No. 322. Woensdag 19 Juny 1867. 7de Jaarg. H BEKEND1AKING. VOOR IJzptren we- van Gent naar IVeuzen. De BURGEMEESTER en WETHOUDERS van WESTDORI'E maken bekend dat de ge- wone jaarlijkscke KKtiMLS dit jaar zal iimmvtiiiueii den *7 en ein- digr^n den lO -Julijwaarop echter geen Orgeldraaijers, Liedjeszangers, Horoscoop- trckkers of dergelijke zullen worden toegelaten. Westdokpe den 12 Junij 1867. De Burgemeester en Wellioudert. N. KERCKHAERT. De Secretins. J. P. KIEBOOM. Ui Z. M. keeft benoemd tot rijks havenmecster bij het kanaal van Zttid Beveland C. Klin I, thans sluisraeester bij dat kanaaltot sluis- uieester bij dat kanaal J. Schravcropzigter van den waterstaat 3e klasse te St.-Maartens- dijk. De telegrafist P. F. Kelner van bet kan- toor Middelburg, is benoemd tot cerstaanwezend ambtenaar van bet rijkstelegraaf-kantoor te Hulst en de telegrafist M. Iha/c van het kantoor te Venlo, tot eerstaanwezend ambte naar van het rijkstelegraaf-kantoor te Walz- oorden. Volgens mededeeling van den minister van finantien neemt bier te landc de omloop van valseb geld voortdnrend toe, voornamelijk guldens en halve guldens. Dien ten gevolge wordt de aandacht der ambtenaren van justitie en politie op nieuw op deze zaak gevestigd, met aanbeveling om door krachtige medewerking aan de opsporing van het misdrijf bevorderlijk te zijn. In eene jl. zaturdag gebondene vergade- rin°- van vennooten der Zcenwsche maatscbappij van stoomvaart is besloten, na bekomen mag- tiding, de proefneming met bet varen naar Neu- zen en vervolgens door bet kanaal van Zuid- Beveland naar Rotterdamvoorloopig nog drie maanden te verlengen. IVeuzen, 11 Jnnij. Gedurende de vorige maand zijn het kanaal alhier opgevaren35 zeesebepen, metende 5380 tonnen en 191 bin- nenscbepenm. 12452 t.en afgevaren 17 zeesebepen, m. 3417 t., en 196 binnenscbepen, m. 12586 t.sedert 1 Januarij 1867 zijn het kanaal opgevaren 105 zeesahepeu, m. 15143 t., en 862 binnenscbepen, m. 52986 t.en afgeva ren88 zeeschepen, m. 15797 t., en 855 bin- nenschepen, m. 51717 t.In de 5 eerste maanden van 1866 zijn bet kanaal opgevaren 114 zeesebepen, m. i5669 t., en 2870 binnen sehepen, m. 73457 t., en afgevaren103 zee schepen, m. 17333 t., en 2840 binnenscbepen, m. 71762 t. IVeuzen 17 Jnnij. Naar wij vornemen «nl er in de, op aanstaanden donderdag des voor- middags ten 10 ure, te houden vergadering van den raad dezer gemeente, beslist worden of er dit jaar hier al dan niel, en zoo ja, hoe er ker mis zal gehouden worden. De gemeenteraad van Leiden heeft het voorstel van een zijner leden, om de kermis aldaar af te schaffen, met 14 tegen 4 stemmen vervvorpen, en alzoo besloten de kermis als naar gewoonte te doen plaats hebben. De heer J. Sturm te Neuzen, is benoemd tot lid van bet IX Nederlandsch Letferkundig Congreshetwelk op den 19, 20 en 21 Augus tus a. s. te Gent zal worden gehouden. Jrlulst, 17 Junij. Als een vervolg op ons vorig bcrigt, aangaande de bedelares Maria van Immerzeelis dienendedat de brigadier der koninklijke marechaussee bij eene naauwkeurige en nadere bniszoekingverrigt op uitnoodiging van den beer officier van justitie bij de arrondis- sements-regtbank te Goes, bij die vrouw tusscbcn de zoldcrbalken nog heeft gevonden een linnen zakje waarir. zich bevond aan klein Belgiescb en Hollandseb zilvergeld f 76,73 en in een an- der zakje aan beschimmelde centen f 1,23 totaal met de vorige reeds opgegevene vondst de niet onbelangrijke som van 123,01 Tot waarschuwing diene bet volgende Maandag den 10 dezer had een Sjarig knaapje te Zierikzee de onvoorzigtigheid om achter een rijtuig te loopen en zich ilaaraan vast te houden. Hij bad echter bet ongeluk nit te glij len, zoo- dat bet wiel hem over bet boofd ging, waardoor dit werd verbrijzeld en de ongelukkiga tersfond een lijk was. Er waren een aantal wandelaars op den wegmaar menschelvjke bulp kon niet meer baten. Op ieders gelaat was verslagenheid en ontzetting te lezen. De handel in aardbezien is to Breda zoo groot, als in geene jaren bet geval is geweest deze daar zoo menigvuldig groeijende aangename vrucbtis zoo overvloedig, dat men dezelve voor 3 h 4 centen de Nederlaudsche kan zal kunnen koopen. Men meldt uit Tilburg, 13 Junij. Voor 26 jaren vertrok zekere Obbcns. ais kanonnier, naar de Oost. In 1863 ontviugen zijne bloedyerwan- ten hier de eerste tijding, dat bij overleden was, tengevolge waarvan bier de gebruikelijke lijk- dienst in de kerk, voor den overiedenen ka nonnier, heeft plaats gehad. Niet weinig ver- wooderd stonden zijne bloedverwanten en ken- nissen dezer dagen te zien, toen zij den kanon nier, op wiens borst de gouden medaille en andere teekenen van moed en trouw prijkten, op eene ridderlijke wijze de stad zagen binnen komen. Weldra steeg de vreugde van bloedver wanten, vrienden en buren ten top, die in zul- ke omstandigbeden moeijelijk te beschrijven is. Als eene bijzonderbeiil kau men melden, dat in de genieente Wassenaar, op eene bevol- king van circa 3000 ziclen, binnen vijf dagen vier tweeling-geboorten hebben plaats gehad. Zondag avond 9 dezer ontwaarde men op den grooten toren te Gorinchem oogensebijnlijk brand, waarop verseheidene inwoners, vvaaron- der ook de brandineester en verdere beambten daarheen sneldendocli op Let bedoelde punt gekoinen zijudewerden zij verwelkomd door een legioeu muggen die eene woik of damp voorstelden, zoodat zij alien weder gerustgesteld en verwonderd over dit betooverend schouvvspel buiswaarts keerden. Het door den boekhandelaar M. M. Gourde te 's Hage op de tentoonstelling te Parijs geex- poseerde, in rijk fluweele t band gebonden „plan ijlustiA de la Haye," is dezer dagen outvreemd, zoodat de exposant het verzoek heeft ontvangen een ander exemplaar daarvoor in te zenden. Men meldt aan het f/andelsblad, dat de Russischo regering, na lang aarzelen, becft be sloten, zich, even als Ne lerlan 1, Belgie, Zwit- serland, Italie, enz., op de conferentie voor de eenheid dar inunten te doen vertcgenwoordigen, die den 17 dezer aan bet ministerie van bui- tenlandscbe zaken to Parijs is geopen 1. In 1866 zijn uit No lerland 3295 personen als landverhuizers vertrokken en wel 118 uit Noord-Braband692 uit Gelderland76 uit Znid-Holland, 342 uit Noord-H >Ilan 1501 nit Zeeland, 91 uit Utrecht, 43 uit Frieslan 1 69 nit Overijssel, 705 uit Groningen, 43 uit L)rea- the en 21 uit Limburg. Bij bet insfrnctie-bafaillon zal spocdig een aanvang worden geinaakt met het geven van onderrigt in de bcliandeling van bet ackterlaad- geweer, daar binnen eenige dagen eene hoeveel- heid dier geweren en daarbij behoorendo patro nen bij dat corps verwacht worden. De ontruimipg van de vesting Luxemburg is bereids aangevangen en zal den 15 dezer af geloopen zijn. Dadeljjk na die ontruiming zul len 1000 Luxeniburgsche soldaten aankoinen. In Belgie zijn de nieuwe voorschrifren van do wet tegen de fran les bij de verkiezingen op den 14 dezer ingewjjd. Men twjjffeld er ecbter zeer aan, of zij wel eenig nut aanbren- gen en of zij er wel iets toe bijdragea om de kiezers vrij te maken van den doodendeu in- vloed der vasle kiesvereeuigingen op de onaf- baukelijkheid der inividuen. In Belgie hebben de verkiezingen voor den senaat plaats gehad, en wel met dit gevolg, dat de katholieke miuderheid met vier steiuuien versterkt is gesvorden. De senaat is thans za- mengesteld uit 33 ministerieelen en 29 leden der oppositie. Maandag 10 dezer bad op den spoorweg van bet land van Waas een droevig ongeluk plaats. De trein ten 7 ure van Gent vertrok ken, raakte bij de halt van Mille Pommes, (nabij Belcele) op een dienstspoor, waarop drie wagens met vee stonden. De schok was vreesselijk. De machinist en de stoker zijn gedoodeene dame, die erustig gekwetst was, overleed eenige oogen- blikken later; bovendieu werden nog een To tal personen meer of min zwaar gekwetst (waar van sedert naar men verkaalt nog een 5 tal aan huune wonden bezweken zijn) en ter verple- ging naar Belcele vervoerd. llet matcrieellieeft veel geleden. Al weder is deze ramp het ge volg van verregaande onachtzaamheid en dienst- verzuim. Naar men verhaaltwas de waehter in eene naburige berberg aan het kaartspel. Gewaar wordende, dat er nog slecbts weiuige minuten over waren, voor de aankornst van den trein, en niet van zijn spei kunnende scbeiden, droeg bij een der omstanders de zorg opom voor hem den wissel te verdraaijen, iets dat op zich zeif zeer eenvoudig is, maar beiaas juist verkeerd werd verrigt. De sehuldige waehter, is gevankelijk naar Dendermonde vervoerd, ter verantwoording zijner onverantwoordelijke han- ilelingen. Zullen wel is waar door zijn boeten de ongelukkige slngfoffers niet gebaat worden, bet is te hopen, dat toch alle spoorwegbeambten zich aan zijn voorbeeld spiegelen, en steeds op de nicest naauwgezette oplettendbeid en waak- zaamheid bedacbt zijn. Te Antwerpen is een yreesselijke misdaad gepleegd. Terwijl de beer Lang leistations- chef van den staatsspoorweg, op zijn bureau zat te schrijven, trad plotseiing iemand binnen, die drie pistoolschoten op hern lostte, waarvan de twee eerste bet boofd, bet dcrde den strot doorboorde. Onmiddelijk hierop zette de moordenaar het I pistool zich zelf aan den rnond en scboot zich 1 dood. De heer Langlel is in een hopeloozen toe- stand naar zijne woning vervoerd. Do moordenaar is een gewezen machinist aan den staatsspoorweg, wien vier of vijf jaar gele den de dienst was opgozegd om bijziendbeid en nalatigheid. Dit bad hem zeer gegriefil en bet schijnt dat hij toen reeds bedrcigingen had laten hooren. Sinds dien tijd zou hij bij de pompiers alhier een betrekking vervuld hebben, waar men hem eveueens zou weggejaagd heb ben. Hij was dus zonder betrekking. Die toestand bragt hem tot zijn misdaad. Natuurlijk heeft deze gebeurtenis in onze stad een groote consternatie te weeg gebragt. Het slagtoffer genoot de algemeene achtiug en sym- pbatie. i Te Brussel wordt thans een niet alledaagsch proces gevoerd. De koning der Belgen en zijn broederde graaf van Vlaanderen, zijn gedag- vaard door een voorraaligen bediende van wij- len hnnnen vader Leopold I, die 1. bevveert dat de intendant der eiviele lijst hem (eischer) ten onregte uit do dienst ontsiagen beeft, en 2. op gronil daarvau schadeloosstclling verlangt. Den 6 dezer is die zaak voor de regtbank be- handeld. De eischer voerde aan dat in bet testament van Leopold I een bepaling voorkomt, luidende als volgtAl mijne bedieiulen in wer- kelijke dienst, die geen reden tot klagtcn geven, zullen in hunne betrcl<kingen biijven." Daar dc advokaten der donrlucbtige gedaagden deze testamentaire bescbikking als juist erken;len, acbtle de regtbank de overlegging van het tes tament niet noodig. De erfgenamen beweerden ecbter dat zij door den inhoud dier clausulc niet gcRonden zyuen in dezo bescbikking slecbts een zeer eenvoudige aanbeveling lag, zonder dat er voor de erfgenamen een verpiig- ting uit voortvloeide. Veie voormalige bedien- den des overiedenen konings, die ook outslageu zijn, wachten met ongeduid de uitspraak vau den regter af. Men leest tegen woordig veel van werksta- kingen. Kleermakers, sclioenmakers, bnurkoet siers, als ze meenen niet genoeg te verdieneii „steken lavei." Dit voorbeeld is zoo besmette- lijk, dat men bet in onzen tijd ziet doen, waar van wij het niet gewacht zouden hebben, name- lijk de advokaten. Ziebier eene werkstaking van eene nieuwe soort, zegt de Gazette du Midi en vervolgt, dat er een conflict ontstaan is tus- schen den voorzitter van de handelsregtbank en dc balie van Toulon en de advokaten en avouA* geweigerd hebben de .erhooren bij te woueu. De feesten, bals, enz. te Parijs ter eere van den Russischen czaar eu den koning van Pruissen gegeven, zijn zeer schittereiid geweest. Een derzelve, het bal namelijk dut jl. zaturdag op het stadbuis plaats bad, werd door ongeveer 8000 genoodig-den bijgewoond en heeft de erger- lijk hooge som van 9tX),000 frs. gekost. Als eene bijzonderheid meldt men, dat dekei- zerlijke en koninklijke stoet, toen deze naar het bal van den beer Uautmann reed, plaats geno- men bad in glazen rijtuigen, die van liinneu verlicht waren. De czaar droeg eene roode hu- zaren uniform. Ook de kouiug van Pruissen was in bet rood de beer von Bismarck daar- cutegen in bet witde kleur der ouscbuld Voor den internatioualen wedstrijd van militaire mnziekkorpsenwelke te Parijs zal worden gehouden, zijn thans ingesehreveu Da muziek der gardes voor Belgiiider grenadier* voor Nederlaudvan bet le genie-regiment voor Spanje van de grenadiers der garde voor Ba- den van bet regiment maarscbalk Bcnedek voor Oostenrijk; terwijl Frankrijk door het muziek- j korps der gardes zal worden vertegeuvvoordigrl. De inoordaanslag op keizer Alexander blijft nog steeds bet oudervverp der bescbouwing in de voornaamste dagbladen. Allen "komen daarin overeeu dat bet voor gs- heel Europa van belang mag geacbt worden dat de belieerscher van Rusland ongedeerd blecf; voor Frankrijk is bet daarbij van bijzondcr be lang dat de moordenaar geen Frauschman is, doch een Pool, die zoover men kan nagaau go- heel voor eigen rekening liandeldeon niet in betrekking stond met eenige staatkundige pa'rtij. Het regent adressen van golukwenscbim zoowel aan keizer Alexander als aan keizor An poleon, over den mislukten aaiislag en bieron- der vele van Poolsche uitgewekeneu en voor- name inwoners van Polen, die bun leedwezen te kenneu geven en protesteren tegen alle ver- denking van medepligtigheid aan eene zoo oa- stantkundige en fanatieke bandelwijzo. Men moge de verdeeling van Polcn met do Polen eene staatkundige misdaad heeten of niet, het valt niet te ontkennen bet altijdeene staat- kundigo misgreep is geweest, ingegeveu door de keersckzucht, waarvoor de souvereinen van RuslandOostenrijk en Pruissen vaak zwaar hebben moeteu boeten. Doch men mag den tegenwoordigen keizer van Rusland niet verantwoordelijk stellen voor do misgrepen zijner voorgangersterwijl zijne handelingen vaak getuigen van zijne gezindbeid om de rampen die Polen drakkeu zoo veel mo- gelijk te lenigen. Het aantal buizen, in 1866 te Parijs nieuw opgebouwd, be Iroeg 3614; bet getal gesloopte- liuizeu was 2256, waarvan 967 ten gevolge van onteigening ten algemeene nutte, de overigen uit vrijen wil der eigeuaars, om voor nieuwe plaats te maken. De postbode van Montdidier werd crniren tijd geleden door een bond gebetenbij had zich de zaak al zeer weinig aangetrokken of liever hij had bet reeds vergeten, toen zieli de zer dagen teekenen van krankzinnighcid bij hem vertoonden. De bekwame doctor Dui ami vau Davenesconrt werdt spoedig ontboden, maar de pngingen, diu.r dien geneesheer aangeweud, brag ALGEME ADAERTENTIE Zeeuwsch-Vlaanderen Dit Weekbiact wordt clkm Woemdaj morgen uitje^cren bij BRlLAfltJS DUUNT, to JVcuzcn. Prij» per 3 maandenSO Cents, franco per post 95 Cents. Men abonneerl lich bij alle Hoekhandelaren, I'ostdircctenrcn en Brievenbnshondei Sectie san GENT naar SELZAETE. Ta» Selnete 5,21) 9,15.1.00.8,15 Van Gent 0,30.10,00.4,35 905. Adrerteiiliiiii geliorc men a«n de 1 iljte»ei» in te nendeo, iterlijk Hingsnag atond ten 0 lire; de prijs ran 1 lot I regels is 40 Cents, voor elken regel meer iOCants, kehalTa 35 Cents segelregt toot elke plaatsing.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1867 | | pagina 1