No. 317. Woensdag 15 Mei 1867. BEVEi 4 1 <r VOOR IJzeren weg van Gent naar IV'euzen. Herijli tier rnnten, jjewig'terx en strijkels. Te Zaamslag op dingsdag den 21e Mei a. s. van 8 tot 12 en van 2 tot G ure. Te Nenzen op woensdag, donderdag en vrjj- dag, den 22, 23 en 24e Mei tcikens van 8 tot 12 en van 2 tot 6 ure. Te Hock op zaturdag den 25e Mei van 8 tot 2 ure. Nkuzf.n 13 Mei. De ofjicieete crkenning, dat de Luxerabirgschc kwestie is geregeld, is thans gevolgd. Hettrac- taat is jl. zaturdag, door de gevolmagtigdcn tcr conferentie, geteekend. Ditmaal is dus Europa nog aan de oorlogs- rocde ontsnapt. Veel heeft hiertoe zamengc werkt, maar wat ook niensclien ntogen willen. het nioet niet nit liet oog worden verloren dat Gods vinger hier omstandigheden heeft doen geboren worden die een zwaar gewigt hchben gelegd in de balans der wereldgebeurtcnissen. Jammer siechts dat de bevrediging van bet Lnxemburgsche conflict aan ons onrustig wereld- deci het onderling vertrouwen niet kan hergeven, jammer dat nog de rook der fabrieken voor oorlogsmaterieel een damp van algemeene mis moedigheid en wantrouwen over alle landen van ons werelddcel blijft verspreiden treurig is hot op te merken, dat, hoe vredelieveni men zieh ook voordoet, bij alle regeringen dit idee flxe blijft leven Wapen u, want morgen misschien valt men uwe onafbankelijkheid aan of ver- jjnedert men u tot den rang cener lagere spe- „cialiteit in de staten lntishouding. Nederland notdi in Belgic wordt gewenscht. Intusschen wij zijn dankbaar dat het oogen- blikkelijk gevaar voor cene vredebreuk is opge- ruimd, en verhcugen ons alvast in het heden. Toon o Neerland met uw zeden,, Met uw vlijt, Dat gc een' luistervollen vredo Waardig zijt. Moc.l cn eendragt in gevaren Zijn de ban 1 Trouw en vlijt de steunpilarcn Van ons land. 'Wie zou Nvftiu.ands God niet eercn Die fcijii magt. In ons onheil af te keeren Heeft volbragt Laat ons dan Zjn goedhci.l roetnen Han 1 aan ban I En Hem stcc Is den Reddek nocmen Van ons Land. Wat Bismnrclc ook mogt toegeven aan de vcrtegenwoordigers van den Noord Duitsehen bond^ de militaire staf noch de lout van het kanon, kon men hem met geen mogelijkheid uit handen wringen. En toeh geen vertrouwen is immcr mogelijk, zoo lang de affuden gereed staan oin op het cerste commando los te branden. Nooit zallen handel en industrie in voile kracht hunne a le- laarswieken uitslaan, zoolang men meent elkan der met opgetrokken lippen steeds do voile rij zijner tanden te laten zien, laat staan de uit niergelende kracht die het trage en dunne bloed der °natien nog daarenboven uitzuigt, enkel en alleen om een geheel nutteloos militair element de menschelijke maatsehappij tc laten bebcer- schen. Ons beneveld oog zict nog altijd in de verte de dreigende wolk welke met den dag aan groeit en ons een onweer voorspelt, welkers uitbarsting verschrikkclijk zal zijn, en ook de voornaamste bladen leveren vertoogen waarin de vices doorscliemert dat de vredelievende op- lossing van de Luxembnrgsche kwestie niet alle gevaar van een oorlog wegneeint, de naijver der Fransehe en Pruissiscbe natieo levert hier- {pe de meeste stof. Het voortduren der oorlogstoernstingen in Frankrijk boezemen aan velen ernstige ongc- rnstheid in. Voor den oorlog in Italic, zegt. ecu correspondent, zijn op vcrre na zoo veol prepa- ratieven niet getnaakt als thans gemaakt worden. Te Toulon zijn de vaartuigen, die niet anders nicer gebru.kt jverden dan tot transportschepen, alle gewapend geworden met 80 kanonneu. Het aankoopen van paarden duurt voort. Men spreekt ook weer van nieuwc gewercn en nnder oor- logstuig. Aan alio lioeken van de straten te Parijs zijn biljetfen aangeplakf, waarbij werk- liedcn worden gevraagd voor de vervaardiging van militaire kleedingsUtkken. Een onzer grootste staatslieden der oule re nttbliek Jahan It IV'/, zeide in zijuetijd „hon- den wij Frankrijk als vriend, doch nimmer tot nabuur" cn deze waarschuwing kan ons nuttig '^Zij kan het Nedcrlandsch gouvernement de itio«-endhedcn doen aansporcn do onzij ligheid van* Belgie te hnndhaven als een waarborg voor onze zelfstandigdeid, zij zou in zekere omstan digheden Nederland en Belgie kunnen vereeniiren tot een defensief verhond zonder dat dit nan- leiding zon bekoeven te geven tot ecnc naau were gtaatkundige vorecnigii g, dio Uouweos noch in De regering heeft bij de tweede katner der stalen generaal ingediend een wetsontwerp, hoadende hepalingen omtrent het begraven van lijken, beg.-aafplaatsen cn begrafenisregten. Een der hoofdhcpalingcn van deze voordragt vin.lt men in het voorselirift, waarbj voortaan het be/.it van eigen begraatplaatsen, door de kerkelijke genieeiiten, als ecu gercgt der ge- zindten wordt crkcmP, on ler gehoudenheid alleen van nakoming der wettelijke voorsch 'it cn. Het verlof tot het aanlcggeu eener bj'.oadere hegraat plants, ten behoove der leden van eene kerkelijke ge.neente, zal moeten worden gegeven door de genieentebesturen, van wier eventuele weigering appel zal zijn bij ge lcputcenlc stateu tcrwijl fers, alle welke wcrken zullen worden daarge- stehl bij de Nicuwesluis bij Breskens. Daarvoor warcn 7 biljetten van inschrijving ingekomen en was de minste inschrijving die van de heeren Jen A. van dc Snndete lireskens voor f 14,300. Het heeft Z. M. den koning behaagd het besckerinheersehap over den Nederlnndsehen weerbaarheidsboud met welwillcndhcid te aan- vaarden. Naar thans verzekcrd wordt zal Z. M. dc koning dc tentoonstelling te Parijs gaan hezig- tigencn wordt aldaar de komst van Z. M. zelfs spoedig tegemoet gezicn. lioschkapelle, 12 Mei. Gisteren avond omstrceks 7 ure ontstond aihier weder brand, en wel in de kom des dorps bij den garcelmaker A. Geillet, die spoedig een dreigend aanzien had. Door het spoedig aanrukken der brandspuit, cn de cordate hulp der inwoners word men den bran 1 spoedig meesterechter niet dan nadat de stal en daarin zijn le werkplaats cene prooi der viamrnen geworden warcn. Het woonhuis is veel beschadigd maar toeli beliou len geblcvco. Niets was tegen bran Isehade verzekerd. De scliade aan het linis. de stal en materialen wordt begroot op 3 h f 400. Te Biervliet is tot lid van den raad gc- kozen .lotumnes Lrrnhouls Jz., met 27 van de 41 uitgebragtc stemmen. Bij de Christ, afgeseh. gemeente te Baar- landwerd zondag 5 dczer dc tot liaar van Z lamslag overgekomen lecraar ds. S. Los in zijn II. dienstwerk bevestigd door ds. A. de iirnijne J:., pre I. te Goes, naar aanleiding van vaarbaarheid der Wester-Schelde zou toebrengen, hetgeen door hem in geheel ontkeuuenden zia werd bcantwoord. Doch de beide aangehaalde getuigenissen ne- men reeds niet alleen de voornaamste grief van de Belgisehc regering weg, maar strekken teveng ten bewijze voor dc achting, die het buitenland voor onze waterbouwkundigen blijft koesteren. Het volgemle is ontleend aan den sterfle- atlas van Nederland, nitgegeven door de N'e- derlandsehe maatsehappij tot bevordcring der geneeskunsteen werk dat in elf kaarten van de verschillcnde provincien cene verzamel- kaart van Nederland en b jgevoegde tekstbla- den de incest belangrijke bijzondcrheden mede- deeld over den staat' der bevolking, der ge- boorten en der overledenen in elke gemeente des rijks, een en ander naar aanleiding van do statistiek der bevolking en van liaren loop ge- durende het 20jarig tijdvak 1841—18G0, en met aanwijzingen betreffende de digtheid en wei- vaart der bevolking cu den aard van den bodem. Volgens den verzamelstaat komen dc ondcr- seheidene dcclen van bet rijk met betrekking tot de stcrfte verhoudingen .den eenig be- vaii de uitspravk dezcr laatstcu beroep bij den koning is toegelaten. De minister van binnenlan Isehc zaken heeft de volgen le missive uitgevaardig Ilmu- dendc nitlegging van de bepaling van art. 2G1 der gemeente wet, in zake de daarbj be loelde vervolgingen tot invordering der plaatselijke be- lastingen De vraag heeft zieh voo-ge laan, of de amb tcnaarbedoehl bij art. 2G1 der geinccntewet lie.ast is met de geheele ten uitvoerlegging van bet d .vangbcvel, dan wel ol li j sleelits met de beteekening van stnkken belast is. waarvan dat artikel spreekt, en dc executie van bet dwang- 1 level, even als van elke an lore geregteljjke acte tot den wcrkkring van den gowonen dearwaar- der belioort. „Na liicromtrent mijn amb'genoot van justitie geraailp'eeg 1 te liebben, ben ik met dozen van xevoelen dat de vraag in laatstgeiriehlen zin beantwoo'd nioet word mi. Art. 2GI der gcineen te.vet bevat eene exceptievc bepaling. In den regel zijn uit kracht van art. 1 van better \ol- doening aan art. 19 der wet op de rcgrerlijke o-ginisatie l):j koninklijk bcslnit van den 14 Septcin'.ier 18 J3 (Sianl.sh'ad no. 3G). vastgestehl rcglement op de organisitie cn dc dsenst der detirwaarders alleen deze ambtenaren bevoegl, zoo tot het doen onder andere van alle hetee- keningenals ook volgens art. 439 en volg. art. 532 en volg. enz„ van bet wetboek van bnrgerlijke regtsvordering tot de ten nitvoerleg ging van alle vonuisscn cn L'erc Voor dc beteekening van vcrvolging tot invorderin^ lastingen, dus ook voor de beteekening van bet dwanghevelgeel't de gemeentewct aan bnrge- mecster cn wctlioaders de bevocgdlieiJ om een auib'e iaar aan te wijzcn. Voor do maatregelen ter tin uitvoerlegging van bet dwanghevel bevat editor de wet zoo l.inige bij'.on lere bepaling niet en zij blijvcn dus, volgens den in bet algemecn ges el leu regelbij uitsluiting opgedragen aan de deurwaarders." Aan lict d'paftement van marine is dczer da- genaanbesteed, I", bet maken van tiimleringcnvoor een ijzercn lielittoren 2". bet maken van wiet- Ktnkken voor een ijzercn Lclitopstan 1 en 3 bet uiakcu van twee woougebouwen voor lichtvva:h- 1 Tbcss. 5 vs. 12, 13. Des namiddngs aanvaardc dc bevcstigde zijne bediening met een rede naar ltom. 1 15. De ruimo opkomst gctuigde van bclangstelhng, Men lcest in den Elendard van Parijs Eene dezcr dagen door den Nederlandschen minister van buiteiilandsclie zaken grant ran Zm/lcn van Aeyvell in de cerste katner der staten generaal al'gelegde verklaring heelt de medeJeelingen onzer Haagsclic en Brusselsclie correspon lentenliopens den inlioud der rap porten van dc FransclieEngelsdie en Pruis siscbe deskundigen omtrent de zaak der afdam- ming van dc Ooster Scliehle door de Nederland- sclie regering, volkomen bevestigd. Maar aan- gezien een Belgi eh bind de jnistheid der vcr- klariagen van liet Ilollandsclie gouvernement ten minste wat dc voornaamste vraag betreft namelijk die of bet nienwe kanaal van Z tid- Bcveland den thans afgesloten rivierarm belioor- lijk zou vervangen in twijfel bectt getrokken gelooven wij de textuele verklaringeu der Brit- scbe en Pruissiscbe ingenienrs de heeren llart- let/ en llaqcn die ons door onze corresponden- tcn van Louden en Berlijn worden medegcdeeld, ondcr de oo rcn onzer lezers te moeten bren- igtelijke aeten. stnkken h treffen le van plaatselijke bc- geu. Na vooraf een voor de Hollandsehe desknn- digen zeer vleijend oordeel over het nienwe kanaal te hehlien nitgesproken hetwelk door den beer Hartley recn uitmnntend model van het talent der Ncderlandsche ingenienrs" wordt genoemdvoegt hi) cr bij: „Om dc opgenoeinde heweegredenen hen ik van oordeci (lit het. Z lid Bevclandsehe kanaal een betercn yerliin- dingsweg tusschen Antwcrpcn ecncrzjjds en Holland en den Bij n aiulerzijdseu vice versa, dan die van de OosterdSchelde en het Sloe op- lcvert." De beer IJafjen komtna cvencens lot nan I dat nicuwe „rensachtige werk" tc liehhcn toe- gcbragttot dc volgende conclusion „Na het- g. cn \oorafgaat km ik g-ene andere verklaring alleggen dan deze: hot kanaal van Zail Beve- land levert nliiislrns (dat woord is in het rap- j port on lerstreept) een even zoo zekeren goeden cn gemakkelijkcn water veg op als dc thans at- 1 g slohn Ooster-Sehelde." Tot ZOO'or het offieiensc Fransehe lilad. De Fransehe ingeu cur srhijnt het kanaal n:ot in het bijzouder ondcrzooht te hebben, daar bij z'udi alleen naar men weet tot de vraag heelt I Lcpaaldof de afdan.naag scbadc aan dj be- 8ehikbaren jiositiven grondslag ter beoordeehng van de algemeene gezondheid" in dc vol gemle orde voor 1. gcmiddclde jaavlijksclic sterfte van 19 tot en met 21 per 1000: dc provineie Drenthe, het oostelijk gedeelto van Friesland de eilanden TexelVlieland en Tcrschelling, de omstrekeu van Breda eu Ber gen-op Zoom. 2. gemiddelde jaarlijksche sterfte van 22 tot en met 24 per 1000 het zuidelijk en oostelijk gedeelte van Gro- ningenhet zuid.vestclijk gedeelte van Fries- land, in Overijssel de arrondissementen Z.vollo en Deventer, de provineie Gelderlandhet wcstelijk gedeelte van Utrechtin Noord- Bra- hand de Zeenwsche kleigrondde Limburger Maasrandde Peel en zandstreek het Midden* dendeei en het arroudissement Eindhoven in Liniburg de noordelijke Maasstreck dc Peel de omstreken van Maastricht en Hertogenrade. 3. gem. jaari. sterfte van 25 tot en met 27 per 1000: in Noord-Brnband de Langstraat cn Maas rand, in Zuid-Holland, Delflan 1in Noord Hol land oostelijk West Friesland cn de binnenpol- ders, in Friesland het noord-westelijk deel. cn de eilanden Ameland en Sehiermonnikoogin Overijssel het arroudissement. Almelo, het noor- delijk deel van Groningen in Limburg de om streken van Boermond en Sittard. 4. gem. jaarl. sterfte van 28 tot cn met 30 per 1000 in Zuid Holland de Alblasserwaard, de Kvim- penerwaard de Duinstreek, in Noord Holland Midden West Friesland de Duin- cn Ueest- streek, Waterlnnd en de Zaanstreck. 5. gem. jaarl. sterfte van 31 tot en met 33 per 1000 het wcstelijk deel van Utrecht, in Zeeland Waleheren, Sehonwen cn Tholen, in Zuid Hol land Overvlakkee en Goeree, Voorne en Sebie- land, in Noord Holland de noordt 1 jke zeepolders, westelijk West Friesland cn Gooiland. G. gem. jaarl. sterfte van 34 tot en met 36 per l(!O0: in Zeeland Zeenwseh-Vlannderon, in Zuid Hol land de Dordsche waard, de drooginakerijen be* noordeu Rotterdam en Rjnlan I. 7. gem. jaarl. sterfte van 37 tot cn met 39 perHKX):' in Zeeland Zuid Beveland in Z 'id Holland IJsseliiioiide en dc omstreken van Woerdcn en I Goada. 8. gem. jaarl. sterfte van 40 tot en met 42 per 1000: in Zeeland Noord Beveland, in Znid-Holland Bcijerlaml in Noord Holland de Veeustreek bc- zuiden bet 1J. Aangaande bet voornemen om te ItonMn- daal ecu congres van Nederlandcrs en Belgen te lmuden. ten cin lc eene naau vere aansluiting tusschen beide natinn te verkrjjgen, ea daardwr ABVBHTENTIEBLA Zeeuwscli-Vlaanderen- Hit Wetkblml word I clk.-n VVopntil*!; mnrj-e.i Hil^r«pTeii bij n'Rtl.ANdS t UIIUNT, le JVcuzen. Prijs per a maaii-len SO Cents, franco per post 95 Ocnli Men alioiineerl sieh liij alle tioekhamlelaien, I'oitdirccteuren en Brieienlxuliondei Sectie van (>KNT naar SEI.ZAETF,. Tan Selzactc 0,30 0,15 1.05 C,-. Van Cent 8,-. 10,05. 2,30. 0,10. Advertentien g"cli'}*e men aan de I itjje.vcrs in te *endeit, viteili;k l»in»s<lag avo"d len G lire; de p'ijf ran 1 tot 4 re«-"l8 is 40 Cents, toot elken re«;el meer lOCents, Uehalf® 3.5 Cents lejjelregt voor elke plaalsing. ivi, w n 77 i i*

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1867 | | pagina 1