No. 321. Woensdag 12 Junij 1887. 7de Jaarg. I I J VOOR IJzeren weg- van Gent naar IVeuzen. De BURGEMEESTER en WET- HOUDERS van Zaamslag maken be- kend7'dat de KERMIS ot" Jaar- xniAflit in tleze gemceute, dit jaar zal aan- vangcn op Dingsdag den Iwecden en eindigen op Douderdag den vicrden Julij eerstkomende. Zaamsi.a.0, 7 Junij 1867. Dt Burqemecslcr en Welhouders voornoemd, L. VAN DIXHOORN, Burgemeester. E. H. W0RTMAN, Secretaris. Benoemd tot buitenge-woon opzigter bij den waterstaat te 's Hertogenbosck met ingang van 1 July T. II. P. Schulz. Naar men verneemt, heeft. Z. M. bij een dezer dagen genomen besluit de opbeffing van eenige restingen bepaald, o. a. van Maastricht, Venlo en Bergen-op-Zoom. Hct wetsontwerp tot regeling der schutte- rijen is in de zitting der twecde kamer van den 4 dezcr met 37 tegen 34 stemmen aangenonten. Neuzen, 10 Junij. In den morgen van den 6 dezeris er voor den zeedijk van den Nieuwen Neuzenpoldcr, aan bet Westgat, alwe- der eene ocverafsckuiving ontstaanzij heeft eene lengte van 280 ellen en eene breedte van 70 ellenterwijl de laagwaterrand tot op 35 ellen den dijksteen is genaderd. Hulst i 8 Junij. Dat onzo publieke bede- laars niet alien gebrek aan de noodwendigste levensbeboeften behoeven te lijden, kan uit het volgende blijken. Onze brigadier der koninklijke Marecbaussee albier, welke ons reeds van een paar der onbe- srhaamsten heeft weten te verlossen, heeft ruim 47 gulden aan bcschiramelde centen in een aarde {iot gevondenbedolven in de grond onder de egerstede van Maria van Immerzeel wed. P. van Gijssel, bijgenaamd vrouw van I'iel Konijn, geboren te Graauw, docb sedert jaren wouende in een achterhoek albier, welke niets anders deed dan bedelen en stelen, en herhaald met do gevangenis kennis heeft gemaakt en thans wegens bedelarij in het huis van arrest te Goes is ge detiueerd om na het einde harer straftjjd naar een bedelaara-gesticht te worden overgebragt. Behalve die som was er nog een goede lakensche mantel en meer kleedingstukken in voorraad welke men bij zulk een' bedelares, die weke- lijks buiten een der stadspoorten onze weekmarkt- bezoekers om een aalmocs naliep, niet zoude zoeken. Naar wij vernemen, zullen met 1 July a. s. de rijksteiegraaf-kantoren te Ilulst en te Wals- oorden worden geopend. Men verwacht ook nog in den loop van dit jaar de vestiging van kantoren te Axel en Sas van-Gent en te Oost- burg en Sluis terwijl in bet begin van het vol gende jaar te IJzendijke een kantoor zou wor den gevestigd. VEBSLAG van de op den 3, 4 en 5 dezer not Ka en in den ten jare 1866 Nieuw bedijklen onder de gemeenle Biervliet. 1. 2 14 55 B. verkocht f 3034. 2. 2 74 40 - 4550. 3. 313 60 - 5425. 4. 3 35 60 - 6300. 5. 3 57 00 - 6710. 6. 3 79 50 - 7260. 7. 4 01 55 - 8700. 8. 4 20 00 - 9050. 9. 4 28 05 - 8600. 10. 4 36 50 - 8560. 11. 4 46 00 - 7300. 12. 4 54 85 - 8800. 13. 4 64 85 - 9425. 14. 4 72 60 - 10550. 15. 4 81 75 - 11000. 16. 5 25 80 - 10010. 17. 18. 3 08 05 3 93 20 - 5075. 19. 41300 - 6100. 20. 41100 n - 720Q. Kavel. 21. 41055 B. verkocht voor f 22. 4 11 20 23. 4 03 05 24. 4 00 60 25. 3 99 20 - 26. 3 97 00 - 27. 3 95 00 28. 4 50 30 - 29. 4 17 40 •- 30. 46100 - 31. 5 16 40 32. 5 64 20 - 33. 5 04 90 - 34. 3 93 10 n - 35. 2 95 60 36. 1 97 50 bis. 2 16 20 - 37. 3 5510 38. 3 75 70 - 39. 4 6800 40. 4 36 00 - 41. 3 84 90 - 42. 3 80 10 - 43. 3 7100 - 44. 3 68 00 - 45. 3 65 00 - 46. 3 61 95 - 47. 3 58 85 - 48. 3 86 35 - 49. 4 43 20 - 62. 2 28 50 - 63. 2 30 90 - 64. 2 J6 60 - 5000. 4825. 5950 5425- 6150. 7225. 7625. 6010. 8025. 9325. 10400. 8200. 4400. 2600. 2725. 8800. 8875. 12175. 11200. 9400. 9105. 9280. 9225. 6650. 8500. 8100. 9450. 10426- 7105. 7400. 6925. Zamen 203 95 20 B. f 380,150. VEBSLAG van dc, op den 6 dezer to Neuaen gehouden rerhoopinq der Domeingronden van den in 1866 nieuw hedijklen polderop de Kleine Slelle, onder de gemeenle Hoek. Kavel. 1. 9 35 50 9 75 00 9 74 50 9 57 90 1010 90 9 33 20 9 54 70 9 81 80 B. verkocht voor f 16425. - 17750. - 23225. - 26040. - 22275. - 25500. - 25500. - 28055. Zamen 77 23 50 B. f 184,770. Te Oudenbosch (Noord-Braband) staan eenige eiken van 2.70 tot 3.40 Ned. el breedte, op de hoogte van de borst gerneten. De groot- ste heeft eene kroon van 20 el middellijn, waar- onder 400 menschen plaats kunnen vinden. Te Bergen-op-Zoom heeft bet nieuwe rc- glement op de benoeming van ouderlingen en diakenen bij de hervormde gemeente zoo weinig belangstelling gewekt dat slechts 4 of 5 leden ter stemming opgekomeu zijnmen zal dus aldaar op den ouden voet voortgaan. Men schrijft uit Benscbop onder dagtco- kening van 1 Junij bet volgende aan de Nieuwe Bolterdamsche courant„In den afgeloopen nacht wilde een landbouwer, tevens wethouder in deze gemeente, vee vervoeren over de lijn tot wering der runderpest. Hij werd door de alhier gestationneerde inilitairen, die met de bewaking der lijn zijn belast, aangeruaand van zijn voornemen af to zicn, doch kieraan geen gehoor gevende, losten zij op hem kunne ge- weren, met bet gevolg dat bij, door twee kogels getroffen, nederzeeg en thans aan zijne wouden is overlcden." Het branden van reengronden is thans ten gevolge van meer gunstig weder in Overijssel in vollen gang, men mag dus weldra bij Oosten of Noordoosten wind de verstikkende veendamp verwachten. Ilemelvaartsdag had te Hengelo aan den ouden molen de gewone jaarlijksche ontvangst der brooden plaats, welke als recognitie door de voormalige marktgenooten der Drensborg- Hattemer markt (in deze gemeente en die van Zelheni gelegen) moeten geleverd worden. Ieder marktgenoot moet een brood leveren van min- stens 22 halve Ned. ponden, ten behoeve der armen dezer gemeente en die van Zelhem. In bet geheel werden geleverd 2447 ponden. Het xwa&rste brood wegende 144 ponden, werd bo. zorgd door den beer G. J. Massink, te Zelhem. Met genoegen hebben wij vernomen, schrijft de N. Utrechtschc Courant, dat de minister be paald heeft, dat ook de vrouwen tot bet examen van leerling apotheker zullen kunnen worden toegelaten, terwijl aan baar dezelfde eischen zul len gedaan worden, als aan de mannelijke exa- minandi. Vele geneesheeren ten platte lande zullen kierdoor zeer gebaat wordendaar hun vrouwen of dockters thansna afgelegd klein examen, die diensten zullen kunnen doen die de wet aan leerling-apotbekers toestaat en die gerust ook aan vrouwen kunnen overgelaten worden, terwijl zij anders expresselijk een des- kundige voor die geringe diensten zouden heb ben moeten aannemen. Eveneens heeft de minister besloten, dat de leerling-apothekers volstaan kunnen met blijken te geven, dat hij of zij de in latijn geschreven of gedrukte recepten oordeelkundig kunnen Ie- zen en verstaan, waarltij ingetrokken wordt het sub. 2 bepaalde van de bescbikking, genomen 23 Junij 1866, no. 258. De Ned. Stoompost trecdt in eene verge- lijking van de prijzen, die voor bet personenver- voer langs de spoorwegen in Belgie en die in Nederland betaald worden. In Belgie was vroeger bet tarief 8, 6 en 4 cen times per kilometer voor de drie klassen respec- tievelijk met bijvoeging van 25 pCt. voor expres- treinen. Het nieuwe tarief is berekend naar lieues, ieder van 5000 Ned. ellen of circa een uur gaans. Van een tot tien lieues betaald men nu 30, 20 eu 15 centimen per lieue, voor de daarop volgende tien lieues, dus van elf tot twintig 15 10 en 77» per lieues en boven de twintig lieues 10, 7'/i en 5 per lieue. Derde klasse rjjtuigen zijn er bij alle treinen en de extra vraclit voor expres treinen is gcredueeerd tot 20 pet. Een reiziger, die 30 uren gaans allegt, be taald in Belgie lste kl. 2de kl. 3de kl. naar het Belg. tarief [2,61'/i f 1,78 /1;30, en in Nederland Nederlandseh tarief 7,50 f 5,25 3,75. Zijn er, zoo vraagt de Stoompost, nog com- mentarien noodig om te verklaren, van waar het konit, dat onze staats- en centraal spoorwe gen (8 a (9 per kilometer en per dag ontvan- gen Men neme toch eens een kijkje in de organisatie en de tarieven dor spoorwegen ouzer buren. Als eene bijzonderheid kan gemeld wor den, dat een geit, toebehoorende aan den werk- man A. van Sleenes, te Herwijnen, geworpen heeft 7 (zegge zeveu jongen)kraamvrouw en kinderen bezweken ecbtor alien. Te Groningen is de vloer eener kamer ingezakt juist toen zieh zaturdag avond daar een dertigtal Israelieten bevonden om bun avond- gel>ed te doen. De mcesten van ben vielen in de kelder onder de kamer, eenige werden ligt gewond. Naar wij vernemen, circuleert in onder- sclieidene provincien van ons land een adres aan Z. M. den koning cu aan de beide kamers der stafen-generaal, om de verscliillende gemeen- telwsturen op te wekken eu aan te sporen, bunne adhaesie te schenken aan een voorstel tot wij- ziging der wet op het armbestuur, voornamelijk wat bet restitutio stelsel aaagaat. Naar gemeld wordt zijn er sedert het op- treden van het tegenwoordige ministerie niet minder dan 8 burgemeesters in die betrekking niet berbenoemdonder deze waren er 3 anti- niinisteriiilen en 5 die overnl en in alles het tegenwoordige ministerie liuldigdendo laatste omstandigheid strckt wel ten bewjjze dat de tegenwoordige minister van binnenlandsche zaken ook weet te handelen ddtir waar bet noodig is, en minder let op flatteurs dan wel op personen van erkende bekwaambeid en voorbeeldig gedrag. In ons gebeele rijk zijn sedert het uit- breken der veeziektedie gelukkig meer eu meer afneemt en op vele plaatsen als geheel ge- wekeu kan worden beschouwd, aangetast 156,472 overleden 78,107, afgemaakt 30,091 beesten zoodat de veestapel daardoor verrainderd is met 108,198 stuks vee. Met het ramtorenscbip prins llendrik der Nederlanden, dat voor Nederl. rekening te Li verpool gebouwd is, heeft men aldaar den 4 dezer ecu proeftogt ondernomen. In de vijfde aflevering van het Woordeu- boek der Nederlandscke taal van dr. de Vriet en le Winkel leest men o. a. 't volgende „Bij de treurige vermaardheid, die in 't vorig* jaar de Pruissische naaldgeweeren verworven hebben, zal menigeen, als bij deze aflevering van het Ned. VVoordenboek ontvangt, terstond kolorn 683 opslaan, ont te zien „of AchterlauJ- geiveer er in staat." Men zal het niet vinden evenmin als Achterslapinrijluigdoor den Spec tator ironisch naar dezelfde analogie gesmeed. Waarom nietOmdat wij een woordenboek willen geven van „de Nederlandsche taal" niet van taalbedervende nieuwmodisebe wauspraak. Er was trouwens een afdoend beletsel, dat bet opnemeu van dit staaltje volstrekt onmogelijk muakte. Wij zijn gewoon, bij elk woord d# etymologische verklariug te geven. Maar wiu lost ons het raadsel op, hoc Achlerlaadgeweer gevormd is? Elk samengesteld woord bestaat uit lw«e leden, niet meer en niet minder. Welnur hoe dan af te deelen Uit AchlerluJen en Ge- weer? of uit Achler eu Laadgeweereu I Maar nocb achlerladen nocb laadgeweereu heeft oort bestaan geen van beide levert zelfs een ver- standigen zin. De eene verklaring is dus even ongerijrad als de andere, en eene derde is on- deukbaar. Hoe men 't keere, Achlerlaadgeweer is een klank zonder samenhang of eenbeiil, eeno aaneenlijming van drie leden, en derhalve taal kundig eene onmogelijkbeid, een ondiug. Hoe dan de nieuwe uitvinding te noemen? Het zal het best zijn nog een poosje te wachteu, tot- dat een goede voorraad van zulke geweeren go- reed en aan de manschappen roudgedeeld i3. „Dan zal bet niet laug duren, of zij krijgen een gepasten naam j want de „spraakmakeu le gemeeut" vormt beter woorden dan de geleor- den en dagbladscbrijvers, Misscbien zullen ouza soldaten bet nieuwe wapen eenvoudig een ach- terlader noemen. Dat het een geweer is behoeft wel niet uitgedruktdat ziet men van zelf. Men spreekt ook van een revolver, niet van een revolver-pislool. Achlerlader (van do gekoppelde uitdrukking achlerladen) zou zeker goed gevormd zijn, in overeenstenuning mot aflegger, een outl kleed dat men aflegt, door- rooker, een pijp die men doorrookt, uitdocner (in Zeelaml), doperwten die men uit de peul doet cnz. Zoo ook achlerlader, eeu geweer dat men van aebtereu laadt. Dergelijke verwisse- lingen van actief en passief zijn overal in do- volksspraak een uiterst gewoon verschijnsel, waarvan onze taal menigvuldige voorbeeldeu bezit. „Of onze soldaten en weerbaarbeidsinaunen achlerlader of een anderen uaain in gebruik zullen brengen, moet detijd leeren. Intusscben moehten wij het woord van eigen tnaaksel niet opneinenwant de woordenboek-schrijver, wij hebben het meermalen gezegd, „moet de taal niet maken maar vinden." Hij moet opteeke- nen wat werkelijk in gebruik is, maar boo groot ook soms de verleiding zij op de ont- wikkeling der taal mag hij niet vooruitloopen,"" Zondag 2 Junij zijn te Antwerpen- 3 mili- tairen met het baden verdronken. Te Antwerpen is in 6Pjarigen oud'erdom overleden de beer Joseph Loos, oud burgemees ter dier stad. Aan Napoleon worden algemeen vredelie- vemle ideen toegescbreven. Als dit later be waarheid wordt, zal het jammer zijn dat voor hem niet den hoogsten eereprijs der teutooa- stelling is gereserveerd. Er wordt verondersteld dat de souverei- nen te Parijs de traktaten van 1815 zullen her- r.ien en er een uieuw. Enropeesch regt zal wear- den ontworpem ALGEMEEN NIELWS-ra ADVERTENTIEBLAD Zeeuwscli-Vlaanderen. Dit WfekbUd vrordt elkcn Woensdag morgen uitgegerea Wij BEILANUS BHUNT, te JVeuzen. Prija per 3 maandcnttO Cents, f ra n c o per post 9."> Gents. Men abonneert zich bij alle Boekhandelai en, Postdirccleurcn en Brievenbuahoudera. m Sectie Tan GEiNT naar SELZAETE. Tan Seliaete 5,20. 9,15.1.00.8,15. Van Gent 6,30.10,00.1,35 0 03. Adrertentien geliere men aan de (jit««Tera in te aeiidea. iterlijk l)in«»dag arund ten 6 ure; de prija ran t lot 4 regela ia 40 Cents, »oor elken rejjel meer tOCenla, fadmlte 35 Cents aegelregt roor «lke plaatsing. a <4 O 0 1 If 0 to 1) 1? to J? h 0 If to n 0 n n f> it 71 to n 17 n P to r> ft to to rt n n yy to to n to to 71 to to 71 to n 9 to to 9 n to n to t: to n) to to to to to to n n n to to to to to I? to to to n to to to to to to to jy to to to to to rt to to to to 0 9 n to to n to to to to yy m to n to to to to to to to to to to to to rt to to to to to to to rt to to to to rt to to ft to to to to 0 to n to ft to to to yy to to to n to to to to to n to to to to rt to to rt to ft 2. a 3. a 4. n 5- 6. 7- 8.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1867 | | pagina 1