Ii LANMEUIIUIZmG een Woonhuis en Schuur, Openbare Verpachting 6QUW- EN WEiLANDEN. VLB ROOFING VRUCHTEN TE VELDE. GERST EN ROGGE TE VELDE WELGEWASSEN WINTER-GERST. Openbare Verkooping GERST EN ROGGE TE VELDE. Wintergerst te Velde. HOOFD-KMTTOOH OPENBARE TERKOOPING Men presented'! nit tie Band te Koop Openbare Verkooping VERKOOPING TE VELDE, Openbare Verkooping Openbare Verkoopingen ASTWERPE N, RHUR-KAGCHEIKOLEN dienende tot Landbouwersbedrijfstaande op den Dijk tegen den Groolen Iluijssens- en Mar- garelhapoldcrs in de gemeente Zaamslagka- dastraal sectie A, nununers 484 en 437, groot 22 roeden 50 ellen. Bij betzelve zal met toestemming der Lige- naresse in pacht volgen 2 bunders 97 roc- den DIJK, gelegen tusschen de Groolen- en Kleinen Huijssenspolder, kadastraal sectie D, gedeelten van no. 606 en 607. Te bevragen bij den Eigenaar FRANQOIS HAMELINK en den Notaris FERCKEN te Neuzen. De Notaris M. GE EN E te Hulst, zal op Vkijdag den 28 Junij 1867, des na- middags oin 2 urein het Logemeut „Het gul den Viies" te Axel, bewoond door den Heer L. B. A. Rolff aldaarvoor eenen termijn van 9 jaren, aanvang neinende met het rooven van den oogst des jaars 1867, in bet openbaar presenteren te verpachteu .A.. Ten verzoeke van den Heer W. SEIJD LITZ, Oud-Notaris en Grondeigenaar te Hulst 1'. 26 bunders 03 roeden 30 ellen Bouw- land gelegen in de van Reinoortere- en Seijdlilzpoldersgemeenten Neuzen, Wesl- dorpe en Sas van-Gentverdeeld in 4 per- cggIgii en 2' De Grrazingen, het R-iet en het regt van Jagt en Visscherjj van 16 bunders 66 roeden 50 ellen onderland en water, gelegen in den zoogenaamde Axelsche vlaklegenieente Axel De Grazingen thans in pacht bij Jan de Zeeuw Landbouwer in de ge- meeute Neuzen en het U,iet en regt van Jagt en Visscherij bij Con stant Ki ei, em an, Landman aldaar. 33. Ten verzoeke van den Heer E. EEMIJ Grondeigenaar te Leuven 2 bunders 75 roeden 53 ellen Bouw- land, gelegen in den Seijdlilzpolder gemeente Neuzen. O. Ten verzoeke van den Heer V. VAN DEN BROECK, Grondeigenaar te Sint-Nicolaas 4 bunders 65 roeden 10 ellen Bouw- land, Weiland en Aanwas gelegen in de Seijdlilz- en van Remoorlere- polders, gemeenten Neuzen en Sas-van-Gcnt, verdeeld in 2 perceelen en 33. Ten verzoeke van den Heer C. BOEIJE Grondeigenaar te Brussel 5 bunders 60 roeden 10 ellen I3ou.w- lfind. Weiland en A., mi was 9 gelegen in den van Rcmoorlerepoldcr, ge meenten Neuzen en Sas van-Gent. Alles breeder omschreven bij de uitgezette billetten. De Notarissen S. A. D E SMIDT te Axel, en J. J. f E ft C Ii E N te Neuzen zullen ten verzoeke van de gezamentlijke Kinderen en Erfgenainen van wijlen CATHARINA VAN DIXHOORN, Weduwe van ABRAHAM MAR- HUSSE, in leven Land'oouwster, wonende te Axelop Zaturdag den 29 Junij 1867, des namiddags ten drie ure, in het openbaar te koop veilen 21/2 bunders goed ROULZ4AD. 2i 12 dito dito BOGGE en H/2 dito zware WISTERGER8T, alles staande en wassende op hunne landen gelegen in de gemeente Axel. Vergaderplaats op de Hifstede door de over- ledene Weduwe Marhosse bewoond geweest zijndestaande nabij de stad Axel. ELK ZEGGE HET VOORT. Twekde Koop. 3 bunders BOUWLAND gelegen als voren bij bet kadaster bekend onder sectie E, no. 101 en 105. In pacht bij Petrus Johannes Buijsse, Landbouwer te Axel, tot 1 October 1871, voor /148 'sjaars, lasten voor eigenaars rekening. DerdE Koof. 4 bunders 22 roeden 35 ellen BOUW- ep WEILAND, gelegen in den polder Biet- en Wulfsdijkgemeente Sint-Jansleen, kadastraal bekend onder sectie A, deelmakende van de nos. 16, 17 en 19, palende ten oosten aan de landen van den heer Graaf de Voider te Gent en ten westen aan de landen van den heer A. C. F. Verdurmen te Sint-Nicolaas. In pacht bij Pieter Dees, Landbouwer te Axeltot 1 Oc tober 1870, voor f200 'sjaars, lasten voor eigenaars rekening. Vierde Koop. 3 bunders 63 roeden 60 ellen BOUWLAND en EIKENBOSCH, gelegen in den Oud-Ferdi- nanduspoldergemeente Sinl Janslecn bij het kadaster bekend sectie E, no. 15. In pacht tot 1 October 1869 ann Dominicus van Looij en Francies deKesel, landbouwers te Sint-Jan steen voor f 110 's jaars, lasten voor eigenaars rekening. Vijfde Koop. De onverdeelde helft in twee perceelen DIJK de wederhelft toebehoorende aan den heer IV Seijdlilz, Oud-Notaris en Grondeigenaar te IJulst, te zamen groot 1 bunder 52 roeden 40 ellen, beplant met Kanada Booraen en deelma kende van de Dijken van den Haven polder gelegen in de gemeente Honlenisse, bij het ka daster bekend onder sectie G, nos. 36, 3Gbis 68 en 68bis. In pacht bij Judocus Verdur men en de Weezen van Jacobus Fa as, Land bouwer te Honlenisse voor 20 's jaars, lasten voor eigenaars rekening. Zesde en laatste Koop. 1/20 en 1/9 en 1/10 of 11/180 AANDEEL in de Meestoof de Schoone to Axelmet ERF en TUIN, zijnde Cijnsgrond, gelegen in den polder Beooslenidij-beweslengemeente A^d kadas traal bekend onder sectie F, nos. 81 en 82, op eene grootte van 1 bunder 04 roeden 50 ellen. Inslel Maandag 1 Julij)iafi7 Verblijf 15 )iyb7> Telkens des namiddags om 2 ure, in het Logement het B o n t e II e r t te Ilulst, bewoond door P. A. Brand. door het ministerie van den Notaris J. J. FERCKEN, te Neuzen. Op Dingsdag den 2 Julij 1867 des voormiddags 11 ure pre.ciesten verzoeke van Vrouwe TllfiRfcSE DE LOOSE, douairiere van den Heer F. de Limon Grondeigenaresse te Gent, in den Loosepoldcr, gemeente Hoek, van omtrent 16 bunders extra weljjewassen WlXTGIt<G£lt!lT. Te vergaderen omtrent de Ilofstede bewoond door Franqois Dieleman Fz. en •r e n z e l v e n d a g e des namiddags 2 ureten verzoeke van dezelvo en de Heeren F. G. WITTOUCK te St. Pieters-Leeuw en B. L. YSEBAERT to Axel en andereuin den Pierssenspoldergemeente Neuzen, van omtrent 50 bunders extra welgewassen WISTER'GEKST. Op Dingsdag den 16 Julij 1867, des voormiddags 10 ureten verzoeke van FRANCOIS HAMELINK, op het door hem bewoonde Hofsteedje, staande op den Dijk tegen den Margarelha- en de Groolen Huijssenspoldcr, gemeente Zaamslag van BEKS T1.4LES L%ftl)ISUDW. en MELI4GEKEEI). SCIIimi, K.L1EFIIOUT, MEST, eiiz. eicz. De Notaris M. G E E N Ete Hulstzal ten verzoeke van zijne principalen in het openbaar presenteren te verkoopen. Eerste Koop. 2 bunders 45 roeden 40 ellen BOUWLAND) gelegen in den polder Bcooslenblijgenieente Axel, kadastraal bekend onder sectie E, no. 101 102 en 103. In pacht bij Christiaan Dieleman, Landbouwer te Axeltot 1 Octo ber 1889 voor 126,65 'sjaars, lasten voor eigenaars rekening. 9 bunders extra wolaewasson WINTE R-GERST staande en wassendo in den Seijdlilzpolder. Vrijen in- en uitvocr wordt gewaarborgd. Men vergaderen juist om 3 ure 's namiddags, op den Dijk van genoemden polder. IN DEN CAT1IARINA-P0LDER. L. D E I( E S E L Ontvanger-Administra- teur te Stekene, zal door bevoegd ministerie in het openbaar te koop aanbieden op Wo ens- dag den 3 Julij 1867des morgens om 10 uren. 31 bunders welgewassen WHITER- en XOVI ERG El*«T alsmede O bunders ROGGE. Te vergaderen aan het Paviljoen in gemel- den polder. En des namiddags om 1 due, 10 bunders "W"intergerst. 21/a dito Kogge en 21/2 dito Erwten staande te groeijen in den polder Beoostcn-be- weslenblijgemeente Axel. Te vergaderen op den K ij k u i t nabij het Hoeftje bewoond door Jan Scheele. HENRI VAN DE WATTIJNE, te Sas van Gent, zal op W o e n s d a g 3 J u l ij 1867, 'snamiddags 4 ure, ten verzoeke van zijne principalenin den Pierssenspolder, bij Sluiskilpubliek presenteren te verkoopen: IS bunders "W'inter-Grerat, verdeeld in onderscheidene koopeu. Te vergaderen voor de kavels 7, 8 ei 9 in de Polderstraat. Op M a a n d a g 8 J u l i.T 1867, 's namid dags 3 ureten verzoeke van Mevrouw MA- NILIIJSGrondeigeuares te Brusselop tijd van betalenpubliek presenteren te Terkoopen den Polder "Willem In HI, borgtogt r ij D a o den 5 Julij 1867, des voor middags om 9 ure, in het openbaar presenteren te verkoopen 24 bunders welgewasken WINTER GERST, en 4 ROGGE. staande te groeijen in den polder Beooslenbleij en aldaar op de landen deelmakende van do Hofstede Reigersbosch, gemeente Axel. Alles verdeeld in koopen en op tijd van be- taling. Tc vergaderen op de Hofstede Reigersbosch. gemeente BOSCHKAPELLE. De ONTVANGER der REGISTRATIE en DOMEINEN te Hulst, zal ten overstaan van een daartoe bevoegd Ambtenaarnamens bet Besluur der Registratie en Domeinen der Ne- derlanden en het Besluur der Burgerlijke Gods- huizen te Gent (Belgie,) op Donderdag d e n 4 Julij 1867 des namiddags ten 1 uurop tijd van betaling en onder in het openbaar verkoopen 23 bunders GERST) v 10 ROGGE) te Verdeeld in koopenalsmede het GRAS- GEWAS van den Zeedijk. Te vergaderen op den dijk van Slonpeldijk op de Hofstede van P. J. van der Wiele. De Onlvanger voornoemd P. PIERSSENS. VAN EXTRA ZWARE De Notaris S. A. D E SM IDT te Axel, zal op onderstaande dagen in het openbaar te koop veilen te weten Op Donderdag den 4 J u l ij 1867 des namiddags ten 3 ureimmers na afloop der Verkooping van Vruchten dien dag door den Heer Ontvanger der Registratie te houderi, ten verzoeke van den Heer H. J. VAN DEN BERGE, Grondeigenaar, wonende te Axel 9 bunders extra zware en welgewassen W13TERGERST, staande en groei- jendc op zijne Landen gelegen in den pol der Willem IIIin de gemeente Zaam slag. Te vergaderen aan gcmelde landen. En op Maandag den 8 Julij 1867 des namiddags ten twee ureten verzoeke van den Heer F. HIJIJGHE, Burgemeester te Sint Laureyns en van de Erven van den Heer A. B. TI10MAES 13 bunders extra zware en welgewassen WIVI'KKGERMTstaande en was sende op hunne Landeif gelegen in de ge meente Hoek in den Pierssenspolder. Vergaderplaats op de Ilofstede bewoond door den Landbouwer L. Mets te Hoek. ELK ZEGGE IIET VOORT. De Notaris S. A. zal op Maandag SAS-VAN-GENT. DE SMI D T te Axel, den 22 Julij 1867, des namiddags ten 3 ure, te Sasvan-Gentin de te verkoopen Herberg, in het openbaar pre senteren te verkoopen lste Koop. Een hecbt, sterk en welgebouwd WOON HUIS en gevolge van dienzijnde eene Her berg, genaamd-^La Belle vue," staande binnen Sas-van Gent, op den hoek van de lange West- kade, en waarin bet bedrijf van Herberg en Logement steeds met het beste succes is en wordt uitgeoeffend. Verhuurd aan den Heer August de Ricuteb tot den I Mei 1868, tegen eene jaarlijkscha huurprijs van f 100. 2de3de en 4de Koop. Drie WOONHUIZEN en gevolge van dien staande annex elkander en binnen de gemeenta Sas-van-Gent voornoemd aan de wallen. Waarvan 2 zijn bewoond en 1 onbewoond. Nadere iulichtingen te bekomeu ten Kantore van bovengemelden Notaris de Smidt en bij den Heer A. S. Stubbe Secretaris te Sas van-Gent. ZEGT IIET VOORT De Notaris M. G E EN E tc Hulstzal ten verzoeke van den Heer W. SEIJDLITZOnd- Notaris en Grondeigenaar wonende aldaar, op VEKENSTRAAT no. 10. Aanbcvolen door Ds. SB. T. W. van Sfraaten Predikant aldaar. Brieven franco. Briefport 10 cents. Bij voortduring a contant best© grovezuiver brandende a f 15,per 18 muddenvrij op de wagen. Te bekomen bij J. T. de SMIDT, te Neuzen. op de WESTER-SCHELDE. Uren van Vertrek gedurende de maand JULIJ 1867. Dagrelijks uitgezonderd des Woensdag. Van Vlissingen naar Breskens, voorm. 6,30 Breskens Vlissingen, 7,-t Maandag, Dingsdag, Donderdag en Zaturdag. Van Vlissingen naar Breskensnaraidd. 6, Breskens Vlissingen6,30 Vrijdag, Van Vlissingen naar Breskens, namidd. 4, Breskens Vlissingen4,30 Dingsdag, Donderdag, Vrij dag en Zaturdag. Van Vlissingen naar Neuzen voorm. 8, Neuzen Hoedekensk., 9,30 Hoedekensk. Neuzen10, Neuzen Vlissingenmidd. 12, Zondag. Maandag. Van Vlissingen naar Neuzen, vm. 8,— vm. 8,— Nenzen naar Hoedekensk., 9,30 11,30 Hoedekensk.n.Hansweert, 10,mid. 12,— Hansweert n. Walzoorden, 10,30 nam.12,30 Walzoordenn. Hansvveert, 11,— 1,30 Hansweertn. Hoedekensk., 11,30 2,— Hoedekensk.n.Neuzen, midd. 12,2,30 Neuzen naar Vlissingen, nam. 1,n 3;30 De Stoomboot zal bij gunstig weder ook to UorsseIt'll Passagiers af- en aanzetten. TfTnEUZEN BIJ BEILANUS DHONtT VAN VAN VAN VAN VAN VAN VAN EENE TE VAN TE VAN V. M. n n n n n

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1867 | | pagina 2