No. 328. Woensdag 31 Julij 1887. 7de Jai BEKENDMAKING. VOOR IJzeren weg1 van Gent naar IVeuzen. De BURGEMEESTER en WET- IIOUDERS van Hengstdijk niaken bekenddat de gewone Jaarlijlisclie binnen deze gemeente,dit jaar zal invallen op Zatukdag den 24 Augus tus a. s. Hengstdijk, den 21 Julij 18G7. Burgemeeslcr en Welliouders voornoemd J. F. VAN ESBROECK, Burgemeeslcr. Ck. F. HERMANS, Secrelaris De BURGEMEESTER van Axel; brengt ter vol- doening aan art. 7 der wetvan den 28 Au gustus 1851, Staatsblad no. 125), ter open- bare kennis, dat gedurende dertig dagen en wel van den eersten tot en met den dertig- sten Augustus eerstkomende, op de Secretarie dezer gemeente voor een ieder ter inzage zullen liggen de stukken betrekking hebbende tot hot aanleggen van den spoorweg van Neuzen naar de Belgische grenze.n, in de rigting van Si. Nicolaas en Mechelen, voor zoo veel de ge meente Axel aangaatte weten 1. Zakelijke besehrijving van den te ma- ken weg; 2. Grondplan 3. Extracten uit de registers van bet ka- daster. Tevens worden belanghebbenden herinuerd dat zij binnen bovengemelde dertig dagen hunne bezwaren mondeling of scbriftelijk aan Burge- meester en Wethouders moeten opgeven. Axel den 23 Julij 1867. De Burgemeesler voornoemd H. J. VAN ECK. Neuzen, 29 Julij. In de staatkunde heerscht dezer dagen een merkwaardigen stilstand en zijn de beschou- wingen der dagbladen veelal verdeeld tusschen den treurigen afloop der Mexicaansche expe- ditie en de reis van den sultan door Europa. Na Parijs en Londen te hebben bezocht is de beheerscher der geloovigen over Belgie naar Duitschland vertrokken om over Weenen en Berlijn naar zijne staten terug te keeren. Met liet bezoek van den sultan aan de Pa- rijsehe tentoonstelling is het bezoek der souve- reinen aan Parijs wel niet gesloten, dock is een einde gekomen aan de luisterrijke dock tevens zeer kostkare feesten aldaar. De zamenkorust der vorsten te Parijs is on- getwijfeld een kulde aan ket international feest der nijverkeid en tevens eene voldoening aan de kegeerte van den Franscken keizer, die op het voorbeeld van den eersten Napoleon zick wilde omringd zien en kulde gebragt door de meeste vorsten van Europa. Op de menigte hebben echter die vorstelijke bezoeken geenzints dien vredelievenden indruk gemaakt als men wel verwachtte en blijft er steeds een wantrouwen in de naaste toekomst bestaan, welke van zeer belangrijken invloed is. Het keizerrijkde tentoonstelling en ket be zoek der vorsten besckouwd men zeer algemeen als sckitterende versckijningen, wel in staat een oogenblik de menigte in verrukking te brengen, dock geenzints als zaken die bestemd zijn om door voortbestaan van blijvenden invloed te zijn. De bestaande onzekerheid omtrent de toe komst en het algemeene wantrouwen moeten elk aansporen zick voor te bereiden op eene crisis, op eene ontknooping van den gespan- nen toestand, doeh bij de pligtmatigheid van niet zorgloos de toekomst te gemoet te gaan is bet toch niet noodig zooveel mogelijk de be staande onrust te verhoogendoor de zwarte voorstellingen van een aanstaanden algemeenen verwoestenden krijg. Het is de pligt van elke natie die prys stelt op hare onafhankelijkheidmet bet geweer bij den voet rustig de oplossing af te wachten van wat onvermijdelijk schijnt. Moet die oplossing bet Europesche statenstel- sel andermaal doen scbuddeu en wankelen gelijk zuiks de crisis van 1830 deed, of de op lossing derJulijmonarchie in 1848 teweegbragt, zij zal slechts daar verwoesten waar bet zelf- vertrouwen is verdwenen en het vertrouwen onder booger opzien, op eigen krachten, heeft plaats gemaakt voor een laanwbeid en ontze- nuwingdie alleen in staat is eene natie rijp te maken om te worden opgelost. Z. M. heeft benoemd tot lid van de commis- sie tot daarstelling, onderhoud en beheer der nieuwe nitwatering voor de polders Stnppeldijk c. a. den heer A. G. V. Uombach te Hulst en tot gezworen van de vereeuigde polders van Ossenisse, den heer P. de YVael te Ossenisse. Z. M. heeft goedgevonden op zijn verzock eervol ontslag te verleenen aan den beer P. Buijs- rogge te Hontenisse, als 2de luitenant bij het 5de bataillon no. 5, der rustende scbuttenj in Zeeland. Men verneemt dat bij bet ministerie bet voorneinen bestaat, in September a. s. aan te kondigen eene vermeerdering der militie met 25,000 man, waarvoor het budget van oorlog, nu 13 millioen, zou verhoogd worden tot 20 millioen. Neuzen, 29 Julij. De eerstaanwezende kapitein-ingenieur Piccardt alhier, is als zoodanig overgeplaatst naar de vesting Naarden, bij [zal worden vervangen door den kapitein- ingenieur F. II. Ampt tbans te Vlissingen. Hulst, 27 Julij. Te rekenen van den 29 dezer, zal bet rijks-telegraafkantoor alhier telken Maandag geopend zijn van des voormid- dags 9 tot des uamiddags 2 ure, en van des uamiddags 4 tot 7 ure. Overigens blijft de diensttijd onveranderd. Sedert meer dan veertien dagen dat de stoombootdienst op de Wester-Schelde door de stoomboot Sliedrecht wordt vervuld, kan men met gerustheid zeggen dat de conununicatie ver- beterd is. Het stoombootje vaart snel en werkt uitmuntend in slecht water; in 't kort, hoe klein het ook moge zijn, het is een scbip, en zal den reizigers vrij wat meer vertrouwen inboezemen dan het vroeger gebruikte scbroefbootje. Natuurlijk moet men deze stoomboot, die voor sleepdiensten gemaakt is geene type achten van hetgeen voor den dienst noodig en wenschelijk is ze zou te klein en voor passagiers gansch ondoeltretfend ingerigt zijn maar wat de veilig- heid en vooral het aangename der vaart betreft en als tijdelijk hulpiniddel, in verband besckouwd met den aanbouw eener nieuwe raderboot, heeft bet publiek reden met deu tbans genomen maat- regel tevreden te zijn en dezen te besckouwen als een goed begin eener spoedig te verwackten duurzame verbeteriug. Biervliet. Gekozen de keeren A. de Groole in de plaats van het aftredend lid A. Cornells, en J. VF, van der Linden, aftredend lid. Hoofdplaat. Gekozen de keeren A. F. Sturm in de plaats van bet aftredend lid C. J. Ego en S. J. llamelijnckaftredend lid. Te Westdorpe zijn de aftredende leden van den gemeenteraad D. van Waes en J. Booms kerkozen, en ter vervanging van den heer C. J. Rademakers is gekozen de beer J. B. Verheist. Bij eene op 19 dezer te Zierikzee gchou- den tienden-verhuring, deed zich een incident voor, wel waard, dat bet algemeen bekend wordt. Aan een tiende-pacbter A'.onder Nieuwerkerkdie sedert verscheidene jaren packter van een blok tienden was, werd tbans die pacht betwist door zekcre P. de B., onder SirJansland. Bij bet bieden van K. hood de B. telkens meer, tot dat eindelijk zijn bod reeds f 25 boven de taxatie bedroeg. Dit verwekte bij de gegadigden algemeene ontevredenheid, gelijk duidelijk merkbaar was door het gemom- pel dat zich gedurende bet opbieden liet hoo- ren, hetwelk bij de R. uit baat voortsproot. I(. Viet de B. packter van zijn blok, maar toen deze laatste naar zijne borgen gevrangd werd, wilde niemaml als borg voor lietn toetreden. Toen stond eindelijk K. op, die zoo zeer door de B. benadeeld was, en zeide: „WeInu niijne heeren, als dan niemand zijn borg wil wezen, dan zal ik het zijn." Hierna werd bet contract door beiden geteekend. Van hem die zoo handelt, kan met regt gezegd worden, dat bij een kool vuur werpt op bet lioofd van zijn vijand. Wij lezen in de Rosendaalsche Ct. bet volgende „Woensdag 17 Julij is bier ter plaafse een ten ruim 11 ure, des voormiddags, van Moer- dijk komende trein, kort v66r de plaats van bestemming, gederailleerd. „Daar de trein nog met eene tamelijke snel- beid zich bewoog, is het alleen aan de activi- teit van den machinist te dankeri, dat een gioot ongeluk voorkomen is. Deze intijds bemer- kende, dat een wissel, door welken de trein moest passereu, niet in den behoorlijken stand was geplaatst en daarbij geen baan- of wissel- waehter tegenwoordig was, heeft nog tijdig ge- noeg dusdanig kunnen stoppen, dat alleen de machine (hoewel zeer beschadigd) buiten het spoor is geraakt, en ook ditmaal de groote niassa reizigers, waaronder bet zieb naar Parijs 1 begevend muziekkorps der grenadiers enjagers weder met den schrik is vrijgekomen. „Het ware echter te wenschen dat de Maat- schappij genaanid Le Grand Central Beige, ter wille van eene besparing van enkele francs niet langer in de gclegenheid werd gesteld bet pu bliek aan hare al te groote zuinigheid op te offeren. „Er zijn, om slechts iets te noemen, op dit emplacement toch minstens 36 excentrieken. Die zes en dertig excentrieken (spoorwissels) worden door N.B. 6en of hoogstens twee wach- ters bedienden dat op een centraal punt, waar dagelijks 35 treinen zich afwisselen „Wij verzoeken alle dagbladen, dit ons be- rigt over te neraen. Geheel Nederland en Bel- gig bebben dagelijks belang bij eene verbete- ring ten deze. Overigens beloven wij den Grand Central Beige" voortaan een naauw- keurig toezigt van onze zijde." II. M. de koningin van Zweden (dochtcr van Z. K. II. prins Fredcrik der Noderlanden) die met hare 16 jarige dochter zich in de re- sidentie bevindt, beei't een bezoek gebragt aan den weleerw. zeergel. beer Dermoidrns- tend predikant en voormalig bofprediker, die den boogen ouderdom van ruim 90 jaren be- reikt heeft. II. M. heeft geruimen tijd doorge- bragt bij bareu ouden leeraar, die over dit blijk van achting en gebechtheid zeer getrofifen was. In den morgen van den 19 dezer arri veerde te Helder Zr. Ms. ranitorensehip prins llendrik der Nederlanden, komende van Birken head waar het voor rekening van ons gouver- nement is gebouwd. Deze buitengewoou groote dubbel gepantserde sebroefstoomboot maakt in ruime mate aanspraak op eene belangstellende kenuisneming van doel en inriehting. Het doel, dat met dit schip wordt beoogd, is te beproe- ven of daarmede meer kracht bij wendingen en eene grootere mate van snelheid ook bij gerin- gen waterstand kan worden verkregen. Voor- zien van twee machines, van 200 paardenkrach ten ieder, bezit bet scbip een inhoud van 2100 ton en heeft 18 voet diepgang. Het heeft twee torens, elk met twee 300 ponders gewapend. De afmeting van bet vaartuig is de volgende lengte 240, breedte 44 en hoogte 28 voeten. De pantserplaten zijn 4'/J duim dik. Het scbip heeft barkstuig en is ook zeer gescbikt om als zeilschip dienst te doen. Het relaas waarvan reeds vroeger mede- deeling is gedaan, namelijk dat tegen een der ministers, ter zake van bet laten losloopen van zijn bond is opgemaakt, is door den heer procureur- generaal bij den boogen raad gesteld in banden van den raadsbeer commissaris mr. Rape. Is de instructie atgeloopendan zullen de stukken worden gerenvoijeerd naarde raadkamer, zullende nadat deze een arrest van verwijzing zal bebben geveld, de beklaagde naar de openbare teregt- zitting worden verwezeij. Ilet te Amsterdam nieuw gebouwde en kolossale Amstel-IIotel is tbans voor liet pu bliek geopend. Volgens het oordeel van vcr- seheiden kenners belioeft deze trotsclie sticbting voor weinige van dien aard onder te doen. liet uitzigt, dat men op nagenoeg alle kamers heeft, is treffend schoon aan de eene zijde dou breeden buiten-Amstel, liet IJ en de Zuiderzee, en daar tusschen de rijke landerijen van de Die- mermeeraan de andere zijde d'e woclige stad, gezien van een barer scboonste punten, met den nieuwen aanbouw bij bet Paleia voor Voiksvlijt, de vrolijke Amstel jagthaver., de brug buiten de Weesper-barriere en het Rijnspoorwegstation. Inderdaad, niet vele hotels kunnen roemen op zulk een ver gezigt. De inwendige inrigting van bet hotel is inede zoo als men zulks maar kan wenschen. De kamers zijn ruim en com fortable ingerigt, zelfs op de boogste verdieping die meer bijzonder bestemd is voor eenlonpende gezellen of personen, wier bears niet zoo rek- kelijk is, als zij dit welligt zouden verlangen. Uit eene vestibule in fiinken sfijl opgetrokken voeren breede trappen naar boven links en regts verleenen ruime corridors toegang tot de kamers, die op elke verdieping door electriscbe sehel- len in verband staau met de vertrekken van het dienstdoend personeel. Onder in bet ge- bouw vindt men de groote en lcleine kenkens, kelders en linnenkamersen de vefscbillende verwarrningstoestellen vooral de eersten met bunne indrukwekkeude fornuizen en batteries de cuisine, zien er verleidelijk uit. Het geheel maakt den indruk van een ernstig streven der directie, om bet den reizigers zoo aangenaain en gemakkelijk mogelijk te maken, en, naar men verneemt, heeft dan ook reeds een vrij aanzienlijk aanta! gasten daarvan de proef ge nomen. Is een be*/waar voor liet bezoek van dit hotel juist licfgeen waaraan bet zijne grooto aantrekkelijkheid te danken heeft, de ligginir, aangenaain is bet zeker te vernemen, dat bet der directie aanvankelijk reeds gelukt is, met rijtuigverhuurders contracten te sluiten, waar- door bet vervoer van en naar bet midden der stad zeer gemakkeljjk wordt gemaakt. Ook wordt ernstig gedacbt aan bet plan eener gere- gelde stoombootvaart tusschen uen Dam en het bole!. Na al hetgeen over genoemd hotel medegedeeld is, kan men alzoo ten slotte zeg gen, dat, terwijl in Amsterdam de bclioefte aan meerdere ruimte reeds lang gevoeld werd, tbans daarin voorzien is, daar de lioofdstad on zes lands mi verrijkt is met een grootsob gebouvv, en in dit opzigt nu gelijk staat. met de groote steden van liet buitenla-nd, waar dezelfde be- hoefte reeds vroeger, dergehjke stichtingen deed ontstaau. Uit Stratum deelt men als eene zeldzaam- beid mede, dat bij de jougste verkiezing slechts 7 kiezers liunne stembiljetten in de stembus bebben gestoken en dat deze 7, die bun burger pligt vervulden, te zamen 574 jaren tellen, dus door elkauder 82 jaren oud zijn. De oudste liunner was 90, de jongste 73 jaren oud. Waarlijk, men vindt in groote steden die stipte vervulling van burgerpljgt niet als in dit dorp, dat nog geen 1600 inwoners telt. De Gazette van Gent berigt dat bet pro- gramma der werkzaamheden van bet 9e Neder- landscb letterkundig congres in eene op jl. Vrijdag door de regelings-coimnissie gebouden vergadering zijn vastgesteld en vermeld de namen van onder- sebeidene personen en vercenigingen, die nog hunne medewerking tot bet congres bebben toe- gezegd. „Sprcker en aanhoorders", zegt bet bind ten slotte, zullen dus niet ontbreken en de feesten beloven luisterrijk te zijn alles doet voorzien dat er sedert lang in Vlaamsch BelgiS zoo geen liengelijk feest meer zal gevierd zijn als dat, welk bier in Gent de toekomende maand zal plaats grljpen." In Belgie heeft zicli liet zeer opmerkelijk feit v'oorgedaan dat een luitenant van bet wa- ALGHIIjENI VIM WSmADV Zeeuwsch-Vlaanderen Dit Weekblad wordt elkcn Woensd^y; n}oi;gen uitgegeven Bij BFJLANUS DBONT, te JVeuzen. Pi ijs per 3 maandenSO Cents, fra n c o per post 95 Cents. Men ahonneert zich bij alle Boekhandelaren, Postdirecteurcn en Brieveiibushouders. Sectie van GENT naar SELZAETE. Van Selzactc 5,20. 9,15. 1,00.8,15. Van Gent 8,30. 10,Q0. 4,35. 9,05, Advertentien Relieve men nan de IJitgevers in le zendeu, niteiliik Dingjdag av«n,| jen 8 urc: de piiis ran 1 lol 4 regels is 40 Cents, voor eiken regel meer lOCenls, behal«e 35 Cents zegelregt voor elke plaatsing.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1867 | | pagina 1