No. 330. Woensdag 14 Augustus 1867. 7de Jaarg. VOOR IJzerea weg van Gent naar Neuzen. Men meldt uit de residence, dat onlangs bij koninklijk besluit eene verbooging der we- duwenpensioeuen voor het korps ingenieurs van den waterstaat is goedgekenrd, en bij een ander besluit een nieuw weduvvenfonds is geautoriseerd voor het korps opzigters van den waterstaat. De gelden daartoe zijn door de opzigters zelven bijeengebragt, maar het fonds zal van rijkswege beheerd worden. Als eene bjjzonderbeid van eendragtige zamenwerking kan dienen, dat slechts 3 of 4 opzigters (ongekuwden) zich aan de tot standbrenging van dit fonds hebben onttrokken. Nu het rijk voor de ambtenaren van den water staat een weduwenfonds wil beheeren, is het te hopen, dat ook voor andere ambtenaren dat voorregt verkregen zal kunnen worden. -Z. M. heeft uit aanmerking dat het bijzonder voor de miliciens der ligting van 1863, van de onbereden korpsen, die in het volgende jaar ontslagen wordende, voor een groot gedeelte in de schutterijen zullen komen, hoogst nuttig is, dat zij nog gednrende eenige weken in den wapenhandel geoefend en tevens met de behan- deling van het achterlaadgeweer bekend worden goedgevonden1. den minister van oorlog te magtigen, om tegen den 5 September aanstaande de miliciens-verlofgangers der ligting van 1863. bekoorende tot het regement grenadiers en jagers, de acht regementen infanterie, de drie regementeu vesting artillerie, het korps pontonniers en het bataillon mineurs en sapeurs, in werkelijke dienst op te roepen j 2. te bepalen, dat de voormelde manschappen, voor zooveel zij ten behoorlijken tijde optkomen, vbdr of op den 14 October daaraanvolgende weder met onbepaald verlof naar hunne haard- steden zullen worden teruggezouden. Neuzen, 13 Augustus. Gisteren voor- middag omstreeks 9'/2 ure, arriveerde alhier de lieer cotumissaris des konings in dit gewest. Van alle open bare en particuliere gebouwen wapperde de nationale driekleur de gemcente had een feestelijk aanzien. Aan het westerha- venhoofd met de stoomboot Shcdrechl no. 2 aangekomen, werd ZHEd. Gestr. aldaar door den heer burgemeester dezer gemeente verwel- komd en vergezeld van eene eerewachthet inuziekgezelschap Apollo." de vereeniging „het Metalen kruis" en de soeieteit „Eendragt maakt magt" naar het raadhuis geleid. In de raadzaal werden ZHEd. Gestr. voorgesteld de heeren wethouders en verdere leden van den raad, benevens de secretaris en de gemeente ontvanger. Na eenen geruimen tijd met den heer bur gemeester en de leden van den raad de belan- gen van de gemeente besprokeu te hebben, werd door ZHEd. Gestr. audientie verleend aan mili- taire en burgcrlijke authoriteiten en vele par- ticulieren. Vervolgens bezigtigde ZHEd. Gestr., in tcgen- woordigheid van de leden der plaatselijke school- commissie, het nieuw in aanbouw zijnde school - lokaal, hij betuigde daarover zijne tevredenheid en hooge ingenomenheid, en overtuigde zich verder van den stand van eenige gemeente- vverken en inrigtingen. Op het raadhuis terug gekomen nam ZHEd. Gestr. deel aan een hem, door den heer burge meester en de leden van den raad, aangeboden dejeuner dinatoire, waaraan, benevens de secre taris en den gemeeute-ontvangerook de heer ingenieur van den waterstaat en andere genoo. digden deel namen. Terwijl men daaraan deel nam, voerde het inuziekgezelschap Apollo" eenige keurige stuk- ken uit, en verhoogde alzoo zeer het genoe- gen dat de aauwezigen genoten. Omstreeks half twee ure in den namiddag verliet ZHEd. Gestr. deze gemeente, blijkbaar regt dankbaar voor de bewijzen van hoogschatting die ZHEd. Gest. hier had mogen ondervinden. De corporatien die des morgens ZHEd. Gest. van de stoomboot naar het raadhuis hadden geleid, hielden des avonds, voorafgegaan door hot meergenoemdc inuziekgezelschap, een optogt door de stratenhierdoor en ook door het afsteken van verschilleude vuut vverkenwerd de feQstelijke stemming op nieuw verlevendigd, en gaf men audermaal blijken van het genoegen en de blijdschap door het bezoek van onzen geachten eommissaris des konings te vveeggebragt. Wij ziju zeker de tolk van alle weldeukende inwoners dezer gemeente, wanneer wij aan den heer burgemeester en de leden van den raad dezer gemeente openlijk dank betuigen voor de waardige ontvangst die zij onzen hooggeachten eommissaris des konings hebben bereiden brengen bierbij ook liulde aan de direction van de verschilleude corporatien die hebben mede- gewerkt om het feest op een zoo waardige wijze op te luisteren. KLiilst, 13 Augustus. Onder begunstiging van het schoone weder, arriveerde gisteren alhier omstreeks 3 ure de eommissaris des konings dezer provincie, om deze stad met een bezoek te vereeren. De gansche stad had een feestelijk aanzien van alle kanten, zoo wel op de particuliere als openbare gebouwen wapperde de nationale drie kleur, om aldus een bewijs te geven, hoczeer men de vaderlijke regering van Z. M. onzen geeerbiedigden koniug weet op prijs te stellen, maar tevens ook om openbare hulde te brengen aan zijne plaatsvervanger, den eommissaris des konings in deze provincie. Op het stadluiis aangekomen, werd zijne excellentie door den raad dezer gemeente ontvangen en door den wel edel achtb. heer burgemeester zeer gepast toegesproken. De Harmonie heeft bij deze gelegenheid ook weer alien luister aan dit feest toegebragt terwijl de eommissaris des konings belangheb- bende op het stadhuis audientie verleende, werd door dit gezelschap, ter zijner eere, zeer schoone muziekstukken, in den muziektempel op de markt uitgevoerd, en 's avonds aan zijne excellentie ten huize van het lioofd dezer gemeente eene luisterrijke serenade gebragt. Hnlst, 12 Augustus. Heden middag heeft de wel edele heer directeur der stedelijke Harmonie aan de leden bekend gemaaktdat de wel edel achtb. heer P. P. T. Pierssens burgemeester alhier, als bewijs van tevredenheid over de eerdie de Harmonie zijn edel achtb. bij gelegenheid van het feest van den 3 Angus tus jl. heeft aangedaanen tot een blijvend aandenken, een nieuw instrument ten geschenke zal aanbieden. Hnlst, 6 Augustus. Gisteren had alhier in het pensionaat voor jonge jufvrouwen, door eerw. geestelijke zusters bestuurd, de jaarlijksche prijsuitdeeling plaats. Bij deze gelegenheid werd in tcgenwoordigheid der ouders en toehoo.- derseen onderzoek naar de vorderingen der leerlingen gedaan, wat zoo algemeen de goed- keuring wegdroeg, dat men zijne verwondering te kennen gaf over de mogelijkhciddat de leerlingen op eene betrekkeljjk zoo korten tijd op die hoogte konden worden gebragt. De voordragten, die door de leerlingen werden ge daan, waren ook zeer kettrig, vooral viel de aandacht op de nitspaak in de Fransehe taal, waarover in vele instituten in Nederland zoo zeer geklaagd wordt, en hier niets te wenschen over- laat, ja zelfs uitmuntend mag genoemd worden. De muziekstukken, die onder leiding van eene allezins bekwame onderwijzeresse, geestelijke zuster werden uitgevoerd, en al wat verder onder de aandacht der aanwezigen kwam mogt ruitn schoots ieders goedkeuring wegdragen. Wij vestigen dan de aandacht van ouders en voogden op dit pensionaat voor II. C. jonge jufvrouwen, zoo ver ons bekend is het eenige in zijn soort in geheel Zeeland en noodigeu belanghebbenden uit een onderzoek naar deze schoone inrigting te willen doen. Alle ouders, wij twijfelen er niet aan, wier kinderen hier hunne opleiding genoten hebben, zullen er de beste getuigenis van afleggen, en wat ons betreft en men gelieve wel in aanmerking te nemen, dat wij volstrekt in geen betrekking met deze inrigting staan wij kunnen in gemoede zeggen, dat dit pensionaat, zoo door zijne schoone inrigting als bekwame onderwijzeressen, geestelijke zusters die er aau het hoofd staan, alle aanbeveling verdient. De onderwijzers van het 5 ie schooldistriet in Zeeland hielden den 8 Augustus te Oostburg hunne jaarlijksche algemeene vergadering. Z j werd geleid door den heer H. Q. Janssen, districts-schoolopziener en voorzitter der vereeni ging. De heer A. Meshes, hoofdonderwijzer te Kadzand, hield eene rede, ten onderwerp heb- dende de volksopleiding1in hareti vroegereu toestand, 2 in hare gezegende opbeuriug, en 3 in hare verhoopte toekomst. De beer P. Goed- bloed, vroeger hulpondervvij/.er te Oostburg en thans te Goes, werd bekroond wegens een door hem ingezonden stel schoonschriften, naar aan- leiding van een ten vorigen jare uitgeschrevea wedstrijd in het schoonschrijven. Men verneemt dat, behalve de bestaande postzegels van 5, 10 en 15 cents, eerstdaags mede aan de postkantoren verkrijghaar zullen worden gesteld postzegels van 20, 25 en 50 cents en later die ook voor drukwerken. In de dienst der postkarren is eene verandering ge bragt, om het vermissen van pakketten te voor- komen, is op elke postkar voortaan, behalve de postiljon, een conducteur geplaatst. De post karren zijn van nieuw model, kleiner en zonder kap. Door deze wjjzigingen is ook het vervoe reu van passagiers en bestelgoederen door de postkantoren opgeheven, vau welk vervoermid- del anders nog al veelvuldig werd geb/uik ge maakt. De vreeselijke ziekte, de lepra, heeft zich in de kolonie Veenhuizen vertoond, vier per- souen zijn er door aangetast. In sommige plaatsen des lands schijnt het voornemen te bestaan om den 23 Mei 1868, den drie honderdjarigen gedenkdag van de ne- derlaag der Spaujaarden bij Ileiligerlec, feeste lijk te herdenken. Als een staaltje der plotselinge verande ring van temperatuur, welke men gednrende dezen zotner in verschillende oorden van Europa heeft waargenomen, wordt ook het volgende medegedeeld. Op den 9 Juuij hadden zich eenige Ilongaren met tamelijk gunstig weder naar de markt begeveutoen zij des uamiddags den uaasten weg over het gebergte iusloegen, werden zij door eene hevige sueeuvvbui overvallen, zoodat zij slechts met moeite te huis konden komen. Op den berg Bihar bij Topanfalva zijn omstreeks dien tijd drie menschen, alstnede een aantal koeijen en schapen bevroren, en in het gebergte bij Szoliva in het comitaat Marmaros vond men niet minder dan zestieu lijken van menschen die doodgevroren waren, terwijl nog enkeleu vermits werden. De Gentsche bladen deelen mede, dat, ter gelegenheid van het den 19 dezer en volgende dagen te Gent te houden 9 Taalcongres, de volgende feestelijkhedeu zullen plaats hebben Zondag avond (i8 Augustas), dramatische voor- stelling door de drie Gentsche Rederijkerskamers „Broedermiu en Taalijver", „de Fonteinjsten", en „het Natiouaal tooneel van Oost-Vlaanderen" Maandag avond,concert in de Koniuklijke soeieteit der „Melomaneu", alsmede dramatische letter- kundige soiree in de Soeieteit van Crotn- brugghe" Dingsdag avondconcert in de „Kouiuklijke Koorsocieteit" Woensdag mid dag groot afscheidsdiner, en daarna eene file- champetre, door de Koniuklijke Land- en Tuin- bouw-maatsehappij in het Casino te geven. Men meldt uit Brussel, 4 Augustus. De tijdingen nopens keizerin Cliarlolla luiien niet gunstig. Haar uiterlijk geeft te kennen, dat zij wegkwijnt. Doctor Bulkens behoudt evenwel nog de hoop haar leven niet alleen te redden, maar zelfs haar te genezen. De koniug heeft een allerliefste attentie voor zijne ongelukkige zuster gehad. De kamer, welke deze, namelijk, op het kasteel van Ter- vueren bewoont, is juist zoo gemcubeleerd als die geweest iswelke de keizerin vdbr haar huwelijk te Laeken bewooude. Toen de keizerin aankwam, herkende zij den koniug, maar den graaf van Vlaanderen keek zij met onbestemde en verwilderde blikken aan. De koningin is ncj; te TCrvueretl, maar hare kinderen heeft H. M. nog niet aau hare onge lukkige zuster laten zien. Men is in Frankrijk voornemeuseen» nieuwe poging in 't werk te stellenten einde tot de Noordpool door te dringenmaar langs een geheel anderen weg dan tot hieitoe (door Parry, Ross, Franklin, Austin, Maeleurs, Kane en anderen) is gevolgd. De Fransehe ingenieur Guslave Lambert heeft, namelijk, na rijpe studie en vele gedane nasporiugenhet plan ontwor pen, om uit de Behri igstra it tot de Polynia (of, naar men vermoe It, geheel ijsvrije Poolzee) en van daar tot de Pool te geraken. Dit nieuwe plan tot oplossing vau het gevvigtigste geogra iische vraagstnk van onzen tijd, vjndt in de geleerde wereld in Frankrijk ongemeeu veel bijval, en is door keizer Napoleon in persoou onderzocht en ten voile goedgekeurd. Er heeft zich een beschermend comit6 gevormd, t welk een aantal manneu van naam op wetenschap pelijk gebied onder zijne leden teit; en onder de leidiipg daarvan is eene inschrijving tot het dekken der kosten van de onderueming geopeud, welke minsteus op 600,000 fr. worden begroot. Op de Pai ijscho tento msteliing is een collier met paarlen ter waarde vau 30,000 frs. ontvreemd, ten nadeele van een Zweedschen inzender, die, naar't schijut, zijne vitrine niet behoorhjk had gesloten. -lets over de tentoonstelling te Parijs Alle nation hebben er hunne koifijhuizen behalve die der menschenetersen dit heeft zijne redenen. De ehet van 't Ilollaudsch koffijhuis beet He- ludias, draagt een blaauwen bril en zwarteu rok. De Hollaudsche kadetjes smaken goed men drinkt er bittercuracao en bieraangeboden door Friesinnetjes, die perfect Fransch praten. Leerden ze dat te Hindeloopeu Ook bakken zij wafels. De Duitsche bierbuizen zitten steeds vol „Laudes-Kiuder" die braaf dorstig zijn. Hoeveel glazen ieder drinkt, gewoue tax is voor den Parijzenaar nog een diep geheim. 't Oostenrijksch koffijhuis kan aan 800 men schen plaats geven. De eigenaar daarvan do heer Ureher uit Weenen, heeft ijswageus laten maken, waarin de vaten met bier, roudom in ijs liggen en wekelijks uit Weenen naar Parijs worden gezonden. Heerlijk ijskoud voor die liefhebber is. In 'tRussisch koffijhuis is alles ouberispclijk nationaal en dus ook zeer duur. De Fransehe restauratign geven dings vau 5 francs af, nog al lekker voor hem, dieu 't niet hindert, dat katten en honden in pikante sau- seutot konijnen hachg en biefstuk gewordeu zijn. In de Parijsche tentoonstelling staat ook een wafelkraarn met twee bedienende Friesinnen, met gouden oorijzers en gebcel in de Friesche dragt, die heel aardig Haagsch praten. FranschenEngelschen, Russen, Westfaltu- gers, Turken, Chiuezen, Abbyssiniers en Mou- golen alien hebben pleizier in die Friesinnen uit den Haag, maar zijn ze ook al geeugageerd Waarom vraagt men dat V Luister. In de tentoonstelling werd ook een Oosten rijksch buffet opgerigt, met 5 Oostenrijkscho juffers. Naauwelijks was het op stel of er kwam een Spaansche Don, bekeek de meisjes, werd op e6ne verlieftl en trouwde haar. Daags daarna kuijerde ecu wel bekend per sona uit de Parijsche voorstad St. Gerniain het buffet hitmen, bekeek de meisjes, werd subiet verliefd op eene Ilongaarsche en trouwde haar. Op den avond van dien dag stapte markies de P.... nog even 'l buffet in, bekeek de 3 nog overige dameswerd verliefd op eene Zeven- bcrgscho en trouwde haar. Een etmaul later, slcntefde een Amcrikaaa ALGEMEEN NIEEWS™ ADVERTENTIEBL Zeeuwsch-Vlaandereii. Dit WeekkLd wordt elkcn Woensdag morjjen uitgeReren bij BEILANIIS DHUNT, te Ncuzcn. Prijs per 3 maanden80 Cents, franco per post 95 Cents Wen abonneert sicb bij alle Boekhandelaren, i'osldirectcuren en Brierenbushouders. Sectie ran GEIST naur SELZAETE. Van Selsacte 5,'iO 9,15.1,00. 8,15. Van Gent 6,30.10,00.4,35. 0,05. Adrerlentien gelieve mm aau de llitgerers in te tenden. niterlyk Dingsdag avbr.d ten 6 ore; de piijs run 1 tot 4 regels is 4(1 Cents, voor i-lkeu regel meet lOCsnls, behalta 35 t'euts segelregl »«or elke plaatsing.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1867 | | pagina 1