No. 336. Woensdag 25 September 1867. k If VOOR m I» O ORiUEftDIEKH T. VA JAAR-, PAARDEN- en VEE- MARKT te Ilulstop Maandas den 7" October 1S<J7/aanvang des voorraiddags ora 10 uur, met toekenning van ELF verschillende premien voor aangebragt vee. Burgemeeslcr en Welhouders van Ilulst P. PIERSSENSBurgemeester. J. ROTTIER, Secrelaris. Neuzen, 23 September. Maandag 16 dezer is de nienwe sitting der staten-generaal door Z. M. den koning geopend met de volgende aanspraak. „Mijne beeren Stel lk er prijs op, in persoon Uwe vergadering te openen, dubbel aangenaam is Mij beden bet vervullen dier tanknu ik U gunstige mededeelingen nopens den toestand van bet vaderland kan doen. „De losmaking der betrekkingen van een onzer gewesten tot Duitsehlandin liet vorige jaar tot stand gekomen, heeft sedert hare inter national bekraehtiging gevonden in bet tractaat van Londen van den 11 Mei jl. „llet onschadelijke der werken, in de Ooster- Schelde aangelegd, zal, door de ondervinding bevestigd, naar Ik Mij durf vleijen, er toe bij - dragen om onze betrekkingen tot Belgie op den voet van wederzijdsche vriendsehap meer en meer te bestendigen. „Ik kan Mij verbengen in bet belioud eener zeer goede verstandhouding met al de overige bniteulandsche mogendheden. „Terwijl ik met welgevallen de loffelijke wijzc vermeidwaarop zee- en landmagt aan hare roeping beantwoorden, zal Ik Mij tocb verpligt zienuwe medewerking in te roepen om aan onze nationale militie eenige uitbreiding te geven. rIntusschen zal voor eene behoorlijkc ocfening der scbutterijvoor zooveel de bestaande wet dit toelaat, worden gezorgd. „Tot beteugeling der epidemische ziekte, die zich bier en daar in ons vaderland andermaal vertoond becft, worden de voorzorgsmaatregelen genomen, die onder Hoogeren zegen daartoe kunnen bijdragen.- „Iletgeen in denzelfden geest gcscliied is om de veeziekte tegentegaan bleef niet zonder gunstig gevolg. Sedert gernimen tijd komen elechts enkele sporadiscbe gevallen dier ziekte voor. „llet openbaar en bijzonder onderwjjs bleef ook in bet afgeloopen jaar Mijne levendige be- langstelling wekken. „Het wets ontwerp op bet hooger onderwijs zal binnen kort een onderwerp Uwer beraad slagingen kunnen uitmaken. rAan Uwe overweging zal mede worden onder- worpen een wets ontwerp tot verligting van den last, dien de wet op bet zegel opde pcrio- dieke pers gelegd heeft. Handel, sebeepvaart en nijvcrheid verkeeren in eenen bevredigenden toestand. ^Nieuwe wettelijke verordeningen op den ijk van maten en gewigten en op de banken van leeuing zullen U ter bekrachtiging worden toe- gezonden. „De oogst was over 'talgemeen voordeelig. Minder ruim waren de opbrengsten der zee- visselierij. „Met bet werk der staatsspoorwegen wordt geregeld en met ijver voortgegaan eenige dier lijnen nadcren hare geheele voltooijing. sDoor bijzondcre ondernemingen zullen cerlang weder een tweetal lijnen voor bet verkeer geopend worden. „Worden de bestaande uitzigten verwezen- lijkt, dan zal voor bet aanstaande dienstjaar zonder bnitengewone maatregeleu in de behoeften van 's lands dienst en de uitgaven der staats spoorwegen kunnen worden voorzien. „Wetsontwerpen omtrent de geldelijke ver- antwoordelijkbeid van de boofden der departe- menten van algemecn bestunr. Het beheereu de verantwoording van 's lands middelen, en tot vereenvoudiging in de heffing van bet regt van suceessie cn ^an overgang bij overlijden zullen U worden aangeboden. „Door Uwe beraadslagingen over de ontwer- jien tot vaststelling van het nieuwe wetboek van strafvordering, welke U andermaal znllen worden voorgelegd, zal de invoering der nienwe regterlijke inrigting worden 1 evorderd, tot be- reiking van dat doel zal ook weldra een ont werp tot herziening van de regterlijke indeeling des rijks aan uwe overweging worden onder- woipen, cn vleije ik Mij tevensnog in den loop dezer ziiting U de ontwerj>en tot vast stelling van een nienw wetboek van burgerlijke regtsvordering te kunnen aanbieden. rliovendien zullen U eerlang een ontwerp tot regeling der consolaire regtsmagt, alsmede ontwerjieu ter gedeeltelijke herziening van de criminele wetbocken van het krijgsvolk te water en te lande worden toegezonden, terwijl aan de zamenstelling van een Ncderlandscb wetboek van strafregt met onafgebroken ijver wordt roortgewerkt. „Dc wettelijke regeling der rijks-politie zal insgelijks door U in bchandeling knnnen wor den genomen. „De velerlei eiscben en uiteenloopende mee- ningen op koloniaal gebied zijn niet zonder invloed gebleven op den toestand van 's rijks overzeesche bezittingen in Oost Indie en 'op den gang van zaken aldaar. Mijne eerste zorg dient daarom aan de krachtige bevordering van bet staatsbelang in die gewesten te zjjn gewijd, in dier voegedat daarbij tevens de rust en tevredenheid der Indisehe volken gewaarborgd blijven. Waar daartoe gelegenbeid bestaat zonder andere belangen te krenken, zal ik tevens gaarne medewerken tot ontvvikkeling van land- bouw en nijverkeid door partieulieren. rMet leedwezen heeft Mij het berigt rervuld eener vrij bevige aardbeving, die in het Midden- Java talrijke oifers geeiscbt lieeft. pDe toestand der West Indiscbe kolonien blijft over bet algemeen bevredigend, ofschoon de belioofte aan aanvoer van arbeiders zich nog steeds in Suriname sterk doet gevoelen. „De overige werkzaambeden die U wacbten, znllen met de reeds vermelde voor Uwen ijver in bet behartigen der U toevertrouwde belangen een ruim veld openenmogen zij door God gezegendtot heil van het ons alien zoo dier- baro vaderland strekken. „Ik verklaar de gewone zitting der Staten- Generaal geopend." De koninklijke rede vertelt veel docb zegt gelukkig weinig, zoodat zij waarsehijnljjk geene aanleiding zal geven tot een doelloozen strijd bij de behandeling van het adres van antwoord. Onder de wetsontwerpen die Z. M. zegt dat zullen worden ondcrworpen aan de overweging der learners zijn vooral belang, die tot verlig ting van den last die de wet op het zegel legt op de periodieke pers en die tot uitbreiding der militie in verband met de betere verdediging des lands. liet vooruitzigt reeds op eene verandering in bet zegel op drukwerken lieeft de geheele pers in beweging gebragt en nadat bereids een anti- dagbladze'gel verbond was in het leven geroepen, zijn door ondersebeidene uitgevers van dagbladen, afsebriften van adressen aan den minister van finantien in omloop gebragt ten einde, elk naar zijne zienswijze deze zaak tc bcvordercn. In de zitting van dc tweede kamer der Staten-Geueraal van zaturdag 21 September heeft de minister van fiuantieu aan de kamer aangeboden de wetten houdende de staats-be- grooting voor 1868. Bij hoofdstnk V is o. a. eene som van 50,000 uitgetrokken,voor tegemoet- Icomitig in de hasten van werken aan den Nicuwen Neuzcnpolder. Volgens eene aansehrijving van den com- missaris des konings in de provincie Zeeland, aan de gemeentebesturen in liet voornialig 4 dis trict, lieeft de minister van binnenlandsche zaken bepaald dat deze streek van een telegraaf' zal worden voorzien met kantoren te Breskens en Oostburg. In een op den 20 dezer gehouden verga dering van aandeelhonders in de Zeenwsche maatschappij van stoornvaart is besloten, om gedurende de wintermaanden de stoomboot van \'lissingcn op Rotterdam niet meer te doen varen langs de Wester Scbelde en door bet kanaal door Zuid Bevelapd, maar even als vroeger door bet Sloe en de Zandkreek. -Omtrent de afdamming der Ooster Scbelde is tbans de conclusie bekend der drie deskun digen, die op verlangcn van Belgie, door Enge land, Frankrijk en Pruissen waren aangewezen. Daaruit blijkt dat alleen de Engelsche ingenienr van oordeel is, dat de afsluiting der Ooster Scbelde door een dam, een ongunstigen invloed zal uitoefenen op de Wester-Schelde, van Ant- werpen tot aan zee, en dat die dam zou kunnen vervangen worden door een viaduct. De beide andere deskundigen deelen in dat gevoelen niet. Volgens lien kan de afsluiting der Ooster Scbelde geen nadeel toebrengen aan de belangen der scheepvaart op de Wester Schelde tussehen Vlis singen en Antwerpen. Overigens zijn de drie desknndigen liet liierin cens 1. dat de afdamming van liet Sloe geen nadeel zal toebrengen aan de Wester-Sehelde 2. dat de vernietiging der reede van Ram- mekens, die tocb reeds onvermijdelijk was, ruimschoots wordt opgewogen door de verbete- ring der haven van Vlissingen en 3. dat bet kanaal door Zuid Beveland eene volledige vergoeding oplevert voor de afsluiting van de Ooster Scbelde cn liet Sloe. Sas van Gent, 23 September. Deaf- deeling der ridders van bet metalen kruis, onder de zinsprenk Willem II, gevestigd te Sas van Gent, heeft op gisteren eene vergadering gehou den ten liuize rDriekwart" bij haar nmdelid Deurwaarder, alwaar door den beer voorzitter den wel cdel gesfr. heer Peeters aan de leden werd medegedeeld, dat bij van eenen belang stellenden vriend uitonze v'ereeniging een prach tig vaandel ten geschenke bad ontvangen welk vaandel door hem, met eene toepasselijke toe- spraak, aan de vereeniging werd uitgereikt. De oude krijgers waren zeer verrast met dit gescbenk, en bleven zeer genoegelijk eenige uren te zamen, en namen vervolgens afsclieid van elkander, met belofte zich dikwerf onder bun vaandel te znllen vereenigen. Den 9 dezer overleed te Maaslandde beer 7. C. Barkens, geneeskundige aldaar, aan cholera, oiul 62 jaren. Hij was tbans bet zesde slagtoffer der ziekte, die hij het vorige jaar, toen zij aldaar vrij hevig woedde, onge- deerd onder de oogen had gezien. Zoo als in zeer vele gemeenfen in ons vaderland, is van wege de ingezetenen van Winsum dezer dagen door den gemeenteraad aldaar aan elk der drie geneesbeeren een sier- lijk gescbenk met inscriptie aangeboden als erkentelijklieid voor de door genoemde genees- knndigen bewezen diensten tijdens liet lieerschen der cholera aldaar in liet vorige jaar. Ook lieeft de raad der gemeente Bedum aan alle vier geneeskundigen in die gemeente die alien ten vorigen jare cholera-patienten liadden bebandeld, cen blijvend aandenken aan geboden voor limine huip. Aan 6en banner die, ofschoon de praktijk liebbende nedergelegd, niet te min den ingezetenen ijverig bijstond werd een sicrlijk piece de milieu gesebonken met liet opscbrii't„dr. T. Schleurholtsals ijverig en Cnversebrokken bestrijder der cholera in 1866, crkend door de gemeente Bedum." In een rapport onlahgs aan den minister van binnenlandsche zaken in Belgie opgezonden zegt de beer I leminckr wegens bovenhedoelde bewijzen van erkentelijklieid h^t volgende: rMen kan de opoffering erkennen en die beloonen door eervolle onderseheidingen want er is niemand, die er aan kau denken, de ge- varen en de heldhafiige belangeloosheid van hen te betalen, die bun leven war/en om huns gelijken te helpen. Maar wat men betalen moet, en w^l ruim, bet is het werk, den ouophoudelijken arbeidde vermoeijenissen opgelegd aan die geneesbeeren, vaak zonder fortuin welke hot algemeene welzijn met liunne wetensebap en hnnnen ijver te liulp komen. ZuIke opofferingen met gevaar van bun leven en dat der hunilen, verdienen eene wezenlijke en nood/.akelijke vergelding." Dezer dagen was te Arnliem cen werkfnig te zien, dat op de Parijs ;ehe tentoonstelling teregi grooten opgang gemaakt heeft. Het is de' laatste uitvinding om op kunstmatige wijze ij-i te maken. Door een eenvondig foestel, door elke dienstbode te hanteren, verkrijgt men zonder behulp van zouten of eenig preparaat in den tijd van twee minuten zuiver en dik ijs. L)it werk hi is dezer dagen naar liet Loo gezonden ten eitide liet door den koning te doen be/.igiigen. Do werking is inderdaad verrassend en mertroft verre die van de bekende ijs-maebines, waarmede hij ook eenige zeer goed geslaagde proeveu in tegenwoordiglieid van verseheidene bezoekersdeed. Men wil dat de ontbulling van liet. stand- beeld van Gijsbert harel ran Jlagendorpop 27 October, den geboortedag van den grooten staatsman, te Rotterdam zal plaats hebben. Door de commissie, benoemd tot bet afne men van liet staats-examen van hen, die wenscli ten eene akte van bevoegdheid als bulpapotheker te verkrijgen, welke in de laatst verloopene dagen te 's Hage daartoe heeft zitting gehouden, is geexamineerd en toegelateu de beer J. II. Ilam macher te Rotterdam. Zondag middag den 15 dezer is de broeder en vermoedelijke troonopvolger van den taikoen van [Japan, prins Mumo-Tqiu, met zijn nit 34 personen bestaand gevolg te 's Hage aangekomen en met hofrijtuigeii van liet station naar bet hotel de Bellevue gebragt. Het Japanscb gezant- schap was des maandags in een gereserveerde loge bij de opening der zitting van de beicle kamers der staten-generaal tegenwoordig. Ten gevolge der gedurig in beslagnemingen van brieven, waarvan men dezer dagen boort meenen wij bet pnbliek opmerkzaam te moeten maken op de hepalingen der wet van 12 April 1850. gewijzigd bij de wet van 5 Julij 1855, betreffende Let. overbrengen der brieven. Menig- malen wordt zonder opzet een brief medegenomen door vraelitloopers of rijders ter bezorging, zonder dat men er aan denkt, dat de wet op liet brieven- vervoer dit in bepaalde gevallen verbiedt. Van wege liet ministerie van finantien wordt daarop met aandaeht gelet en liet is dus best om zich voor seliade te wacbten, waar men die soms door welvvillendheid maar verboden dienstbetoon beloopen zou. De Maastrielitscbe Caurrier de la Mease berigt, dat de abt Brnuwers, van Amsterdam, in bet catholieke congres te Meehelen mededeeling lieeft gedaanomtrent den toestand vnn hot eatbolicismus in Nederland. Deze spreker lieeft doen nitkomen, dat sedert 25 jaren bet eatboli cismus zulk eene groote uitbreiding lieeft erlangd, dat Nederland heeft opgehouden een Pfotestanseh volk te zijn. Ilij lieeft daarbij verklaard, dat de troon zicli niet lieeft verzet tegen die uit breiding maar veeleer het tegenovergestelde waarbeid isen lieeft hoogen lof toegezwaaid aan liet episcopaat, door Pius IX aan Neder land gesebonken. Verder heeft de abt de ver- seliillende monniken-ordeu opgenoemdwelke tbans in Nederland worden gevonden heeft n nieiiws-e»ai>vertei\tieb Zeeuwsch-Vlaanderen. Pit Weekbliid wordt elken Woensdag morgen nitgegeven |t| :,n Sefstefe P,10. 10,2ft. 5,75 Van G-nt 7 5°. 1 S,C\ P.10. *nn Sf'zaefe nnor Lokeren .5,25. 8 30 3 40. 6 15 Van I nnnr fl no q i 50 bij BKILANUS DHONT to Ncum. Prij, per 3 maanden Van St. Mcol**. n».r Oent.1 SO cent franco per po«t 95 cent. Men abonncert zicli b j Van Gent a'le Boekhalidelaati, Postdirectenren en Brievcnbusliouders. De uren grteekend met een zijn in tin*n. v-itr de je en 2e ktave. it Adrerfpntfen e-liVve men ann dp I r V TtF on c iinni uri^'/cic ,0 "t 2 "J""? Xicolaaa naar Gent, alle dagen6,1 II. 8 10. 9,35*. 11,40. 8,10. 4,30*. 7.10. 8 30. A lie Vrij dagen 5,10's m >rcrrn*. gjg uiterlijk PingacUg a*ond ten 6 ure: Ttsi naar S'. Nicotans alle dagen 4 40. 7,*0. 9,30* 10,50. 2,20. 4,25*. .5 35. 7,—. Al'e Vrijdazeo 10.25's avonds. ||j regela is 40 cent voor ijk-o reiel Van 'St. Mcnlaas nnar Antwer'peu alle dagen 6,—,8,15. 10,10*. 11,35. 3,10. 5 10. 6 15. 8,2 b 1>I«k t Van Anticerpen nnnr St. Nicotuaall tfigcn: 5 30. 7 30. 9,_*. 11, 2,30. 4—*. 6,30. 7,30. C vonr phasing. De uren grteekend met een zijn trein*v vnn de ie en 2c kinase. in te zenden f de prij* van 1 tot 4 meer 10 cent, bebalr#

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1867 | | pagina 1