No. 335. Woensdag 18 September 1887. 7de Jaarg. f - 31 voor SPOOR W GGDIGNST. - JAAR-, PAARDEN- en VEE- ,m MARKT te Hulslop Maanda«- den T October* 1867aanvang des voormiddags om 10 uur, met toekenning van 1 jy verscliillende preinien voor aangebragt vee. Burgemeester en Welhouders van Hulsl P. PIERSSENS, Burgemeestcr. J. ROTTIER, Secretaris. Neuzen, 16 September 1867. Het algemeene wantrouwen dat sedert de laatste Fransche revolutie blijft heerscben is in- derdaad opmerkenswaardig, ofschoon de oorzaak daarvan misscbien niet zoo ver te zoeken is. Toen door de Parijsche omwenteling van 1830 de Bourbons uit Frankrijk werden verdreven en bet huis van Orleans, ais jongsten tak der Bour bons, den troon innam, zag men allengs bet ge- scbokte vertrouwen berleven en nog kort voor den val van koning Lodeivijk Filipsdie zicli den bijnaam van den Napoleon des vredes had verworven, had de fondsenmarkt in Europa eene bijna ongekende hoogte bereikt. Lodeivijk Filips, ter naauwernood door alle mogendheden erkend, werd door bet buitenland geeerbiedigd doch niet gevreesddoor het ver- standigste deel der Fransche natie erkend als den man die bet prestige der groote natie trachtte te verheffen, doch voor alles in de ont vvikkeling der nijverheid en der volkswelvaart zijne kraoht meentle te moeten vinden. De regering van keizer Napoleon, door alien als om strijd erkent en gevleidis daarentegen gevreesd en houd eene onrust gaande die vooral in bet zuidelijk Europa een staat van spanning doet bestendigen en eene vijandschap levendig houdt, die de noodwendige bron is der blijvende spanning en waaraan noch de zamenkomst der vorsteu in de residentie van den derden Napo leon, noch de kunstmatige opvijzeling der nijver heid, door bet bouden vau groote tentoonstellingen een einde heeft kunnen maken ter naauweruood eenige verademing beeft geschonken. Tervvijl van aller lippen woorden van vrede worden geboord, wapent zich elk en worden de minst oorlogzuchtige natiiin ter zake van zelf- behondgedwongen den algemeenen strooin te volgen en zich te oefenen in de behaudeling der meest vaardige wapenen. Het is een treurig doch noodzakelijk verschijn- sel dat door de tijdsomstandigheden elke rege ring en elke natie zich hiervoor groote opoffe- riugen moeten getroosten, willen zij niet onvoor- bereid worden verrast door de omstandigheden. In de aanstaande zitting van ouze tweede kamer der staten -generaal zullen waarschijnljjk bierop betrekkelijke voorstellen worden ingediend, vooral noodzakelijk geworden na de afstemming der wet op de scbutterijen door de eerste kamer. Naar hetgeen daarvan is uitgelekt zal deze wijziging in de wet op de militie persoonlijk meer bezwarend, doch meer algemeen gelijkma- tig drukkend zijn, dan tot heden bet geval was. Het is inderdaad te wenschen dat ons stelsel van verdediging op een beteren voet worde ingerigt, meer overeenkoinstig de beboefteu van het oogenblik, tejwijl van de landsregering inag worden verwacht, zij van de bevoegdheid door de wet liaar toegekend, slecbts dan gebruik zal maken als de noodzakelijkheid dit vordert. Nu volgens het stelsel dezer eeuw de verde diging des lands niet meer wordt toevertrouwd aan in vrecmde landen gehuurde troepen, doch gebeel is overgegaan in handen der landskin- deren, is bet de pligt van elk die prijs stelt op bet behoud van nationaliteit en vrijheid, zich gereed te bouden zijn aandeel in de op bent rustende verpligting op zicli te nemen en de regering te steunen in de moeijelijke taak die zij op zich genomen heeft, in het belang van bet algemeene vaderland. De Slaals-Couranl deelt mededat in de week van 17 September zich geen enkel ge val van veetyphus in het rijk voorgedaan heeft. Het Slaalsblad no. 93 bevat het besluit van den 4 September 1867, tot invoering van een nieuw model van postzegels vpor de frai- kering van brieven van biunenlaudscben oorsprong en bestemming, alsmede van die voor de kolo- nien en het buitenland bestemd. De hoofdbe- palingen van dit besluit zijn Art. 3. Er zullen zes soorten van postzegels van verscliillende waarde volgens het nieuwe model worden uitgegeven, namclijk van 5, 10, 15, 20, 25 en 50 cents. Art. 4. Elke soort der bovengemelde zegels, wordt in de navolgende kleur gedrukt te weten blaauwde postzegels van 5 centrooddie van 10 centoker, die van 15 centgroen die van 20 centviolet, die van 25 cents en goudkleur, die van 50 cent. Art. 6. Het nieuwe model der postzegels van 5, 10, en 15 cent zal worden ingevoerd zoodra de aanwezige voorraad der postzegels van die gelds waarde volgens het oude model zal zijn verbruikt. Art. 8. De postzegels van 20, 25 en 50 cent zullen worden in gebruik gesteldte rekenen van 1 October 1867. JNeuzen, 17 September. Gedurende de vorige maaud zijn het kanaal albier opgevaren 57 zeeschepen, metende 10901 tonnen, en 631 binnenschepeu, m. 18672 t.en afgevarcn 45 zeeschepen, m. 10837 t.en 621 binnenschepen, m. 17155 t.Totaal sedert 1 Januarij 1867 zijn bet kanaal opgevaren228 zeeschepen, m. 39546 t.en 1833 binnenschepen, m. 88437 t. en afgevaren 190 zeeschepen m. 38645 t.en 1820 binnenschepen, m. 87182 t. In de 8 eerste maanden van 1866 zijn het kanaal opgevaren 212 zeeschepen, m. 35576 t., en 3644 binnen schepen, m. 104181 t.en afgevaren: 168 zee schepen, m. 31762 t; en 3607 binnenschepen, m. 100070 t. JNeuzen, 17 September. Bij de heden gehouden aanbesteding van de buiteugewone werken aan den Nieuwen Neuzenpolder, is ge bleken dat van de 25 inschrijvingen de beer I). Tholens te Hoek, de laagste inschrijver was met f 39985. Te Hoek is als wethouder en ambtenaar van den burgerlijken stand herbenoemd de beer Johs. de Fcijler Ws. Jtlulst, 16 September. Naar wij vernemen, zou men in de naburige gemeente Ciinge een noodlottig gevolg der verfoeijelijke dronkeuschap, waardoor menigeen zoo vaak 6f een moordenaar van zich zelven, of op eene andere wijze diep ougelukkig wordtliebben te betreureu. Een persoon aldaar namelijk, die zich naar men zegt zeer dikwijls aan den drank te buiton gingis vau den morgennadat bij gisteren weer zeer diep moet bebben in het glas gekekennaast den weg, met de voeten iu den sloot dood ge- vondeu. Het kantongeregt albier heeft zich heden morgen naar de plaats des onbeils begeven, om het regterlijk onderzoek te doen. Wij geven dit berigt, zooals we dit van verschillende zijde ons heeft medegedceld. van Ueut, 10 September. Het schijnt dat kramers, spelbazen en andere ker misgasten ook verstaud genoeg bebben leden van den gemeenteraad te zijn, ja men is bier zelfs bijna tot de overtuiging gekomen, dat die manncn vele leden van deu raad niet alleen zouden bescbaamd zetten, maar bun zelfs netjes en gemakkelijk van het kusseu zouden ligteu, zonder dat zij er iets tcgen zouden kunnen doen. Onze raad namelijk beeft in zijne dingsdag 3 dezer met geslolen deurcn gehouden vergadering besloten, dat de herbergen mogen geopend zijn en blijven en de speelmans voor de danslustigen mo gen spelen van 7 tot 16 Sept. daaraanvolgende maar alle vrecmde kramen, spellen, caroussels en liedjeszangers moeten worden geweerd. Wat heb- ben nu die kramers doodeenvoudig gedaan het woordje vrcemd hebben ze le nicl gedaan door liier bun verhuisbillet in te leveren, en toen, dat spreek van zelfs, zijn ze afgekomeu en hebben even als in andere jaren hunne kramen opgezet en hunne waren verkockt, zoodat de door den raad dit jaar afgesckafte kermis even goed, even prettig, even luisterrijk was als die van vorige jareu. Lamzwaarden, 10 September. Wie gisteren onze kermis bczocht heeftmogt eene eigenaardige en zeker niet alledaagscbe vertooning zien. Door bet beerlijkste weder begnnstigd zette zich omstrceks 3 uur een stoet in beweging, die vau herberg tot herberg het dorp doortrok en den lacblust van eene menigte toescbouvvers opwekte. Het gezelschap, voor afgegaan door onze twee verdienstelijke, blinde muziekanten en eene commissie van 4 leden, bestond uit ruim een twiutigtal ambachtslieden, die alien onderling en op regt koddige wijze gecostumeerd waren. Nadat onze vrienden zich in alle herbergen door een flink glas bier kracbtig tot den arbeid tocgerust badden, begonnen zij ten half 5 uur op eene daartoe opgerigte estrade bun werk. Alle noodige toebereidselen waren hier vooraf gemaaktvoor ieder ambachtsmau was eene plaats bestemd, zoodat in weinige oogenblikken alles in voile werking was. Elk kweet zich uitmuntend van zijn pligt en alien trokken voort- durend de aaudacht van het zeer talrijk publiek en zetten menigmaal de lachspieren iu beweging, de een door zijne snaaksche kleeding, de ander door 't behendig uitoefenen van zijn vak eeu derde door zijn geimproviseerde kunstproduc- ten enz. In 't bijzonder willen wij bier gewagen van deu menschlievenden wonderdocter, die niet als sommige kwakzalvers om geld, maar louter uit liefdadigbeid van Parijs herwaarts gekomen was om de lijders van Lamzwaarde bijtesiaan. Het wonderpoeder dat bij gratis uitdeelde is, dit kunnen wij verzekereu, door vele lijderessen met succes gebruikt. Op het voorbeeld van de Parijsche en Lor.donscke greves staakten ook onze ambachtslieden eens het werk oin booger loon te bekoraen en toen was eene buitengewone welsprekendbeid noodig om lien deu arbeid te doen kervatten. Eiudelijk gaven zij toe en werkten onder het zingen van een expresselijk vervaardigd lied weder lustig door, tervvijl be stendig de bierkruik iu bet rond ging, een middel, dat probaat werkt om goed te doen voortar- beiden (bazen, neemt er den proef van). Oin- streeks 6 uur trok de stoet nogmaals 't dorp door, en eeu half uur later ging men te vreden uiteen, om zich naar de herbergen te begeven die iumiddels opgepropt van volk en van excellent bier voorzien waren. Tot laat in den nacht duurde het vermaak door zonder dat zelfs bet geringste aanleidiug gaf tot verstoring van de rust. Zoo was dan ditmaal op onze „niels bcleehe- nendc kermis" meer genoegen te vinden dan op plaatsen waar de kermissen groolen naarn" hebben. Eere zij daarom den burgers van Lam zwaarde die zoo goed de kunst verstaan zich zelven en anderen aangename uitspauning te verschaffen. Hopen wij dat zij voortgaan ons in volgende jaren veel genoegen te bereiden. Op den 6 dezer heeft te Graauw de be- eediging en installatie van de keeren P. Slant herkozen en Lemsenter vervauging van P. J. J a nssens gekozen tot leden van den raad, plaats gehad. Door het beuoemen tot burge meester van den beer P. Verhaegea en bet be- danken voor lid vau den raad van J. Borm waren de posten van welhouders en ainbtenaren van den burgerlijken stand opengevallen. De beer van den Eeckhoul werd, in de plaats van J. Bonn voor 5jaren, en de heer Th. Bonn in die van genoemden burgemeester voor 2jaren, beiden met 5 van de 6 steimnen, die als zooda- nig provisioneel 2 maanden badden dienst gedaan gekozen: de heeren P. Verhaegen en Th. Borm werden als ainbtenaren voor den burgerlijken stand aaugewezen. Dingsdag 10 dezer heeft te Goes de be- paalde vergadering plaats gehad vau burgemeester* en secretarissen en armbisturen van verscliillende gemeenten, in Z.- en N.- Beveland, tot het bespreken van de oprigting van eeu weeshuis voor de weezen van bet platte land. Zestien gemeenten waren vertegenwoordigd en eenparig werd besloten eene cmun issie van vijf leden te benoemen, om een ontwerp te inaken, op welke wijze en op welke voorwaarden een zoodanig weeshuis zon kunnen tot stand gebragt worden. Tot leden van die commissie werden benoemd de burgeineestersvan Wolphaartsdijk en Heinkens- zand, de predikanten van Colijusplaat en's Heer Hendrikskiudereu en de pastoor van Kwadeu- damme. Onder de leerlingen aan 's rijks boogere burgerschool te Utrechttreft men 4 Japan uezen aan. Een man te Zwolle die in eene niet a! te goede liarmonie met zijne ega leefde, bad liaar ineermalen bedreigd, dat bij zicli zoude opban- gen. De vrouw had daarop steeds geautwoord die het zegt, doet het niet. Voor eenige dagen nadat er weder eene luidruchtige zamenspraak tusschen de beterogene ecbtelieden bad plaats gevonden, kwam de vrouw op een bovenkamertja en zag tot bare verbaziug baar man aan de balk hangen. De ontstelde vrouw riep toen in geestvervoering uitDat is nn voor het eerst van zijn leven, dat bij zijn woonl beeft gehouden en wilde hem daarop afsnijden, dit laatste was onnoodig, want de man sprong van zelfs uit den strop, dien hij wel gezorgd had zoodanig aan te leggeu, dat liij er den hals niet bij inschoot. De vrouw werd toen boos en zeideIk daclit wel dat gij den moed niet had om woord te bouden. Met een philosophischen lach antwoordde de man: „Beste vrouw! ik heb wel gezegd dat ik iriij zon ophangen, maar ik heb er niet bijgevoegil, zoodat er de dood op volgt. Aan de Friessche couranl wordt uit Lim- burg het volgende gesclireven„De minister beeft de aardigheid gehad de gemeente Maasbree met een burgervader te begunstigen, zoo'n enfant cberi, als bij nog ergens in een veel aanzienlijker gemeente beeft ingeschoven. Een raadslid en, naar ik meen, ook de secretaris, badden ges'ol liciteerd om burgemeester te worden. De raad moet zich zelfs tot den minister of tot den ko ning bebben gewend, om het bedoeldo raadslid (dat zich in casu echter van deelneining ont- bield) te benoemen. Niettemin wordt eeu guns- teliug benoemd, zekere Pollarlwonende te Baarlo. De gemeente Maasbree nu bestaat uit drie dorpen Maasbree, Baarlo en Bleriek. Op de laatstgenoemde plaats woont de secretaris. Om nu ook eens zijn eigen zin te doen, besluit de raad op dingsdag 22 Augustus, tot verplaat- sing der gemeente-seeretarie van B tarlo naar Bleriek. Teveus is eene raadscommissie benoemd, om de arcbieven binnen drie dagen van Baarlo naar Bleriek over te brengen, terwijl het raad- huis te Baarlo is verklaard ten openbaren dienst niet meer gescliikt te wezen. Dat is eeuetijne straf voor de.i beer minister, en voor deu nieuw benoeniden figurant waarlijk geen aangenaam begin." De Untenant R'unh, directenr van de ge- weermakersscbool in N. Indie, moet een achter- laadgeweer bebben uitgevondenwelke alle andere raoordtuigeu verre achter zicli laat. Volgens bet rapport van den minister van binnenlandsche zaken van Belgie, omtreut de uitnoodiging ten bchoeve ter oprigting van ecu nationaal gedenkteeken ter gedachteiiis van wijlcn koning Leopold heeft de iuscbrij ring van nict booger dan 10 centimes opgebragt de soin van 252,705 fr. 94 c.is door Z. M. Leopold 11 voor het docl geschonken 2( 0,000 fr.door den graaf MMEEIMWS-enAD VERTEOTlEBIiAD Zeeuwsch-Vlaanderen Ailierteotien grlieve men aan de Uit^evers in te zeudeu r„ Van Se.lzaefe 8,40. 10,26. 1,00. 5,25. Van Gent 7 60. 12,m. 3,00. 6,10. Dit Weekblad wordt elken Woensdag morgen mtgegeven van Sikaelt naar Wceren 5,25. 8,30. 3,40. 6,15. Van Lokeren naar HelzatU «,0". 9,50. 4,50. bij BEILANUS DHONT t e Neuzen. Prijs per 3 maanden Van St. Nico/aas naar Gent, alle dagen i 6,1 8,10. 9,35*. 11,40. 3,10. 4,31,*. 7,10. 830. A lie V'rijdagcn 5,10'a m >rgens. uiterlrjk Dingsdag avond ten tl ure; de prijs van 1 lot 4 80 cent franco per post 95 cent. Men abonneert zich bij Van Gent naar S'. Nicolaas, alle dagen 4,40. 7 20. 9,30*. 10,50. 2.20. 4,25*. n u i i ^ilQ St. Nicola a 9 naar Anticerpenalle alle Boekhandelaars, Postdirectearen en Brievenbushouders. Vau Antwerjjen naar S( Mr0/aas alle De urea geteekend 1,1U. y,bo ii,4U. o, in. 4,3b'. /,i". ».3U. Aiie vrijaagen a,iu s m >rgens. w,uosuat> avu,,u 4-ou VJ uc jinjo vau iw- ',20. 9,30*. 10,50. 2,20. 4,25*. 5 35. 7,Alle Vrijdageu 10,25 s avonds. regels is 40 cent, voor elken regel meer 10 cent, behalve die dagen: 8,1.5. 10,10*. 11,35. 3,10. 5.10. 0 15. 6,2 lie d:,gen5,80. 7,30. 9,-*. 11, 2,30. 4,-*. 6,80. 7,30. 85 cent aegelregt voor elke plaataing. i met ecu z 'tjn treinen van de le en 2e kfasse.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1867 | | pagina 1