No. 323. Woensdag 26 Junij 1867. 7de ,Jaarg. mmrni AANBESTEDING. STRAATVERUCIITING, Ifil CiTVAHI DE ROSTIJIE TS EOOP: I/OORLOOPISE AAFIKOSOISIHG. VOOR IJzeren weg van Gent naar Neuzen. BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Fcuzenzullen op Dondeudao den 18 Julij a. s.des morgens ten 10 ureop liet Gemeente-raadhuis aldaarin het opeubaar bij enkele inschrijving aanbesteden de levering van Petroleum en Katoen, voor liet verlicliteu van 57 Straatlantaarns in deze genieente, alsmerle liet aansfe- keu derzelvevan af de maaud September 1907 tot de niaand April 1808. De voorwaarden liggen van af heden ter in- zage op de Gemeente-secretarie. Neuzen, den 25 Junij 1867. Burgemeesler en Welhouders voornoemd, J. A. van BOVENBurgemeesler. J. DIELEMANSecretaris. mp De eerste kamer is tegen 26 Junij bij- eeugeroepen. De lijst der te behandelen zaken, in de zomervergadering der provinciale staten van Zeeland, telt dit jaar maar 11 nommers, vvaar- van het grootste deel betrekking heeft tot fi- nantieele belangen. Onder no. 6 komt voor eene mededeeling betrekkelijk liet vervaardigen cener nieuwe stoomboot voor de dienst op de Wester-Schelde. Aborts zullen ter tafel komen: een voorstel tot verpachtiug van het veer over het Sloe voor 66n jaar, en een ander omtrent de te heffen opcenten ten behoeve der provincie. Eindelijk moet eene keuze gedaan worden van een buitengewoon lid in het collegio van gede- puteerde staten. Neuzen, 19 Junij. De raad dezer ge- meente heeft in zijne vergadering van den 20 dezer besloten dat dit jaar bier op den gewo- nen tijd weder kermis zal worden gehouden en wel zonder de niinste beperking van de vrijbeden die daarbij vroeger werden verleend. Hoek 25 Junij. Gisteren is bij den land bouwer A. Leenhouls alhier den bliksem in een boom geslagen. De algemeene vergadering der onderwijzers- vereeniging in liet 6de schooldistrict van Zeeland, zal dit jaar gehouden worden te Zaamslag, op Donderdag 18 Julij. Axel, 18 Junij. Ilet heeft II. M. de koningin der Nederlanden, bescliermvrouw der brei- en naaischool voor minvermogenden alhier, weder behaagd bij gelegenheid van haren vcr- jaardag die iurigting te steuuen met eene gift van f 100. Hulst, 24 Junij. Op 21 dezer des middags werd deze gemeente plotseling zeer verontrust door het luiden der brandklok. Weldra bleek het dat er brand was ontstaan in de bakkerij van de weduwe J. Loos. Door tijdig toege- Bchoten hulp, vooral van de buren, was liet ge- vaar spoedig geweken en bepaalde zich liet on- geval enkel tot de bakkerij, waarvan zoldering, deuren en eenig brandhout door bet vuur ver- nield zijn. De drie brandspuiten waren oogen- blikkelijk ter plaatse, dock zijn niet werkzaam geweest. I I vilst 25 Junij. Gisteren namiddag zijn door het onweder hetwelk boven dit gewest heeft gewoed, twee paarden van den heer Imr- gemeester J. Frcke te Stoppeldijk, op diens land door de bliksem gedood tijdens die buiten een geladen mcstwagen op dat land voorttrokken, eclit welke op die wagen zat cu alzoo die paarden bestuurde, is natuurlijk bevig geschrikt doch ongedeerd gebleven, dock verkeerde gis teren avond in bedenkelijke toestandde paar den lagen dood doch onbescbadigd op liet land. Door den heer arrondissements ijker is het tydstip voor den jjk en herijk van maten en gewigtcn, voor de gemeente Ilulst, tevens voor die van Clinge en St. Janstcen, bepaald van maandag den 1 lot en met zaturdag den 27 Julij 1867, telkens des morgens van 8 tot 12 uurzon- en feestdagen uitgezonderdin bet gewone lokaal op het Landshuis alhier. Overslag, 24 Junij. Heden omstreeks 2 ure barstte boven deze gemeente een onwe der los vergezeld van stortregen, hetwelk tot ruim 4 ure voortduurde. Felle biikseinstralen doorkliefden, in ver- schillende rigtingen onophoudelijk de lucht, ge- volgd door zware donderslagen. Elk vreesde daarvau de gevolgen te ondervinden of te ver nenien. Men ontdekte dan oolc weldra dat de molen getroffen was. De lad van de regtop- staande roede was gebeel aan splinters gesla gen tot aan bet kopstuk der as vandaar is de bliksem langs een der vensters den molen bin- nengedrongen en heeft zich vervolgens, langs het open staande luik van den beneden-zolder, door de ruiten boven de poort een uitweg ge- baandzonder eenig spoor van brand of ver- dere schade na te laten. Gelukkig dan zijn wij van groote ouheilen gespaard. Hontenisse24 Junij. De harmonie St. Cecilia gaf gisteren namiddag haar zomer- concert, lietwelk door een talrijk publiek bezocht werd. Vele inwoners nit naburige gemeenten waren op dit concert gei'ntrodueeerd. Graauw, 29 Junij. Twee leden van den gemeenteraatl alhier hebben hun ontslag genomente weten de heeren A. llogaerl en J. Borm. Ter vervuliing van de hierdoor ont- stane vacaturen heeft op den 18 dezer eene verkiezing plants geliad. Met 24 van de 47 geldige stemmen is benoemd den beer I'. J. van den Eeckhoutoud-secretaris en ontvanger. Voor het tweede lid zal eene herstemming plaats heb ben tusscben de heeren J.Verdurmen en Th.Boim. Door wijlen mejufvrouw E. Paulus, on langs te Middelburg overleden, zijn de volgende sommen aan de nagenoemde instcllingen ge- legateerd, niet vrij van successieregtals: liet fonds van den eeredienst der Nederduitsche hervormde gemeente 10,000; de diaconie der Nederduitsche hervormde gemeente f 10,000 decommissie: van spijsuitdeeling /'500; de vereenigingZeeuwscbe Dorcas f 500; bet ge- nootscliap moederlijke weldadigheid /500; de commissie: loon voor werk fbOO; bet gesticbt no. 3 bet Burgerweeshuis 15,000het oude mannen- en vrouwenhuis f 6000; ea de diaconie der hervormde gemeente te Koudckerke 500. Men meldt ait Delft, 18 Junij. Door den gemeenteraad is heden met 10 tegen 9 stemmen bepaald dat de kermis dit jaar zal gehouden worden. In den loop der discussie over dit oii- derwerp deelde dc voorzitler mede, dat eenigc der onderteekenaars van de adresscn tot afsciiaf- fmg der kermis, inmiddels de Haagsche kermis druk bczocht hadden. Op den 17 dezer heeft te 's Ilage een ldjarige jongeling de ouderlijke woning verla- ten, acbterlatende een brief aan zijne ouders, die in zeer gemoedelijkeu toon gesckreven is, en waarbij bij hen verzoekt zich niet ongerust over hem te maken; dat liij een bestaan gaat zoeken en daarvoor de wereld in zou gaan dat bij hunne lessen, waarvoor hij dankbaar bleef, niet vergeten zal en later wel iets van zicli zal laten hooren. Tot dusverre zijn alle pogingen, om te ontdekken werwaarts hij zich begeven heeft, vruchteloos gebleven. Uit Brakel (Gelderland) wordt het volgen de gesckreven: Wat welligt nog nooit gebeurd is, gesebiedt thans. Terwijl namelijk alhier een begin wordt gemaakt met bet rooijen der vroege aardappelleude zoogenaamde kralen, is men nog druk bezig om de boven water zijnde lan- den met eene latere soort te bepoten. Men twijfelt eckter zeer of dit product wel veel zal opleveren. Het gunstige weder werkt zeer voor- deelig op den groei der te veld staande gra- neu en gewassen. Alles wat op zijn tijd is kuimen gepoot en gezaaid worden en niet on der water gestaan heeft, belooft een ruimen oogst. Yerleden week vertrok een heer van Zwolle naar Leeuwarden, een grooten bond medene- mende, dien bij van een zijner kenuissen ge- kregen had. Te ongeveer 11 uur 's avonds te Leeuwarden aankomende, s'oot hij den hornl op in eene schuurden volgenden inorgeu was hij echter verdweuen. Hi] was door een luik ontsnapt, en reeds voor 7 uur vond de vorige eigenaar zijn hond voor de deur liggen het dier was zeer vermoeid, doch scheen daar reeds een poos gelegen te hebben. Op zijn ruimst geno men, beeit liet beest den afstau'd van Leeuwar den naar Zwolle, die op ongeveer 18 uren wordt gerekeud, in niet minder dan 8 uren afgelegd. Uit Meppel is een koopman naar Londen verkuisd, acbterlatende een te kort van 2 ton- nen goads. h)e 102jarige T. II. de Vries, te Beneden- knijpe, krijgt bezoek van menig vreemdeling. Gepasseerden Donderdag is hij voorgesteld'aau eenige heeren, die zich verbaasden over zijn ge- zigt en geheugenwant de grjze schrijft zijn naam nog netjes zonder bril en weet nog dingen te vertellcu, die hem als kind zijn wedervaren. II j loopt nog vrij regt op en kan met gemak drie uren gaan zouder rusten. Alleen zijn ge- hoor laat veel te wenschen over. Hij is het voorwerp van bewondering van ieder die hem ziet en vele weldeukenden te Heerenveen en bier zorgen, dat de eeuwmau in den avondstond zijns levens een goed leventje heeft. Hij leeft zeer matig en heeft een vasten regel en tijd voor spijs en drank. Naar aanleiding van de bezwaren door sommigen kenbaar gemaakt over de gevoelcus van de predikanten bij de doopsgezinde gemeente te Groningen, heeft, volgens liet Handelsblad, een hunner, de heer J. W. Slraalmanvan mo- derne rigting, aan den kerkeraad voorgesteld een derden predikaut te beroepen van de rig- ting dergenen, die zouden wenschen het evan- gelie in anderen zin gepredikt te zien. Om in de finaucieele bezwaren tegemoet te komen, gaat zjn voorstel vergezeld van bet aaubod om daartoe jaarlijks fQOO van zijn eigen traktement af te zouderen. Men heeft opgemerktdat hier en daar de boter soms een onaangenamen smaak en reuk heeft, ten gevolge waarvan die op onze eigene markten en aan die te Londen tot een veel verininderde prijs, dan anders het geval zou zijn, moet worden van de hand gedaan. Na- sporingen hebben tot resultaat gehad, dat in het voeder der koeijen met zeker soort van lijnkoe- ken ot lijnmeel de oorzaak moet worden gezocht. Bij het proeven der ljukoeken, die men op het oog heeft en (althans in de onderzochte ge- vallen) eene tamelijk lichtgcle kleur hebben vond men denzeltden scherpeu onaangenamen smaak als de boter heeft, waarvan boveu wordt gesproken. BURGERLIJKEN STAND VAN NEUZEN van ItS tot 22 Junij. Amslcrclaiu 24 Junij. Gent. 21 Junij. 263ste Staats-Loterff. t" Heden morgen ontvingen wij het treu- rige berigt dat onze geliefde Broeder en Behuwd broeder, den heer H. VV. I. BOOM Ontvanger der Eegistratie en Domeinen te Om' men, aldaar iu den ouderdoin van bijua30jaar is overleden. Axel, B. K. BOOM, 24 Junij Controleur van 's rijks belastinge.n 1^67. M. G. BOOMFekcken. Door bet groot debiet zijn alle sew soorten van I3eliang,s«lpti- pierI?,an<Jeri en Schoorsteen- stalclien te bekomen beneden fABiii f.ks - prijzen, alle nieuwe desins pas ingekotneu in plaats vau 20 Cents de rol nu 141 en van 30 Cents de rol nu «0 metende 12 ellen de rol. Ben ook tevens in staat om aan Winkeliors te leveren in 't groot en kleiumet groot rabat. Monsters zijn op aauvraag te bekomen bij J- BORGHSTIJN, te IIulst. heeft de eer kenbaar te makendat hij do TIM M E R M ANS-AFFAIRE van den Heer _A.ntli. Liiiitliorst heeft ovcrge- nomen en zich te AXEL gevesti^d heei'c aLs TIMMERMAN, YERWER, LEVERANCIER van Hout en erwwaren en van alles wat tot z jn vak behoort. Hij belooft eene siioedige en civiele bedieuing. een Mahoniehouten BILL^A-K.13 met toebehooren. Adres Uitgevers dezer Couraut. De Notarissen S. A. D E SM I D T te Axel, en J. JF E B C K E N te Neuzen zullen ten verzoeke van de gezamentlijke Kinderen en Erfgenamen van wijlen CATHARINA VAN DIXHOORN, Weduwe van ABRAHAM MAR- III. SSEin ieven Laudbouwster, gewoond heb- bende te Axel en-aldaar overleden, en na be komen regterlijke magtiging in den loop der volgende maand Julij te Axel, in het open- baar, zoo in massa als iu perceelen, preseuteren te verkoopen eene kapitale goed onderboiidene en wel be- plante bestaande in WoonliuisSchuur, Wa. genliuis en verdere Gebouwen, op en met de nornber van 61 bunders 01 roede 34 ellen Erf, Tuin, Boom- li aarcljjoede Weide en Zaailanden en I>ijl£enalles staande en gelegen binnen de gemeente Axelnabij do stadin de groote ftoortf-, Oud-Egclanlier- en Beooslenblij-benoorde.i- polders. Nader cn breeder bij uit te hangon billetten aan te kondigen. ELK ZEGGE HET VOORT. ALGEMEEN NIEIJWSh ADVERTENTI Zeeuwsch-Vlaanderen. Dit Weekblad worth elken Woenstlag morgen uitgegeven bij BEILANUS DRUiNT, le Aeuzttn. Prijs per 3 maamlenSO Cents, fran c o pur post 95 Cents. Men abunneert zich bij alle Boekhantlelaren, Postdirecteurcn en Brievenbushouders. Scctie ran GSJfT naar iSELZAETE Van Sclzaete 5,21) 9,15. 1.00. 8,15 Van Cent 0,30. 10,0". 4,35 j9 05 Adverlentien gelieve men aan de Uitgnvers in te aendaa, uiterlijk Dingsdag avond ten 6 ure; de prijs Tan 1 t»l 4 regeU is 10 Cents, voor elken regel mcer tuCenls, bchal.c 35 taenia tegelregt Toor elke plaatsing. I1UWELIJKS-AANGII-TEN Den 20. Angelus Dominions Tan Aerde, jongm. en Adelaide Charlotte Spiering, jonged. Josephos Buijsrogge, wedr en Itosalia Theresia de Meijer. jonged IIUWELIaKEN Geene. GEI50RBNDen 17, 1'ieter, s. v. Simon van der Hooft en von Clara dc Blaoij. Den 22, Jacoba, d. v. Michiel Klaassen cn van Adriana de Jontje. OVlbULEOKNDen 19, Jan Kiel, oud 59 jaren, weduwe- naar van Maria Magdalena Dees. Wevk. Schuld 2J pCt. 55,V. —'3 pCt. 65|4 pCt. 85». Roitcrilani24 Junij. Tarwe. Zeeuwsche, Vlaamsehe en Overm. rnimde bij ma'igen toevoer 20 cents hooger vrij goed op. Puike Zeeunsehe en Vlaamscbe 13,40 a 14, Overm. 12,70 a f 13,60, min- dere f 11,30 a f 12,50. Hogge. Iulandsche vvas tot 10 cents hooger beler (e verkoopen. Zeeuwscbe cn Vlaamsche f 0,10 a 8,40,. Overm. 8 20 a f 8,90. Gerst als vorcn, doch met vveiiug omgang. Zeeuwscbe, Vlaamsche en Overm. winter- van 7 ,60 a minders van f 0,80 a 7,50, zomcr- van 7 a 8. Haver 10 cents hooger. Dikke van 5 6, lange van 4,60 a f 5,40, mindcre van 3,70 a f 4,50- Paardebooneu bij klussen van 6,80 a 7,50.Duirebootw n f 9,50 a 10,25. Bruine en witte bounpn lot lagere prijzsu met weinig begeerte, puike Zcenwscbe f 12,50 a f I 4, bruin, dito f 7 a II, witte dito a f 10,50. brwien sender prijsverandering, puike Zeeawsche f 9,50 a f 10,25, genona Zeenwsche 8,50 a 9,50. Koolzaad zonder bandcl. Meekrap. Bij kleioe aanbieding vo onbeduidende vrang bleef de baudel hedea beperkt, in de prijzen is geeu veranderiug. Tarwe fr. 26,00 a 29. Rogge fr. 1C,50 a 16,75. Or-r.t fr. 16 a 17. Haver fr. 10. Paardebooneu fr. 17,50. Kool zaad fr. 87. Prijzen van 1000 en daarboven. 5de Klasse. Isle Lijst. No. 112, 8931, 13953 en 15867 ieder f 1000.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1867 | | pagina 1