No. 326. Woensdag 17 Julij 1867. 7de Jaarg. MH11I I VOOR I IJzeren weg van Gent naar IVeuzen. Neuzen, 15 Julij 1867. De geweldadige dood van keizer Maximiliaan van Mexico blijft steeds de indrukwekkende ge- beurtenis, die voor het oogenblik de aandacht van vele andere politieke zaken aftrekt, en aan- leiding geeft tot de meest uiteenloopende be- scbouwingen. Wanneer wij eenvoudig stilstaan bij het feit, dan kan het geen bevreemding baren dat de treurige tijding van Maximiliaans dood, overal in Europa den smartelijksten indruk heeft ge- maakt en vele vorstelijke familien in diepen rouw gedompeld. Maar vooral in Oostenrijk be- weend men den dood van den geliefden aarts- hertog Ferdinand, Maximiliaan toch de oudste broeder van den tegenwoordigen keizerwas altijd zeer geliefd. Hij werd den 6 Julij 1832 geboren en toonde reeds vroeg een uitstekenden aanleg. Veelzijdig ontwikkeld en met grooten lust tot nuttigen arbeid bezield, was het steeds zijn streven een werkzaam aandeel in de rege- ring des lands te nemen, zoodat hij met blijd- schap indertijd het onderkoningschap over Lotn- bardije aanvaardde. In die betrekking vermogt hij wel nietden haat der Italiaansche bevol- king jegens Oostenrijk te doen verdwijnen maar toch wist hij de Lombardijers persoonlijke boogachting voor hem in te boezemen. Geen wonder dat een vorst, met zulke uitne- mende verstands- en zielshoedanigheden begaafd, het verleidelijk aanbod niet weerstond de ge- Ymproviseerde keizerskroon van Mexico te aan vaardentoen keizer Napoleon te kwader ure hem die uitnoodiging deed. Nu hij, na een ver- geefseke worsteling van bijna drie jaren (den 12 Julij 1864 hield Maximiliaan zijn intogt binnen de hoofdstad van Mexico) met helden- tnoed als slagtoffer van radicale beulen geval- len is, beweent de Oostenrijksche natie met ou- geveinsde tranen een harer vorstenkinderen die ongetwijfeld een beter lot verdiend had dan door de Mexikaansche barbaren te worden dood- geschoten. Dat de handelwijze van Juarezdoor velen wordt veroordeeldofschoon het zeer wel kan zijn dat hij niet anders handelen kon zonder zijne eigene positie prijs te geven, ook aanlei- ding geeft tot vergelijkingen die niet altijd even aangenaam zijn voor sommige vorsteuhuizen, is niet te verwonderen en de namen van Enghien, Mural en Blum zijn dezer dagen vaak genoemd. Het kan intusschen niet uitblijven of de on- gelukkigen afloop der expeditie naar Mexico zal er velen toebrengen om toch eens bedaard na te gaan welke gezegende uitwerkselen de bloedige oorlogen en expeditien van het kei- zerrijk des vredes der wereld alzoo hebben op geleverd. I' Empire c'csl la paix. Och och als het Fransche volk zijne rekening metde keizerlijke staatknnde eens opmaakte, wij zouden het ergste vreezen. Gestagen in Mexico, de wet gesteld door de Vereenigde Staten van Noord-Amerika, over- mand aan de Dnitsche grenzenweldra mis- schien in Italie een mededinger vindende is de schrik voor den naam van Napoleon verdwenen en is van de schitterendste dagen van het tweede keizerrijk niets meer over dan de her- innering als aan een kortstondig vuurwerk, dat brutaal veel geld kostte, doch ons in volslagen duisternis Iaat staan. De politiek des keizers die men onfeilbaar achtte, blijkt overal schaak mat te staan en schudden de verstandigen het hoofd bij dit tal van coups de theatre, voorafgegaan door den beruchten coup d'6tat. Laat Europa er echter op rekenen dat de krachten der Fransche natie nog niet zijn ver- lamd en dat als keizer Napoleon deze weet te bezweren in zijn belang en op te roepen zooge- naamd tot berstel der nationale eer, der ge- krenkfe nationale trots en van het Fransche overwigt, dat dan, als de toegangen tot het tentoonstellingsgebouw worden gesloten, de deti- rea zich kunnen openen waardoor een tal van jammeren over ons werelddeel zich zullen uit- storten. I' Empire c'est I'epeedie het anders inziet weet het niet, Alma, Inkermunn, Sebastopol Magenta, Solferino, Palestro, Napels en eiudelijk Mexico, knnnen het getuigen en als degeschie- denis van het tweede keizerrijk wordt geboek- staafd zullen de laatste dagen misschien niet de minst bloedige zijn. Zij die zich in de uren des gevaars zullen voorbereid vinden en gereed om die gevaren als vrije mannen het hoofd te biedenzullen zich dan inderdaad gelukkig kunnen achten. Bij besluit van den 12 Julij jl.no. 46, heeft zijne majesteit goedgevondenbij het wapen der artillerie te benoemen tot lste luitenant de 2de luitenant J'. AV. Sleen/iamp van het corps. De eerste kamer heeft o. a. aangenomen het wetsontvverp tot verhooging van hoofdstuk V der staatsbegrooting voor 1867, ter zake o. a. van meerdere telegraaflijnen enz. Onder de nieuwe lijnen behoort die van Hulst naar Sluis terwijl vastgesteld is de aanbouw en inrichting van telegraaf-kantoren op drie plaatsen langs die lijn. De eerste kamer heeft in hare zitting van dingsdag den 9 dezerde bcraadslaging over de schutterijwet voortgezet, en nadat de minis ters de wet nog breedvoerig verdedigd en aan- geprezen hadden, haar verworpen met 19 tegen 15 stemmen. De vergadering is daarna tot nadere bijeen- roeping gcscheiden. De hoofdbedenkingen tegen het ontwerp schut- terijwet, waren bijna alien van gelijken aard. Men beweerde dat de grondwet iets anders had bedoeld, dan met dit ouderwerp wordt beoogd dat de bevolking en inzonderheid het platte land te zwaar zou worden gediukt; dat de finantieele lasten voor de gemeenten te groot waren dat het ontwerp over het algemeen een te militair karakter had en dat het in de uit- voering zou blijken dat de wet te onpractisch was. IVeuzen, 16 Julij. Van de 180 stembe- voegden voor leden van den raad zijn er heden alhier slechts 95 opgekomen. 1 e Hoek hebben er van de 72 stembevoeg- den, 61 bun stembriefje ingeleverd. De heer A. Brink, beroepen predikant hij de christelijk afgescheidene gemeente te Neuzenhield 11. zondag namiddag zijne intree- rede, naar aanleiding van Rom. 1 vers 11 en 12. Des voormiddags was zijn eerw. bevestigd door ds. S. 0. Losdie tot tekst had gekozen Hand. 20 vers 28. -A-xel., 15 Julij. Ds. J. G. Blaauiv, predi kant bij de hervonnde gemeente alhier heeft het beroep naar Oostkapelle aangenomen. 8 Julij. Als een bijzondcr- heid kan worden gemeld dat van den 27 Mei tot heden in het register van overlijden, alhier geen sterfgevallen zijn ingeschreven. De bevol king der gemeente bedroeg p. m. 2100 zielen. Men meldt uit SIuis 8 Julij. Gisteren had te Maldeghem een festival plaats, waarop zich o. a. ook tvtee Nedcrlaudsche muziekge- zelscbappen lieten hoorcn, namelijk dat van IJzendijke en dat van Oostburg. Er was eene menigte volks uit het omlig gende land bijeen en bet feest liep in de beste orde af. Een paar opmerkingen werden echter gemaakt, namelijk deze Toon het gezelschap van Oost burg eene potpouri uitvoerde, waarin onder andere de melodij van ons „Wilhelmus" voor- kwam, werd er, zegt een oog- en oorgetuige, gefloten Indien onze berichtgever waarheid hoorde; dan dan geven wij den laaghartige prijs aan het oordeel der Vlaatnsch Belgische pers, wetende dat zij regt zal weten te doen. De tweede bijzonderheid was karakteristick Aan het poslkantoor was des avonds eene verlichting aangebragt. Een ckassinet gaf de cjjlers 1830—1867 te lezen 't zijn sprekende cijfersdoch het eerste kon acktenvege gelaten zijn ter voorkoming van verkeerde gevolgtrek- kingen. Het schijnt dat die ambtenaar er een genoegen in vindt, om dergelijke noodelooze herinneringeH bjj de grensbewoners der beide zusterlanden op te wekken. „De oude burger- wacht'' heet eene zijner herbergen Jl. dingsdag en woensdag zijn te Mid- delburg, ter gelegenheid van den aanvang der spoorvveg- en kanaalwerkcn op het eiland Wal- eheren, luisterrijke feesten gevierduit bijna alle woningen wapperden de driekleur en vele huizen waren met groen en bloemen fraai ver- sierd. Bij de vele volksvermakelijkheden en muziekuitvoeringen, die plaats hadden, heeft men ook bij den dag en des avonds bij fakkel- licht een allegorische optogt door de stad ge- houden. Dezelve bestond uit 12 zegewagens, getrokken door twee en vier paarden. Een dier wagens was voor den landbouvv een tweede voor Nederland en Oranjeeen derde bevatte een versierd stoomwerktuigeen vierde stelde een driemast-schooner voorop een vijfde was een weefgetouw in werkingop een zesde eene in vollen gang zijnde boekdrukpers enz. Dui- zende vreemdelingen waren van elders toege- stroomd, om in de vreugde der ingezetenen van Zeelands hoofdstad te kornen deelen, terwijl alles in de beste orde is afgeloopen. Een boer uit Monster, die met zijn vrouw en dochter eens naar Scheveningen wilde gaan om er zich te vennaken, had een zjjner vrien- deu er over geraadpleegd, welken dag hij daar- voor zou kiezen. Deze gaf hem te radedes zondags te gaanwijl er dan concert op het badhuis was. „Concert, concertwat is dat? Nu daar wil ik eens heengaan," zei ons boer- tje en ging zondag naar Scheveningen. Bij zijne terugkomst vroeg hem zijn vriend of hij zich bij het concert had vermaakt. Loop naar de maan, gaf hij ten antwoord, 'tis mooi ge weest hoorde ik zeggen, maar wij hebben door dat verduivelde muziek niets van 't concert ge- hoord Bij besluit van koning Leopold If, dd. 4 dezer, is het verbod tegen den in- en doorvoer van varkens van het vlgesch en dc overblijfse- len dezer dieren van versche runderkuiden alsmede van andere versche huiden van haar, horens, beenderenoude kleederen en lompen afkomstig uit Nederland opgeheven. In den namiddag van den 8 dezer heeft te Antwerpen in het etablissement der Pyrotech- uische school, achter de zuidelijke citadel, eene kevige uitbarstirig plaats gehad. Een aantal werkliedendie juist aldaar hezig waren met het verwerken van kruid, namen in alle rigtiu- gen de vlugt, waarbij eenigen hunner niet spoe- dig genoeg een nitweg vindende, in het water sprongen om zich te redden. Nadat men van den eersten schrik bekomen was, werd er on- derzoek gedaan naar de oorzaak van den slag, waarbij men bevond dat een vaatje buskruid, hetwelk juist ter verwerking gebezigd werd vuur had gevat, tengevolge waarvan in het ge- bouw veel verwoesting was aangerigt. Onder de daardoor opeeirafehoopte massa vond men zes militairen en een meesterknecht, die alien zoo kevig gebrand en gewond waren, dat bun toe- stand van zorgwekkenden aard is. Nagenoeg gelijktijdig met dit onhcil had op de constructie werf Cocquerill, nabij dezelfde citadeleen ander vreesselijk ongelnk plaats. Een werkraan, Hubert van Bee genaannlnit Rotterdam, was aldaar met zijn opperman lluij- brechts digt bij de groote stoommachinc aan het werk, waardoor hij eensklaps werd medegeslin- gerdmet het gevolg dat zijn eene been hem van het ligekaam gescheurd en zijn arm vcr- brijzeld werd. IJuybrechls hem willende grij- pen, werd insgelijks medegesleept en tegen de mackinerie geslagen waardoor een zijner bee- n'en hevig gckneiisd werd. Yolgens de berigten bestaat er voor van Bee weinighoop op leveng- bebond. Jl. inaandag 15 dezer is voor het hoi van Assises te i arjjs de behandeling aangevangeu an de zaak van den Pool Autonius Bere- zowskibeschuidigd van op den 6 Jnnij jl., m het bosch van Boulogne, met voorbedachte rade te hebben gepleegd eene poging tot moorii op den persoon van Z. M. keizer Alexander. De Figaro deelt vcrschillende bijzonder- heden mede aangaande de laatste levensuren van keizer Maximiliaan die het blad zegt te ontlee- nen aan een te Queretaro versehijnend blad L' Esperanze. Wij deelen ze hiero'nder mede, onder opmerking nogthans dat er veel reden be staat om deze correspondentie als verdicht lo besclrouweu. De voornaaraste en naar bet voor- komt wid afdoende reden voor die meening is deze, dat de laatste berigten, van Mexico aan gebragt, slechts tot den 13 Junij loopen terwijl de executie eerst den 19 heeft plaats gehad, zoodat het onmogelijk schijnt met de bijzondeE- heden daarvan nu reeds in Europa bekeiid te zijn. Bedoeld stuk luidt aldus ALGEMEEIV MEIWfitvAllVERTIjVTIEIII Zeeuwsch-Vlaanderen. Dit Weekblad vrordt elken Woensdag morgen uit^e^even bij BF4lLAl\US DHONT, te Neuzen. Prijs per 3 maanden80 Cents, franco per post 95 Cents Men abonneert zich bij alle Boekhandelaren, Posldirecteurcn en Bricvenbushouders. 5 Sectie Tan GENT naar SEI.7.AETE. Van Seliacte 5,20 9,15. 1.00. 8,15 Van Gent 0,30. 10,00. 4,35 g 05 AdTerfentien Seliev« men .an He (111fevers in te aenden >Mterli|K l)inesdnK avond ten 0 ure; tie »rij« ran 1 lot 4 regels is 40 Cents, voor elken re,Tel racer lOCenls, bel.alre 35 Cents zegelreg-t voor eJke plaalsing. I let komt mij Doodzakelijk voor de reden op te geven voor de vertraging van 34 dagen in de ter dood brenging, welke zoo zeer de belang&telling onzer medeburger9 heeft opgewekt. D« eerste korierdie 3e tijding van de gevangenneming van Maxi miliaan overbragt, kwam eerst den 19 te San-Luiz aan. Dt bevelen van den president werden hier den 22 ontvangeu waarop aan den keizer werd raedegedeeld dat hij voor dra krijgsraad moest verschijnen. Hij protesteerde schriftelijk eu verlangde gevonnisd te worden door de kamer van notabeU die hem op den troou verheven had. Het proces werd geschorst en de brie-f van den keizer met de m beslag genomen documenten naar den president opgezonden. Eerst den 30 werd daarop ant-, woord ontvangen. Het hield eene weigering in, op grond dat d« kamer vao notabelen niet door het hoofd der rcpubliek was' bijeen- geroepen. De president bood voorts den keizer het leven aan wanneer hij zweren wiide dat hij nimmermoer het Mexicaanseh® grondgebied betreden en met deze verklaring ziju troonaafitand onderteekenen wilde. Maximiliaan nam terstond en raondeling deze dubbele voorwaarde aan doch verlangde dat tevens de cieren en soldaten die bij hem waren, in vrijheid zouden worden gesteld. Hij droeg toen nog geen kennis van het lot dat Caslilh en Avellano had getroffen. Ook deze vordering werd toeeestaan zij gaf evenwel aanleiding tot nieuwe ouderhandeliogen die tot geen resultaat leidden. wDe krijgsraad hield den 11 weder eene geheime vergade ring onder voorzitterschap van gen-raal Coranabijgestaan door de gencraals Escobedo t MarlenesRuiz, Eeyrett eu twee kolonels. De drie beschuldigden werden voor het geregtshof ge- bragt. Maximiliaan weigerde een verdediger te kiezen; Mfjia en Miramon namen er een voor hen beiden. Bijzoniieriiedea omtrent die zittingdie een uur duurde zijn niet bekernl gft- worden. Het vonuisdat denzelfden dag werd opgezondim werd eerst den 18 *9 morgens terug ontvangenmen verzekerde dat de president tot zachtlieid g stemd was, dat echter <U meening van Mexico s gezant te Washing/honRomero de bo- venhand kreeg eu nij het besluit tot de voltrekking van het doodvonnis wist door te drijven ofschoon men. op de geriwge meerderheid wees, die het vonnis had bekraehtigd. Zood.a generaal Corona het vereischte document had ontvangengnf hij den drie gevaogenen er kennis van Deze legden geen* verwondering aan den dag daar men bun niet langi r het lot der overigen had kunnen verbergen. Alle.un verlangde Maxi miliaandat men hen tot het la&tste oogenblik bijeen zou latrn waaraan dan ook werd Voldaau. Meu Voerde hen naar een voor- malig kloosterdat voor de Franschen als hospitaal gedieinl had, daar de beneden verdieping geniakkelijk irmerigt en ruim was. Achter in den kerker werd het altaar dat tot iijkkapel dienen moest, opgerigt. „Dc schildwachten kregen bevel ieder die zonder verlof van kapitein Gonzalez in- of uitgaan mogtneer te schieten, Ove- rigens werd niemand toegelaten behalve de abt Eisvher kapeU laau en biechtvader van Maximiliaan. Een weinig later kwma dc bisschop van Queretaro om zijne geestelijke hulp aan t« bieden welke de gevangenen na een kort overleg aannamcii. De nacht werd met fluisterende gesprckken doorgebragt; zij biechtten. Miramon Ieed hevig aan zijne wond aan het oog die hij met frisch water verkoelde. Mejia viel in eenen vasten ■laap. Maximiliaan verlangde papier en inkt. Hij sehreef tweo brieven den een in het duitsch aan den aartshertogin Sophia h zijne raoeder en den anderen aan zijne vrouw. Hij overhan- digde ze buiden aan den bisschop met verzoek ze aan bun adres te doen bezorgen. Hij voegde er een haarlok bij die de vrouw van een der cipiers hem afsneed en stak die, na haar gekujt te hebben in het reeds gesloten couvert. Ten 4 ure wens elite Maximiliaan de mis te hooren die de bisschop lasmen wekte Mejiaen alle drie namen het heilig avondmaal. Het 6chijnt dat de keizer na de mis, op de harde steenen knie- lendegernimen tijd biddeude doorbragt een bidstoel was er niet. Hij bedekte zijne oogen en voor hoofd met dc haiideti. Men weet niet of hij bad of weende. Miramon was bleek en neerslagtig. Mejia was opgcruimd: men moet niet vcrgeteu dat hij een Indiaan is en er das rocm in stelt met zijn heer, zoa al9 riij zegtte 9terven. „Toen het 7 uur sloeghoorde men de muziektoonen der processie en trad kapitein Gonzalez de kapel binnen. Mifavton lict zich blinddoeken zonder den geringslen tegeustand. Mejia weigerde dit tc laten doen en toen nil de kapitein beproeven wilde hem tot andere gedachten tc brengenfluisterde de bisichou den generaal eenige woordon in waarop hij toegaf. De kejiuV echter vcrkiaarde dat hij dit niet duldeu zou.. Gonzalez dra^lds een (jogenblik groctte toen don keizer eu itclde zich aim liut

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1867 | | pagina 1