No. 320, Woensdag Jurnj VOOR IJzeren weg van Gent naar Neuzen. BURGEMEESTER en WETHOU- DERS der Gemeente Granuwbren- gen ter kennis van het geeerde publiek dat de gevvone KERMIS welke invalt op den hveeden Pinlcslerdag, als naar gewoonte zal plaats hebben. Dt Burgemeester en Welhouders voornocmd, A. BOGAERT, Burgemeester. V. J. n' IIAENS Secrelaris. Z. M. heeft de beer L. van Dixhoorn als burgemeester van Zaamslag herbenoentd. De minister van finaucien heeft gemeend de aandacht der belanghebbenden bij vernieu- wing te moeten vestigen op de bestaande gele- genheid tot het overmaken van gelden naar Belgie door middel van postwisselsdie een be- drag van f 100 niet te boven gaande, op de meeste postkantoren bier te lande verkrijgbaar zijn tegen betaling van een regt van 10 cents voor elke vijf gulden of voor elk gedeelte van vijf gul den. IVeuzen, 3 Junij. Heden naclit ontlastte rich boven deze 'gemeente een onweder zoo hevig als den oudste van dagen zicb gecn tweede heugt, het hield den ganschen naeht aan en was vergezeld van stortregen. Geluk- kig zijn wij in deze gemeente van onlteilen ge- gpaard gebleven. Men verneemt dat onder de gemeente Hoekbij den landbouwer J. Laport den blik sem in een boom is geslagen bij het onweder gedurende beden naeht. Axel28 Mei. Mogt onze gemeente op den 17 Maart 11. zicb verhengen dat linn ge- achte leeraar de wel-eerw. heer J. G. Blaauw bun bekend maakte, voor het beroep na de gemeente Veenendaal te hebben bedankthe.len mogten wij ons verblijden als blijk van er- kentelijkheid aan zijn wel-eerw. te ovethan- digeneen folio bijbel (prachtuitgaaf van G. B. van Goovmet toepasselijk opsclirift zilveren sloten en baakenop een daarvoor ▼ervaardigd machoniehouten tafeltjewelk een en ander door nette en deftige uitvoering in ruime mate de goedkeuring der gemeente heeft mogen ondervinden. Hontenisse2 Jnnij. Gisteren na- middagomstreeks vier nreontstond er door eene onbekende en niet te gissen oorzaak brand op het strooijen dak der schunr van F. J. Baarl, op bet aaneengebouwde gedeelte van het dorp Groenendijk. Door onmiddelijke en krachtda- dige bulp der buren werd de brand reeds in deszelfs begin gestuitvoor nog eene der beide aangebragte spuiten in werking konden vvorden gebragt. De schadeontstaan aan dit gebouw, hetwelk bij de Utrecbtsche maatschappij tegen brandscliade verzekerd was, is weinig bedui- dend. Hontenisse3 Junij. Heden ochtend circa half vier ure, is de bliksem gevallen op de beide boven staande wieken van den steenen windkorenmolen van G. Maas te Lamzwaarde, welke daardoor genoegzaam geheel verpletterd zijn gewordenzonder brand of andere schade te veroorzaken. Het pand is bij de Brusselsclie maatschappij tegen brandschade verzekerd voor eene som van f 3500de schade wordt be- groot op 250 a 300 gulden. Buiten en bebalve drie levenloos aange- gevene geboorten telt de gemeente Hontenisse het bnitengewoon groot getal van dertig stcrf- gevallen in de vorige maand, waaronder echter slecbts zeven volwassenen. Ofschoon mazelen en kinkboest biersedert eenigc wekeu epid6miscb zijnis den aard van beiden zoo goedaardig dat daaraan deze buitengewone sterfte niet kan worden toegeschreve.n Rnpenburg 3 Junij. Heden morgen ten drie ure brak er boven onze gemeente een Jievig onweder los, zoodat dien tengevolge aan den raoleu van B. de Bruin eene wiek is afgeslagen en verbrijzeld, ook was er biunen in den molen brand ontstaandie door spoedige bulp ge lukt is te blusscbende schade aan den molen is berekent op f 1000. Dit is in den tijd van twee jaren de tweede maal dat deze molen door bet onweder is ge- troffen. Oosttmrjg3 Junij. Heden naclit om streeks 1 en een half unr ontlaste een zwaar onweersbui vergezeld van hngel en wind zieli boven deze plaats. De toren van de hervormde kerk werd door den bliksem getroffendoch gelukkig zonder brand te veroorzaken. llet was eerst in den morgen 6 ure dat men bet ontdekte dat een der stijlen van de bovenste galerij, en eene menigtc leijen van den toren zwaar waren beschadigd. De epidemie van zoogenaamde rooden bond, die sedert geruimen tijd in de omliggende gemeenten meer of minder onder de kinderen beerscht, is nu ook in deze gemeente nitgebro- ken. Gelukkig schijnt deze ziekte alleen nog van een goedaardig karakter te zijn, zoodat (Jo lijders vrij spoedig berstellenen nog gecne daaraan overieden zijn. Niettegenstaande bet tractament voor een albicr te beroepen bervormd predikant eene aan- zienlijke verbooging heeft ondergaanscbijnt de kerkeraad veel moeite te bebben om een gesebikt leeraar voor deze gemeente te vinden. Menigmaal zoekt men betgeen men verlangt in ver vervvijderd oordterwijl het meestal zeer nabij te vinden is. Zou dit ook bier bet geval zijn De gemeentenaren gelooveu ja doch de kerkeraad scbijnt een ander gevoclen te zijn toegedaan. Op den 30 Mei jl. is te Vlissingcn buiten de Rammekenspoort een aanvang gemaakt met de voorloopigc werkzaamheden tot het graven van bet kanaal door Walcheren: 200 polder- wcrkers waren reeds aangekoincn en bezig keetcn te bouwen orn den daarop volgcnden dag dat grootsche werk te beginnen. AYerd de kermis in verscbillende gemeen ten van ons gewest ten vorige jare gescborst, wij kunnen thans tot ons geuoegen melden dat reeds verscbillende gemeenteraden bebben be- sloten'dat dit jaar volgens gewoonte weder ker mis zal geliouden worden. Wij verwijzen hicr op de gemeenten Hulst, Axel, Graauw, Rapen- burg, Middclburg en Vlissingen en op al de ge meenten in het voormalig 4c district. Uit bet door de Annales I'arlemenlaires me- degedeeld antwoord van den minister Bogier op de in de cerste kamer van vertegenwoordigers door den heer Jacobs tot hem gerigto interpellatie wegens de afdammingder Ooster-Schelde, blijkt dat de minister zicli bepaald beeft tot bet me- dedeelen der conclusion van de rapporten der buitenlandsche ingenieurs. De door ben beban- delde punteu betreifen1." de waarde van bet kanaal door* Zuid Beveland 2.' de uitwerking der afdamming van bet Sloe met op/.igt tot de reede van Rammekens3.» den invloed der af damming van de Ooster-Schelde op de bevaar- baarheid der Wester-Schelde. Omtrent bet cerste punt zijn de Engelsche en Pruissische ingenieurs het volkomen eens, dat bet nieuwe kanaal den tegenwoordigen water- weg op de meest voldoende wijze vervangen zal terwijl de Franscke ingenieur dat punt zoo min als bet tweedetot een opzettelijk voor- werp van onderzoek beeft gemaakt. Wat het tweede punt betreftmeent de En gelsche ingenieurdat de afdamming van bet Sloe ongetwijleld den ondergang der reede van Rammekens verbaasten zaltnaar bij ziet daarin geene reden om in de plants eener algebeele afsluiting van het Sloe, bet bouwen eener brug te verlangenDe Pruissische ingenieur is ins- gelijks vanoordeel, dat de afdamming van laatst- genoemd vaarwater de verzanding der haven van Rammekens aanmerkelijk moet bespoedigen. „Met betrekking tot bet clerde punt (vervolg- de de minister), 't welk wij steeds als het be- langrijkste bescbouwd bebben, beeft het onder zoek der ingenieurs den volgenden uitslag op geleverd. „De Erauscbc ingenieur, die in last had, zieh uitsluitend op het standpunt der Fransche be- langen te plaatsen, beeft verklaard, dat de Fran sche scheepvaart op de Wester Schelde door de algebeele afsluiting van den oostelijken arm dier rivier niet zou lijden. „De Pruissische .ingenieur meent, dat de be doelde afdamming, na bet graven eener nieuwe en diepe kil ter boogte van Bath, geen ongun - stigeu invloed op de bevaarbaarheid van den westelijken tak der Schelde zal uitoefenen. „Uet komt er echter op aan (zegt die ingenieur), te weteu, of de aanleg der nieuwe kil zal kunnen plaats bebben zonder groote belemmering aan de scheepvaart te veroorzaken, en of, gedurende dien aanleg, de vaterstand der tegenwoordige kil niet zoodanig zal afnemen, dat zij voor groote vaartuigen alleen gedurende bet korte tijdsver- loop van den vloed bevaarbaar zal wezen. Er bestaat derhalve grond om voor eene aanmer- kelijke stremming der groote rivier beducbt te zijn. De middelen om dit tc voorkomen zullen door de Hollandsche ingenieursdie met de plaatselijke gesteldheid volledig bekend en spe- ciale deskundigen zijn in alles wat op water- werken betrekking heeft, beter kunnen worden aangewezen, dan door mij, die de rivier slecbts vlugtig in oogenschouw heb genomen." „De conclusion van den Engelschen ingenieur (vervolgde de minister Bogier) luiden als volgt „1." De afsluiting van den oostelijken arm der Schelde door middel van een vasten dam zal eene ongunstige werking op de Wester-Schelde, van Antwerpeu tot in zee, uitoefenen 2.het vervangen van de afsluiting door eene brug is allezins uitvoerbaar en kan geenerlei bezwaar opleveren." Aan bet hoofd der hoogst aangeslagenen in Nederland, voorkomende op de lijsten bedoeld bij de artt. 72 en 84 der wet van 4 Julij 1850 (67/;/. no. 37), regelende het kiesrecht en de benoeming van afgevaardigden ter eerste kamer der staten-generaal is geplaalst Z. K. H. prins Frederik der Nederlaudenwiens aanslag be- draagt f 18,142,307j. Zoo gezegd wordt zijn er weder vele val- sche muntbilletten in omloop ieder wacbte zicb voor schade. Luidens de officieele opgaven betreffende de veeziekte bier te lande, zijn gedurende de week eindigende den 17 Mei gestorven of afge- maaktin de proviucie Zuid-llolland 75 in de prov. Utrecht 1 in de prov. Noord Holland 6; in de prov. Gelderland 13en in de provincie Noord Brabant 0 stuks vee tegen 71, 1, 13, 22 en 0 stuks, die respectievelijk in bovenge- noemde provineien, gedurende de week eindi gende den 11 Mei waren gestorven of afge- mankt. Uit den daarbij gevoegden recapitulatie staat blijkt bet volgendeAangetast van 28 April tot 4 Mei: in Zuid-Holland 148, Utrecht 18, Noord Holland 11, Gelderland 6, Noord-Bra- banrl 2, totaal 185; van 5 tot 11 Mei: in Zuid- Holland 71, Utrecht 1, Noord-llolland 13, Gelderland 2, Noord-Braband 0, totaal 87; van 12 tot 17 April: in Zuid-Holland 75, Utrecht 1, Noord-Holland 6, Gelderland 2, Noord Braband 0, totaal 84. In het gebeele rijk zijn sedert bet uitbreken der ziekte aangetast 156,472, overieden 78,107, afgemaakt 30,091 beesten. Zoodat de veestapel daardoor verminderd is met 108,195 stuks vee. Naar aanleiding van de vaak beliandelde vraag wie de jiersonen in Klaasjc Zevens!er zijnheeft de heer van Lennep in de navor- scher verklaard dat bij geenerlei bepaalde per- soon op bet oog beeft gehad. De onderstelling dat, Klaasje Zevenster is neg niet dood!" geschre- ven zou zijn door een der pleiaden, vervalt daar door van zelf. Teveus verklaart de heer van Lennep dat bij ook in zijn Elisabeth Musch met Espenhlad geen kistorisch persoon op het oog beeft gebad. Hij beeft typen gescbetstwaar- van bet karakter en de daden aan verscbillende personeu zijn ontleendvan daar juist, daft zoo veleu er bekenden in hebben meenen to zien. Aan de vereenigde pogingen van onder- scheidcne mensehenvrienden is het mogen geluk- ken, om de het ouderlijke buis ontvlugtte 14jarig« Leidsche knaap (zie ons vorig nummcr) nog even tijdig genoeg te beletten van Liverpool naar New-York onder zeil te gaau. De aange- houden jonge gelukzoeker is tot groote blijdschap zijner ouders weder uaar zijne geboorteplaaU teruggevoerd. Voor de te Zwolle vaeerende betrekking van substituut-griffier bij de arrondissements- regtbank (salaris /'800) hebben zich tot bedeu niet minder, dan 74 sollicitauten opgedaaa waaronder een kantonregter. Bij den winkelier B. 5'. te Amsterdam kon men in bet begin der vorige week voor zijn gla- zen lezeu „Een jongen gevraagd." Des avond» werd aan zijn verzoek voldaan door de be-tel- ling van een langwerpig mandje, waarin een kleine frissche jongen zeer zorgvuldig was in gepakt. Een briefje met een roodwit ea blauw lintje aan een handje gebonden bevatto het volgende sebrijven Gelieve dit jongentjo met veel zorg en liefde op te voeden om bet daarna in uwe zakeu op te leiden ik zal u daarvoor altjjd hoogst daukbaar zijn. Moeder van I'ieter. Onlangs heeft zicb te Hoorn een soldaat van bet garnizoen zekere v. d. M. doodgescbo- ten, deze man bad een vrieuddie zoo aan hem gehecht was, dat hij zicb voornaiu ook een eiude aan zijn leven te makenom naar zijne meeryngspoedig bij hem te zijn. Zoo liet hij zicb dan toen de kist in het graf zonk, luid snikkend uit: „Uanne.sik kom spoedig bij u." Reeds heeft bij inderdaad pogingen tot zelfmoord willen aanwenden zoodat men om dit te verlmeden, in de kazerne genoodzaakt ia, om hem 's naekts te bevvaken. Waarlijk een voorbeeld van gebecbtbeiddat zeldzaatn is. Een milieien uit de Beemster die een laag nummer trok en zieh den duim van da regterhand beeft afgekapt beeft voor de arron- dissements regtliank te Iloorn te regt gestaan. De eisch was zes maanden gevangenisstraf. Men scbrijft uit Harlingen vail den 20 Mei. ileden morgen oin 7 ure is begraveu eena wednwe die grootendeels uit gebrek aan voed- sel was g storven. Zij was gealimenteerde van Makkum en had vier kinderen tot haar last. Tot zoo verre zal de aandacbtige lezer deze vrouw voor een zeer beklagingswaardig snjet bouden, en vooral wanneer hij daarbij weetdat zij bare kinderen meermalen zonder eten naar bet werk zond. Maar nu is bij haar gevonden eene nalaten- scbap van rijksdaalders en halve guldens ten bedrage van flil en 1100 stuks stuivertjes, benevens een voorraad vodden getaxeerd op eena waarde van fb. In eene nnvnd aan den zol der waren opgehangen eetwarcn die haar bij openlijke bedeelingen of als particuliere giften waren gescbonken zooals meelerwten spek enz., alles bedorven. In eene bus werd ge vonden een voorraad koffij en theeinsgelijks als gaven ingekomen. Uit vrees dat bet vor bolgeu volk de storfelijke overblijfselen van dit in gierigbeid doorleerd scbepsel niet ongodeerd zou latenbeeft men haar des ochteus ten 7 ure begraven. Volgens een brief van den Ned. reiziger I). C. van Damwordt bet eiland Bourbon op zeer verwoestende wijze door hevige koortsen geteisterd. Er stierven op dat kleine eiland dagelijks 250 personen en de kina was zoo schnarsdat men 300 frs. voor eene dosis be- taalde. Alle gemeenschap met andere streken wordt door eene strenge quarantaine afgebroken. ill De groote luchtballon van A'a lardie tot nog toe weinig meer dan voldoeniug voor do nieuwsgierigheid heeft opgeleverdzal nu tot wetenscbappelijke en inzonderheid meteorologi- sclie proefneiningen dicnen onder de leiding eener eommissie, waarin hc-t Franscho institua ALGE1H MEIiWS- Zeeuwsch-Vlaanderen Dit Wenkblad wordt el ken Woensdaj morgea ni t;;e;;cren btj BKII.AN11S DIIOiNT, te A'euzcn. Prijs per 3 maandenSO Cent t, franco per post 95 Cents. Men abonneert lich bij alle lioekhandelaren, Postdirectenren en Brierenbnshoiiders. Sectie van CENT naar SELZAETE. T«»SeU«ele5,20. 9,15. 1.00.3,15. Van Cent 0,30. 10,00. 4,35 3.05. Ad*ertentien £elie*e men mo He ftjlgerers in te n-Mdi-n, iterlijk Dingtdag arond ten 0 tiredt prijs >an 1 tnt 4 regels is 10 Cents, roor elken repel meer lOOeula, kekalrn 35 Cents zepelregt roor elke plantain;. 1

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1867 | | pagina 1