No. 329. Woensdag 7 Augustus 1867. 7de Jafti-g. Jl i 6 f VQOR IJzeren weg van Gent naar IVeuzen. De Raad dezer gameente heeft in zijne vergadering van heden bcsloten, dit jaar de KEI4.JYI15S alhier naar ouder gebruik op den 8 en 9 September, wel te laten plaats hebben. Boschkafelee, den 27 Julij 1867. De Burgemeester F. J. ROTTIER. Z. M. heeft met ingang van 1 September tot adelborst der le klasse bij de Ned. marine be- noemd o. a. de heer II. C. E. van IJsselsleijn, thans adelborst der 2- klasse. IVeuzen, 6 Aug. Op den 12 dezer zal deze gemeente, en op den 17 daaraauvolgende de gemeente Hoek, door den heer commissaris des konings in Zeeland met een bezoek wor- den vereerd. Hoek, 5 Augustus. De uitslag der op den 30 jl. gehouden herstemming tusschen P. van den Broeke, J. de Feijler I Vs.(aftre- dende leden), L. Plalteeuw en C. Plalleeuw ter keuze van 2 leden voor den gemeenteraad alhier, heeft tot resultaat gehad dat als zooda- nig zijn gekozen J. de Feijler Wz. (aftr. lid) met 38, en L. Plalleeuw met 33 stemmen. De heer P. van den Broeke (aftr. lid) verkreeg 27 en C. Plalleeuw 24 stemmen. Hulst, 30 Julij. Het onweder dat in den nantiddag van eergisteren in deze omstreken woedde, heeft in de naburige gemeente St. Jan Steen groote schade aangerigt De bliksem na- melijk, viel op den toren der kerk aldaar, ver- brijzelde een groot gedeelte van het dak en sloeg toen naar binnen, waar hij verschillende balken enz. aan stuk sloeg, naar men zegt zoo zelfs, dat, had hij nog een balk weggerukt, de geheele toren zeer waarschijnlijk zou zijn in- gestort. De namiddag godsdienstoefening was juist bezig, en de menschen die hierbij tegen- woordig waren, verlieten hierdoor verschrikt in den haast het kerkgebouw. Hoewel door het gedrang eenige personen op den grond neder- vielen, zijn er geen verdere ongelukken te betreuren. Hulst, 4 Augustus. Gisteren had de Wel Edel Achtb. heer P. P. T. Pierssens, ridder van den Nederlandschen leeuw, officier van de eiken- kroon, en sedert zeventien jaren burgemeester dezer stad, het voorregt het genoegen temogen emaken, gedaehtenis te vieren van zijne vijftig- jarige bediening als Rijks ontvanger der registra- tie daaronder begrepen eenige jaren als surnumerair in dit vak binnen deze gemeente. Was dien dag voor den waardigen burgervader en dit wel in den volsten zin des woords inderdaad vreugdevol, ook de inwoners dezer stad deelden in dit genoegen. En geen wonder want het zoo talentvol als buitengewoon ijverig hoofd dezer gemeente heeft waarlijk ieders achting en genegenheid ruimschoots verdiend, bewijzen hiervan bet ontelbare nnttige, wat hij in het belang dezer stad heeft tot stand gebragt. Hulst mag er roem op dragen, dat een Hulstenaar van geboorte, door kunde en bekwaaraheid gevoegd bij eene zoo algemeen geroemde werk- zaamheid, en den lande bewezen diensten, thans met twee eereteekens op de borst dit feest mogt vieren. Jammer was het dan ook, dat dit feest niet eenige dagen vroeger algemeen bekend was gewordenhad men het geweten, ieder zou we zijn er zeker van blijken van deelneming in dit feest hebben gegeven, doch de bescheiden nederigheid van het hoofd dezer gemeente, had dit zoo geheim mogelijk gehouden. Evenwel was het toch aan eenige leden onzer Harmonie ioevallig bekend geworden, die hiervan zelfs zonder weten van den directeur den Wel Edel heer C. Pierssens gebruik maaktenom 's avonds eene serenade met fakkellicht te brengen aan hem, waaraan de stad zooveel verschuldigd is, aan hem, die ieder, zoo om zijne opregtheid als zeldzame bekwaamheden moet hoogaehten en eerbiedigen. De serenade verraste dan ook den jubelaris, die getroffen over de deelneming in zijne vreugde, in eene allezins gepaste en welmeeuende toespraak hartelijk zijnen dank betuigde. Moge dan de dag van gisteren onzen waar digen burgemeester een nieuw tijdvak van voor- spoed en genoegen openen, inoge zijn Edel Achtb. nog een tal van jaren, tot heil dezer gemeente werkzaam zijn, dit is gewis het verlangen van ieder, die wezentlijke verdiensten en bekwaam heden hoogachtmaar de Hulstenaren, alien zonder uitzondering we twijfelen er niet aan hopen, was het ook mogelijk, dat hij eeris zijn vijftigjarig jubel6 als burgemeester dezer stad mogt vieren. Van de surnumerairen bij de adrainistra- tie der registratie en domeinendie bij besluit van 3 Augustus 1817 werden aangesteldzijn thans nog vijf bij hetzelfde vak in dienstzoo dat zij op 3 Augustus 1867, het voorregt mogten genieten 50 jaren dienst te tellen. Het zijn de heeren P. P. T. Pierssensrid der der orde van den Nederlandschen leeuw en officier van de eiken kroon, thans ontvanger der registratie en domeinen te HulstIV. J. van Boneval Faure bewaarder van de hypothe- ken en het kadaster te Groningen K. T. C. baron van llemerl lol Dingshofbewaarder van de hypotheken en het kadaster te Amsterdam J. Keller, ontvanger der registratie voor de burgerlijke acten te 's GravenhageM. E. Gous set van Heelontvanger der registratie en doinei nen te Loenen. Hontenisse Bij de herstemming voor twee leden van den gemeenteraad alhier, en als zoodanig met meerderbeid van stemmen zijn gekozen de heeren J. A. du Wooz en P. F. Krieckaert Hengrstdijlc, 1 Augustus. Heden vierde den heer B. S. Luijmes, hoofdonderwijzer alhier, gedaehtenis zijner veertigjarige loopbaan als onderwijzer. Vertegenwoordigers van den ge meenteraad, van zijne ambtgenoten en oud-leer- lingen, als ook eenige belangstellende vrienden kwamen ZEd. in den loop van den dag of avond geluk wenschen, terwijl de schoolkiuderen in den voormiddag op koffij en koekjes waren onthaald geworden, die hierover zeer verblijd waren, en op den gewonen tijd, juichende de school verlieten. Graauw, 31 Julij. Bij de herstemming voor een^ lid van den gemeenteraad alhier, zijn van de 57 kiezers, 24 opgekomen, welke hunne stemmen hebben uitgebragt als volgtop de heeren P. Lemsen 12, J. Verdurmen 6, P. Janssens 4, en G. van Camven 2 stemmen. Is als zoodanig met meerderhei'd van stemmen ge kozen den heer P. Lemsen. Men meldt uit Kadzand, 29 Julij. Heden is door Albreglsen in het badhotel aldaar op het strand eene bijzondere soort van flesch gevon den, waarin een briefje waarop het volgeude met potlood was geschreven Le 23 Juillet 1867 k bord du Serapis venant de Londres et allant k An vers, trans portant les excursunistes Beige j'ai vide cetti bouteille qui etait rempli de limonade gazeuse, ce qui m'a fait beaucoup de bien. 5 heures du matin. C. fourdain. Dit fraaije Fransch beteekentdat een der Belgische scherpschutters aan boord van de Sera- pis naar Antwerpen wederkeerende, eene flesch limonade gazeuse dronk, welke dronk hem goed bekwam en dat hij de ledige flesch te 5 ure 's morgens den 23 Julij over boord wierp of de bestemming naar de tegenvoetcrs was, wordt niet gemeld. dergelijke ziekelijkeu toestand, en nu is men regt nieuwsgierig te weten, of het dier ander- maal zulk een monsterei zal leggen, in welk geval men het wel aan een natnurkundige tot onderzoek zou willen opzenden. Zuidzande, 31 Julij. Als eene bijzon- heid kan gemeld worden, dat bij Abm. Luleijn Pz. alhier een hoen, dat ziek scheen te zijn, een ei legde ter grootte van een ganzenei, welk ei geopend zijnde een gewoon hoenderei inhield, en het laatste een groote dooier bevatte. Het hoen werd na het leggen weder gezond, maar verkeert op nieuw sinds eenigen tijd in Te Retranchement zijn bij de herstemming voor een lid van den gemeenteraad 11 biljetten ingekomen. De heer Jan Adriaanse is gekozen met 9 stemmen, zijnde 2 stemmen op den heer Johannes Verhage uitgebragt. Op den 31 Julij jl. had er voor Zeeland eene gevvigtige gebeurtenis plaats. De werk- zaamheden aan de afdamming der Ooster-Schelde zijn zoover gevorderd, dat de dam geheel met spoorstaven belegJ is en de locomotief, sinaak- \ol versierd, nit Bergen op Zoom reeds vroeg een togt naar Bath en van daar zich aanslnitende aan die uit Goes, naar laatst gemeld station deed, zonder eenige stoornii te ondervinden. In den namiddag reed de gansche trein van het station te Goes, regtstreeks op Bergen op Zoom, hield daar eenigen tijd op en keerde in de beste orde terug. Zuid-Beveland hield dus op een eiland te zijn. Heerlijke getuigenis van de voortvarendheid der uitvoerdersdie dit grootsche werk zoo praktisch en doeltreffend hebben aaugevat en voortgezet. In Februarij jl. toch werd er eerst, en wel in 't midden van het vernieuwde geruisch der oude questie en een berg van vermeende zwarighedeneen aanvang mede gemaakt, en thans heeft hij reedsnaar wij op goede gronden hopen Braband en Zeeland voor immer vereenigd. Met regt wapperden dus hier en daar de Neder- landsche driekleur. Jl. woensdag verscheen ter reede van Vlis- singen een groot pleizier stoomjagtaan een Engelschen lord toebehoorende. De eigenaar had de beleefdheid met de Nederlandsche vlag in den voortop de vesting met drie schoten te salueeren. Op de batterij, waar men het voor- bijstoomen van den prins en de prinses van Wallis wachtte, heeft men welligt, vergetende dat een koninklijk persoon nooit salueert, noch eerst noch alsantwoord, gedacht dat de vorste- lijke personen passeerden. In elk geval is den lord een koninklijk saluut gebragt, ter wijl hij reeds rustig in het hotel de commerce zat. Uit Krabbendijke meldt men ons, dat in den nacht van 27 Julij, in den 2en Engelschen polder, achter Krabbendijke door een hoos een in aanbouw zijnde nieuwe schuur isopgenomen en geheel niteen neergevallenterwijl enkele der dikste balken op ongeveer 30 el zijn weg- geslingerd. Alle gebindten zijn ve'rbroken. Men heugt zich geen dergelijke harde windvlaag. De schade wordt op p. m. /1000 begroot. - Volgens een uit Parijs ontvangen telegram, is de heer Dunkler, directeur van het'muziekkorps van het regement grenadiers en jagers, benoemd tot ridder het legioeu van eer, en evenzoo de kapitein van het korps de heer Crommelin. De teer Vollmar, heeft de gouden medaille eriangd, terwijl aan het muziekkorps alsnog bij naderc toewijzing de Iweede prijs is toegekend. Donderdag is het bekroonde muziekkorps te 's Gravenhage teruggekeerd en feestelijk ont- Dr. Wap heeft den verdienstelijken directeur Dunckler de volgende woorden toegezongen Aan den directeur van het koninklijk regement grenadiers en jagers den ridder Francois Dunckler. (1 Augustus 1867.) Men verneemt, dat in October het stand- beeld van Vondel te Amsterdam ontkuld zal worden. Bij die gelegenheid zullen verschillende feesten plaats hebbeno. a. zal een optocht door de stad gehouden worden. -- De plaatselijke gezondheids commissie ta Amsterdam heeft de ingezeteuen der hoofdstad gewaarschuwd, dat sedert eenigen tijd, ouder de namen van Italiaansch meel en Hongaarsch wit, stoffen worden verkocht, bestemd om tot oneerlijk voordeel der bakkerij onder het meel gemengd te worden, en dat die stoffen niet* anders is dan flju gemalen gips, in enkeia gevallen met een weinig meel vermengd. Dezer dagen verscheen een prospectus eener op te rigten Nederlandsche lucifers fabriek met een kapitaal van f 150,000. De venuootschap zal te Amsterdam zijn gevestigd. Terwijl te Almelo op den 23 Julij een onzer meest verdienstelijkste industrieelen de heer G Salomonson in 73jarigen ouderdom is over- leden, is op den 25 Julij te Lon len de heer Jbomas W ilson een niet minder vermaard indu- tneel in iJjarigen ouderdom aan zijne betrek- kingen door den dood ontrukt. Wat den heer I homas Wilson voor Haarlem geweest is, weet mder. Rnet al'een dat de oprigting van het nog uitbreidende labnek-etablissemeut aan honderdeu gedurende eene lange reeks van jaren brood verschatte, maar ook in andere opzigten werd door hem en op zjjn voetspoor door zijnen opvolger, voor bet personeel veel goeds tot stand gebragt. celvuldig genoten verschillende instel- lingen van weldadigheid zijne krachtige onder- steuningmenig blijk van zjjne edelmoedige getoelens ontving de stad, waarin hij zich na de omwenteling van 1830 uit Belgie gevestigd had, en waarin hij fortuin gemaakt had. Veleu zullen in daukbare herinnering zijnergedeukeu. - Op de paardenmarkt te Voorschoten is eene groote opschudding ontstaan bij de ontdekkiu- van een persoon, die aau een koopman zijne portefeuille, eene geldsvvaarde van f 1640 inhou- dende had weten te ontvreemden. Toen de persoon gegrepeu werd, betrapte men teveu* een medepligtige, ten gevolge waarvan beideu onder een dragt van stokslagen, hun door d« vergramde handelaars toegediend, naar buiteu werden gedreven. Toen zij hierop door de politie naar het brandspuithuis gevoe.d en daar onder- zocht werden, bleek, dat beiden zich reeds van eenige horologies en portefeuiiles met gelds- waarde hadden meester gemaakt. Van het komplot, dat uit vader en twee zoons bestond had een der zoons het gevaar weten te ontkomen'. H?,or' ^ails, ook in het dagelijksch even, dikwijls van zo6 en zbb veel paarden- krachten spreken, en toeh zijn er eene meni"ta menschen, die deze uitdrukking niet juist be°rij- pen. Een „paardenkrachf beteekent in°da stoom of werktuig nijverbeid eene kracht die loO ponden in eene seconde 3 voet kan opheffen Een paardenkracht is dus, naar eene algemeen aangenomen schatting, niet de kracht van een paaid, maar van drie paarden, daar men stelt dat een trekpaard 50 ponden in eene seconde 3 voeten hoog opheft. Een trekpaard nu verte<*en- woordigt de krachten van gemiddeld zeven kloeke arbeiders, zoodat een stoom-paardenkracht in hare werking, de dienst van 21 mannen doet. Multipliceert men nu het getal paardenkracht, dat b. alleea door de Eugelsche stoommachines gerepresenteerd wordt, en wel 3,650,000 pk. met ^1, dan vindt men dat die eene werkin" doeu van ongeveer 76 millioen arbeiders. Men vergete daarbij niet, dat men onder eene gemengde bevolking op elke vier personen slechts 6en fiksehen arbeider vindt, en dat men vrouwen kinderen, grijsaards en ledigloopers niet in reke- ning b'.engen kan zoo doende komt men tot de conclusie, dat men die 76 millioen arbeiders slechts op eene bevolking van 300 millioen menschen zou kunnen viuden, grooter alzoo die van dan geheel Europa. Een bijzieud heer, dezer dagen te Antwer pen de hoendermarkt bezoekende, kwam wat te digt bij de mand die het gevogelte bevatte, en kreeg bij die gelegenheid van een jaloerschen haan een beet in 't oog, die hem waarschijnlijk het oog zal kosten. ALGEMEGIM MElllVS- Zeeuwsch-Vlaanderen. Dit Weekblad wordt elken Woen»d#£ morgen uitgegeren bij BF.ILANUS DHONT, le Neuttn. Prijs per 3 maandenSO Centt, franco per post 05 Cents. Men abonneert rich by alle itoekhandelaren, J'ostdirecteurcn en Brievenbushouders. Sectie Tan GEIVT naar SEI.ZAETE. VanSelsaetc5,20 9,15. 1,00.8,15. Van Cent G,30. 10,00. 1,85. n,f>5. Adrertentien ptje,e men de Hil-ere,. ,n t« ,.„de. ■iterlyk D.»r.d.S a.ond ten 0 nre; de prijs ran 1 lot 4 regels is 40 Cents, Tour elken repel uinci lUCauls bvliajta 3j Cents segelregt roor elke plautsing. ""b *t Erkentlijk Nederland zendt U zijn welkom tegnn, U die door 't Tooverlied van Webers Wondergeeat Den Kianachen lauwer in den kunststrijd hebt Verkcegen En Faust deed schitt'ien op 't Parijsche wereldfeeat. Wees welkom met de schaar, U volgeud op uw wenken Bezielt door den genie, die in uw streven leeft En blijf nog lang al 't zoet van uwe gaven schenken Aan 't volk_, dat U den naam van broeder gaarne geeft.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1867 | | pagina 1