No. 325. Woensdag 10 Julij 1887. 7de Jaarg. iffiSki Emt VOOR f V~ - IJzeren weg- van Gent naar IVeuzen. a:' Neuzen, 8 Julij. In. Parijs viert men steeds feest en blijftdeze wereidstad dc plaats waarhecn alle souvcreiiTen- der bescbaafde wereld hunne schreden listen, i)m bulde te brcugen aan de njjverheid, die deze •cbatten en voartbrengselen aldaar te zaincn-bragt. Ook Rome viert feest, terwijl keizer Napoleon de wereldlijke vorsten om zicb verzamelt, zjjn de katholijke bissehoppen nit alle oonlen der wereld daar zaam gekomen bij gelegenheid der beiligverklaring van eenige martelaren en dc verjaardag der troonsbeklimming van den paus. Eene treurige tijding beeft ecbter zoowel de feestvrengdc te Parijs gestoord als die te Rome smartelijk aangedaan. Uit Amerika is de tijding ontvangen dat keizer Maximiliaan door de repnblikeinen is gefusilleerd, men durft niet meer twijfelen aan de waarheid dezer tijding nu men verneemt dat de feesten te Parijs ter gelegenheid van de aanwezigbeid van den sultan zijn afgezegd de Oostenrijksehe keizer Front Joseph die in Maximiliaan een broeder verliest is onmiddelijk naar Weenen teruggekeerd en van bet bezoek te Parijs van den Oostenrijkschen keizer zal nu vvel niets komen, terwijl het bof van Saksen reeds den rouw beeft aangenomen over den overleden vorst. Keizer Maximiliaan bad inderdaad eeu beter lot verdiend, de eerzucht moge hem hebben aan- gespoord aan gene zijde van den oceaan eeno kroon te zoeken, zijne pogingcn om bet door burgeroorlog sedert jarcn verwoestte Mexico een geregelden regeringsvorm te geven en de held- hafiige wijze vvaarop bij de hem aangeboden kroon beeft trachten te verdedigen, maken hern tot, den martelaar der door bein vertegenwoor- digde beginselen. Door het verraad van een zijner onderbevel- hebbers in handen van den republiekeinscben generaal Juarez gevallenhad men althans mogen verwacbten dat zijn leven zou zijn ge- spaard gebleven. Juarez ecbter heeft op de deswegens gedane vertoogen der vreeinde gezanten te kenuen ge- geven dat de dood van Maximiliaan onvcrmij- delijk was, daar zijn bestaan eene voortdurende bedreiging zou daarstellen van de republiek Mexico, terwijl alle ontevredenen in Mexico zich steeds om zijn persoon zouden vereenigen tot rersloring der republikeinsche orde van zaken. Men verzekert dat de republikeinsche krijgs- raad den 18 Junij keizer Maximiliaan en de generaals Mejia en Miramon beeft ter dood ver- oordeeld, welk vonuis reeds den volgendeu dag- is voltrokken. Keizer Maximiliaan behoorde tot de meest geliefde Oostenrijksehe aartshortogen en zal zijn geweldadigen dood niet strekken tot verbetering der betrekkingen tusschen do hoven van Wee nen en Parijs. Te Weenen bescbouwd men keizer Napoleon steeds als de man die Maximiliaan van Oos tenrijk de scbitterendste toekomst voorspiegelde in Mexico, die hem tegen den wensoh zijner betrekkingen overhaaldc zich dervvaarts te be- geven, terwijl het Franscbe expeditionnaire le gercorps bet land verliet toen de zaak des kei- zers hopeloos begon te staan, niettegenstaande de eer hem verbood gelijktijdig met dit leger- corps zijn aangenomen vaderland te verlaten en de mannen die zjjne zaak verdedigden over te laten aan de wraak der republiekeinen. Op dingsdag den 16 dezer zal, in alle ge- jneentcn van ons land, de verkiezing plaats heb ben vau leden van den geineenteraad, ter voor ziening in de vervnlling van de plaatsen der leden, die met den volgcnden eersten dingsdag van September, volgens den bij art. 27 der ge- meentewet bedoelden rooster, moeten aftreden aan de beurt van aftreding zijn te Neuzen J. Lenten, Jozs. de Feiiler en F. Weiju te Hock P. van den Droelse en J. de Feij- Ur Wt. te Zaamslag L. de Begl en C. de Bohr. te Axel II. J. van Ech en II. J. van den Bergr te Hontenisse Kroon J. F. Meorsehaert P. P. Kriechhaert en P. J. Pointers. Voor zoo veel noodig herianeren wij blerbij dat de laatste paragrnaf van art. 27 der gemeeitrewet, de aftredenden dadelijk weder verkiesoqidr zijn. Bij bet onderzoek van bet voorstel van den beer de Brauui, tot wijziging der wet op bet lager onderwijs, in de afdeelingen der tweede kamer, is gebleken dat do meerderheid zeer ong.in.stig jegens bet voorstel gestemd is. De zomervergadering van de staten van Zeeland is in den avond van dingsdag den 2 dezer geopend. 37 leden waren tegen woordig. llct verslag van gedeputeerde staten wordt door den commissaris des konings overgelcgd en een aantal stukken voorgelezen en voor ken- nisgeving aangenomen. De voorstellen van ge deputeerde staten zijn naar de afdeelingen ver- zonden. Evenzoo bet voorstel van den beer Vcrhagen, ondersteund door de beeren Blaau- hecn en Mnlcnburg/i, tot wijziging der instrue- tie van gedeputeerde staten, voor zooveel de administratie. regtspraak betreft. Genoem.l voor stel is door den beer Vcrhagen toegelicbt. Nog is ingekomen een voorstel van den beer Mazure, ondersteund door de heeren Benlcgn en llenne- guin, tot magtiging van gedeputeerde staten, om voor de dienst op de Wester Scbelde, zoo spoedig mogelijk eene stoomboot aantekoopen of te linrcn, om de Zeeland van de band te zetten en cen c:ediet van f 30,000, te ver- leenen, door geldlecning of op anderc wijze te vinden. Na toelichting door den voorsteller en eenige discussie is ook dit voorstel naar de afdeelingen verzonden. Deze hebben zich ver- volgens vereenigd, om bare voorzitters en on- der-voorzitters te benoemen en de cerstvolgeude vergadering is bepaald op vrijdag ten half 10 ure. In de zitting van vrijdag is tot baitengewoon lid van gedeputeerde staten gckozeu den beer tnr. W. I'll. Vis, nadat de beer mr. B. C. Cau daarvoor bad bedankt, op grond dat, naar aan- leiding van eene opmerking van den beer ran Ech en ook naar zijne meening, deze betrekking niet met die van burgemeester kan vereenigd worden. Nadat alle voorstellen vail gedeputeerde staten aangenomen waren is bet voorstel van den beer Vcrhagen gosteld in handen eener com- missie van vier leden der statende beeren Blaauwbeende Jongc ran Ellemeet, Can en Moo'enburgh, met toevoeging van bet lid van gedeputeerde staten mr. J. Butcuc. Het voorstel van den beer Hammacherbotreffende den aaukoop cener stoomboot voor de dienst op de Wester-Sckeldc en bet openen van cen cre- diet tot dat cinde, is met 30 tegen 8 stemmcn verworpen. Daarcntegen is bet voorstel van ge- depntecrden staten, om eene boot te linren, aan genomen met 33 tegen 5 stemmen. De zomer vergadering is daarna door den commissaris des konings gesloten. Neuzen, 5 Julij. Gedurende de vorige maand zijn het kanaal alliier o|)gevaren 27 zee- schepen, inetende 5612 tpnnen, eu 139 binnen- sehepen, m. 8157 t. en afgevaren28 zeesclic- pen, m. 6183 t., en 136 binnenschepcn, m. 8727 t. Sedert 1 Januarij 1867 zijn het kanaal opgevaren 132 zeesebepen, in. 20755 t., en 1001 binnen- scliepen, m. 60441 t.en afgevaren: 116 zee sebepen, m. 21930 t., en 991 binnenschepcn, m. 6044:4 t. In de 6 eerste maanden van 1866 zijn het kanaal opgevaren 111: zeesebepen, in. 15669 t., en 3186 binnenschepen, m. 81864 t. en afgevaren: 103 zeesebepen, in. 17333 t., en 3160 biiinonschepon, (m. 80052 t. 8 Julij. Op den 4 dezer is er voor den zeeJijk van don Nienwen Neuzen- jrolder aan bet westgat, in de nabijheid van deze vesting, al weder eene oeverafschuiving ontstaan. Zij heeft eene lengte van 160 en eene breedte van 85 ellen, terwijl de verlaten zeedijk over eene aanzjenlijke lengte tot om- trent dc helft der buitenlielling is weggevalleu en de laagwaterraud tot op 27 elleu "deu teeu is genaderd van den voor weinigc jarcn tot zeedijkshoogte opgetrokken irtlaagdijk. Met de stoomboot s/ad Vlissingen no. 2 v,arcade van Vlissingen naar Neuzen en vervol- gens door het kanaal van Zuid Beveland naar Rotterdam en vice versa zijn sedert het begin die proefvaart tot en met den 29 Junij jl. het station alliier, vertrokken en aangeko 1143 passasiers. als: 30 31 29 van aan men van passagiers, 15 tot en met 1 Hontenisse, 2 April Mei Junij Julij. 182 passagiers. 394 567 Gisteren werdt te Walzoorden bet telegraaf-kantoor geopend. De harnionie St. Cecilia met bare helanjstel aan bet hoofdbeyraf zicb des de honing I so hen De tenaar bij directie en welkc men lende directie middags dervvaarts, scliaarde zich voor bet tele- graaf kantoor en deed bet Nederlandsch volhslied, benevens het Wilhelmus hooren, waarna de luebt weergalmde van bet. berbaaldo gejuieh leve /erode minister van binnenlandsche beer Haah eerste aanvvezend amb het telegraaf-kantoor bedankte de de harnionie voor de plegtigheid, ami de opening van bet telegraaf- kantoor wilde bijzettcn. Daarna iiegaf de harmonie zicb voor de wo- ning van den beer P. A. Adriaans ens, stemheb- bend lid der harnionie, en bragt dozen, bij nionde van baron directeuren met een drietal wel uitgevoerde stukken bare opregte felicitatie met zijn ede'e benoe.ning tot gezworen der watering van Walzoorden. De wijze vvaarop de heer Adriaanssens met woord en daad, zoo aan de werkende leden als aan de, directie der harmonie, van zijne crken- telijkbeid dee 1 blijken, getuigde alweder van de opregte toegenegenheid, vvclke zijn Ed. de harmonie toedraagt. Vooral in bet zuidelijk gedeelde dezer ge- mecnte vvorJt de kinkhoest in bevige mate waar- genomen, ditmaal zoowel onder volwassenen als bij kinderen, van welkc laatste er tamelijk veel aan die lastige ziekte bezwijken. Als eene bijzonderbeid kunnen wij Hid den, dat de. postbo le tusschen Middelburg en Veere, J. Andriesscn, zondag 30 Junij jl. voor het laatst als zoo lanlg den dienst verrichtte vvelken bij gedurende veertigjaren en drie maan den beeft vol bragt. Twin t ig jaren heeft liij den weg van liier naar Veere eeninaal en de overige jaren tweemalen daags geloopen. Berekcnt men den afstand tusschen beide kantoren op 7,400 el, dan zal de gcheelc te voet afgelegde lengte ongeveer 8'/r> maal den omtrek der aarde op de evenaclitslijn be.lragen. Om hem in staat te stellcn van dat loopen door zittcn te kunnen uitrnsten, hebben eenige ingezeteneo van Veere besloten hern bij bet genot van een door bet rijk te verstrekken pensioentje, ecu s t o e 1 te scbenkenvvaarvan de kosten door geldelijke bijdragen zullen bestredeu worden. Naar men verneemt, moet bij den proen- reur-generaal bij den Imogen raid ter vervol- ging bij dit regtscoilego zijn ingekomen een relaas, opgeniaakt tegen een der ministers, ter zake van het laten losloopen van zijn bond. Dit is de tweede maal dat., hoe schuldeloos bet fcit ook moge zijn, een Neierlan Isch minister wegens eene ovortre.ling zal teregt staan. Eenige jaren gele.len zou een lid van den raad van state zicb ook wegens eene politieovertreding voor den boogen raad hebben moeten rerant- woorden, maar daar op dit feit eene enkele geldboete als straf was gesteld, kwam do over- treder, door bet bctalen van bet maximum der boete, de regtsvervolging voor. bet tbans geb bedreigl, kan de regtsvervolging niet worden voorgekomen. De vroeger voorgevallen zaak legen een vorig minister betrof een verzuim van aangifto van een zoon voor de nationale inilitie. Zondag avond 30 Junij jl. bad in den trein, die ten 7 u. 21 in. te Schiedam van Amsterdam aankomt. een ijzingwekkend voor- val plaats. In de nabijheid van bet station aldaar gekomen, stond eeu jeugjigo kmap tegen bet portier te leunen, terwijl zja vader uaast hem Nu ecbter tegen nrJe ook gevangenisstraf wordt zat. 1'lotseling ging het portier open en het knaapje stortte uit den waggon. De vader wilde zjjn kind naspringen, doeli werd door <U zich in den waggon bevindoude passagiers te- gengeliouden en nioest afwacliten wat van den knaap geworden was, tot bij aau het station van Schiedam, in welke stad hij te buis be- lioort, kwam men ruecude ecbter bet kind to hebben zien oprijzen. Toen de vader naar de plek terugkeerde, waar de knaap uit den wag gon was gevallen, zag bij hem, bij de krom- niing van den weg, in de verte naar hem toe komen. Het kind bad zich alleeu aan den arm bezeerd en een iigte kwefsuur aau het hoofd bekomen. Eenige weken geledeu had te Leeuwarden de aaubesteding plaats van den aanieg van een kunstweg door de genieenten Leeuwarden Leeuwarderadeel, en Tietjerkstoradeel waarvan aaimemer werd zekere v. d- I', te Oosterlittens. Hij stekle twee personen tot borgen, die beide mede bet proces-verbaal teekendeu. Dezer dagen is geblekendat door een dier personen daarbij, in overleg met den aaunemer, eene valsehe handteekeniug is geniaakt. Hij had zich liamelijk voor eeii an der solied per soon uitgegeven en diens bandteekening onder bet stuk gesteld. De weinig gekrediteerde aau nemer scliijnt geen twee goede borgen te heb ben kunnen verkrijgen en bad zicli nu oji do gemelde wijze gered. Beide personen zijn go arrcsteerd eu reeds door den lcgter-comuaissarU verlioord. De bevolking der aarde wordt llians be rekend op 1200 a 1300 uiiilioen zielen. Men lieefi uit statistieke gesehriften opgeniaaktdat de sterfgevallen 32 uiiilioen per jaar beloojien. Indien men dit cijfer als juist aanneemt, dan zouden dagelijks 88,000, per uur 3600, per mi- uuut 60 personen, en dus iedere seconde 1 deze wereld verlaten. Ilet getal geboorten over- treft ecbter dat der sterfgevallen; want terwijl 60 personen bet heelal per minuut verlaten, zien er 70 in dat korte tijdsrerloop bat eerste lcvenslicbt. Meu kan dus nanuemen, dat do bevolking der aarde jaarlijks met minstens 5,256,000 zielen vermeerdert. De kommandant van bet Nederl. oorlog stoomscliip Java beeft op eene noodlottige wijze den dood gevonden In den avond van 14 April, ten 5 2 ure, begon de wind toe te nemen, en wel z66 hevigdat er ten 7 ure eeu orkaan woei. Geen tijdwaserom de zeilen te bergen. In een oogwenk waren alle zeilen weggewaaid of bingen aan Harden langs ra's eu gaffels. Alle verscbjjnselen duidden den zoo zeer ge vreesden orkaan dezer strekeu aau (men was het Kaapsehe rif gepasseerd). Gedurende den orkaan kwam de komuiandant, de kapt. luit. ter zee Modderman, uit zijue kajuit, om naar het dek te gaan. Eeue vreesselijke zee wierp bet schip ceusklaps met zulk eeu rnk op zijde, dat de kommandant met eeiie groote vaart het lnik van deu trap naar de longrooin ingesmeteu werd. Niets brak zijn val dan een haudvat aan de binnenzijde van iiet luik, waar liij met bet hoofd tegen aaukwam. Hij kwam beuedeu in bet portaal te regt eu was terstond dood. Ge- neeskundige bulp kon niet bateu. De bemaiir ning verloor in hem een braaf kommandant eu sclieepsniakkor, die altij I op de meest beuscbe, vriendsclnippelijke wijze met zijne officieren bad omgegaan. Als zeeman en als menscli was hij door de geheele marine geaclit en bemind, Zijn stoffelijk overschot is te St. Helena met militaire bonneurs, waaraan eiviele en militaire antori* teiten van St. Helena deelnaincn ter aarde be- steld. Het geregtshof van Brnsselburgerlijko katner, beeft op 29 Junij jl. uitspraak gedaan in bet procesdoor cen gewezeu liedicnde van koning Leopold I ingesteld tegen Z. M's erfge- liamen, alzoo tegen ouzen tegenwoordigen ko ning. en den graaf van Vlaanderen. Het betrof eeu eiscb om meer loon te ontvangen dan was ALfiEMIlMEUVSmADVERmTIEBLAI) Zeeuwscli-Vlaanderen Dit Weeklilud wordt elkt-n Wornadajj moreen uitge'eren bij RBI I. A Pi US t UMUNT, t« Aeuzen. Prijs per 3 inaandcn 80 Ccnl»i fra V c 0 Per PH,t ®-* '^cn,s abonnecrl zirli bij alle Boekhanilelai en, J'oaldirccteurcn en Brieveubiuhouders. V- ^rsr. c^- - Seetie ran GENT u»ar SELZtKTE Ton Sel*«ete 6,20 9,15.1.00 8,15 Van Gent (>,30. 10,0 s. 4,85 9 05. Ad«rtfriiti<jn •eli..»e men »u tie i il«e¥cl» in te tr £•-», nl 'il' l I'ingodag »»o"ii ten G ure; de priji ran 1 l»t 1 r ege'o ia 10 -rite, «ui.i ,elken rege) meei' lOConu. keholto 35 I'lii's '"gelregl vonr elke {sloaUing. c.» n n n

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1867 | | pagina 1