No. 337. Woensdag 2 October 1867. 7de Jaw. m T VOOR 8 P GE O El w E GDfi: It T, Bij kon. besluit van 11 September 1867, zijn voorsclirifteu gegeven ter volledige uitvoe- ring der wet van 11 April 1827, (Slaalsblad no. 17), betrekkelijk de oprigting van schutte- rijen over de gebeele nitgestrektbeid van bet rijk. Op de overwegingen dat voor de getalsterkte en de zamenstelling van de schutterijen, krachtens de wet van 11 April 1827 Slaalsblad no. 17), opgerigt, nog steeds gelden de tafels van indee- ling en zamenstelling, in 1828 voor de dienst- doende en in 1831 en 1832 voor de rustende gcbutterijennaar den maatstaf der bevolking van dien tijd, bij verseliillende kon. bcsluiten voorgescbreven dat de bevolking sedert dien tijd is foegeno- men, waardoor de getalsterkte der schutterijen tbans niet alleen verre beneden bet bedrag is bij art. 23 der wet van den 11 April 1827 Slaalsblad no. 17) gevorderd, maar dat ook in een aantal gemeenten, waarbij de schutterijen nog steeds rustende zijn, krachtens die wet eene dienstdoende schutterij behoort te bestaanis bepaald Art. 1. De sterkte der schutterijen bedraagt overeenkomstig art. 23 der wet vau den 11 April 1827 (Slaalsblad no. 17) twee man van de bonderd inwoners in elke gemeente. Het aantal inwoners wordt aangewezen door de laatste tien- jarige volkstelling. Art. 2. In alle gemeenten, welker bevolking binnen den besloten kring of omtrek dergebou- wen 2500 zielen en daarboven bedraagt, is eene dienstdoende schutterij overeenkomstig de alge- meene bepaling, opgeuomeu in den aanvang der bovenaangehaalde wet. Art. 3. Door Onzen Minister van Binnen- landsche zaken worden, zoo spoedig mogelijk, iminers v66r 1868, de gedeputeerde staten ge- hoord, aan 0ns de vereiscbte voordragten gedaan ter bepaling van de sterkte, zamenstelling en indeeling der schutterijen, zoo dienstdoende als rustende, in de verschillende gemeenten. Tot dat deze ondervverpen door Ons zijn geregeld, blijven de bestaande dienstdoende en rustende schutterijen op den tegeuwoordigen voet. Naar wij vernemen heeft Z. M. de koning den beer mr. J. llcemsUerh A~., minister van binnenlaudsche zaken, en den beer mr. It. J. graaf Schimmetpenninclc, minister van fiinautien, bevorderd tot komraandeurs van de orde vau den Nederlandschen leeuw. De regen'ng heeft eene wetsvoordragt in- gedieudstrekkende om achter art. 195 der gemeentewet deze zinsnede te voegen „Uithoofde van ziekten, die de volksgezondheid bedreigen, of andere bijzondere omstandigheden kuntieu de kermissen, jaarmarkten en andere markten in eene of meer gemeenten door Ons bij maatregel van inwendig bestunr worden ge- scborst, telkens voor niet langer dan e6n jaar." De memorie van toelichting wijst er op dat de ondervinding en de wetenschap reeds lang hebben aangetoond dat niets meer de versprei ding van besmettelijke ziekten in de hand werkt dan groote volksverzamelingen. Deze overtui- ging, sprak de internationale sanitaire conferentie te Konstantinopel in 1866 met 't oog op de cholera ook nit. De besturen van vele gemeenten, van de waar beid hiervan doordrongen, hebben zoowel in dit als in 't vorig jaar de jaarmarkten bij het ont- staan of de nadering der ziekte geschorst. Het is echter mogelijkdat in tijdcn van sterke epidemien gemeentebesturen door bijzondere rede- nen van bet nemen van zoodanigeH maatregel worden ternggehouden, en daar de gemeentewet in art. 144 en 195 het instellen, afschaffcn of veranderen van markten aan de gemeentebesturen, onder goedkeuring van gedeputeerde staten opdiaagt, is bet uitvoerend gezag niet bevoegd fusschen beide te treden en in't algcmeen belang het houdeu vanjaarinaikteu tijdelijk te vcrbieden. Ilet tegenwoordig wetsontwerp strekt om die bevoegdheid aan de regering te schenken. Het is in algemeene bewoordingen gesteld, omdat scborsing van jaarmarkten en andere markten ook uithoofde van andere bijzondere omstandig heden, bij v. bij onrust'ge bewegiugen iu eene gemeente, noodig kan zijn. De regering acht 'bet wcnschelijk dat de bulp- of constructie-lijnen, dienende tot eonsta- tering der oevers bij den aanleg der waterstaats- weiken, op bet terrein zelt door vaste merken worden verzekerd. Daardoor zal bet niet alleen gemakkelijker zijn, die lijnen te alien tijde te kunnen wedei vinden, maar ook andere voor- deelen zijn daaiaan verbonden, zooals dat men bij bet constateren der oevers niet gebouden is, die lijnen op vaste voorwerpen, die op het terrein aanwezig zijn, te rigten, zoodat de lijnen veelal doelmatiger en meer in de nabijheid' der oevers kunnen worden geplaatstook, dat men, bij bet niet aanwezig zijn van vaste voorwerpen, niet, zooals meermalen is gesebied, belioeft over te gaan, om die lijnen alien door bet nemen van een boek te bepalen, zonder ze op eenig voor- werp te rigten, hetgeen in de praktijk groote bezwaren oplevert, daar bierdoor, vooral aan het uiteinde der lijn, aanmerkelijke verscbillen kun nen ontstaan. I evens zal op deze wijze eene algemeene aaneengescbakelde oeverconstaterin"* der rivieren worden tot stand gebragt. Zoowel ten behoeve van bet kadaster en bij bet vervaardigen van kaarten, als in 't lielang der juiste kennis onzer rivieren en van de ver- anderingen die bare oevers ondergaan, is zulk een maatregel van hoog gewigt. Hit den aard der zaak vordert dit werk, waarvan de leiding aan de ambteuaren vau den waterstaat inoet worden opgedragen, geruimen tijd. Ten einde de noodige kosten van personeel enz. te kunnen bestrijden, is op de begrooting voor 1868 eene som van 4000 uitgetrokken. Bij den minister van finantiea bestaat het voornemen eene wijziging te provoceren van bet koninklijk besluit van 9 Februarij 1866 betrek kelijk hetbebeer der goederen vau de bervorinde kerk. Bij den raad van state is reeds het voorstel aanbangig gemaakt omtrent hetgeen de minister meent dat noodig is om te voorzien in de leem- ten, welke in dat besluit zijn gebleken te bestaan. In de memorie van toelichting tot de be grooting van oorlog komt o. a. nog bet vol- gende voor Met t oog op de noodzakelijkheid om een grooter aantal soldatcn voortdurend onder de wapenen te doen blijven dan vroeger bet geval is geweest, zullen de levende strijdkracbten, die, in 1868, boven en behalve de officieren, onder de wapenen zullen worden gehouden worden bepaald op 14,o00 man kader en vrijwilligersen van de drie categorien miliciens to zamen 23,500 man, terwijl bet getal paarden zal bedragen ongeveer 2210 bij de cavalerie en 1060 bij de artillerie. 1 en einde in 't vervolg de ongelijkheid van den oefeningstijd der miliciens eerier iigting te doen ophouden, die ontstaat omdat een gedeelte der Iigting niet na een oefeningstijd van 5 maanden met groot verlof vertrekt, maar onder de wapenen bljjft tot aanvulling van het incompleet aan vrijwilligers, zullen, te beginnen met 1868, de miliciens der Iigting van bet. loopead jaar, welke tot de bovenbedoelde aanvulling onder de wapen u blijven, zoodanig door de miliciens der Iigting waartoe zij bebooren, die aanvankeljjk met groot verlof zijn gezonden, worden vervangen, dat alien een gelijk getal maanden onder de wapenen ge weest en dan ook gelijkmatig geoefend zullen zijn. De voor rekening dezer provincie gebouwde en voor den dienst op de Wester Scbelde be stemde bouten raderstoomboot, Wester Schelde" genaamd, is eergisteren te Kiuderdijk te water gelaten. Tot lnrl ponder wij zer te Sekoondijke is be- noemdde beer G. van Hamtbans te Hock. - Den 27 September jl. zijn aanbesteed, de buitengewone verdedigingswerken aan de cala- miteuse polders in Zecland, en wel in 9 per- eeelen, waarvan aannemer is geworden de beer L>. Jhalens te lloek, van bet 3de perceel voor 18,500 en van bet 8ste perceel voor f 45,000. Axel29 September. Ds. G. Rlaauw nam in de beden middag gebouden godsdienst- oefening afscheid van de Hervorrode gemeente alhiermet eene leerrede naar aauleiding van Hand. 20 vers 32. Boschltripolle28 September. Tot wethouder is in deze gemeente gekozen den beer van Cam pen, in plaats van den beer G. Slaalwelke tengevolge der jieriodieke aftreding niet als lid van den raad was berkozen. Naar men ons meldt heeft den beer ingenieu van den waterstaat te Neuzen eene opmeting over het albier nieuw iu aanbouw zijnde scboollocaal gedaan en zoo als men zegt zal bierdoor aan de schoolkwestie tusschen den ge- meenteraad en den aauuemer, een beslissend einde gemaakt worden. Htoppeldijk:, 28 September, fienige dagen geleden had een boerenknecht bij den landbouwer J. P. M. Ycrdurmen wonende, het ongeluk om met een wagen door twee paarden bespannen op hoi te geraken, en daar de voor- loop der wagen niet voorbauden was, gleed bij den wagen af, en werd hem bet regteron- derbeeu door overrijden gebrokeu. Henorstdijli. 28 September. Bij de opening der stembus op beden den 21 September jl. voor een lid van den raad blijkt dat tot raadslid is gekozen den beer P. de Jong hein plaats van den beer J. Feijcv.s aldaar overleden. Geruchten loopen als zou den heer P. de Jnnglie tot lid vau den raad verkozeuzijn lidinaatschap niet aanvaarden. jMen meldt uit Kruiningen, 24 September. Bij de aanstaande opening, op 1 October, der oestervisscherij op de Schelde en Zeeuwsehe stroomen is het niet onbelangrijk mede te deelen, dat op de voorname bank te Yerseke dit jaar vele oesters gevonden worden, die van goede hoedauigbeid en groot van stuk zijn door bet be-tnur der visscberijen op de Scheide en Zeeuw sehe stroomen is eene groote boevesllieid dier schelpvisoh aan ondiepe plaatsen opgevangen en in meer diep water overgebragt, ten einde bet rapen van oesters beneileu de maat moeijelijk te maken en daardoor de bank voor achteruit gang te bewaren. De heer I a gel, civiel ingenieur te Wies baden is de vorige week te Bergen op Zoom aangekomen met het doel om de afdaminings- werken aan de Ooster-Schelde en verdere spoor- wegwerken op de lijn RozendaalVlissingen in oogenscbouvv te nemen. Het gerucht loopt, dat Z. M. de koning der Nederlanden zicb te gelijk met den keizer van Oostenrijk en koning Victor Emanuel te Parijs zal bevinden. Men wil, dat de onthulling van hetstand- beeld van Gysberl Kurd van llogendorp op 27 October a. s., den geboortedag van den grooten staatsman, te Rotterdam zal plaats hebben. Jl. donderdag bad te Helder op bet raad- huis de burgerlijke buvvelijksvoltrekking van een viertal jiaren plaats. Na den afloop verzocbt de burgemeester mr. K. J. C. Stakman Posse de aanwezigennog eenige oogenblikken te vertoeven en deed bun inmiddels een bokaal feestwijn, bruidsuikers enz. aanbieden vervol gens scbonk hij ieder der vier jonggebuwde \rouwen een boquet en maakte banr bekend dat zich onder haar bevond het tweednizend-te paar hetwelk bij sedert zijn verblijf in die ge meente22 Juiij 1852, in den edit heeft ver bonden, en dat bij gaarpe. aan dat paar een kleiii aandenke i in het hnishouden, waartoe hij een petroleum-lamp had bestemd, geven wilde. Daar het echter eenigzins moeijelijk was te bepalen welk bet tweeduizendst paar was t moesten de vier vrouwen om den prijs loten Ilet. winnende paar en een der gctuigen bragtCn den gullen burgemeester bun welmeeuendeu dank. ,c Oorinebem garnizoen boudend 3e reg.inf. rnkte deze week nit om spic^elseVcdit te houdeu, doch de partijen werden door den natuurhjken vijand (regen) zoodanig geslagen, flat zij met den stormpas naar de kazerue vluchtten i.en student te Groni igen liet ou'lan's met spoed den dojkter roepen, in de meening dat bij door de cholera was aaugctast. Toen liitusscben de geneesbeer kwam, vmid bij den patient, otscboon zeer bleek en ziek, met twci kameraden in een geweldige laebbui. De oorzaak der ziekte was namelijk ontdektbij was deze de dienstmeid seheen de ontbijtkoek van onzen student bijzonder lekker te vindenom baar net snoepeij te verleeren had de student braak poeder in de koek gedaan, dooh had, den volgenden morgen daara.tn niet meer denkende zelf van de geprepareerde koek bij bet outbiit gegeten. getal krankzinnigen, in de gestiehteii hier te lande verpleegd wordende, blijft steeds toenemen. In den loop van 1866 is bet van 2877 tot 2995 geklommen. De mcestcn d iarvau behooren tot de armen. l)e graaf van Vlaanderen heefi een kapitaal van twee en een half miilioen francs geplaatst bij den beer Lang rand- Dumonceau gewaarborgd door hypothecate inschrifvingen op va*te goe deren der maatschappij Luigrand te Parijs, en tegen eene rente van 6 pCt.. per drie m landen betaalbaar. De bankier, die deze atfaire heeft tot stand '^gebragt, beetf er een aa dig sommetja aan verdieiul. Zijne provisie be lroeg 1 pCt Volgens bet te Antwerpen versehijnende dagblad /'Opinion zal de beer Jan van ft/'jsmijr/c die stad verlaten om zicb metterwoou in Nederlan I te vest igen. Het Petit Journal maakt melding vau de uitvinding van een niew viiegtoestel, vaardoor de mensch in staat gesteld wordt zicb in dc lucbt. te bewegen. De nitvinder is de zeekapitein Lebris, en deze heeft zicb in betrekking gesteld met den bekenden A'mlar, die zieb sedert lang met proefnemingen van dien aard bezig lion It" Het toestel is eene rensachtige machineuit dunnC blaadjes eikenhout vervaardigd en veel overeenkornst hebbende met de groote zeevogcls De vleugels en de staart zijn bewegclijk cn worden door sterke veeren in beweging ge'lfragt; om wind te kunnen vangen, wordt de machine, nadat de persoon die opstijgen wil d'aarin heeft plaats genomen, op eene kar geplaatst, door een goed paard getrokken; zoodra nu de wind den nagebootsten vogel beeft opgenomen, geeft de lnchtreiziger den voerman van de kar het teeken om de ton wen door te snijden en bij beweegt zich in de lucbt zoo goed als de beste gier of adelaar. Er zullen weldra met deze nieuwe uitvinding proeven in bet open baar genomeu worden. De Charivari van Parijs geoft eon karika, tnur niet van gcest ontbloot. E-ne dikke tante de wereldtentoonstelling verbeeldende drinkt een glaasje met een tenger persoontjeden vrede, en zegt: „Vergeef mij dat ik u geen stoel aan hied, maar gij wcetmaak geen eomplitnenten," antwoordt de vrede, „ik ben niet gewoon te ziften." Dp heer Turlow vergelijkt in een Rngelscb tecliniseb weekblad, the Engineer, Xederland met eene in erfpaeht bezeter.e en bewoonde.landboeve, waarvan Keplunus eigenaar en lan Ibeer is, aan wien de erfpachter jaarlijks een miilioen pd. ster ling moot betalen voor reparation en toezigt over 7,'ju eigendom. De Haarlemmermeer herinnert bij, vorderde 13 jaren tot droogmaking, en bet werk was in 1852 voltooid - "t kostte bijna een miilioen pond st.maar gaf ook eirea 42000acreg (mini 160'X) banders) goedon bonvv en weigrond aan den landbouwer die daardoor aan 'tgeweld ALGMWI MRIVS- Zeeuwsch-Vlaandereii. Dit Weelcblud wordt elkeu Woensdag morgcn uitgegeven bij BEILANUS DllONT te Neuzen. Trija per 3 maanJeu yan Nico'/aas 80 cent, franco per po»t 95 cent. Men abonneert zich bij a'le Bockhaudolaars, Postdirectenren en Brievcnbuslioudcrs. Van Seltaeta 6,40. 10,26. 1,00. 5,25. Van Gent 7 50. 12/ 0. 3 00. 6 10. Ann Sc/zacte naar Lo'certn 5,25. 8,30. 3,40. 6,45. Van Lokercn naar bclzuete 6 00 9 50 4 50 t!.V,35Vi!;40; 5-'5* 7,1 Alio Vri.H«^o,;u'.murge„ Van (tert naar y. Nico/aas, alle dageu 6,30. 9,30*. 10,50. l|,2w*. 2 50. 5 35 655 Van St. Nico/aas naar Antwerpen alle dagen 7,35. 10,10*. 1 1,35. 12,3u*. 335 fl'|0 805 Vau Anhcerpen naar St. Niro'aas alle diarn 7,311. 9,—*. II, 8,-1. 4,—* G 30 7—* De urea geteekend met een zijn trcincn can de ie en 2e klasze. ep AJrertentieu ^elk-v. ineu aai, ilr liitj<e»er» in le zen.lrn tX-S nitei'.ijk jlingedag avond teu ti ure; de pirj» van I tm 4 regela is 4o cent, voor ella-u rcnei nicer lu rem, lieli.lve 35 cent zegelrcgt vocr elke plaala ng.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1867 | | pagina 1