No. 324. Woensdag 3 Julij 1867. 7de Jaarg, BlffllMKCl DE MINISTER VAN BI1ENLANDSCHE ZAKEN. VOOR IJzerea weg van Gent naar IVeuzen. In aanmerking nemende dat in den bij bet Koninklijk besluit van 10 April jl.no. 71, behoorenden staat van de perceelenwelke ten behoeve van den spoonveg van Sluishil langs Sas van Gent naar de Belgisehe grenzen zijn te onteigenenmisstellingen hebben plaats gehad voor zooveel betreft de gemeenten Neuzen en Sas van Gent dat die staat is te verbeteren als volgt GEMEENTE NEUZEN in de 9de kolom staatCleesG in de laatste kolom staat achter de nommers van het plan 2, 3, 7, 8, 9, 81, 7' en 21Kroon- domeinen lees 's Rijks domeinen (vaarten, ka- nalen en veren GEMEENTE SAS VAN GENT achter het noinmer der plans 99 staat0.04.87 lees0.05.00 achter bet nommer der plans 105 staat 0.01.95; lees: 0.05.77; Gezien de Staatscourant van den 26 April jl., no. 99waarin bet Koninklijk besluit van 10 April te vorenno. 71, met den daarbij behoo renden staat is opgenomen Bepaalt, dat deze misstellingen met de ver- beteringen algemeen zullen worden bekend ge- maakt op gelijke wijze als ten aanzien van den staat van aanwijzing is geschied. s'Gravenhage den 17 Jnnij 1867. I1EEMSKERK. Op dingsdag den 16 dezer zal, in alle ge meenten van on* land, de verkiezing plaats heb ben van leden van den gemeenteraad, ter voor- ziening in de vervulling van de plaatsen der leden, die met den volgenden eersten dingsdag van September, volgens den bij art. 27 der ge- meentewet bedoelden rooster, moeten aftreden; aan de beurt van aftreding zijn te Neuzen J. Lensen, Jozs. de Feijter en F. Weijns. te Hoek P. van den Broelce en J. de Feij ter Wz. te Zaamslag L. de Begt en C. de Bokx. te Axel J. van Eck en 11. J. van den Bcrgc. Voor zoo veel noodig herinneren wij hierbij dat, volgens de laatste paragraaf van art. 27 der gemeentevvet, de aftredenden dadelijk weder verkiesbaar zijn. Z. M. beeft op verzoek eervol ontslag vcr- leend aan den beer W. Seijdlilz, als lid en voorzitter der commissie over eene nieuvve nit- watering van de polders Stoppeldijk c. a.en benoemd tot gezworen van de watering Walz oorden de beer P. A. Adriaansens De eerste kamer beeft den 26 Junij haar werkzaamheden hervat, doch zich tot liiertoe bepaald bij het onderzoeken van wetsontwerpen in de sectien. De tweede kamer, die, met eene zeer korte tussehenpoozing, sedert het begin van February onafgebroken bijeen is geweest, ga;|j vermoedelijk in deze week uit elkander, om gedurende dit zittingjaar niet meer terug te komen. Axel 9 1 Julij. Ds. J. G. Blaauiv, predi- kant bij de hervormde gemeente alhier, heeft een beroep ontvangen naar Oostkapelle (Wal- cheren), dat door z. eenv. gedurende 14 dagen in ernstige overweging wordt genomen. In de vergadering van den geneeskundi- gen raad van 30 Mei 11., zjjn benoemd tot cor- responderende leden voor Zeeinvsch Vlaanderen de geneeskundigenA. Walraven te Hoek, I'.W. Sleenkamptd Sas van-Gent, P. Bonier te Sluis en 11. B. Maal llenry te Oostburg. Een boereukueckt onder do gemeente IJzendijke woonachtig, zekere h'asse, had op den 28 jl. het ongeluk nabij St. Marguerite (Belgie) zijn been te breken, van waar bij naar zijne woning door zekeren Welvaart van St. Marguerite per as werd vervoerd. Het toeval wilde dat bet paard van laatstgemeldeu op hoi geraakte en de barmhartige voerman eveneens zijn liukerbeen brak. Uit een mededeeling van gedeputeerde staten betrekkelijk het bouwen eener nieuwe stoomboot voor den dienst op de Wester-Schelde, blijkt dat de vervaardiging daarvan is opgedra- gen aan den beer Floris Kloosscheepsbouw- meester te Alblasserdamvoor een som van 21,900, waaronder echter begrepen is betover- plaatsen, stellen en bevestigen der machines en ketel van de stoomboot de slad Vlissingen no. 1 in het nieuwe vaartuig. Daarentegen wordt de romp van genoemde boot aan de bouwmeesters afgestaan. De nienwe stoomboot moet geleverd worden binnen vijf en een halve maand, na de goedkeuring van de ontworpen teekeningen, welke reeds den 26 Mei beeft plaats gehadzoodat naar gedeputeerde staten zich vleijen, de boot in November aanstaande zal kunnen in dienst gesteld worden. Uit een algemeenen staat der bevolking in het koningrijk der Nederlanden op 31 De cember 1866 blijkt, dat die bevolking alstoen bedroeg 3,440,281 zieleu, te weten 1,704,875 van bet mannelijk en 1,735,406 van het vrou- welijk geslacht. De werkelijke bevolking wees bij de vorige volkstelling op 31 December 1859 een totaal cijfer aan van 3,308,969, zoodat sedert eene vermeerdering wordt waargenomen van 131,312 inwonersen wel 75,948 bij het mannelijk en 55,364 bij het vrouwelijk geslacht. Op 1 Januarij 1830 telde de gezamenlijke bevolking van Nederland 2,562,306 inwoners, zoodat de bevolking van dit rijk in zeven en dertig jaren is vooruitgegaan met 877,975 in woners, of gemiddeld 24,388 per jaar. Te 's Bosch heeft een korporaal hoorn- blazer, zijn vrouw, in het bijzijn zijner twee kinderen, den hals afgesneden. Zoowel de gemeente-secretaris van Geulle, als een wethouder aldaar, die besehuldigd waren van geld te hebben ontvaDgen voor uittreksels uit de registers van den burgerlijken stand, zijn daarvan door bet provinciaal geregtshof vrijge- sproken geworden, op grond dat zij te goeder trouw hebben gehandeld. Op 20 Junij jl. is te Zevenhuizen over leden de beer Willem Jongeneel, die denouder- dom van bijna 102 jaren had bereikt. Bij den heer Flipse in de Oeverstraat te Arnhem beeft een wilde kanarie in den tuin een nest gebouwd en daarin zes eijeren gelegd, waarvan erjl. woensdag vier waren uitgebroed. Dat kanaries bier te lande in het wild broeijen, meent men, dat tot de groote zeldzaamhedcn behoort. Te Maastricht vond dezer dagen een man zijn vrouw met haar schoonzoon in een te vertrouwelijk onderhoudhierover in woede ontstoken bragt bij haar met een mes zulke ernstige wonden toe, dat zij kort daarop is overleden. Als een bewijs boe zeer in de laatste jaren de prijs der levensmiddelen is gestegen, vinden wij, met betrekking tot het jaar 1822, in de kronijk van Delfzijl, de volgende prij zen van levensmiddelen genoteerd Een rogge- brood van 8 oudc ponden 17 cL; vijf ons boekweitenmeel 7 [i ct. vijf ons tarwemeel 10 ct.; vijf ons garstemeel 5 ct.een zak beste aardappelen 40 ct.een stuk boter van 1 h pond oud gewigt 10 ct.20 eijeren 10 ct.enz. Uit deze opgave gcvolgtrekkingen te maken wordt aan den lezer overgelaten. Dc Runderpest zcgt in een woord tot af- seheid, dat de tank van dat blad is vol bragt. Het aantal nieuwe gevallen dier ziekte is zoo verminderd, dat bet nog langer verschijnen van i die bijlage tot de Lantlb. Ct. in de oogeu der redactie uiet geregtvaardigd is. Een der adjudanteu des konings van Uelgie is bet slagtoffer van een vrij zonderliug voorval geworden. Die officier was namelijk met dc betaling van kleine dageljjksche uit- gaven aan bet bof belast, waartoe eene zekere som gelds onder zijne berusting was gesteld. an die tondsen welke hij in eene secretaire bewaarde, werden sedert eenigen tijd herhaal- delijk sornmen gemist. De adjudant wendde daarop een oud middel aan, tot opsporiug van den dader. Hij plaatste namelijk een pistool in de secretaire, zoodauig dat het wapen zich bij de opening moest ontladen. Ongelukkiger wijze opende bij het meubel kort daarop en vergat de door hem genomen voorzorg. De pistool ontlaadde zich en de kogel kwetste een zijner beenen. Gelukkig is de wond niet ge- vaarlijk. Volgens la Paix zijn er op de registers der Leopoldsorde ingeschreven zes honderd on- der-officiereu en soldaten, terwijl men er slechts twee onderwijzers aantreft. In Belgie moet men dus van oordeel zijn dat eoy onder-officier of soldaat drie honderd maal zoo veel dienst bewijst aan de maatschappij als een onderwijzer. Te Brussel heeft zich dezer dagen een ge- pensioneerd majoor van het Belgisehe leger, die op Java in Nederlandsche dienst is geweest, een kogel door het hoofd gejaagd, na te vergeefs eerst een bediende uit een koffijhuis gevraagd te hebbeu om voor 2000 frs. dit te doen. Bij" vol - slagen gemis aan bloedverwaaten, heeft bij zijn oppasser tot zijn universelen erfgenaam benoemd Op den middag van den 17 jl. is te Rott bij Aken voor de vijfde maal een kruidmolen in de lucbt gesprongen. Een man is daarbij ge- wond en een ander zwaar gekwetst, terwijl een derde als door een wonder ongedeerd is gebleven. De Monileur du Soir bevat het verslag van de luchtreis door Nadar c, s. met den Geant zondag 23 jl. te Parijs ondernomen. De luchtreis heeft een uur geduurd, en men is sleebts 1030 ellen in het luehtruim opgestegen. Ter hoogte van 650 ellen geraakte men in het wolkgevaarre, 't welk een dikte of hoogte van 350 ellen had. Nadat de ballon vijf minuten besteed had om de wolkenmassa te doorklie- ven, aanschouwden zij eensklaps de aan bun gezigt onttrokken zou. Op deze hoogte dron gen nog zelfs geluiden van de aarde tot de reizigers door. De daling ging zeer geleidelijk en wel te Chilly, vier uren van Parjjs. Ten half acht ure waren de reizigers, op het plein der invaliden aanwezig. Dezer dagen beeft een Fransch scheeps- luitenantCharpy gehaamd, op het eilaud Bil- lancourt, bij het Champ de Mars te Parijs in bet openbaar eene proef genomen met een door hem uitgevonden reddiugs- en bluschiniddel bij brand. Nadat bij een groot vuur had doen ontsleken, waarvan men de vlammen door benzine gevoed had, trok bij een wollen kleed aan, hetwelk zijn geheele Iigchaam bedekte en waarin glazen voor de oogen waren aangebragt. Een sterke gordel om zijn midden diende tot het medevoeren van twee buizen, waarvan de eene, van eene kraan voorzien, bestemd was om den heer Charpy van het hoofd tot de voeten doornat te houden, ter wijl de andere pijp of slang, die even als de eerste door eene brandspuit met water gevuld werd, tot blussehing moest dienen. Op die wijze gekleed en toegerust, heeft de heer Charpy zich te midden der vlammen begeventerwijl het hem gelukte die volkomen uit te dooven, zonder dat zij hem scbade hebben toegebragt. De uit- vinding zal, naar men zich vleit, bet groote nut opleveren dat men voortaan tot bet redden van menschen en kostbaarhodon in brandende ge- bouwen zal kunnen doordringen en tevens de waterstralen naar die jiuntcn zal kunnen leiden, waar zij de meeste wcrkiug kunnen doen. Dat buiten de logement en koffijhuishouder de restaurateurs cn kasteleins van alle kleuren, buiten de koetsiers en commissionnairs ook de kooplicden eu winkeliers zoo veel mogclijk voor deel zocken te trekkc-u uit de tegeuwoordighcid der ontelbare vreemdelingen, welke de teutoon- "stelling naar Parijs lokt 7 zal niemand verwon- deren maar dat er onder deze vreemdelingen gevonden worden, die zich op eene zoo schreen - wende wijze door de Farjjsche speculauteu laten bedotten en bedriegen, dit gaat alle begrip to boveu. Onder deze spcculautcn der ergste soort moeten gerekend worden die kooplieden in zoo- genaamde antiquiteiten, bij wie de ligtgeloovigo de zonderlingste en tevens de bewonderenswaar- digste oudheden te koop aangeboden worden. Een dezer antiquaires heeft ter gelegenheid der tentooustelliug een catalogus waarop o. a. da volgende voonverpen voorkomen Het kaken- been van een ezel waarmede Sanson het leger der Phijistijnen versloegde schaar waarmede de trou welooze Deli la het haar van Sim son, waarin zijne kracht bestond, afsueedde barp waarmede David het gezatig zijner psalmen ac compagneerdede koperen helm van den reus Goliath de staart van de ezeliu van Bileam een haar uit den baard van den Cid een kamer - japon van Lodewjk den Vrome een paar kousen van Napoleon den Grootede spreekhoorn Van Robespierreeen kaarkam van Marie Antoinette een der stralen van het hooi'd van Mozes in een kristallen fleseli bewaardhet opgezette hondjo van Tobiaseen plank van het roer van de ark van Noach het mandje vraariu Mozes door zijne moeder in den Nijl geplaatst werd enz. Het magazijn is van des morgens tot des avonds met zonen van Albion opgepront, die er de merk- waardige antiquiteiten, die er ten toon gespreid liggen, in oogenschouw nemen. De ladies zoo wel als de gentlemen verzadigen er bunne nienws- gierigbeid dikwijls op de koddigste wijze. Er is geen twijfel oi' veel van deze zonderliiige oud heden zullen het kanaal Overtrekken. In de badplaats Ems is door de politis op een sckrijven uit Berlijn een bedriegelijk echtpaar aangebouden, reizende onder den naam van den Russischen graaf en gravin Mirka. De zoogenaamde adelijke dame was in het i><>- zit eener waarde van 80,000 roebels aan ju- weelen, bebalve 200,000 roebels aan papier, die in haar haarkapsel verborgen waren. Naar men ons mededeelt zou te Londen da steen ontdekt zijn, waarop de valsche muntbH- letten werden gemaakt en zou men die ontdek- king te danken hebben aan den heer Kerkhoven te Amsterdam, waarmede deze waarlijk eene groote dienst aan den laude zou hebben bewezen. De maker daarvan was medc de vervaardigcr der coupons van bet administratie-kautoor van den heer I(. zelven het was een Duitscher, die thans veroordeeld is tot 7 jaren deportatie met dwangarbeid. BURGERLIJKEN STAND VAN NEUZEN VMM 23 tot 2& .1 Iinij. Amstcrdiiin, 1 Julij. ESotterflam1 Julij. ALSEMI3EIV NIEU WS-en AD VERTEIMTIEBLAD Zeeuwsch-Vlaanderen Dit YVeekblad wordt clken Woenadag morgen uitgegeven bij BKILaNUS DHONT, ttAeuzen. Prijs per 3 maandendO Centfranco per post 95 Cents. Men alionneert zich bij alle Boekbandelaren, Postdirecteuren en Crievenbusbouders. ■0 Sectie ran GENT naar SELZAETE. Van Selzacte 5,20 9,15.1.00.8,15. Van Gent 6,30.10,00. 4,35 9 05. Adverlentidn gelieve men aau de I itgever* in le imden, viterljjk Dingsdag avond ten 6 are; de prijs Tan 1 tut 4 irgels is 40 Cents, tour el ken regal meer lOCeuts, hehalva S5 Cents zegelregl roor elke plaalsiug. GEBOIiEN: 24 Junij. Jacob Louis, z. van Jacomios drn Ester. Joris, z. van Pieter Kolijo eu Catharina tlamrlii.lc. Josepbus Jacobus, z. van Judocus Schelleuian en Maria Tharo- sia Suij. VVerk. Schuld 2j pCt. 54J. 3 pCt. 65. 4 pCt. 85*. Tarwc. Oe aanvoer van Zeeuwschc, Vlaamsche en 0».>rro. was ruira voldoeDils voor de bc-hoefte en ofschoon in den beviuna wel iets meer is besteed geworden voor een enkrl puik partijtja- waren over het gtbeel vorige prijzen moeijelijk te uediugeu en was de afluop van de msrkt traae, puike Zeeuwsche en Vlanmsehe f 13,40 a f 14, Overm. f 12,50 a f 13,60. Rngge. Inl. minder aaugevoerd en 10 cents hooger beter I® verkoopen, Zeeuwsche en VI. f 9,20 a 9,10, Overm. f 8,50 a f 9. Gerst komt niet veel meer nan, doch wordt ook weinisz gevraagd en was 40 cents lager. Zeenwsche, VI. en Overm- Wiuter- van C.50 a f 7,50, Zomer- inn f C,50 ay 7,50. - Haver als voren diltke van f 5 a f 6, lange van 4,60 a f 5,40, minnere van 3,80 a f 4 50. Paardeboonen ran f 6,SO a f 7,50. Ooiveuboonen 9,50 a f 10,25. Bruine t-n witte boonen met weinig aftrck en nomina'e noteringen puiko Zeeuwscbe f 12 a 14, bruine Zeeuwsche 7 a f 10, witte Zceuivsche y 10,50, Erwten voir de kuok weinig ge vraagd do.-h voor mesting begeerd en hooger belaald, puike Zem vs.-he 9,50 a f 10,-5, gewono Zeeuwsche /9a/ 9,40. Koob.aad zonder haudel. Meekr«p. T it gebeol onveranderde pr jzea was hedeu irsder ccni' buiidul in de uoede soorten.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1867 | | pagina 1