeidene passagiers dia zich daar metterwoon wilden vestigen. Naail- welijks zee gekozen hebbende, leed "bet vaartuig schipbreukal de passagiers en matrozen ver dwenen in de golven, behalve een jong meisje dat door een der zeelieden averd gered, dia haar weinige dagen later huwde. ^Eenigen tijd later begaf de matrois zich weder op een schipzijne vrouw vestigde zich toen te Antwerpen. Sedert liet de matroos niets meer van zich hooren tot bij de vorige week na eene afwezigheid >-an 30 jaren Antwerpen terugkeerde, Hij liegaf zich d'ade- lijk naar eene dame, zijne 66nige hem nog be- kende bloedverwanteom informatil'n in te winnen nopens bet tegenwoordig verblijf van zijne vrouw, die hij eeumaal met leveusgevaar had gered. (,Daaf vernam bij dat zijne Vrouw tegen woordig te Hoboken woonde, waar zij, nu een jaar geleden, was hertrouwd met een landman nit die streeknadat zij bijna dertig jaar te vergeefs de terugkomst van liaar man bad af- gewacht." Het Antwerpscbe blad belooft zijne lezers bun later den afloop dezer zonderlinge gescbie denis te zullen mededeelen. Naar men verzekert, worden dezer dagen alle verzoeken om verlof, uitgaande van het garnizoen te Parijs met de meeste gestrengheid afgeslagen. Luidens de Weener Prcssr kan bet sioffelijk overschot Aran keizer Marimiiiaan omsfreeks bet einde van November te Trigst worden verwacht. Te Hamburg waren de Pruissische don- anen onlangs bezig de waggons van een trein te visiteren. Ee.i Franschmandie eenigzins vertoornd was, omdat men zijn valies nazoeht. zeide tot een zjjner medereiziger, dat men eer- tijds veel fatsoenljjker op dat station handelde. j,Ya." zeide de douaan Pruissisch Franseh sprekende, „Yamais maintennnt Vrance plus betite et Brusse jilus grande." (Ja. maar thans is Frankrijk kleiner eu Pruissen grooter.) In de patronen-fabriek te Meudom lieersebt ongewoue bedrijvigbeid. Een groot aantal werk lieden van beiderlei kunue wordt er van voort durend bezig gebouden. Te Londen bevindt zich thaiis eene Ame- rikaanscbe damemevrouw Anna Deutmore die den doctorstitel in de verloskunde beelt verworven. Men spreekt met de gvootste acbtiug van hare talenten en bare tegenvvoordigheid geeft op nieuv? aanleiding, datdewenscb oordt geuit, dat bet Amerikaanscbe voorbeeld om aan Vrouwen den doctorstitel in de verlpskunde te verleenen, iu Engeland navplging vi,nde. Ook de Londensche Daily Telegraph, iu eene eorrespondentieafkomstig van iernand, dien men in betrekking gelooft tot bet ministerie van binnenlaudscbe zaken in Fraiikrijk, ma^kt thans gewag van bet beweerde plan, het eerst door de Paryschc Liberie ter sprake gebragt, qmtrent eene berziening van bet tractaat Aan 1839, ten einde Nederland, even als BelgjS nentraal te rerklareuf eu eene eonfedoratie ts Dit Weekblad wordl elken Woemdag morgen mlgegtvtn ff, le&» ED Zeeuwsch-Vlaanderen. f.fe - Van SelzaHc 6,40. 10,26. 1,00. 5,25. Van Gent 7 50. 12,00. 3,00. 6,10. Van SeJzaete nnar Lnkcren 5,25. 8,30. 3,40. 6,45. VanLofeeren naar Selzaete 6;0O. 0,50. 4,50. gen 6,10 morgens. bij BEILANUS DHONT to Weuzcn. Prijs per 3 maanden Van 5C. A'iw/aaj naar (?«»A alle dageofl.SO. 8,10. 9.35*. 11,40. 3,40. 5,05*. 7,10. 8,— Alio Vrijdagel 80 cent, franco per pout 95 cent. Men abonneert rich bij e'fj Van Gen! naar Nicolaai, ille dageo 6,30. 9,30*. 10,50. 11,20*. 2,50. 5 35. 6,55. alle Boekhandelaars, Postdirectenren en Brierenbushouder,. Van St. Nicnlaas naar An/me pen alle dagen 7,35. 10,10*. 11,35. 12,30*. 3 35, 6.10. 8,05. Van Antwerpen naar St. Nico'aas alle d igen 7,30. 9,11, -3,4,—*. 6,30. 7, De uren geteekend met een zijn treinen van de le en 2e klaite. Advertentien geliera men aan de L'ilgevert in le zeadea O'ler.ijk Dingsdag avond ten 6 urej de prija van 1 tot 4 B|| regela is 40 cent, roor elken rcgel nicer 10 cent, bclialv. H| 35 cent zegelregt voor elke plaatsing.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1867 | | pagina 1