No. 333. Woensdag 4 September 1867. 7de Jaarg ■i li VOOR s p o st w rc <i b> a e jv t. Pen gevolge van het ontstaan der Cholera in ons Itijk heeft de ge- meenteraad alhiermet intrekking van zijn vroeger daaromtrent genomen besluit, hedcn goedgevondende KERMIS dezer ge- meente voor dit jaar weder niet te laten plants hebben. Bosciikapelge, den 27 Augustus 1867. De Ilupgcmccsjer P. J. ItOTTIER. Bij besluit van 26 Augustus jl., no. 28liecft Zijne Majesteit goedgevonden 1. in te stellen cene commissie aan welke zal zijn opgedragen der regering te dienen van ad vies omtrent het stellen van regelen bij de wet, aan- gaande de verdeeling der lasten voor gewoon en buitengewoon onderlioud der zeeweringen van de calamitcuse polders in Zeeland, en omtrent liet brengen van waterschappen in den toestand van calamiteus en bet bevrijden uit dien toestand 2. te bepaald dat die commissie zal zijn zamen- gesteld uit de lieeren mr. G. de Vries A:., lid van den raad van state, presidc?iI J. Fran sen van de PnUe, lid van de cerste kamer der staten-generaal mr. h. die Marchie van I ooclhuijsen lid van de tweede kamer der staten-generaal A. Beijcrincfc, inspecteur van den waterstaat; P. Inland, benoentd hoofd ingenicur van den waterstaat mr. D. C. Canlid der statcn van Zeeland led.cn en mr. 5. van der Swalmegriffier der statcn van Zeelandtevens sccrclaris .3. de commissie uit te noodigen baar versla" uit te brengen aan den minister van binned landsche zaken. Volgens cen berigt in de Amsl. Courani, heeft de regering alles voorbereid om binnen kort de tegenvvoordige schutterijwet overal in bet lijk, en dusook in het liertogdom Limburg, in volledige toepassing te brengen en de be' *staande schntterijen te rcorganiseren. Naar men verneemt, is nader door den minister van oorlog bepaald, dat wegens eene te Vlissingen heerschende oogziekte, de verlof gangers der ligting 1863 van het 3J« regement iufanterie, voor zoo ver zij te dier plaatse in garnizocn zoudeu komen, van de opkomst zijn vrijgesteld. De commissaris des koniugs in Zeeland liceft bekend gemaakt, dat de opening der jagt op klein wild in deze provincie, is bepaald op zaturdag 7 September a. s. Yoorts, dat de korte jagt dagelijksmet nit- zondering van den zondag, en de lange jagt op maaudag, woensdag cu zaturdag van iedere week, nlsmede op de vier dagen, voorafgaande aan de sluiting der jagt zal geoorloofd zijn. Naar wij vernemcn zal er eene belangrijke wijziging komen in de adtninistratie van de directe belastingen. Zoo zullen de direction van de provincien Limburg, Zeeland, Utrecht en Overijssel opgebeven worden, en zullen voortaan Noordbrabant met Limburg, Zuidholland met Zeeland, Noordholland met Utrecht en Gelder- land met Overijssel, slechts vier direction uit- makenterwijl wat de provincien Gro-ningen, Friesland en Drenthe betreft, alles op den"be- staanden voet zal blijven. Tevens is eene nieuwe betrekking geereeerd, namelijk die van boofd- eontroleur,cn zal als zoodanig teZutpben gestation- neerd worden de lveer Sola, tbans controleiir te Rosendaal. Als directeur van Noordbrabant en Limburg zal aangesteld wordenen wel ter standplaats Eindhoven, de beer van der Ueiiden thans te Maastricht, terwijl den heer AW/7.v eene andere belangrijke betrekking zal worden omo- dragen. 1 Hontenisse, 27 Aug. Met bet oog op de omstandigbeiddat de cholera in eenige streken van Nederland epidemisch wordt, doch tevens uit aanmerking, dat de nog binnen deze gemeente te houden (zoogenaamde) kerniissen weinig te beduiden hebben, en zelden door van verre komende personen worden bezockt, heeft de gemeenteraad bepaald: 1. dat ter gelegen- lieid van die kermissende tapperijen op"het gewone nur zullen moeten gesloten zijn2. dat geene kramers, orgeldraaijers, liedjeszangers of dergelijken, van buiten bet kanton Ilulst zullen worden toegelatenen 3. dat alle ker missen zullen worden geschorst, ingeval ceni^ ciiolera-geval aan deze zijde der Schelde zich mogt voordoen. De stoomboot Tcicgraaf varende van Rot terdam naar Antwerpen visa versazal van den 2 September a. s. Walsoorde niet meer aandoen. Olinqre, 33 Aug. Gisteren avond om- streeks 10 ure, is een buisje met sehuurtje toebehoorende aan J. Spicss6ns ge\\cc\ afgebran'd. De bevvoners die reeds te bed Waren zijn in alle baast, bet gevaar ontkomen. Een va'rken, cenig gedorscht en ongedorscht graan zijn door ile lamruen vernield. Een aangrenzende wo mng, die reeds vuur bad gevat is met bebulp der brandweer bewaard geblcven. De oorzaak is niet bekend en beide perccelen zijn tenm brandschade verzekerd. «t. Jan Steen, 27 Aug. Bij deaan- besteding tot bet lierstellen van den toren alhier werd aanneiner P. Ulcijeubergvoor de sorn van fd79. De beer D. II. Teljerpredikant bij de bervonnde gemeente fe Nieuwjmort, heeft het oj) hem uitgebragte beroej) naar de gemeente Oostbnrg aaugenomen. Maandag 26 Augustus jl. is de vrouw van den kleermaker Urackhoven te Cortgcne, voor- spoedig van dele kinderen bevallen', die alien in leven zijn. De otiders waren reeds met een 5tal kinderen gezegend en verkeeren in bekrom- peu omstandiglieden. In dc laatste dagen werd door sommi°*e dagbladen een polemiek gevoerd over de vraa<> oi de regeering de magt heeft om in tijden van epidemie, gelijk de tegenwoordige weder zijn de kennissen te verbieden, even als zij, om de uitbreiding der veeziekte tegen te gaan, de vee markteu verboden lieeft. De gcvoelens liepen uiteen. Stiikt juridisch kan men op grond der gemeentewet betoogen dat zij die bcvocgdheid niet bezitdoch liet komt ons in liet belan"" van liet algemeen hoog noodig voor, dat ami de regeering die magt gegeven worde, o[i dat de lieste gezoudbeidsinaatregelen niet verijdeld wor den dooi gioote opcenlioopingen van menschen op^ een liepaalde plaatsgepaard aan de onver- mijdelijke kermis-opgovvondenlieid. Soinmige ge- meentebesturen sebijnen met blindheid ge3lagen (Bij v. dat van Arnbcuv)andere zijn bevreesd voor de ontevredenheid van de heffe des volks, die in de kermis een soort van paradijs ziet ofschoon doorgaans de stofl'elijke mi Idelen mis- senile om er veel geuot van te hebben. In zuLke ge\alien is het noodig, dat debpogsteautoriteit kunne wakenen dat zij onwillige besturen dwingen, zwakke besturen steunen kunnen. Ilet zou ons niet verwondereu, indien de kamers in baar nieuwe zitting, een wetsontwerp van die strekking ter beoordeeling ontvingen. In onderscbeidene dagbladen wordt het verdampen (niet \erbranden) van teer bij liet heerschen van cholera aanbevoleu, met aanlia- ling van vcrschillende feiten waaruit de doel- treltende working van dien maatregel moet worden afgeleid. Dezer dagen vroeg een jongebcer in eene Noortl Brabandsche gemeente den weg aan een boer die hem aldus teregt wees ,,K6 me lie or-, sloa eerst uw linkerband at, dan koouit gijaen een wegie, woer gij inv regterhaand moet afsloan; draai doarnoa den meulen om en snij het land dat veur u le midden deur, gao vervolgcns de kerk om en gij zult u te^en t' liuis dood loepen." Men schrijlt uit 's Gravenhage, dat, ten einde te zien welken loop de cholera nemen zal en of daarnit ook gevaar voor de miliciens van 1863 zou kunnen ontstaan, de opkomst van die verlofgangcrs is uitgesteld tot den 20 September, worden. Men meldt nit 's Ilage 28 Aug. Gister avond ten circa half acht ure viel cen jongentje van ii jarcnnaar vischjes vvillende grijpeii, voorover aan den Zwarten Weg in het water; een lieer die zioh aan de overzijde met een' grooten New-Eondlandschen bond aan een touvv bevond, liet deze los, waarop de hond onmiddellijk in bet water sprong en het kind ongedeerd aan den overkant bij zijn baas bragtintnssclien stond de moeder aan de overzijde en vermeenende dat de bond bet kind let-sel doen zou, was zij ei bczwaarlijk van terug te houdefi in bet water te springep. aii~ '-)aor .!°'j! Ro'Dloel;, lid der Evangeliscbe Allianfie, is jl. dingsdag in de Roomtuintjes buiten de Mmderpoort te Amsterdam aan een JOIJOtal moedcrs on kimfe/en uit den gcdngen stand een ontliaal aangeboden, bestaande uit tliee, Lrpod en 0 Oaderbet nuttigen van een en ander werden elinstelijke toespraken gehouden. Genoemde lord is van de zijde zijner grootmoeder van Nederlandsche afkomst, als zijnde zijn' groot- vader geliuwd geweest met de tweede dochter van den heer David van Lennep, chef van de Neder landsche fnctorij te Smirnn. -^an liet Ulrechlslth Dagblad wordt ge- schreven, dat liet plan scbijnt te bestaan om meer jengdige hoofd-officieren in bet leger te doen plaats nemen. Dit zal natunrlijk ten gevolge hebben, dat vele hoofd officieren en kapiteins zullen gepensioneerd worden, liet is dan te verwacliten, dat men kapiteins zal krijgen, die niet ouder zijn dan 30, en majoors niet onder dan 40 jaren. Ook scbijnt er aan gedacbt te wor den de kapiteins in twee, in plaats van in drie klassen te verdeelen. De bekende Friescbe dwerg generaal Tom Pouee w elke door zijne ongewone natuurvormen in gebeel Europa bekend was, is dezer dagen aan de cholera overledeu. va??ifljr VfflSC1bel'jk ami de fabriekanten Aan kinderspeelgoed te verbieden Van dei'-cliike geiaarlijke stoffen gebruik te maken. In l rankrijk is door den minister van onderwijs aan eenige onderwijzers Tergnnuinff erleend, eene nering in Ukeu'en en tSk "ft vn^ i" - lf!oreu (leze artikelen tot de on- der onH ■■je"K °f weI om liet ellendig salaris dei onderwijzers te verbeteren. De Franscbe Mnnileur bevat een rapport liMdef0? 'e,'va" de ministers van iandboiiw, llandel en openbare werken en van onderwijs over de werkzaamheden van de bij kei/erli k aan tvelkp-''S aan welke opgedragen was do noodige maatre- ge en yoor te stellen tot bevtmieHng en ont- wikkclmg van bet la.idbouw-omlerwijs jn de een Rvntge'neenteni D<? ontvouwt a a j'8' l,1'°oranima van negen punten l oudende de versch.illende maatregelen weJke dooi baar tot bet voorsebreven doei diensti- vvorden geaclit. Daarbij wordt lioofd/.akelijk de organisatie van eursussen voor bet landiiouw onderwijs, met al den aanklevd van dien aan bevoleu benevens jaarlijksclie inspecfie en j-iar lijksche eoncoursen. De commissie woflSt lure voorstelleu m't openbaar te zien besproken. Men beriunert zichdat voor eenige niaan- den de beer J. ran Rijmij/c, te Antwerpen, door den regter veroordeeld werd aan den affie- vaai-di^de, den heer Delae.', eene som van vijf duizend francs te betalen, wegeus een aanval door ran Jtijswijk in zijn blad geplaatst tegen dien afgevaardigde. Genoemde schrijver is niet rijk, heeft kinderen en verloor in den laatstcn tijil ecu viertal van zijn kroost, benevens zijne vrouw na eene langdurige ziekte. Van den beer llciael die zich in de kamer ten sterkste had aangefcmt tegen de gijreling, welke bij bar- baarscbheid noemde, bad men verwaeht, dat liij zich tevreden zou stellen met de ge^loegdoelliu•1• litem door den regter verschaft en den "beer van Ryswijk met tot betalen zou dwingen doorlijfs- dvvaug. Intusschen hebben zij, die zoo daeliten zich vergist. Weinige dagen geleden wandelde de schrijver met zijn zoon van 3jaren, toen een deurwaarder hem naderde, beslag op hem le"-de en liein naar de gevangenis vervocrde. liet kind (hit door den deurwaarder aan zijn lot werd o\ ergelaten, is door de oinstanders naar liet edige liuis gebragt. Er circulcrcn ioschrijvino-s- lijsten om in de bclioeften der kinderen "te voorzien. De beer Durtibnt, apotheker, verhaalt in bet Journal dc Medeciuc van Brussel een -e- val dat wel verdicnt gemeld te worden. Den 21 Junij werd hem, in afvvezigheid van den tlocter, eon kind aangeboden, dat, volgens bet der moedery sedert twee trren de bevi<>- ste pijnen leed en jammerlijke kreten deed kooren. Hij daelit aan geene 'vergiftiging, doch op de lippen van bet kind bemerkte bij een witacbtig schuim en na onder/.oek bevoiid bij, dat het van loodwit voortkwam. Daarna out nam de beer Dumonl aan het kind zijne pop sehrabde deze een deel van de biozeiide wan- gen, onderwierp dit aan een scheikundigoudcr- zoek en vond er loodzout in. Door "de pop aauhoudend te zoenen had bet kind dit ver<*ift van hare wangen gelikt en nil leed liet aan eene Napoleon en de kei/.erin Eugenic hebben de van Parijs' naar Salsburg'fn een e "e hoftrein gemaakt, die wat elegance en con fS aangaat, alles overtreft wat in d,t ()(jzi„t wegrmigers kan worden aangeboden. Do trein reeks A an IT" W^DS die Sezamcf.iliik eene eeks van kamers vormen waarvan ieder lia-e bestemmmg heett I„ het midden beyind zich een salon zijnde liet vereenigingspunt voor de beuie vorsten en bun gevolg." Die salon is rijk gemenberd met divans, canseuses en fauteuils aan de wanden zijn spiegcls, schilderijen, last'rcs enz. met kwistige hand aangebiagt." Aan den salon grenst aan de eene zijde de eetzaal, aan den andereil kant t Studeervertrek des keizcrs. e midden van de eetzaal staat eene tafel die, naar verkiezing veikleind of vergroot kan worden. Aan be.de Zij den van deze zaal, die met de rig hug van den waggon parallel loopen bevinden zieli fauteuils. 1 In s keizers studeerkanier is een smnakvol- Ie secretaire geplaatst, een pendule renaissance- stpl een thennonieter,een teicgraaf toestel, welks diai I en onder den wagen gemeenschap hebben me de appartementen der versebillemle hofbe- anibten. Naast de studeerkanier beviudt zieh de Maapkamer van bet keizcrlijk paar. Ook daar is alles aangebragt wat de wedde kan ititdln- .Aan dat veHrek sluiten zich toiletkamers enz. aan. Deovenge waggons zijn voor degas ten van de keizerlijke l'amilie en voor linn ge- volg besfemd. De kok en de kolner bebben aizonderlijke plaatsen oofc uitwendig, speciaal wat bet gedcelte betreft, betwelk men bij |,ct hot la tcrrasse,, noemt on dat veel gelijkenis heeft met een luchtig tuinhuis, hevige koliek. Spoedig werden de noodige middelen aangewend en het kind kon no«- -ered - Lit 1 anjs wordt Van 24 dezer hot volgende geschreven: De benrs was heden zecr stil bijna zoo stil als daar buiten. Om een denkbeeld te geven van den toestand des lmndels, behoeft slecbts te worden gemeld, dat bij de rmnbank van koopliahdel in bet departenient der Seine gedurende de dne laatste dagen 25 faillisseinenten z.ju mtgesproken, e.r nog is de grootf tentoon- stelling met gegindigd. liet groot aanfal'liezoeker's'der Parijscte' tentoonstelling heeft vooral bij de bijna onve.air-i<-e- Ujke warmfe der laatste dagen de goede maider van luchtverversching in bet gebouw kunnen on- dervinden. Men weet dat er 4 machines van te zamen 100 paardeukracht 700,000 kub. voeten luclit per uur voortbvengen deze ludrt wordt getrokken uit den nitwendigen atnrosfeer en af- gekoeld in de" onderiinrdsche gnngeh van liet paleis. Het verschil van temperntuur der opgeslo- tenlucht, die nit de luchtkamer stroornt, is* niet minder dan 5 graden. Alzoo kan hef paleis dat bp regenachtig weder velen tot toevlugtsoord (lient, dit uiet minder zijn bij buiterrgewou^ hitte' ALGEMEE1V MElWS-tvAFl Vi:i{ Zeeuwsch ..r,„iL;Ver,k,'J*d w,,ldt elken Wuensda^ moi ften uitge«cren by BEILAMJS DHUNT, te Ifeuzen. Prijg per 3 inMndenllO m.!' per I'osl 93 Cc'nls Wc" "boBiieert tich bii alle Itoekhauilelaren, J'osldirectcurcn en IirieTenbusliouders A an Selzacte 0,4ft 10,26. 1,00. 8,26. Van Gent 7,5ft. ISftO 3 o0 f, in Van Ndzaete naar Lokercn -5,25. 8,3ft. 3,4). 0 45 5 an Lokei en naur Selzaete fi,llft. 0,51. 4 50. A (1 Tel I ell t i (til 'relieve men 1. ,1I ill lei Iijk l.,„f!sd"ag avond ten 6 ure JTZ" 'C' 1 i i t i r-4 ciaii cene

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1867 | | pagina 1