No. 327. Woensdag 24 Julij 1887. 7de Jaarg. SPOORWEG MI. ill i>TF< VOOR B 1 van Neuzen naar tie Bel- g-ische grenzen in de rig- ting van St. JXicolaas en IVIeclielen. De Burgemeester van Neuzen geeft lcennis dat de stukkenbedoeld bij art. 6 der wet van 28 Augustus 1851 Staalsblad no. 125), betrekkelijk bovengenoemden spoorwegvoor zooveel de gemeente Neuzen betreftinge- volge art. 7 der wetgedurende dertig dagen, van af Maandag den 29 Julij 1867, ter Secretarie der gemeente, voor een ieder, ter inzage zullen zijn nedergelegd wordende belanghebbenden tevens herinnerd aan art. 8 derzelfde wetvolgens hetwelk zij bezwaren tegen de voormelde stukken hebbeude, die binnen gezegd tijdstipmondeling of schrif- telijkaan Burgemeester en Wethouders dezer gemeente moeten opgeven. Neuzen, den 22 Julij 1867. De Burgemeester voornoemd J. A. VAN BOVEN. Z. M. heeft benoemd tot burgemeester der gemeente St. Kruis den beer M. C. de Die. Bij koninklijk besluit van 19 dezer beeft bet Z. M. behaagd aan den heer N. Trakranen op zijn verzoek, eervol ontslag te verleenen als minister van kolonien, onder dankbetuiging voor de vele en goede diensten, door hem aan den lande bewezen den heer J. J. Hasselman, burgemeester van Tiel en oudresident van Djokdjokarta, te benoemen tot minister van kolonien, en te bepalen, dat dit besluit zal in werking treden op den 20 Julij e. k. Op den daaropvolgenden dag beeft de afge- treden minister de portefeuile overgedragen aan den nieuw benoemden, die nadat de hoofdamb- tenaren van liet departement aan Z. Exc. waren voorgesteld, zijne booge functie beeft aanvaard. Naar men verneemt is men aan het depar tement van binnenlandsche zaken bezig, met het ontwerpen van wijzigingen in de miiitiewet. De hoofdstrekking daarvan is uitbreiding van het contingent, beperking der vrijstellingen, ten ge- volge waarvan o. a. de ontheffing van 66nige zoons zal komen tevervallen, alsmede beperking der bevoegheid tot remplaceren. Waarschijnlijk zal dit ontwerp bij den aanvang van het nieuwe zittingjaar tot de eerste bezig- heden van de kamer behooren. De tweede kamer heeft zicb gedurende den laatsten tijd van haar .bijeen zijn bezig ge- bouden met in haar afdeelingen het voorstel van den beer de Brauw tot wijziging der schoolwet en subsidieering der bijzondere scholen te on- derzoeken. Het oordeel was over het algemeen ovgunslig. De meerderheid kon niet toegeven dat er ernstige en goedgegronde klachten tegen de openbare school bestaanevenmin als dat aan de bij de grondwet gewaarborgtle vrijheid van onderwijs te kort wordt gedaan. Men merkte er bij opdat bovendien van die vrij heid een ruim gebruik wordt gemaakt. Tegen het voorstel van den heer de Brauw zelven voerde men aan, dat het aan hooggaande een- zijdigheid leed, daar het blijkbaar alleen bijzon dere scholen met een kerkelijk karakter op bet oog heeftdat het niet met de letter en den geest der grondwet is overeen te brengen en tot verkracliting der grondwet leiden moeten dat het in hooge mate onpraktisch is, daar bet tot verdeeldheid in de gemeenteraden en onder de burgerijen zou leiden enindien er volledige uitvoering aan wierd gegeven, een zeer zwaren last op de gemeentekassen zon leggen Ook in verschillende brochures en artikelen is de onaannemelijkheid van het voor stel van den heer de Brauw helder in het licht gesteldzoodat het den voorsteller gewis zeer moeijelijk zal vallen, die in zijne memorie van beantwoording grondig to wederleggen, De ver- dagblad- werping van bet plan is reeds uu (indien het ooit in behandeling konit) bijna met zeker heid te voorspellcn. Den 19 Julij is te Middelburg aanbesteed 1. Het maken eener ij/.eren brug over de rijks- waterleidingen beoosten bet kanaal van Neuzen aannemer de beer J. Verkuijl Quakkelaar te Vlissiugen, voor f 13,479 2. Het uitdiepen van een gedeelte der voor- scbreren waterleidingenaannemer als voren, voor f 1647. Neuzen, bij de opening der stembiljet- ten op 17 dezer is gebleken dat de beeren J. Lensen, Joz. de Feijter en F. Weijns als leden van den raad zijn herkozen. .A.xel17 Julij. Tot leden van den ge- meenteraad alhier zijn herkozen de beeren II.J. van den Berge en 11. J. van Eck, de eerste met 85 en de laatste met 81 steminen van de 103 ingeleverde stembriefjes. Zaaixislagr, 17 Julij. Van de verkie- zing van twee leden van den gemeenteraad geven wij den volgenden uitslag. Getal kiezers126ingeleverd 98 stembrief jes, van onwaarde 2 bianco briefjesgeldige zoodat zijn herkozen met 64 en L. de Begt met 61 stemmen 96 C. de Bokx stemmen. HoschJcapelle, 17 Julij. Bij de aftre- ding van de beeren G. Slaal en A. F. Mangnus als leden van den gemeenteraad, is in plaats van eerstgenoemden gekozen de beer E. van Damme, terwijl de tweede is herkozen. In plaats van den beer A. Geill, die vroeger heeft bedankt, is gekozen de heer JF. de Booij. Stoppeldijk, 17 Julij. Bij de periodieke aftreding van twee leden van den gemeenteraad, zijn de aftredendende beeren D. de Wael eii P. Verstraaten als zoodanig weder herkozen. Heng-stclijli, 16 Julij. Bij de alhier plaats gebad hebbende vcrkiezing voor 2 leden van den gemeenteraad zijn ingeleverd 13 gel dige stembriefjes en zijn herbenoemd de beeren J. F. van Esbroeck burgemeester met 11 en G. van Trappen wethouder met 9 stemmen. Hontenisse 19 Julij. De geineente- raad-verkiezing heeft alhier tot uitslag gebad, dat van de 98 uitgebragte steminen 65 op den heer J. Kroon en 56 op den heer P. J.Lau- wers zijii uitgebragt, zoodat beiden herkozen zijn. Er zal voor twee leden eene herstemming plaats hebben tusschen de beeren J. F. Meer- schaerl aftredend lid 47, J. A. du Wooz 47, P. F. Kriechaert aftredend lid 44 en A. L. A. Bouscher 15 stemmen. Aardenburg. Herkozen zijn de hecren A. van den Broecke Az. en M. Blanker. Eede. Herkozen zijn de beeren P. J. en A. van Quekelberghe. Graauw. Herkozen is de beer P. overstemming de heeren P.Lcmsen, P. J. Jans- sens G. van KampenM. Bauwens en J. Verdurmen. Groede. Herkozen zijn de aftredende leden I'. Verhage en J. Tromp. Iloek. Overstemming tusschen de heeren J. de Feijter Wz. met 27, P. van den Broekc met 19, C. Platteeuw B3. met 15 en L. Plal- leeuw met 14 stemmen. Hulst. Herkozen zijn de heeren F. II. Slubbe en J. C. Eegelaer. Kadzand. Herkozen zijn de heeren Jannis de llullu en Jannis Bisseeuw Janniszoon. Oostburg. Herkozen zijn de heeren F. L. Benleijn en A. A. de Smet. Sluis. Herkozen zijn de aftredende leden K. F. Koksma en A. du Burck. IJzcndijke. De aftredende leden F. J. Wyf- fels en B. J. Bonle zijn beide herkozen. Zuiddorpe. Herkozen zijn de beer A. J. Onghcna en gekozen in de plaats van den beer F. de Graevede beer D. B. Waclput. Zuidzande. Herkozen zijn de heeren A. I. van Cruyningen en C. Loeff. Hulst20 Julij. Laatstleden donderdag had te Zaamslag de 4de algemeene vergadering Buijck Staal plaats, van de onderwijzersvereeniging, in bet Gde schooldistrict van Zeeland. Deze bjjeenkomst werd onder voorzitterscbap van den tijdelijken schoolopziener, den heer II. Q. Janssen, van St. Anna ter Maiden, door al de leden van het gezelschap Axel bjjgewoond. Van bet gezelschap Hulst waren de meeste leden niet opgekomen ter vergadering, die in alle opzigteu weder zeer belangrijk mogt bee- ten. Inzonderheid belangrijk 0111 de vele ge- wigtige punten, betrekkelijk onderwijs en school die overeenkomstig de punten van beschrij- ving aan de orde kwamen en aanleiding gaven tot de leerzaamste discussion, en welke bij tus- sohenpoozen afgewisseld werden door toepasse- lijke feestliederen, toespraken en bijdragen. Het houden der feestrede was opgedragen aan den heer A. II. dc Vries, onderwijzer te Zaamslag, welke op nitmuntende wijze de teleurstellingen van den ondervvijzer schetste, die bij in zijne betrekking ontmoet, zoo bij examens, sollieitaties, als wanneer bij eenmaal gevestigd hoofdonderwijzer is, enz. De heer VV. Gocdhart, onderwijzer te Kloos- terzande, gaf in eene kenrige bijdrage den oor- sprong en de bedoeling op van het bekend ge- zegdeEen goeden kruiwagen hebben. De bijdrage van den heer II. van Wijngaar- den hoofdonderwijzer te Axel, vloeide over van behartigingswaardige wenken, waartoe het schoone onderwerpBij bet onderwijs volge men den weg der uatuur, ruimscboots aanlei ding gaf. Na den afloop van den vriendschappelijken maaltijd, blcef men nog eenigen tijd te zamen, onder gepaste scherts en vroljjkheid, waarbij to- asten en voordragten elkander afwisselden, en het zoo ongemerkt avond en tijd werd, om te scheiden. Met een hartelijk woord, werd daarom omstreeks 10 ure, door den geacbten voorzitter deze vergadering voor gesloten verklaard, waarop de heer van Dijk, onderwijzer te Neuzen, nog even bet woord nam, en namens al de feestge- nooten den beer Janssen, in welgemeende he woordingen, den dank der vergadering bragt, voor de aangename en doeltreffende wijze waarop zed. deze bjjeenkomst wel heeft willen leiden, en die in de barten der ondervvijzers, onuit- wisebbare heriiineringen zal achterlaten. De krijgsraad te 's Bosch heeft den kor- poraal hoornblazer Eleij, welke zijne vrouw met een scheermes in een drift om het leven bragt, schuldig verklaard aan manslag en hem met verzachtende omstandiglieden veroordeeld tot 5 jaren correctiouele gevangeuisstraf. Te Maastricht heeft de Burgemeester de Baal, de stembus tot de opening der stembriefjes door politic agenten lateu bewaken, naar men verneemt uilboofde bij de vorige verkiezing de vraag is gedaan „of de bus niet geopend zoude zijn geweest." Een onzer binnenlandsche bladen laat op deze inededeeling volgen 0, Indische nevel0, Indische stikluchl I Te Oosternieland is verleden week het volgeudemisschien nooit gehoorde geval ge- beurd. Zekere voerman Arenl Medendorp en zijne vrouw haclden het ongeluk, terwijl zij sliepen, dat een gedeelte van het bout, waarop bet bed lag, aan het hoofdeinde in stukken brak, waar- door zij beideu met het hoofd naar beueden stortten in de opening onder de slaapplaats, die vrij diep was en tot berging van aardappelen diende. Als naar gewoonten kwam er des morgens een meisje, om melk te halen. Zij vond de denr gesloten, maar lioorde met eene zwakke stem roepen „Ik kan niet opstaan, sla de glazen maar in." Het kind liep terug en riepomlmlp. Men ging op nieuw naar de woning, hoorde weer dezelfde woorden, onder bijvoeging: Ik kan mijne vrouw niet wakker krijgen." Men sloeg liet venster ineen paar buren vonden den man en de vrouw bijna op bet hoofd staande in de bedstede. Na hen van alles bevrijd te hebben, bleek bet dat de vrouw door den val den nek had gebroken cn een lijk was. Was de liulp niet spuedig gekomen, dan was de man zeker gestikt. uitgegeven Gisteren is Z. M. den sultan, van Louden over Calais te Gent aaugekomen, waartoe doorZ. M. koning Leopold een dejenne isaaugeboden. Du militaire eer is aan Z. M. den sultan bewezen. Iljj is des avonds naar Brussel doorgereisd. Den 2 September e. k. en volgende dagen zal het derde congres van katholieken te Mecheieu, in Bclgie, plaats hebben. Hetzelve zal door da komst van onderscheidene prelaten vereerd en voorts ook door de aanwezigheid van talrijka manueii uit deu vreemde opgeluisterd wordeu. De Parijsche Moniteur de t' Annee deelt een berigt metle van den maarschalk Niet, ge- volgd door een decreet \au 13 Mei jl., krachtens hetwelk 25 balterijen in 1865 afgeschaft, we der zullen wordeu hersteld. Keizer Aapoleon heeft voor 516,000 fr. 41 woningen laten bouwen, welke tot gesehenk en model zullen dienen voor de op te riebtcu arbeiders vereeniging. De talrijke bezoeken van souvereinen moeten voor de civiele lijst van keizer Napoleon zeer bezwareml zijn. Men beweert, dat bij reeds niet minder dan 30 millioen heeft aan het onthalen zijner gasten. De kaarsen- en zeepfabriek van Leroy ert Durand, in de nabijheid der stad Parijs, is zeker eene der reusachtigste van onzen tijd. De daartoe beiioorende gebouwen beslaan eene opjicrvlaktrs van. 40,000 vierk. el. De jaarlijksche verkoop der productie beloop over de 10 millioen fr.; da fabriek betaald jaarlijks aan stedelijkcu aceijns 250,000 fr. Het tweede jaarlijksche congres van Duic- sche vrouwen is dezer dagen te Leipzig geopend. Deze vergaderingen hebben voornaiuelijk lot doel, om den intellectuelcn en stoffelijken toestand der vrouw te verbeteren. liet getal leden der associatiw is sedert een jaar van 34 tot 120 vermeerderd. Den 1 dezer maand beeft in eene koleu- mijn bij Lngauin bet Saksiscbe district Chem- mitz, een soortgelijk, maar nog geduchter onhoil plaats gehad dan voor eenigen tijd te Jemmapes, in Belgie is voorgcvallen. Iu den omlrek der schacht of groote luchtbuis is namelijk een aan- inerkelijk gedeelte van bet schraagw'erk der mijn ingestort, ten gevolge waarvan die koker met puin en kolenbakken verstopt en alzoo aan 1CM» of 120 zicb in de mijn bevindende werklieden de toevoer van verscbe luclit benomen is gewor- den. De ijverige pogingen tot wegruimiug van bet puin waren den 4 in den namiddag, naar men zicb vleide, geslaagd, toen men ongeluk kigerwijze weldra bespeurde, dat in den koker op eene grootere diepte, eene tweede verstop- ping had plaats gehad, welker wegruiming zoo veel tijd vorderde, dat aan het belioud der on- gelukkigen sterk gewauhoopt wordt. Berezowski is met aauneming van ver zachtende omstandiglieden, veroordeeld tot le- venslaugen dwangarbeid. no ALOEMEEN NIEIIWS*w ADVERTENTIEBLAB Zeeuwscli-Vlaanderen Dit Weekblad wordt elken Woenidag morgen uitgegeven bij BEILAISUS L DHONT, te Neuzen. Priji per 3 maanden80 Cents, fr a n c o per post 95 Cents. Men abonncert rich bij alle Boekhandelaren, Postdirecteuren en Brievenbushouders. IJzeren weg van Gent naar Reuzen. Seclie ran GENT naar SE1.ZAETE. Tan Seliacte 5,20 9,15.1.00.8,15. VanGenl 0,30.10,00,4,35.9.05. AiUrilentien Krli(,ir men aan lie I il.jerers Iu lc aendett,' Iterlijk l)llij;tll«K mond ten t> uie; de piijt ran 1 Inf 4 reoela is 40 Cents, tour elken repel meer KtCents, Gents leyelregt roor elke jtlaatsinp. 3; Aan hecren uitgevers van het Nieaws- en Advertentieblail voor Zceuwsch-Flaandcren. Zoo even is onze Harmonie binnen de wallen van Hulst terug- gekeerd f van het muzijkale festival't welk zij te Harame (Belgie) heeft bijgewoond. Gespannen was de verwachting welke iejder belangstellende van den afloop ran dat festival had; niet zoo zeer voor wat betreft de uitvoering door de Vlaamsche Harmonie- en Fanfarec-maatschappijen als wel wat aangaat het spel van ous eigen llarmoniegezelschap. Uitgnande van de orostandig- heid dat nog niet lang geleden het gezelschap met niet minder dan vijf a zes leden was verminderd (hetgeen aan een zoo klein gezelschap een niet kleine schok toebrengt) waren velcn met regt huiverig, om met een daar door erg verminderd en verandcrd gezelschap deel to nemen aan een festivalwaarop gerenom- rneerde maatschappijen zich zonden doeu hooren. En niettegeu- staande dat: neen 1 wij sehromen het niet te zeegenBuiten aller vervvachting heeft llvht andermnal de goedkeming onzer naburen weggedragen. De nieuwe Fuutasie 1867 enz. door den heer 1\ de Pauw gecornponeerd is keurig uitgevoerd en heeft algemeen zeer voldaan getuigc daarvan het navolgeude afge- luisterde gesprek A. MEhwel, wat zegde van die Hollanders? B. „Wat kan men daarvan zeggendie mensohen moeten *we! goed spelen, zij doeu uiet anders, 't is hunne broodwinning." Eere den heer Idrecteur, die ondanks alio moeijelijkheden bij vooitduiing toontdat ons Hannouie*gezeUchap bij Zi u

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1867 | | pagina 1