No. 319. Woensdag 29 Mei 1867. 7de Jaa J VOOR IJzseren weg van Gent naar IVeuzen. Neuzen, 27 Mei. Allen die zich eenigermate met de politiek bezighoudenvcrkeeren nog op dit oogenblik onder den aangenamen indruk van de gevolgen welk» de conferentie te Londen zoo spoedig en op zulke verrassende wijze keeft aangebrngt. Het zoude dan ook wel zeer onbillijk zijn, indien de algemeene denkwijze zich niet dankbaar toonde voor de zwaarwigtige bemoeijingen, waar- door de vergaderde diplomaten zoo gelukkig ge- olaagd zijn in hunne laatste ovcreenkomst, om bet dreigend spook eener vredebreuk tnsscben Frankrijk en Pruissen, /en minsle voorloopig aan banden te leggen. Ware die zelfde conferentie nn maar bij magte geweest om de geheele vrees voor eenc latere bloedige ontknooping tevens wcg te ruimen. Maar dit is bun niet gelukt, zelfs was hiertoe geen kans, om de eenvondige reden, dat zij alleen geroepen waren bemiddelend tusscheu beide te treden in een geschil, dat op dat oogenblik zoo vreesselijk de algemeene rust van Europa bedreigdeomdat zij gestreng ge- houden waren zich enkel met de Luxemburgsche kwestie bezig te houden. Tot zoo verre is de conferentie dan ook geslaagd en keeft zij met gunstig gevolg de wonde ecnigzins geheeld welkc zich de Fransche en Pruissische haat onderling kadden toegebragt. Het vreesselijke Luxem burgsche geschil is dan ook gelukkig tot alge- ineen genoegen van het beangstigde Europa be- slecht. Het is vervvonderlijk hoe spoedig die conferentie het kommervolle vraagstuk heeft kun- nen oplossen, daar anders de diplomatic zoo zeer gewoon is met langzame schreden en aarselende katidelingen de rneest gewigtige geschilpunten af te doen men heeft dezen enkelen keer met eene vaardigheid en geestdrift gewerkt, welke cene dicr verrassende wendingen heeft geschon- ken, waaraan Europa sinds jaren niet meer ge woon was. Men kan dan ook niet anders dan dankbaar zijn voor die welgeslaagde pogingen, die eene zoo spoedige ommekeer indenhagchc- lijken stand van zaken hebben te weeg gebragt. Wij verheugen ons dan ook ten zeerste met alle vrienden der menschheid over die zoo onver- wachte als gelukkige wending in den toestand, die nu toch voor eenigen tijd de vrees heeft vreggenomen, die door en om die nietige Luxem burgsche zaak zoo dreigend de maatschappij tegengrimde. Indien wij echter onbevooroordceld den stand van zaken nagaan en ons niet al te zeer doen medeslepen door den aangenamen indruk welke ons uit het vriendschappelijk sluiten der conferentie heeft toegelachtdan zien wij ja het opkomend onweer wel voor een oogenblik afgedrevenmaar dan merken wij tevens do drukkende electriciteit op maarmede het staat- kundige zwerk zoo zeer bezwaard blijft; dan begrijpt men dat wel een uitstel maar geen af- stel, dat eene zoogenaamde parlie remise tus schen Frankrijk en Pruissen is gespeeld. Wij hebben het reeds meermalen herhaald, dat eene geheel andere oorzaak, dan het nietige Luxem burgsche geschil, den haat en de afgekeerdheid tusschen Franschen en Duitschers heeft doen voortbestaan en wij blijven er bij dat de botsing wel is uitgesteld maar niet is kwijtgescholden. Wij zijn het dan ook met zeer vele, meer door- zigtige eu klaarziende denkers dan wij zijn, eens, dat wij geen blindelings vertrouwen kunnen stellen in die vreedzame oplossing der Londensche conferentie en dat wjj, schoon juichende bij het aftrekken van het gevaar, dat onmiddelijk en op het oogenblik den vrede dreigde, eer kunnen geloven, dat de rust misschien dit jaar, misschien dit saisoen der Parijzer-tentoonstelling, kan blij ven voortduren, maar dat in verre na de oor- zaken niet zijn weggenomen welke den alge- meenen vrede nog op het spel zetten. De voor- gaande feiten van Pruissen en de gevolgen welke zij hebben opgelcverd schijnen en glinsteren nog te zeer de teleurgestelde Fransehsn in de oogen het driftige Fransche bloed is nog te gistende en wagt slechts op eene nieuwe misgreep, eene nieuwe brutaliteit van eenen von Bismarck, om met vernieuwde woede en overgeprikkelde eer- zucht een gedeelte van den geroofden koek te eisschen welke de revolutie zoo partijdig en ongelykmatig door hare begunstigers heeft doen magtig worden. Voegt men hier bij de erkende vijandschap en afgekeerdheid, welke het Luxem burgsche geschil wederzijds heeft opgewekt, dan zal een ieder bij de minste ovenveging met ons erkennendat de geringste redende kleinste oorzaak, die bestaande vijandschap in eene bloe dige botsing kan doen overgaan. Frankrijk, dit blijkt duidelijk, is over het algemeen door het onvenvagte Londensche traktaat te leur gesteld. Nu mogen al do aangenomeue besluiten der jongste conferentie, de vreedzame oplossing van het geschil, de daaruit gevolgde opheffing der sterke vesting, zelfs cene gedeclteiijke ontwa- pening of schorsing der oorlogstoebereidselen aan eenen eenigzius duurzameren vrede doen geloven, de onderliuge toestand der beide twis- tende partijen blijft hetzelfde, hoezeer ook hunne openbare betrekkingen vriendschappelijk schijnen. De bijeenkomst zelve van de verschillende vorsten en regeerdersonder de rustigo schaduvv der vrede ademende tentoonstelling op het Parijzer- veld van Mars, de vriendschapsbetuigingen en de berekenende sympathie, welke men zich onder het oog van het bespiedende Europa zal bevvijzen, zullen niet in staat zijn de vete weg te cijferen, welke tusschen Duitschland en Frank rijk is ontstaan. De klove is te diep om dien vreesselijken afgrond te dempen, welke de re volutie en hare dienaars hebben uitgegraven om de maatschappij en de godsdienst in dezelve neder te storten. Revolutie, godsdiensthaat, roof- en eerzucht gaan hand aan hand, om de lont gereed te houden, welke inogelijk binnen kort en al naar raaie eene nieuwe oorzaak zal gevonden zijn tot eene botsing, aan den gapenden vuur- mond zal gebragt worden, die dood en verderf op nieuw den beangstigde volkeren zal aanbren- gen. Het vuur smeult, het onweder broeit, de storm is in aantogt. Het minste verschil zal den scholc op nieuw doen ontstaangelegcn- heden hiertoe zijn er in overvloed. De Hemel behoede de arme en ongelukkige maatschappij Het heeft Z. M. dezer dagsn behaagd aan een vijf- en twintigtal gevangenen in het huis van correctie te Hoorndie zich verdienstelijk gemaakt hebbengratie te verleenenonder deze zijn vier geheel ontslagen negen verkre- gen zes maanden eu twaalf drio maanden ver- mindering van hun straftijd. Eerstdaags zullen de miliciens der ligting 1866, welke onlangs onder de wapenen zijn opgeroepenmet onbepaald verlof naar hunne haardsteden worden gezonden. .A-xel21 Mei. In den afgeloopen nacht zijn bij A. IJsehaert, landbouwer, op de hof- stede Reigersbosch van drie paarden de staarten afgesneden en ontvreemd. De daders zijn nog onbekend. Betreffende de afdamming der Ooster- Schelde deelt men de volgende bijzonderheden medeDe afstand tusschen de dijken aan den Noord-Brabandschen en Zeeuvvschen wal, waar- tusschen de dam wordt aangelegd, bedraagt on- geveer 3600 elbij laag water viel het terrein doorgaans droog, behalve twee geulen of kreken, eene aan de Noord-Brabandsche en eene aan de Zeeuwsche zijde. Het verschil tusschen hoog en laag water is ongeveer 4 Nederlandschc ellen. De ontworpen dam heeft eene kruinbreedte van 10 el met een talud van 4 op 66n aan de noord-, en van 3 op een aan de zuidzijdede taluds worden van eene stroobekleeding voorzien de bovenkruin ligt 5 el boven gewoon hoogwater. Op de hoogte van l'/2 el boven gewoon hoog water heeft de dam bermen, van 20 op 6 in, die aan de noordzijde 10 el en aan de zuidzijde van den dam 5 el breed zijn. De gloojjingendie op deze bermen volgen, zijn onder hellingen van 3 op &in en met steen bezet. In de jaren 1865 en 1866 is, van den Noord-Brabandschen wal uitgaandeeene lengte dam gemaaktvan on geveer 1000 el. Dit was geheel voltooid, toen men voor ongeveer twee maanden met de work- zaamheden begon de grond is grootendeels per locomotief aangevoerd. Men is bezig op dit gedeelte de sporen te leggen, welke aansluiten aan den spoorweg die van Bergen-op Zoom tot den dam reeds geheel voltooid is. Aausluitende aan het voltooide gedeelte, wordt over eene lengte van 800 el de dam verder doorgetrokken. Den noodigen grond graaft men bij laag water aan weerszijden van den dam uit tie slikken, de dam is reeds boven het hoogste water opgetrokken. Alsdan komt men aan eene kreek of geul, 400 el breed die door rjjsstukken tot boven laag water is opgezonken en die men voortgaat met rijshoutsteen en klei verder op te werken. Aan de westzijde der geul ligt eene plaat van ongeveer 1000 el breedte. Bij laag water wordt ter weerszijden van de plaatswaar de dam moet komen, de grond uitgestoken en met krui- wagens op den dam gevoerd. Ook over de geheele lengte van deze plaat is de dam reeds boven het hoogste water verheven. Het weste- lijk einde der plaat wordt begrensd door de geul of kreek aan den Zeeuwschen oever, breed 200 el, die men eveneens behandelt als de an dere kreek en mede reeds boven laag water is opgezonken. Tusschen deze laatste kreek en den dijk aan den Zeeuwschen leant ligt nog een klein gedeelte plaat van 200 el, waar men bezig is den dam op te voeren. Met een tal van vlet- schuiten wordt klei aangevoerd van nabij Bath, om den dam te bekleeden ten einde deze schui- ten aan de noordzijde de klei te kunnen doen aanvoeren, haast men zich niet te veel met het afsluiten der geulen. Alleen bjj hoog water kunnen de vletschuiten door de geulen, anders is de schecpvaart, zelfs voor de kleinste vaar- tuigen onmogelijk. Behalve de vletters zijn on geveer 2000 mail aan het werk der afdamming bezig. Binnen weinige weken zal de dam van Noord-Braband tot Zeeland liggen, als een toon- beeld te meer van Nederlandschc volhardingen als een nieuw monument van onzen nationalen roemals een reuzenwerk dat den luister van het Nederlandsche corps ingenieuis van den waterstaat zoozeer verhoogt. In de eerstc week van Julij aanstaande zal het zilveren feest van het Nederlandseh on derwijzers genootschap, met luister te Amsterdam gevierd worden. Naar wij vernemen hebben eenige vrijmet- selaars logos in Nederland het planom het 150jarig jubi!6 der vrijmetselarij feestelijk te gedenkenwaartoe alle leden toegang zullen hebben. Den 24 Junij 1717 werd te Londen de orde tot een verbond der menschheid ge maakt en vereonigden zich de vier nog overge- bleven loges tot eene groot-loge van Engeland, van welke groot loge ook de Hollandsche vrij metselarij hare constitutio ontving. Als plaats tot feestviering bijzonder geschikt, is Utrecht aanbevolendaar evenwel den 24 Junij de aca- demie feesten beginnen, heeft men den 22 Junij vastgesteld. Van Hellevoetsluis zijn met het Engelsche stoomschip Kinghorn, via Leith, naar Amerika vertrokken 89 landverhuizcrswaaronder een predikant en familie, meest alien uit de provin- cie Groningen. Mede zijn dien dag vertrokken naar Amerika per het Engelsche stoomschip Sea gull via Hull, 25 en met het Engelsche stoom schip Bradford via Grimsby, 20 landverhuizers, alien Nederlanders. In der tijd gewaagden wij van drie val- sche munters, die in verscheidene plaatsen na- gemaakte muntbiljetten hadden uitgegeven en in wier bezit nog een aantal dergelijko gevon den werden. Dingsdag jl. zijn deze perronen door het provinciaal gerechtshof van Noord- Braband veroordeeld ieder tot tuchthuisstraf voor den tijd van 15 jaren. Aan behendigc zakkcnrollers heeft het op de thans geeindigde Ilaagsche kermis weder niet outbroken. Om van niet veel te gewagen, wordt alleen medegedeelddat aan een beer (even als aan een melkhoer uit Rijswijkeen gouden horologie met gonden kett'ing ontroofd werdaan een boer uit Pijnakker werd handig een zakje van vijftig gulden aan geld ontfutscld; een meisje raakte op dezelfde wijze een zilve ren knipje met drie gulden aan geld kwijt terwijl aan een beschonken man die zijn rocs achter de kramen lag uit te slapen oen zil veren cylinderhorologie ontrold werd. Gedreven door de zucht naar onbeperkte vrijheidverliet dezer dagen te Leiden een 14 jarige knaapde zoon van een predikant, de ouderlijke woning, en telegrafeerde kort daarna aan zijne radelooze oudersdat hlj in goeden welstand te Liverpool was aangekomen. Het schijnt, dat hij voornemens is zich naar New York te begeven tot welke reis hij zich zonder van zijn voornemen iets te hebben doen blijkende noodige gelden heeft vveten te ver- sciiatfen. Het was op 24 dezer 65 jaardat de meesterknecht ter boekdrukkerij van den beer E. J. Brill, te Leiden, J. II. Midderhof onafgebroken op de drukkerij is werkzaam ga- weest. Door het prov. geregtshof in Gelderland is eene 17jarige leerling modiste veroordeeld tot 5 jaren tuchthuisstraf. Zij had getracht door middel van luciferskoppeudie zij door een overschot van middageten geroerd had hare beide meesteressen te vergeven ten einda alzoo in de gelegenheid te zijn weder naar huis te kunnen gaan. Vroeger had zij zich reeds schuldig gemaakt aan diefstal van een paar kleinigheden uit den modewinkclin de hoop dat men haarna de ontdekkingzoude weg- zenden. Volgens hare verklaring eu die van getuigen is geblekendat het ongelukkige meisje weinig en slecht te eten kreeg, dat zj zelfs midden in den winter op eene karuer, geheel alleen zonder vuur hard moest wer ken en dat hare moeder, omdat deze vooruit het leergeld betaald hadhaar niet gaarna wilde terugnemen. De diep bekiagenswaardigd jeugdige veroordeelde was bij het aanhoorcn van haar vonnis zeer aangedaan", en voor de moeder vreesde men reeds in de vorige week, dat zij krankzinnig worden zou. Wij lezen in de Arnhcmsche Couranl het volgende „De Belgische regering zal, naar men ver- zekertgeeuszins berusten in de Schelde kwestie. Van verscheidene zijden gaan stemmen opdi» eene regtstreeksche schikking tusschen Belgie en Nederland aanraden. „Wij zien niet juist in welke schikking in dit telegram uit Brussel aan de Koln. Zeil. be- doeld wordt. Nederland heeft van den aan- vang af beweerd dat het Belgie niet benadeelde. De heer Bogicr heeft een beroep op hetbuiten- land gedaau. Schoorvoctend is daaraan beant- woord en het beweren van Nederland is door de FranscheEngelsche en Pruissische ingeni- eurs bevestigd. Wat zal men dus thans nog schikken? Zelfs in de onderstelling dat Ne derland wel in zijn regt wasmaar Belgie be nadeelde dan zou de handelwijze van den heer Bogier hem alle aanspraak doen verbeuren op toegevendheid van onze zijde. „Hij heeft zich laten bezigen om eene kwestie" te maken van hetgeen geene kwestie wasals politieke manoeuvre het Schelde-vraagstuk doen ontstaan thans eene schikking" te verlangeu zou eene ongerymdheid wezen". De Geld, gemeente Ilerwijnen, welke ruim 1900 inwoners telt, telt 900 openbare armen, die hun onderhoud uit de armen-kas inoeten hebben. Bij de te Nijmegen in garnizocn liggendo infanterie zijn ook heden achterlaad geweren ontvangen. Te Zwolle is door een kip een ei gelegd dat geel gekleurd en schoon gemarmerd is. Men plaatste het onder een vergrootglasen ontdekte toen op de schaal een soort van hosch- achtig landschap, ietwat gelijkende op de da- gelijksche omgeving van de kip. Dit eenig exemplaar zal aan het natunrkundig museum te Deventer ten geschenke worden toegezonden. De vrouw van Jan van Itlersumto Wilsum is den 25 Mei voor de derde maal v*n twee meisjes bevallon. 4LVEMEENN Zeeuwsch-Vlaandereu Dit NVeekblaH wordt elken Woensdaj; morgen uitgegcren fcij BF.ILANUS 4 DHUiNT, te Neuttn. Priji per 3 maandenSO Cents, franca per post 93 Cents. Men abonneert rich bij alle Boekhandelaren, Postdirecteurcn en CrieTenbiishouders. Seclie ran GENT naar SELZAETF. Tan SeltacteG,30.9,15.1.03.6,35. VanGcnt 3,-. 10,05. 1,30. 8,10. Adrerlentien geliere men aan He tlitgerers in ta senden, iterliik llingsdag arond ten 6 tire; de prijs ran 1 tot 4 regels is 40 t ents, roor allien regel meer lOCants. behalta 35 Gents legelregt rnor elke plaatsing.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1867 | | pagina 1