No. 332. Woensdag 28 Augustus 1867. 7de Jaarg. AIDSGHE Bill VOOR SPOO It W ESDI E T. Wegens het zich op nieuw voor- doen van Cbolera-gevallen in ons Rijkis door den Raad dezer gemeente be- sloten de gewone .1A AI tMA RKT of Klelf-MIS alhier, dit jaar niet te doen plaats lietFben. Neuzen, den 27 Augustus 1867. Burgemeesler en Wethouders van Neuzen J. A. VAN B0VENBurgemeesler J. DIELEMAN, Secrelaris. Jj De heer minister van binnenlandsche zaken heeft onder dagteekening van 15 Aug. de volgende circulaire gerigt tot de commissarissen des konings Nu de eerste kamer, door haar verwerping van de schutterijwet, voorshands een goed aan- eengesloten stelsel van verdediging in ons land onmogelijk heeft gemaaktziet de regering allerwege naar middelen uit, om het aangerigte kwaad te temperen. Daartoe zal in de eerste plaats een verhooging vau het kontingent der militie moeten strekken, waarvoor de wetsont- werpen worden gereed gemaakt. Het is treurig, dat men tot zulk een maatregel moet komen, die alvveer duizenden jongelieden meer uit hun omgeving zal rukken, juist op de jaren wanneer zij het meest behoefte hebben om er in te blijven. Het andere middel zou bestaan in het aannemen van bet cijfer der bevolking in dit jaar 1867, als grondslag voor de kontiugenten der schutterij, waarvoor men tot dusverre altijd de volkstelling van 1829 als basis is blijven gebruiken. Het zijn echter niets meer dan redmiddelen, want de oude schutterijwet met haar gebreken blijft in stand, en de zoo gewenschte eenheid en geoei'end- heid is dus niet te verkrijgen. De commissaris des Konings in Zeeland, heeft in den loop dezer maand een bezoek gebragt aan verschillende gemeenten van de voormalige vijfde en vierde districten dezer provincie, van 12 tot 17 dezer bezocbt bij aehtereenvolgens Neuzen, Hulst, Clinge, Graauw, Hontenisse: Ossenisse, Hengstdijk, St. Jansteen, Boschkapelle, Stoppeldijk, Zaamslag, Axel, Koewacht, Zuid- dorpe OverslagWestdorpeSas van Gent Philippine en Hoek, en van 19 tot 21 daar- aanvolgende Breskens, Heille, Eede, St. Kruis, Aardenburg, Waterlandkerkje, IJzendijke, Bier- vliet ea Hoofdplaat, te zamen dus 28 gemeenten. In de meeste gemeenten was hem een fecstc- lijke ontvangst bereid. Naar wij vernemen is de regering voor- nemens een hulpspoor te brengen van Hansweerd tot aan de spoorbrug over 't kanaal, ten einde, zoolang de werken in Walcheren nog onvoltooid zijn, de goederen der zeeschepeu onmiddellijk te kunnen verzenden. Behalve veel gemak voor den handel, verwacht men ook van dezen maatregelen een betere toekomst voorgenoemde gemeente. IVeiizen, 26 Augustus. Gedurende de vorige maand zijn het kanaal alhier opgevaren 39 zeeschepen, metende 7890 tonneu, en 201 binnenschepen, m. 8622 t.; en afgevaren 29 zee schepen, m. 5878 t., en 208 binnenschepen, m. 9583 t.Sedert 1 Januarij 1867 zijn het kanaal opgevaren: 171 zeeschepen, m. 286451., en 1202 binnenschepen, m. 69765 t.en afge varen 145 zeeschepen, m. 27808 t., en 1199 binnenschepen, m. 70027 t.In de 7 eerste maanden van 1866 zijn het kanaal opgevaren 159 zeeschepen, m. 23922 t., en 3414 binnen schepen, m. 94070 t.en afgevaren 129 zee schepen, m. 22381 t., en 3370 binnenschepen, m. 89486 t. Neuzen, 26 Augustus. Zekere .4. van Gelderen, een jongeling van 19 jaren, isgisteren namiddag terwijl bij in de zoogenaarnde leiding alhier in gezelschap van anderen met zwemmen bezig wasverdronkenzijn lijk is cen paar uren later opgevischt. De raad dezer gemeente heeft in zijne vergadering van hedeu met algemeene stemmen besloten om de kermis alhier, welke op den derden maandag in September a. s. zoude inval- len dit jaar niet te doen plaats hebben, en zulks ten gevolge van de gevallen van cholera die zich in verschillende plaatseu van ons land hebben voorgedaan. Hontenisse, 22 Augustus. Bij de op heden alhier plaats gehad hebbende opening van de stembus, voor de verkiezing van een lid van den gemeenteraad, ter vervanging van bet be- dankt hebbende lid P, F. Krieckaert, is gebleken dat zijn ingebragt 83 stembriefjes, alien van waarde, waarvan bekwainen A. L. A. Rouscher 43, J. F. Meerschaert 30, J. F. de Theije 5, J. van Walerischool 3, E. Sergeant en D. de Waal ieder 66ne stem; is alzoo gekozen de beer A. L. A. Rouscher. Dezer dageu werd onzc provincie bezocbt door een der beroemdste mannen dezer eeuw namelijk Victor llugo. In den morgen van maandag den 19 dezer stapte hij te Wemeldinge aan wal, vergezeld vau een viertal leden zijner familie, waaronder ook zijn zoon Francqis Victor, die mede eene welverdiende vermaardkeid heeft verkregen. Na dieu dag de merkwaardigheden der stad Goes bezigtigd te hebben, vertrok hij des avoids naar Middel burg. Dingsdag den 20 bezocht hij aldaar de vergader- zaleu van de provinciate en gedeputeerde staten, hetarchief der provincie,bet provinciaal geregtshof, de kabinetten van het Zeeuwsch genootschap van wetenschappen, bet raadkuis en het praal- graf der gebroeders Evertsen in de nieuvve kerk, terwijl hem door het bestuur der societeit op de groote markt eenige ververschingen waren aan geboden. Daarna werd door hem het diner te Domburg gebruikt,in welks omstreken de reizigcrs onderscheidene uren met welgevallen hebben vertoefd. Woensdag 21 dezer morgen werd de reis over Vlissingen naar Zierikzee voortgozet, alwaar hij dien namiddag arriveerde. Bij zijne aankomst werd hem een bouquet bloemeu aaugeboden. Dien zelfden dag bezocht hij bet raadhuis, den grooteu toren, de nieuwe kerk, waar men hem met keurig orgelspel begroette, en het verdere beziens- waardige dezer stad en vertrok den daarop vol- genden morgen naar Brouwershaven. Na aldaar het merkwaardige in oogenschouw genomen te hebben, keerde hij wederom in Zierikzee terug, om dezelve ten 12 ure te verlaten, en over het Zijpe naar Dordrecht te vertrekken. Alles werd door den heer Hugo bezigtigd met eeae bclangstelling, die allcen aan iemand van buitengewone uitgebreide kenuis eigen is Eene volledige levenscbets beroemden balling is eene Evenntin den invloed op te te geven vau den onmogelijke taak. sommen die hij op verschillende staatkundige gebeurtenissen heeft uitgeoefend. Op 26 February 1802 werd hij geboren, en reeds op vijfjarigen leeftijd volgde bij zijn vader, kolonel in Fransche dienst, naar Elba, Parijs, Rome en Napcls. Die oustuimige jeugd was slechts de voorbode van zijn volgend leven. Zijn onderwijzer werd op last der Napoleonistische rege'-ing vcrraderlijk ter dood gebragt, en z66 zelfs vervolgt hern de baat der familie Na pal eon dat hem in 1855 door lord Palmcrslon, die kierin de hand leende aan Napoleon IIIzijn verblijf op Jersey werd ontzegd, sedert welken tijd liij zich op Guernesey gevestigd heeft. Van de hem sedert dien tijd aaugeboden amnestie heeft hij geen gebruik willen maken. Thans op 65jarigen leeftijd bezit Victor Hugo nog in vele opzigten het vuur der jeugd tegelijk met den erust des ouderdoms. Bij de sckutterijen zullen eerstdaags de epauletteu worden afgeschaft en even als bij het leger vervangen door sckouderpassauten sterren op de kraag en fourageres. Natunrlijk zullen de tegenwoordig in dienst zijnde officieren de epauletteu kunnen bebouden. Wederom zijn op een paar plaatsen valsche halve guldens ontvangen. 't Is zaafe op die toe te zien. muntstukken goed De vrouw van 11. de Bruyn, te Rosendaal woonaehtig, is dezer dagen van een welgescbapeu tweeling bevallen. Nu veertien maauden geleden werd liaar kuisseiijke kring, die buiteudien al tamelijk groot is, eveneens met een tweeling vermeerderd. Vice kiuderen in veertien maan den Om zoo'n ruiinen kinderzegen te boven te komen heeft men een welgevulde luijermand en een welgevulde bears noodig. Sedert het ontstaan der cholera te Rot terdam, 12 Augustus jl. tot en met den 26 dezer zijn er aldaar 272 personen aangetast en 110 er aan overleden. Ook verneemt men dat in een zestiental ge meenten ont Rotterdam gelegen zich gevallen van cholera hebben voorgedaan, en ook te Bruinisse en Goes enkele gevallen zijn voorge- komen. Onder de talrijke kermisbezoekers, welke de zer dagen te Rotterdam arriveerden, bevond zich ook een kleermaker uit eene naburige gemeente, die het zich echter koofdzakelijk ten doel gesteld had om het spoor te vinden vau zijne weerspannige dochter, eene fiksche 18jarige boerendeerndie ongeveer 6 weken geleden heimelijk het ouder- lijk huis had verlaten, zonder dat men tot bier- toe iets van haar had vernomen. Onze kleer maker sckijnt echter, al zoekende naar zijne verloren dochter, ook niet onverschillig gebleven te zijn voor de merkwaardighedendie onze Rotterdamsche kermis oplevert. Althans zijne uieuwsgicrighoid dreef bent vrijdag middag de tent binnen eener dikke dame, die onder den naam van Saranetfa van Londen het wonder der wereld,'' onder de kermisgasten vrij wat furore heeft gemaakt. Verbeeld u het gezigt van den plattelands-schneidertoen hij in dat wonder der wereld zijne eigene dochter herkende Zoodra hij van de confussie wat bekomen was, riep hij de hulp der politie in en werd de dikke dame genoodzaakt haren vader te vo'rgen, nadat zij hare mooije kleeren weder tegen het een- vondige jak en rok verwisseld had. Een gehuwde vrouw te Zelhemwelke sedert negen jaren volslagen blind was, is dezer dagen gelteel ziende ternggekomen uit Utrecht, alwaar zij sinds pinksteren onder bebandeling van professor Ponders geweest was. Men kan zich de vreugde van haar en hare betrekkingen eenigzins voorstellen, als men wcet dat zij kin-; deren heeft, die zij nog nooit gezien had. Te llsquert in Grouingen wonen twee breeders, Cornells en Jacob Kuiperde een 80 en de andere 77 jaren oud die thans nog da- gelijks koren gaan ziften en daaruiede ongeveer f 1,20 iederen dag verdienen. aldamming clei- tSelieltle. Te Gent is voor eenige dagen een ltmve- lijk gesloten onder vreemusoortige omstaiuligke- den. De advokaat Calliet trad in den eclit met ntej. Laurent, en wilde in de katholijke kerk het huwelijk doen in/.egenen, dock de pastoor wei- gerde, tenzij b#iden verklaarden, dat zij de ge- voelens banner vaders afkeurden. Wijlen do beer Callier, vader van den bruidegom, was een der nicest liberale leeraren aan de Geutscbo univcrsitcit, en do beer Laurentnog in leven, ALGEMEEN NIElMS-mADVERTENTI Zeeuwscb-VlaaBderen. Dit Weekblad wordt elken Woensdag- morgen uitgegeyen bij BKILANUS DHUINT, te JVeuztn. Prijs per 3 maanden80 Cents, franco per post 95 Cents Men abonneert zich bij alle Boekhandclaren, Pottdirecteurcn en Brievenbushouders. Van Selzaete 5,20. 9,15. 1,00. 8,15 Van Kent 0,30. 10,00. 4,35. Van iSclzactc naar Lokcreu 7,07. 10,.'>5. 5,12. Van Lokeren naar ISelzacte 9,10. 12,50. 2 12, 9,05. Adver (entien gelieve men aan de Vilgtiver* in te zendcn, liiterlijk Dingsriag avond leu 0 ,lre de prijs van 1 lot 1 regela is 40 Cents, voor elken regel meer lOOnnts, belmlre 35 Cents zegelregt voor clke plaalsiug. „Enkele gevallen van cholera zijn te Rotterdam waargeoomeu* Hoe betreureoswaardig dit feit raoge zijn geeft het uog geene .aanleiding tot ernstige bezorgdheid, zoolaug die ziekte geene epidemische uitbreiding erlangt. Het is echter de pligt van de regering en van gewestelijke en plaatselijke besturen ora onver- wijld maatregelen te uemen tot wering der cholera, voor zoo ver die maatregelen niet reeds genomen zijn. Bij mijne circulaire ▼an den 14 Februarij 11., no. 236, wees ik u hoog edel ge strenge op de noodzakelijkhcid om met het nemen \an maat regelen niet te wachten tot <lat de cholera zich in ons midden ▼ertoonde, maar vooraf alles te doen wat mogelijk is om voor de volksgezondheid schadelijke omstandighedeu weg te nemen, en verzocht u de aaudacht der gemeeutebestureu nudrukkelijk hierop te vestigen met opsomming van de puuten welke in de eerste plaats voorziening vereischen. .Ik acht het niet ondienstig u hoog edel gestrenge thans aan die circulaire te herinneren, alsraede aan die van mijnen ambtsvoorganger van den 23 April 1866, geplaatst in de Str.ats- Courant van den 25 April van dat jaar en aan mijne circu- laire van den 19 Junij 1S66, uo. 238 (9de afd.). „Het is van het grootste belaug dat overal door de geraeente- besturen de in die circulates aanbevolen maatregelen ouverwijld worden genomen en dat zij met kracht en energie worden uit- gevoerd, opdat niets verzuimd worde wat in 's menschen magt is om de cholera tegen te gaan of, zoo zij ergens binuen driugt, hare krachtcn te verzwakken. .Ik verzoek u hoog edel gestrenge de gemeentebesturen bij de mededieliug van het bovenstaande te wijze op de groote veraotwoordelijkheid, die volgena ODze staatsiustellingeu, ten op- zigte van de zorg voor de gezondheidsbelaugeu der gemeenten op hen rust. .Aan de besturen der gemeenten, waar in den loop van deze of der eerstvolgende maauden kermissen of jaarmarkten zonden gehouden worden, zal in ernstige overweging behooren gegeven te worden, die dit jaar niet te doen plaats hebben, wanneer de cholera ooverhoopt eene epidemische uitbreiding in een deel van het Rijk bekomen mogt. .Aan alien zij verder aanbevolen het vaststellen van veror- deningen, zoo als te Maastricht en te 'a Gravenhage is geschied, waarbij aau de policie de magt wordt gegeven de woningen waarin zich gevallen van besmettelijke ziekten of die als zoodanig door het gemeentebestuur beschouwd worden, voordoen, binnen te treden ter reiniging of desinfectie en straf wordt bepaald op het niet toelatcn of het verhiuderen der reiniging of desinfectie Een buitenlandsch tijdschrift bevat het volgend op.Vri over de afdammiug der Schelde. .lie Schelde-questie heeft thans alle dreigend karakter ver loren. Belgie heeft voor eenige maanden den Piuropeschen oorlog zoo nabij gezien, dat het thans meer dan ooit bevreesd is voor het lot van Gothe's tooverleerlingrustig Gods water door de Nederlandsche regering uit zijn hem door God geschoo- ken rivier laat pompea eo zich voegt in het onvermijdelijkn. Het oogenblik is dus gunstig, om eens een blik te werpeu op die reusachtige waterwerken, die de Nederlauder, gelieel tegeu zijn gewoonte, verrasseud saul voltooid. Heeds Napoleon I had het idee, om de golf die den naam vau Sloe draagt af te dammeu en droog te leggen. 'l'oen wiet men nog van geen stoombooteu, laat ataan vau sponrwegen. Maar de adelaarsblik vau den grooteu Korsikaan had ill J. droogmakiug vau het Sloe, bt-halve eene aauzienlijke laudaau. winning vour deu akksrbouw, het vourdeel berekcud, dat Jaar uit voor de verdediging van Antwerpeu, dat hij, gelijk beka ud, tot Europa's eerste araenaot wilde inakeo, moest voortvloeyru. De Hollandersde Sehwaben van 't N'oorden, lachten toeu om Napoleons plannen. Maar 85 jaren later, 18481849. nam eene Ariglo-lielgische vereeoigiug het plan van Napoleon op en wel onder deelnemiug van Belgie's minister Dec/lamp, dia toen begon met de industrieeie onderneiniugendie hem tut millioennair zouden makeD. Deze onderneminn had het lot van vele andere maatschappijen op aaudeeleu of 't uit traagheid' of uit gebrek aau kapitaal voortkwam wij durven zulks uiet- beslissen. Genoeg, groote sommen werdeu onnut verkwist. D. Engelsche ingsnieurs seheneu zelf veel minder vau de zaak le hebben begrepeudan nu die vau Zeeland; want een enkele j storm verwueste het werk van vele weken en de gepnkkelde d.oumeu der ligtgeloovige aetiehouders vervlotiden letlerlijk al. water. De N'ederlaudsche reaering had met groote opmerkzaamheid de werken der A urlo-lielgische maatsehappij liagegauu, wel be- wnst, waar 't op uitlaopeu zou en gereed, om zieh de ppgedan. oudervinding ten nutte te maken. Zij had m t de haar eigene grondigheid eu soliditeit sedert 1834 de middelen en wegm hestudeerd, waardoor meD vau den mond der Sehelde het irest naar deu Kiju kon komen, zonder Antwerpeu aau le do.-u, om oo do vroeger beroemde eo nu bijna verlaten haven vau Vlia- ingen, een van de schoonste hareus der wereld iiithoofda barer veiligheid weer op te helfeu. Het plan was spoedig kiaar. Het bestond in eene direete spoorweg-verbinding tusschen Middclburg Vlissingen en Dus- seldorf. Om die lijn echter mogelijk te makeu, muest het Slue een inham van de Noordzee, en eene der takki-n van de Wester - Sebelde afgedamd worden. Toen het plan bekend werd en do Nederlandsche regering ook dadelijk in Zeeland de hand aan" 't werk logde, sehreeuwde men te Antwerpeu en Brussel uaoord en brand. Men beriep zich aau denj kaut der Belgiseha regering op den afkoop der Sehelde-lolop de aan alle zee- vareude magten gewaarborgde vrijheid der praehtige rivier, maa r Nederland autwoordde, dat het heer en mee.ter op etgeu grond waszijne voorgenomcn afdammiug der Schelde kon in geen opzigt de scheepvaart beuadeeleu en nog minder de verzandiug der rivier voor Antwerpeu ten gevolge hebbeu. Na outteloos over en weer ouderhaodeleo tusschen 's llage en Brnssel, wendde de lielgische regering zich eiodelijk tut Fraukrijk, Pruissen en Eugelaud, die dan ook bunue iugeuienr. met de opdragt heeu stunrden om de twist op de plaats zelve te bestuderen. Groot was de verbazing dezer heeren, toen zij bij hunue aankomst reeds het kanaal van Zuid-Bevcland voltooid voDden. Dit kanaal, dat het eiland Zuid-Beveiand in twee deeleo snijdt en den afgedamden zuidelijken tak der Sehelde moet vervangen, heeft eene lengte vau meer dan 7U00 elleu, eeije breedte van 50 elleu en eene diepte van 23 voet, en aan beide zij leu een prachtigen nooddam ter bescherming tegen etormen eu hooge vloeden. Elke sluis kan 20O0 tonneu, d. i. 20 schepen van 120tonuen bevatteu. l)e sluizen werken dag eu naeht eu wel met zulk eene gomakkelijkheid, dat er terstoud in de eerste maanden na de opeuing bij de IflOO sehepen van de versohillendste tonnen- inaat passeerden. Thans is het reeds eene uitgemaakte zaak. dat dit kanaal, als de veiligste en korste weg duor alle kapitelns, die van 't Noorden en uit Kngeland komen, boven den vruegeteu weg naar Anlwerpen wordt geprcfereerd. Wat de afdammiug vao deo zuidelijken tak der Schelde belrelt. zij is reeds bijna voltooid. De ingenieurs hebbeu met groote heiiendigheid de eh eu vloed aan zieh dienstbaar weten te makeu. Taloize tr msportsehepen lateu zieh op de een of auder der talrijke zandplaten der Schelde vastloopen, laden terstend op de plaat zeifs zaud en grind en wachten dan den vloed af, die ze weer vlot maukt eu op de plaats breugt, waar men met aldam- men bezig is. Opmirkelijk is het,"dat Belgie de ougehoorde massa voor dit grootsche werk beuoodigde materialeu, als steeu en ijzerwerk, levert. Nog voor de iierfst zal de afdammiug een f at accompli zijn en misschien kunnen reeds in IStiS goederen eu personen direct van de Noordzee eo den irond der Schelde naar den Hij a gespoord worden. De nuchtereu, praklische geest der Neder- lauders heeft hiermede het laatste lievelingt-deukbeeld van Fault verwezealjjkt en een plan voltooid, .waardoor nan de golveo greuzen worden gesteld en de zee met strenge breidel. wordt omgeven."

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1867 | | pagina 1