No. 334. Woensdag 11 September 1867. 7de Jaarg. I VOOR SPOOK W K ODIFKN T. Z. M. keeft benoemd tot ontvanger der belastingen, in- en uitgaande regten en accijusen te Aardenburg c. a. den heer Coops. Z. M. beeft met ingang van 1 Nov., ter vervanging van de thans bestaande provinciale directieder dir. bel., in en uitgaande regten en accijnsen, vijf directien ingesteld en benoemd tot directeur der dir. bel. enz. te Rotterdam, voor de provincien Zuidholland en Zeeland den heer W. C. V. Toewaler, thans prow directeur in Zuidholland. Voorts is tot controleur te Helder benoemd de beer B. A'. Boom, thans te Axel te Axel de heer C. J. C. van de Yen, thans te Goes; te Goes de heer E. L. Boogaarl, thans te Heusdente Lobith C. G. van Wijk Wer- nehe, thans te Bath en te Bath E. A. Tissot van Patot, thans te Sneek te Utrecht U. baron Ihoe Schwarzenberg en llogenlansberg thans te Middelburg en te Middelburg M. Prakken thans te Utrecht. Bij Koninklijk besluit van 2 Augustus jl. zijn goedgekeurd, de statuten der vereeniging „Het anti-dagbladzegel-verbond." Het doel van deze vereeniging, waarvan de zetel te Rotterdam gevestigd isis de bevordering der afschaffing van het dagbladzegelzij tracht dat doel te bereiken door het Louden van openbare bijeen- komsten door hare zienswijze door middel van het uitgeven en verspreiden van geschriften meer algemeen te makendoor de journalistiek op deze levenskwestie der pers opmerkzaamte maken; door de kiezers bij verkiezingen op het. hooge belang dezer zaak te wijzen door gebruik te inaken van het regt van petitie en daartoe op te wekken en verder door alle wettige en gepaste middelen, die kunnen strekken om de overtui- ging van de wenschelijkheid der afschaffing van het dagbladzegel meer en meer ingang te doen vinden bij het Nederlandsche volk. Zoodra het dagbladzegel afgeschaft is, zal de vereeniging, die aaugegaan is voor den tijd van 30 jaren, ophouden te bestaan. De minister van oorlog, daartoe door Zijne Majesteit gemagtigdheeft goedgevonden te hepalen dat het zamenkomen der milicicns- verlofgangers van de ligting van 1863, waar- toe dezen tegen den 20 September aanstaande zijn opgeroepen, niet plaats zal hebben. Ingevolge aanschrijving van den minister van oorlog, zijn de noodige bevelen gegeven, dat aan alle personen, die zich bij de betrokken eerstaanwezende ingenieurs zullen aanmelden als gegadigden, om op de eene of andere wijze in het bezit te geraken van de tot de opgeheven vestingen Bergen op Zoom, Bath, Maastricht, Venlo en Vlissingen behoorende militaire rijks- gronden en gebouwen, niet alleen het doen van opmetingen moet worden veroorloofd maar ook bovendien inzage van plans gegeven, met ver- gnnning tot het uemen van kopien. Voorts alle inlichtingen verder te geven welke een even- tueelen verkoop van gronden enz. bevorderlijk zouden kunnen zijn. De Slaals-Couranl herigt dat de minister van binnenlandsche zaken heeft goedgevonden het verbod tot het houden van markten en open- hare verkoopingen van rundvee op te heffen voor de provincie Zeeland, met ingang van 9 September e. k. Zaamslag, 3 September. In de heden gehouden raadsvergadering, is de heer L. de Begl, herbenoemd als wethouder en als ambte- naar van den burgerlijken stand. Hulst, 9 September. In de afgeloopen week, overleed alhier in den ouderdom van bijna 77 jaren nog een oud militair van Napoleon I, namelijk een braaf ingezeten dezer gemeente G. de Nijs genaamd. De overledene heeft Napo leon op verschiliende togten vergezeld, en onder anderen den Franschen in de gevechten bij Ltitzen en Bautzen (1813) de overwinning helpen bevechten, en na de nederlaag van Napoleon bij Leipzig, 16, 18 en 19 October van hetzelfde jaar, behoorde hij onder de personen, die het geluk hadden zich door de vlugt te kunnen redden. Bij den aftogt van dezen laatsten slag had hij nog het geluk toevallig even over het riviertje de Pleisse te zijn, toen Napoleon de brng, gelijk. hij op zooveie andere plaatsen gedaan heeft, deed in de lncht springen, zonder dat zijn eigen soldaten hieromtrent 20,000 man, er over waren, en die 6f in de Pleisse, die geheel en al met bloed was geverwd verdronken, of geluklciger in de handen van den vijand vielen. Nadat de mogendheden (1814) Parijs hadden ingeno- men en Napoleon naar het eiland Elba was gebaunenmogt de Nijs het genoegen smaken, geheel ongekwetst huiswaarts te kunnen keeren,en is nu in eenen gezegenden ouderdom overleden. Hontenisse, 3 Sept. Heden werd al hier door den gemeenteraad, tot wethouder en ambtenaar van den burgerlijken stand herbe noemd, den heer J. Kroon, welke met de pe- riodieke aftreding als lid van den raad, had opgehouden die betrekkingen te bekleeden. In de Gemeenleslem treft men de volgende redenering aan betreffende de afschaffing van kermissen De gemeentewetgever kent geen kermissen maar alleen jaarmarkten en het houden van openbare vermakelijkheden. Het instellen af- schaffen of veranderen van jaarmarkten of gewone marktdagen is geregeld bij artt. 144 en 195. Maar wie zal in on/.en tijd de kermis een markt en jaarmarkt noemen Zij heeft er niets van dan alleen de traditie en van de grootste tot de kleinste gemeente heeft de kermis alles behalye de hoofdzaak van een markt behonden. Op grond daarvan kan men met alien grond bevveren, dat het instellen of het houden van kermissen niet door den gemeentewetgever geregeld is, maar, als uilsluilend beslemd tot het houden van openbare vermakelijkheden en het geven van openbare verlooningeiteen zaak is van huishoudeiijken plaatselijken aard. In de woorden jaarmarkt en marktdag is het woord kermis niet opge sloten want allerminst is er van handel en markt sprake. „Iu onzen tijd zijn de kermissen bloot gelegen- heden tot openbare vermakelijkheden en openbare vertooningen in gebouwen of in de openbare lncht, die even goed en ook evenzeer op andere tijden kunnen plaats hebben dan op de van ouds bepaalde tijdstippen. Daarvoor is strikt genomen geen goedkeuring van gedeputeerde staten, geen besluit van den gemeenteraad, alleen de ver- gunning van den burgemeester, krachtens art. 188 der gemeentevvet, noodig. Plaatselijke verorde ningen regeleu het gebruik van de openbare straat en wat overigens in bet belang der openbare veiligheid noodig is. Naar plaatselijke toestanden, behoeften en belangen kau een en ander worden geregeld, gelijk dit ook in verschiliende gemeen- ten plaats heeft." Te Cortgene heeft zich dezer dage een man, weduwenaar en vader van drie kiuderen, door ophanging van het leven beroofd. Volgens de Goes.iche couranl wordt overdreven karigheid alsde oorzaak beschouwd, daar de man als gegoed arbeider bekend stond. De Nicuwe Bredasche en Oosterhoulsche Couranl be vat, als advertentie, een besluit van burgemeester en wetliouders van Oosterhout, tot onteigening ter stuiting van den voortgang der I choleraHet betreft het bed met kussens, dekens enz., waarop een persoon aldaar aan de cholera is overleden. Burgemeester en wetliouders be- roepen zich daarbij op art. 69 der wet van 28 Augustus 1851 (Staatsblad no. 125) en op de schriftelijke verklaring van den geneesheer, naar wiens oordeel de ziekte op geen andere wijze dan door onteigening en verbranding kan worden gestuit, en gelasten mitsdien die voorwerpen ten behoeve van den staat dadelijk te onteigenen en te verbranden. Heeft het vorstenhuis van Oranje zich steeds onderscheiden door populariteit, heeft onze Wil- lem III, bij watervloed als anderzins door zijn tegenwoordigheid op de meest geteisterde plaat sen, zich dien roem waardig gemaakt, zijn eohtgenooteII. M. onze koningin beeft dien voorzeker verhoogd en bevestigd door haar bezoek op den 6 dezer aan de inrigting voor choiera- lijders in de Baan te Rotterdam gebragt. Onder geleide van den burgemeester der ge meente, den heer A. Ruebals voorzitter der comm. van administratie over het ziekenhuis a/d. Coolsingel en anderen, heeft zij de geheele inrigting naauwlettend gade geslagen, sommige zieken troostend toegesproken,terwijl voor auderen haar meewarige blikkeu voorzeker balsem stortten in het hart. Iloogst voldaan over de zorg, die men aan de zieken wijdt, keerde de vorstin onder den toevloed van dankbare vereerders terug en bezoeht ook het ziekenhuis aan de Coolsingel, waar zij mede de inrigting met belangstelling gade sloeg maar vooral voor de lijders een diep medegevoel toonde. Onder de luide toejuichingen van de getroffen menigte keerde II. M. kierna per spoor naar de residentie terug. De buurt Kruisweg, nabij Bleiswijk, wordt tot nu toe wel het hevigste door de cholera getroffen, aldaar zijn van de 81 bewoners 24 personen binnen de 8 dagen overleden. De nieuwe verbeterde verliehting van Am sterdam door de Engeisehe gas-maatschappij geleverd wordende, die, naar men zegt jaarlijks f 30,000 minder kost dan de vroegereonvoldoende, die geleverd werd door eene ilollandsche gas- maatschappij, is zondagavond voor het eerst ontstoken. De lantaarnen, wier aantal met 1200 venneerderd is, zijn op korteren afstand van elkander geplaatst dan vroegeren vormen heeft men regte gracliten voor zich aaa vveers- zijden geplaatst en in het water hun licht terug- kaatsende, eene ware illuminatie. Uit Zaandam schrijft men 1 September: Heden vdbr acht dagen werd de kermis geopend en liet het zich aanzien, dat zij goed bezoeht en eene rijke bron van kermisvermaak worden zou. Twee dagen later vertoonde zich de cholera op verschiliende plaatsen in een hevig karakter. In vier dagen werden 53 personen aangetast, die bijna zonder uitzondering binnen korten tijd stierven. Gistereu alleen trokken 28 begrafenissen door de stad. De kermis, die voor een groot, deel uit tenten en spellen was opgeslagen, gekomen uit Rotterdam, is niet geschorts, maar in de laatste twee dagen vooral slecht bezoeht. De slachtoffers zijn meest alien knappe burgers. Gisteren was de ziekte veel minder. Op verzoek der cholera commissie wordt teer verdampt, op de erven en is karbolzuur in de meeste woningen aanwezig." Het weekblad van Haarlemmermeer be- helst het verslag van het verhandelde in de zittiug van den raad dier gemeente van 1 de zer waaruit blijkt, dat eene discussie is gevoerd over het min of meer betamelijke van het bedrijf van tabak rooken (lees onbetamelijke) hetzij door het publiek in het raadhuis, hetzij door de leden van den raad, gedurende de zittingen. De voor zitter heeft den leden onder het oog gebragt, dat, wanncer men iemand verbiedt te rooken men moet beginnenzelf het rooken na te laten. Inmiddels is eene verordening vastgesteld, die niet inhoudt, aan den raadsleden het rooken verboden zal zijn. De redactie van de Volhsvriend, het maaud- blad van de Nederlandsche Vereeniging tot af schaffing vau slerken drank, heeft van het Sep tember nummer een feestnummer gemaakt, ter herinnering aan het 25jarig bestaan van genoemde vereeniging, hetwelk den 17 September e. k., te Haarlem, hij gelegenheid der jaarlijksche al- gemeene vergadering, plegtig zal worden her dacht. In de raadzitting van 28 Augustus te Har- lingen, nam de niemv benoemde burgemeester de gelegenheid waar, om den raadsleden te verkondigeu dat het reigendunkelijk wegblijven van sommigen hunner, bij de vorige zittiug, waar- door deze geen voortgang kon hebben, door hein niet goed was opgenomen." De schuldigen bc- leden £6n voor 6en, dat het niet verschijnen ter vergadering zijn oorzaak had antipathie tegen de benoeming van dezen voorzitter. Een der raadsleden wees op den jeugdigen leeftijd en de geringe ervaring van den voorzitter, een ander op bet groot aantal respectable en geschikte mannen in de gemeente, wien de betrekking beter had gevoegd, een derde verbood den voor zitter ooit weer in zulke termen te spreken tegen raa Isleden. De voorzitter had geen antwoord op dit een en ander. Uit Harlingen schrijft men 4 September aan de Arnhemsche couranl De zitting van den gemeenteraad was gisteren bestemd tot het atieggen der gebruikeljjke eeds- beloften en de toelatiug van nieuw gekozen raadsleden. Van de vier alhier herkozeu leden waren drie tegenwoordig, en daaronder ook de heer S. Hingst, afgetredeu burgemeester, thans lid vau de tweede kamer der staten-generaal, Nadat de heer van Heemslra als burgemeester de benoemden had geluk gewenscht met het vertrouwen, dat de gemeente blijkbaar op nieuw in hen stelde, antvvoordde daarop de heer llingsl, zeggende in hoofdzaak, dat het niemand zou verwonderen dat hij als oud-burgemeester een woord had te rigten tot den nieuwen voorzitter. Hij heeft een goeden raad voor dieu heer, en wel dezen, dat hij hem aanbeveetl de noorlujtin-. gen van het dagelijks besluur en de oreriqc raads leden wel. in waarde te houden, als zijude bekwame en door ondervinding ervaren maiinen, van wien veel te leercn vail;hij maakte er den nieuwen burgemeester op attent, dat de raadsleden niet zijn de dienaren des burgemeesters en dat deze laatste niet b o v e n, maar nevens den raad staat, al moge hij belast ziju met de leiding der vergaderingen. „Spreker twijfelde niet, of de heer van Heem slra zou in Harlingen ondersteuning vinden en het daar wel hebben, indien h j dezen goeden raad in acht nam. De toespraak van den heer Hingst werd op een toon van onmiskenbare wel- gemeendheid en met den gloed, den spreker eigen, tot den aangesprokene gerigt, en deze erkende daarvoor zijn dank eu beloofde ze te znllen behartigen." Te Zwolle is een aannemer, die het raakea van een stads houten stijger op zich nam voor bet sommetje van f 314, doch dien veel te laat opleverde, beboet met f 9,80, zoodat de gemeente op den nalatigen aannemer boven de aanbeste dtngssom, nog eene pretentie heeft van /'666. Voor eenige dagen kocht eene jufvrouw te Zwolle groente op de markt, en toen ze hetalen wilde bemerkte zij, dat hare porte-mon- naie verdwenen waszij heriunerde zich dat zij kort te voren de porte monnaie in haar hnis op de tafel had gelegd en dacht dat zij ze ver- geten had. Toen zij te huis kwatn vond zij echter het vermiste niet en alle huisgenooten zelfs de meidzeiden de porte-mounaie niet gezien te hebben. Zonder er verder over te spreken ging de jufvrouw nit en kwam 'na eenigen tijd blijkbAar ontsteld terug, vroeg de meid om een glas wateren toen deze haar vroeg, waarom zij ontsteld was, gaf de jufvrouw ten antwoord: „Ik ben bij den commissaris van politie geweest en die zeide, dat niemand anders dan de meid de porte monnaie had; ik werd natuurlijk boos en zeide dat ik een eerlijke trouwe meid bad en dat deze mij de porte- monnaie wel zoude terug gegeven hebben, zoo zij ze gevonden had. De commissaris laehte mij uit en zeide, dat h;j dan zelfs de meid zou komen ondervragen ik verzocht hem over een half uur te komen, want dat ik eerst nog eens goed wilde zoeken maar dat raijne meid zoo eerlijk was als goud. Help mij nu maar gaauw zoeken, Dienlje, want ik wou niet graag, dat de commissaris n voor eene diefegge aanzag." Ik ook niet," zeide de meid, die tcrstond aan het zoeken ging en ook werkelijk de porte- monnaie vond, zoo als de jufvrouw wel gedacht had, het verhaal van den commissaris was door de sclirandere vrouw geheel verdieht. De verhuizing uit Nederland naar Amerika duurt nog immer voort. Zoo zijn dezer dagea ALGEMEEN NIEEWS-raADVERT ENTI Zeeuwscli-Vlaaiidereii. Pit Weekblad word! elken Woensdaj moreen uitge-jeven by BKILANUS t DHUNT, Aftuzen. Prija per 3 maandenSO Cents, franco per post 95 Cents Wen ahonneert lich bij alle Hoekhandelareo, Posldirecteuren en Brierenbiishoudcrs. Van Seliaete G,40. It),2G. 1,00. 5,25 Van Cent 7,50. 1 .',00. 3,00. tan Seliaete naar Lukeren 5,25, 0,.'tt). 3, to. 6,15. Van Lokeren naar Seliaete «,"0- 9,50 4 5'). 6,10. Adrertentien Relieve men aan de llilgrrrra in te zenden, niterlijk Dingsdog a?on<1 ten 6 lire; de prija ran 1 lot 4 regela ia 40 Centf, voor elkcn regel meerlOCenta. behalve 35 Cents zegelregt voor clke plaataing. Wanoeer deze openie kon opzaao dan zon de quaestie zeer vereenvoudigd worden. De burgeraeeater alleen zou dan de bevoegdheid hebben tot schorsing der kermissenen in dat geval zou de minister van binnenlandsche zaken zijn gezag en zijn invloed op de burgemeesters kunnen doen gelden. Wij bctwijfelen evenwel of deze openie wel ingang vinden zal.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1867 | | pagina 1