No. 318. Woensdag 22 Mei 1867. 7de Jaarg. an. VOOR i IJzeren weg1 van Gent naar Weuzen. Bij deze Courant belioort een JBijvoegfsel. Lij«t der 55 hoo'st aang-eilagenen fn Rijks belastingen. De bevolking der provincie bedraagt volgens de laatst gehouden telling 166,112 inwoners. W. F. del Carapo, genaaind Camp, te St. Pkiiipslandf 4143,44 Mr. C. van der Lek de Clercq, te Zierikz. 3519^98 A. Tak van Poortvliet, te Middelburg - 3269,06 Mr. W. C. M. de Jonge van Ellemcct, te Oostkapelle -3144,26 W. Seydlitz, te Hulst- 2960,21 Mr. J. F. Bijleveld van Serooskerke, te Middelbnrg- 2602,76 Jbr. W. Versluys, te Domburg - 2599,07 Jhr. P. D. van Citters, te Middelburg - 2389,54 J. van Damme, te Kloetinge - 1847,70 Jhr. W. R. Boddaert, te Middelburg - 1812,75 Jhr. mr. J. P. Boddaert, te Middelburg -1704,87 J. C. Hennequinte Sluis - 1531,74 J. P. Kakebeeke, te Goes - 1502,96 J. L. Stern, te Sluis- 1498,65 H. van Gorsel Jz., te Tholen -1494,45 Mr. A. M. Becius, te Middelburg -1473,57 J. W. Vader, te Cortgene -1395,87 Mr. P. J. van Voorst Vader, te Goes -1391,63 J. H. L. Vader van 's Gravenpolder, te Wissenkerke-1388,96 A. J. van den Broeckc, te Middelburg -1358,27 Mr. C. van Citters te Ileiukenszand -1300,54 P. Daane Cz., te Tholen - 1252,26 Mr. F. van Deinsete Hulst - 1208,35 I. G. J. van den Bosch, te Wolfaartsdijk -1205,55 Jhr. mr. S. Schuurbeque Boeijete Middelburg-1196,16 A. Kakebeeke, te Goes -1191,76 L. A. Paardekooper te Coljjnsplaat -1174,46 J. Tak Jz., te Middelburg - 1168,51 J. F. Vercauteren, te Hulst -1145,06 J. F. Fak Brouwer, te Middelburg -1133,45 J. F. van de Putte, te Goes - 1113,23 Jhr. mr. L. W. A. Schuurbeque Boeije, te Middelburg-1081,70 G. J. Sprenger, te Middelburg -1065,69 Jhr. C. de Maere, te Axel -1063,96 Mr. P. H. Saaijmaus Vader, te Goes -1050,34 J. Trimpete Kloetinge - 948,69 H. J. Keijl, te Wissenkerke - 937,73 E. J. F. J. P. G. Vogelvangerte Hulst - 937,66 A. S. van der Loeff, te Wissenkerke - 917,66 D. Dronkerste Middelburg - 907,78 J. C. Lantsheerte Middelburg - 903,33 Jhr. W. M. H. de Jongete Zierikzee - 901,32 A.J. Risseeuw, te Zuidzande -897,20 Jhr. mr. A. P. van Doom van Koude- kerke, te Middelburg -896,91 Jhr. F. C. de Casembroot, te Tholen - 885,13 J. C. Kakebeekete Goes - 875,50 S. Takte Middelburg- 847,38 J. J. I. Sprenger, te Middelburg - 827,82 M. Fak Brouwerte Middelburg - 809,97 P. Dumon Tak, te Middelburg -809,14 A. C. Vaderte Wissenkerke 784,84 J. van Waardete Nieuw- en St.- Joosland- 776,09 Mr. B. V. van der Biltte Kapello - 776,02 Mr. W. P. Viste Grijpskerke - 772,29 Mr. J. C. R. van der Biltte Hein- kenszand753,93 Bij koninklijk besluit van 19 Mei jl. no. 66 is benoemd tot burgemeester der gemeente GraauwP. Verhagcn. Bij de op den 18 dezer voortgezette be- handeling van de schutterijwet heeft de tweede kamer het beginsel aangenomen dat de ge- meenten de kosten der schutterij zullen dragen, behoudens eene toelage van het rijkterwijl de kosten van de mobiele schutterij door het fjjk zullen worden betaald. Den weleerw. heer ds. A. Brink predi- kant te Dedemsvaartheeft het beroep naar de Chiistel. afgescheiden gemeenten Neuzen en Axel aangenomen. Te Hontenisse heeft op den 19 Mei de stemming plaats gehad over de al of niet in- voering der regtstreeksche verkiezingen van kcrkeraadsleden. Er zijn hier 78 stemgcregtig- den. Van de 58 uitgebragte stemmen verklaarden zich 46 voor en 7 tegen die veranderde vvijze van verkiezing. Er waren 3 bianco biljetten in de bus en 2 biljetten van on waarde Dezer dageu is in het water van den Open- Rijstuin te Rotterdam drijveude gevonden een sigaren-kistje, waarin een pas geboren kind lag. Aan het Journal de la Sociele agricole du Brabant vvordt nopens de bevveerde uitvin- ding van Paarlberg aangaande het onderken- nen van veedat onvatbaar zou zijn voor den veetyphus het volgende gemeld „Zes koeijen, door hem als onvatbaar aange- vvezenzijn geplaatst op een stal van de vee- artsenijschool te Utrecht, waarin onlangs 11 runderen aan de veepest bezweken waren. Zij bleven gezond. Om er zich van te overtuigen, hoe ver haar vrijblijven zou gaan wreef men haar bekneus en oogen in met slijmige en andere stoflfen van bestnette dierenook aan deze proef boden zij weerstand. Ten slotte entte men ze in door middel van een seton doortrok- ken met smetstofditmaal werden drie van de zes door de ziekte aangetast, die dan ook stier- ven. „Door deze laatste proefneming is Paarlberg in het ongelijk gestelddie beweerd had, dat zjjne koeijen zelfs niet door inenting besmet zouden worden maar men kan niet loochenen dat de door hem uitgekozen dieren minder vat- baar dan de andere voor de besmetting schijnen te zijn geweest. „De proef, genomen met koeijen van Breta- nier rasdie door het gouvernement waren aangekochtis mede niet geslaagdofschoon deze dieren hetzelfde onderscheidende kenmerk dragen als die van Paarlberg (zwartachtige kleur van het wit en het slijmvliesin het oog) eenige dezer koeijenin een besmetten stal ge plaatstzijn ziek geworden en twee daarvan zijn gestorven. De proefnemingen zijn nog niet afgeloopen." Men meldt uit Enschede van 16 Mei. Gisteren morgen heeft het van 6 tot 11 uur zoo hevig gesneeuwd, dat men zich bij raenschen geheugenis niet het geljjke kan heriuneren. De groene boomen waren wit en een halven voet dik lag de sneeuw op den grond. In een vorig nummer maakten wjj melding van drie personeu te Harlingen, die ten gevolge van het rundvleeschhevig ongesteld werden. Die personen zijn thans buiten gevaa-, maar de grijze hoogleeraar Mulderuit Groningen die op zijne doorreis insgelijks te Harlingen van het vleesch van denzelfden slagter had gegeten, is aan de gevolgen overleden. Proffessor Mulder was ceninaal een sieraad van het Franeker athe naeum en van de hoogescholen te Leiden en te Groningenlater was hij praktiserend ge- neesheer te Makkum en te Joure, hoogleeraar in de botaniechemie en pharraacie te Frane ker, en van af 1841 te Groningen, om onder- wijs te geven in de scheikunde. La France resumeert de uitkomsten der conference, aldus „Een laatste overblijfsel van het werk van 1815 valt om ons ueerzonder dat wij het zwaard hebben behoeven te trekken om het te vernietigen. Luxemburg, in zijne onafhanke- lijkheid hersteld, gewaarborgd tegen elke scheu- ding van de zijde der groote mogendheden, be- vrijd van de militaire tusschenkomst van Pruis- sen, wordt, tnsschen laatstgenoemd Rijk en Ne derland, een slagboom, bestemd om het eerzuch- tig strevendat te Berlijn nog in de rigting der oevers van de Zuiderzee werkzaam zou kunnen zijn, in toom te houden. Pruissen ver- klaartdoor eene vesting te verlatendie het eene offensieve stelling en magt verzekerde, dat het voorncmens is geen zijner naburen te be- dreigen. Dit zijn uitkomstenwaarmede men zich, in het belang van den algemeenen vrede, geluk mag wenschen. Wij hebben het regt de eer daarvan toe te kenncn aan de gematigd- heid der Fransohe politiek, evenzeer als aan de toegewijde en viiendschappelijke bemoeijingen der Europescbe mogendheden." Op den 14 dezer in den namiddag ten 2 ure zijn HH. MM. de koning en de koningin der Belgen te Parijs aangekomen en aan het spoorwegstation met groote eerbewijzingen ont- vangen. Z. M. de keizer bood de koningin den arm aan bij het uitstappen van de trein waar- na de beide souvereinen elkander hartelijk de hand drukten en de keizer HH. MM. naar de gereed staande hofrijtuigen begeleiddedie de vorstelijke personen naar de tuilerien overbragten. Wij vernemen dat bij de directie van den spoorweg Grand Central llelge het voornemen bestaat om, bij gelegenheid der algemeene ten- toonstelling te Parijsspeciale treinen te doen loopen tusschen Rotterdam en Parijstegen zeer verlaagde prijzen. Van den 25 Augustus tot den 1 Septem ber e. k. zal te Antwerpen van wege de Aca demic d'archeologie de Belgique een archoelogisch internationaal congres gehouden worden dat naar het zich laat aanzien zeer luisterijk zal zijn. Het zal geopend worden onder voorzitter- schap van den heer Alphonse van den Peere- boomminister van binnenlandsche zaken. De koning beschermheer der Academic zal eene der zittiugen door zijne tegenwoordigheid op- luistcren. Het hof van appel te Brussel heeft beves- tigd de uitspraak van de regtbank van eersten aanleg te Luik, waarbij iemand tot 100 francs boete was veroordeeldomdat hij den gods- dienstigen eed niet had willen afleggenonder inroeping der vrijheid van geweten^ die door de constitutie gewaarborgd is. Over deze breed gemotiveerde uitspraak van het hof van appel zal nu het hof van cassatie nog in het hoogste ressort moeten beslissen. Wat aan deze zaak buitengewoon belang bij- zet, is dat de heer Sara, de jeugdige minister van justitie, zich zeer stellig verklaard heeft tegen de grondwettigheid van den godsdiensti- geu eed en dat hij dus, als het hof van cassa tie zich in tegenovergestelden zin mogt verkla- ren, wel tegen wil en dank een wetsontwerp zal moeten indienenwaarvan dan zeer waar- schijnlijk zijn val het gevolg zou moeten worden. Naar men uit Brussel schrijft, bezitten de bruidsjuweelenvvelke de graaf van Vlaan- dereu aan prinses Maria von llohensollern thans zijne gemalinten geschenke heeft ge- geven, eene waarde van 1,500,000 fr. De voornaamste edelgesteenten daarvan hebben deel nitgemaakt van den juweelen-schat van prinses Charlottede eerste echtgenoote van koning Leopold Ien zijn door dezen laatste aan den graaf vermaakt, 16 werklieden zijn zeven vveken lang werkzaam geweest met het zetten dier steenen. De graaf van Vlaanderen isnaar gemeld wordtnog in het bezit van verschei- dene andere ongemeen kostbare edelgesteenten, o. a. van een Malthezer-kruisuit 1400 bril- lanten bcstaande. Eene scene uit den nackttrein. De heer A', en eene dame waren de eenige passagiers die donderdag 9 Mei van Brussel per nachttrein de een naar Luikde andere naar Verviers terugkeerden. Ofschoon de heer X. een reeds bejaard man is, houd hij veel van een klein voetje en daardoor gevoeldc hij pijn. De dame, met wie hij reisdesliep en daar hij zich al leen in den waggon kon rckenentrok hij schoen voor schoen uit en sliep al ras in. Toen de morgen aanbrak ontwaakte de heer X. ver- schrikthij had „Luik" hooren roepenin allerijl trekt hij zijn schoenen aan en na de dame te hebben gegroet, spriugt hij in een rijtuig om spoedig te huis te zijn. Zijne vronw, die nog al jaloersch istoonde zich bij zijne komst zeer boosen waarom De heer ,Y. had 6en schoen en een dameslaarsje aan. De dame had 'snachts, ten gevolge der koude hare laarsjes uitgedaan en ook zij moestte Verviers aangekomen met een schoen en een laars huiswaarts keeren. De Koln. Zeit., die ons onlangs indach- tig maakte op de noodlottige gevolgen, weike ecu oorlog tusschen Frankrijk en Dnitschland voor ons hebben zou, onversc'hillig wie van bei den overwinnaar was, deelt ons nu mede, dat dit gevaar niet zoo groot zou zijn geweest. Wie ook gezegenpraald had, de strijd zou hem zoodanig uitgeput hebben, dat hij er niet aan zou denken Nederland wanneer het zich met Belgie had verbonden en door Engeland gesteund werd een zeer waarschijnlijk gevalen goed gewapend was, aan te tasteii. Voor het overige bevat het artikel eenige ou- aangenaainheden voor ons land, die wij gaarne op rekening brengen van de teleurstellingdie het Keulsche bla'd ondervindt, nu Nederland, door welke oorzaak dan ook, van het dreigend gevaar bevrijd is zonder daarvoor betaald te hebben, gelijk steeds het genoemde blad wilde. Het tracht nu twist te stoken tusschen Neder land en Belgie. Men zal, hopen wij, te Brussel even verstandig zijn als in den Haag en er zich niet om bekreunen hoe men ook te Keulen hoort razen. De Fransche regering heeft gisteren eene belangrijke nederlaag geleden. De commissie van het wetgevend ligchaambelast met het onderzoek van het ontwerp voor de militaire reorganisatieheeft met 13 tegen 5 stemmen dat voorslel, de vrucht van zoo langdurig over- leg, verworpen. Dat feit van onafhankelijkheid in de Fransche wetgevende vergadering heeft natuurlijk groote sensatie gemaakt. Intusschen heeft de keizer nog niet besloten toe te geven aan den aandrang, die zijne raadslieden op hem zouden hebben geoefend, om de geheele voor- dragt nu in te trekken. Men spreekt van nienwe pogingen om tot eene overeenstemming met de commissie te geraken en van demarches, waarin de keizer zich persoonlijk zou mengen. In 1847 werden in Frankrijk 126,480,000 brieven per post verzondenen in 1866, na de aanneming van een gelijk briefport voor het geheele rijk 327,381,891 brieven. Welk wel- sprekend cijfer-pleidooi voor de toenemende be- schaving en uitbreiding van den handel Het Parijsche dagblad I' Elendard deelt mede dat het hoofdbestnur van de internationale jury voor de wereldtentoonstelling heeft beslo ten dat het aantal bekrooningen oorspronkelijk, behalve de groote prijzen, bepaald op honderd gouden, duizend zilveren, drie duizend bronzen medailles en vijf duizend getu igscbriften zal worden vermeerderd tot900 gouden me dailles 3000 zilveren en 4000 bronzenbene- vens 5000 getuigschrifteneen en ander zonder op reeds gedane bekrooningen terug te komen. Als al het glas waarmede „de groote taart," zoo noemt men het gebouw der tentoonstelling te Parijsbedekt isnaast elkaar werd gelegd zou het eene ruimte inuemen van 8 Nederl. bunders. Het getal der inzenders op de Parijsche tentoonstelling is thans bekend gemaakt en be- draagt ruim 46,000. De wereldtentoonstelling te Parijs is de vierde van dien aard die gehouden wordt. Het eerste denkbeeld tot het houden van dergelijke tentoonstellingen is van Nederland uitgegaan alwaar dan ook, en wel te Leiden in 1699 de aanvangsproeve werd ondernomen. 't Was in- derdaad eene wonderlijke combinatie van din- gen die men er bijeen verzameld zag. Erbe- vond zich daar o. a. een Noorweegsch huis uit balken zamengesfeldzonder steenen en cement; de hand eener meermin een krokodil; eenige meteoorsfeenen een Laplnndsche broek en een paar Poolsche laarzen het model van een Engelsch mesde kaak van een zaagviscb, de oorcn vaneendief, die gehangen was, eene AUjEMEEMEEWS-«ADVERTEMIEBLlD Zeeuwsch-Vlaanderen. Dil WeekMad wordt clkcn WoensHa«; morjfen uitffeReTfn hij BEtLANUS <6 DHUNT, tJVeuzen. Pi iji per 3 maanden80 Centsfranco per post 95 Cent*. Men abonneert zich by alle Hoekhandelaren, Postdirecteuren en Brierenbushonders. Sectie ran GENT naar SEI.ZAETE. Van Selzactc G,30. 9,15. 1.05 6,-. VanGcnt 8,-. 10,05. 2,30. B,10. Advertentien Relieve men aan de I il»e»er» in t* tenden, eiterliik Inngsila; ainnd len li tire: do priis ran 1 tni 1 re<*el» ia 40 Cent*, vonr elken reoel meer loijen!*, behalte 35 Cents zt*;;elregt roor elke plaatsing. IX DE PROVIXCIE ZEET.AND. Vastgesteld door Gedepuleerdc Slatcn in hunne vergadering van 26 April 1867.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1867 | | pagina 1