No. 331. Woensdag 21 Augustus 1867. 7de Jaarg AANBESTEDING. VOOR BURGEMEESTER en WETHOUDERS der gemeente Sin I Jan Stcenbrengen ter alge- ineene kennis dat zij op Dingsdag den 27 Augus tus 1867, des namiddags ten drie urein bet Gemeentehuis te fiint Jan Sleenonder nadcre goedkeuring by inschrijving en opbod, in het opeubaar zullen trachten aim te be- eteden Het lierstellen van den tor-en dezer gemeentewaarvan het bestek ten raadhui/.e ter inzage zal liggen van af den 21 Augustus 1867 tot daags voor de aan- besteding, terwijl de locale aanwijzing zal plaats bebben des voormiddags ten 9 ure, van den dag der aanbesteding. Sint Jan Steen, den 16 Augustus 1867. Burgcineesler en VVelhourlers voornocmd N. B. IJSEBAERT. De Secrelaris F. BADTS. Neuzen, 19 Augustus 1867. De aandacht der politic! is tbans bijzonder gevestigd op de aangekondigde zamenkonist der keizers van Oostenrijk en Frankrijk te Salsburg. Van onderscheidene kanten wordt beweert dat deze zamenkonist alleen een intiem karak- ter zal dragon en hoofdzakelijk een condoleantie- bezoek is aan den Oostenrijkschen keizer, we- gens het treurig overlijden vau keizer Maximi- liaan. Keizer Napoleon bevindt zich op dit oogeu- blik te midden zijner soldaten in het kamp van Chalons, waar bij met geestdrift werd ontvan- gen en den 10 dezer schietoefeningeu heeft doen uitvoeren, vooral met het doel om de nit- werking van bet chassepot geweer te ieeren kennen. Ook den Napoleons-dag, was de keizer nog te Chalons, te gelijk met de keizerin en den keizerljjken prins. Twee dagen later ver- trokken de keizer en de keizerin naar Salsburg om daar den keizer en de keizerin van Oosten rijk te ontmoeten. Dadelijk na kunne terug- komst te Parijs zullen zij naar men beweert een tegenbezoek van den Oostenrijkschen souverein en zijne eohtgenoote ontvangeu. Het is bijna niet aan te nemen dat de staat- kunde geheel vreemd zal blijven aan de zamen- komst der keizers, docb bet scbrikbeeld eener Fransch Oostenrijksche alliantie, gerigt tegen Pruissen en Rusland, met een oorlog in bet ver- scbiet, belioeft daarom het gevolg dezer zamen- komst niet te zijn. Frankrijk zal inderdaad zijn heil niet zoeken in eene alliantie met Oostenrijk, Oostenrijk vertegenwoordigd in vele opzigten nog het regt der oude dynastien en zou alleen daarom voor deopdercvolutie gegrondveste dynastie der Na poleons gcen vasten steun opleveren en ze den steun der democratic voor goed doen verliezen. Het kabinet van Weenen en de wijsbeid der Oostenrijksche diplomatic zal zieb ook niet zoo ligt laten verlokkeu onj zich in de armen van Frankrijk te werpen en daardoor bet laatste deel van zijn invloed in Duitschland ten offer te brengen aan de wraak op Pruissen. Napoleon 111 was bij zijn optreden als keizer de bondgenoot van Engelaud, later die van Tur keije, vervolgens van Italig. Wat die bondgenootscbappen bebben uitge- werkt, weten wij alien, ook wat zij Frankrijk bebben gekost. Als de bondgenoot van Engeland en Turkeije trad Frankrijk op als de bestrijder van Rusland, terwijl na den krimoorlog Engeland zicb meer en meer heeft losgemaakt yan de zamenwer- king met Frankrijk, Turkeije zich beter verstaat met Rusland en die laatste steeds ongenegen blijft om zich in eenig opzigt naar Frankrijk te voegen. Het bondgenootschap met Jtalie deed Frank rijk het zwaard ontblooten voor de Jtaliaanscbe eenheid en de bestrijding vau Oostenrijk. Italie profiteerde van de bulji vau Frankrijk doch blijft de Fransche politiek wantrouwen, terwijl Oostenrijk als net slagtoffer in den strijd, weiuig genegenbeid aau den dag kan leggen voor de dynastie der Napoleonsdie steeds bet ongeluk was van die der llabsburgers. Bij eene nieuvve verwikkeling in Europa zou zich bet gev'al wel kunnen voordoen dat Frank rijk met zjjn Napoleon geheel gel'soleenl zou staan, en Frankrijk, om zich te redden nit den ontredderden toestand, zijn Napoleon zou op- offeren aan de vrijheid. Als in een dergelijk kritiek oogenblik Europa, Frankrijk zelf laat handeleu, kan do uitkomst bevredigend zijn eene dynastie die in Frankrijk wordt ten val gebragt door vreemd wapenge- vveld blijft eene bedreiging voor Europa, terwijl eeu door de Fransche natie uitgeworpen vorsteu- huls alleen eene bedreiging voor Frankrijk kan De minister van finantiSu heeft gemeend de aandacht van belanghebbendeu te moeten vestigen op een werkje getiteld„de Neder- bindscbe postgids behelzende alle zoodanige opgaven ten aanzien van de dienst der postad- miuistratie als voor bet publiek kunnen van nut geacbt worden. Iloelc, 19 Augustus. Zaturdag jl. was bet de dag, waarop onze gemeente zicb mogt verblijden met bet be/.oek \au den beer coni- missaris des konings in deze provincie. Wij waren verzekerddat onze gemeente, die bij dergelijke gelegenbedeu bare vreugde zoo feeste lijk vveet aan den dng te leggeu ook nu het hoofd onzer provincie waardig zou ontvaugen, en wij bebben ous niet bedrogen. Eeu eere- boog was opgerigt daar, waar de he. r commis- saris de kom onzer gemeente zou binnentreden, terwijl het gemeentehuis eenyoudig nnar net met groeu versierd was. Van alle gebouwen wapporden onze nationale driekleur den Iloek had cen feestelijk aanzien. Omstreeks negeu ureu melden de toonep der kerkklokdat de beer commissaris de kom onzer gemeente zou bereiken en weldra arri veerde ZUEd. Gestr. voorafgegaan door een vaandeldrager en begelcid door twee jonge lie- den, die even als de vaandeldrager te paard gezeten waren. Bij de bovengenoeinde eereboog werd ZIIEd. Gestr. opgevvacht door onze zang vereeniging. De heer commissaris verliet bier bet rijtuig, dat ZIIEd. Gestr. benevens onzen burgemeester in ons midden bragt, en wandelde naar het gempentehuisvoorafgegaan door ge- noemde zangvereeniging, die ondertusscbetj een schoon lied zong. Daar gekomeu hief die ver eeniging nog een zangstuk aan, dat ZIIEd. Gestr. met zigtbaar welgevallen aanboorde. Dit welgevallen gaf de beer commissaris ook te kennen met den dank, dieu ZIIEd. Gestr. hid den directem- der zangvereeniging toebragt. Nu betrad ZIIEd. Gestr. het gemeentehuis en verliet dit kort daarna, oin bij eeno wandeling door het dorp de kerk en school te bezoeken. Daarna verleende de beer commissaris audientie. Omstreeks halt elf verliet ZUEd. Gestr. onze gemeente. Noginaals verbieven zicb de schoone toonen der zangvereenigingde kerkklok luide wedcr- en de begeleiders van ZIIEd. Gestr. na men bunne plaatsen naast het rijtnig op nieuvv in, om ZIIEd. Gestr. tot aan de grenzen onzer gemeente te vergezelleu. De luide toejuigingen onzer ingezetenen die der zangvereeniging en de geleiders van ZIIEd. Gestr. ten deel vielen, vveerklonken door de lucht als zoovele tolken van de iugenomeubeid der Hoekenarea met de pogingen, die in het werk gesteld waren, om bet hoofd van ons gewest versoholdigde eer te bewijzen. Zoo droeg deze dag wedcrom den stempel van de eendragt onzer gemeentenaren. Zoo bewezen onze dorpsgenooten overtuigend hoe zij doordrongen zijn van bet gevoel banner verpligting jegens den waardjgen vertegenwoor- diger van onzen geeerbiedigden vorst in dit ge west, en zoo was het duidelijk, dat, met ter- zijdezetting van elk nevenbelaug, bun eenig doel was„eere te geven, wien eere toekomt." 15 Aug. Gistereu avond omstreeks i/'f ure arri veerde alhier de heer commissaris des kouings dezer provincie. Van alle opeiibare en particuliere gebouwen wapperde de Neder- landscbe vlag. De gemeente had een feestelijk aanzien. ZIIEd. Gestr. werd door den burge meester aau diens wouing verwelkomd en ver- volgens naar bet raadhuis geleid. In de raad- zaal werden ZIIEd. Gestr. voorgest.eld de wet houders, de verdere leden Van den raad, den secretaiis en optvanger en nam daarna deel aan een hem door deu burgemeester aaugetwden diner, waaraan benevens genoemde beerep, ook de beeren junkh. C. de Maere en mr. I), van holelid vau de tweede kamer der staten- generaal deel namen. Onder bet diner wertlen door bet muziekgezel chap op de markt eenige muziekstukken uilgevoerd terwijl eene groote menigte zicb veriuaakte met bet alsteken van verscbillende vuunverken. Nadat ZIIEd. Gestr. bedeu morgen met bet gemeentebestuiir de belangen der gemeente bad besprokeu verleende ZIIEd. Gestr. audientie, Na afloop daarvan be/igtigile ZIIEd. Gestr. de openbare gebouwen en ten half elf ure verliet ZIIEd. Gestr. deze gemeente. Has van Gent, 20 Augustus. Vrijdag 11. dos niorgens teu elf ure, kwam nit de naburige gemeente Westdorpe, zijne excelleutie de commissaris des konings op zijne rondreis door de provincie, onze gemeente bezoeken. Zooals in alle geineeuteu d.e door zitlk een hoog geplaatst en invloeJrijk persoon bezocbt worden, was ook onze gemeente in haar beste gewaad opgescbikt; en uit vele bijzondere gebou wen even als ujtdie der genjeenli) golfde de va derlandsche driekleur voor de ge\els om bulde te brengen en genegenbeid te bewijzen aau deu plaatsvervanger van Z. M. onzen koning. Door eenige leden vau den rand met den geachten beer bnrgemeestor aan bet hoofd werd zijne excelleutie op bet gemeentehuis verwelkomd en hem ongetwijfeld de belnngen onzer gemeente berinnerd, Na het verleeneu van geboor bezocbt zijne excelleulie ons nieuvv scboollukaaldat zijne boogc tevredenbeid wegdroeg, deed eene klejue wandelingbezicbtigde nog eeu nieuvv stoom- dorsebwerktuig en keerde op bet gemeentehuis terug. Ongeveer 1 uur begaf zijne excellentie zicb onder eene geweldige onweersbui naar bet rijk met vlaggen versierde, nog in aanbouw zijndc, stationsgebouw van deu spoorweg, waar bij op- gewacht en verwelkomd werd door de onderne- mers en aauncmers van den weg. Doordien die beeren op bet station te Selzate (BelgieJ aan zijne excollGntie een dejeun$ diua- toir badden aaugebodonstoud er een stooin- wagen met twee wag-ens der le klasse achfer zicb, versierd, met Nederlandscbe en Belgische vlaggen, vaandels en standaards vreedzaarn naast elkander lustig in deu wind wapperen le gereed om den boogen gast met gevolg naar Selzate te brengen waar bij de aankomst zijne excelleutie werd verwelkomd door bet faufarou muziek en afgevvaebt door den burgemeester en schepeneu van Selzate enz., in bet bijna voltoojde stations gebouwdat rijk voorzjen was met bloemcn kranseu en vlaggen en prijkte van buiten met de woorden NederlandSas van Gent, Belgie Selzate en van binnen met de borstbeelden van de konuigen der beide rjjken begeleid door deu geheelen sfoet en het fanfaren muziek bracbt de vuurduivel' zijne excellentie ongeveer Uur weer in onze gemeente terug, waaruif liij, zoo wij vertrouwen en met eenig.ai grond vleieri durventevreden met de ontfangstnaar de gemeente Philippine vertrok. Het muziek speelde daarna eenige stukken voor bet huis van den wet homier onzer gemeente II. vau de Wallijnne, bij wien de gcheele stoat nog eenige oogenblikken toefde. 13ij bet vertrek van zijn excellentie naar Sel zate, dat onder toeloop van velen plants bad, barstte de onweersbui zoo geweldig los dat alien, die nergens in acliter of onder kon den sebuilen in een ommezien door en door nat werden naauvv dus had het oog zich verlustigd aan iets plechtigs of bet koddige volgde onmid- delijkdruipnatte dames en beerenuinunen en vrouweu, jougens en mebjes zag men zon hard ze loaar kouden door elkaudt^r loopen wed jj verde wie bet eerst zpn te bins zijn; majir zelf de gelukkige winner was, toeb kleswatpr- nat en <lroo]> waar bij stoud. Een voor en een tegen Untmoet men allerwegen. - J wee personen, die in de afgeloojiene week te Kloosterzande, bij gelegenbeid der Kermis zoogenaamde Herculische voorstellingen gaven, v crgasttcq, naar men verhaalt. het pnbliek in huime tent op 't enverwacbt scbouwspel eener ernstig gemeende krachtsbelooning. De Her cules li.l. met eeu zwaar aanbeeld op de knieeu nederzitteude, zou doen zieu dat de daarrip nedei v allende smidsvoorhamerslageii van zijn collega hem niet deren. 't Eij uit onnchtzaam heid, ot door jets anders, 't bamertje kwam ver- keerd te land en wel op het hoofd van den kuustenaar, die daarop zoodanig in drift outs ak, dat eene vreeselijke worsteiiug oogenblikkelijk volgde. De noodlottige bamer speelde bij deze vertoonjng de hoofdrol en veroorzaakte aan weers- kanteu vrij belangrijke, kneuziugen, zoodanig dat men verpijgt was onverwijld geneeskundige liulp in te roepen. Gistereu werden de Atbleteu, die elkander te zeer liaddcn toegclakeld om te kunnen wandelen, te zamcu per rijtuig her- waarts naar bet liuis van bewaring over°-ebra"U Verdere onaangenaainbedeii, meldt men,"zijn "er niet yoorgevallen, Uit bet voorjnalig de district dezer j.ro- viucie scbrijft men „Ue Generals Prins Willem louden Wd- lieliuinaGroofe Jufvrouw- en Sint Pieterspol ders, die onlaugs besloten badden geen snb-idie meer te betalen teu bebocye der calamiieur-o polderszjjn op dat besluit teruggekomeu en bebben thaus de verscbuldigde termjjnen be taaldde beide eerstgenoeiude zonder cenigo reserve, de overige onder voorbehoud later ten aanzien dier betaliug bunne regten tot terug- verderjng te doen gejden. ,.lu eene daartoe bejegde vergadering van eigeuaren in den nieuvv bedijkten polder onder Biervliet is die polder ^Elisabeth polder" ge- naamden tot ontvanger gritlfier daarvan be- noeiud de beer J. /-'. Carpreau te IJzeudijke terwijl op de voordragt voor dijkg'raaf zijn ge plaatst de beeren 1Buijck te Biervliet1 Sleenhaii te lloufdplaaten B. Li/baarl te Biervijeten op die voor gezworeude beeren Stepnliart te Ijoofdplaaf, B, lp Grand en L. J. van de Waeler te Biervliet. „De jaarvvedde van outvanger-grffier en d'jk- graaf is bepaald voor ieder op f 50. „Er scliijnt nitzigt te bestaan dat ons district van een telegraaf zal worden voorzien met een hoofd en een hulpkantoor boofdkautoor te Slujs. Verscbillende reqnesten ma twee bulp kantoren te vestigen een to Oostburg eii een te IJzeudijke, bebben bij de ingezetenen van eenige geineeiiten gecirculeerd en zijnvan vele handteekeningen voorzien dezer dagen aan den minister van binneulaudsebe zakea gezonden," Oostburtr, 13 Augustus. Heden went in eene kerkeraads-vergadering der Nederduitsche herv'ormde gemeente tot herder en leeraar heroe jien de wel eervv. beer 1). U. Te/jer, predikant te Nieuwpoort. Als een heugelijke tijding vernamen wij uif I de Slants Couranl dat er in de laatstvoorgaande week zicb in ons vaderland geen enkel ziekte- geval in onzen veestapel had voorgedaan en de ziekte dus als gevveken mag worden besebouwd, God gevo dat dit berigt bet laatste moge zija van dozen ontzetteudeu ramp en wij aarzelen niet den minister van binnenlandsc'be zaken Ueemskerk onze bulde toe te brengen, dat zijn doortastende maatregeleu met dat geinkkig geyolg ziju bekroon1. Als cen navolgingswaardig voorbeeld is het aau te bevelen, dat te Amsterdam een adres aan Z. M. ter teckening is gedeooneerd tegen de in dienst treding der verlofgangers van l&gjj AIGEMEEN NIEIIWS-mADAERTENTIEISLAD Zeeuwsch-Vlaanderen. Hit Weekblnd trordl elkrn Wo«n»d«£ morjfen nit"P"preq bij BEH.ANIIS DIIT, te Wtuitn. Prijs per 3 maandenSO Cenls, franco per post 95 Cents. Men ahonncert zich bij •lie Boekhandelaren, Fostdirecteuren en Brierenbusliouder*. *~r j IJzerea weg van Gent naar Weuzen. Sectie van GEM' uuar SEI.ZAETE. Vau SeUatte 5,21) 9,15. 1,00. 8,15 Van Gent 8,30. 10,00 4,35. 9,03. Avhertriiiieii geli.ve men aau de llitgnvris in te lemll-n, uitmliik llingtilug avnnd len 8 lire; lie piijt van 1 tot i regeU is ill Gents, im,r .ilken reKel meer ltlCeuU, kelialie 3.1 Gents aej;elie«l vi(or elke pUaltiuj;. zijn.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1867 | | pagina 1