No. 316. Woensdag 8 Mei 1867. 7de J AANIIESTEDING. OPEHBARE ^IBESTEOISG. VOOR IJzeren weg van Gent naar Neuzen. Een Bijvoegsel dezer zal a- s. Zaturdag morgen word en uit- gegeven. De zittingen van den gewonen jaarlijkschen Beryls der maten en gewigten zullen dit jaar plants hebben te Neuzen op woensdag, donderdag en vrijdag den 22, 23, 24, en te Hoek op zaturdag den 25 dezer maand. Z. M. heeft benoemd tot hoofd-opziener der domeinen in de provincie Zeelandde heer J. J. Brandttbans opziener der domeinen te .Middelburg. De beer J. van der Baan hulp onderwij- zer te Alblasserdamis na afgelegd exarnon le 's Hagetot den rang van lioofd-onderwijzer bevorderd. Neuzen, 8 Mei. Op den 2 dezer lieeft de arrondissements-regtbank uitspraak gedaan in eene vdbr acht dagen bij dat collegie belian- tlelde procedure wegens vergiftiginggepleegd door een J5jarig meisje. Het gold zekere Maria Btsseeuw, wonende te Oostburg, welke bescbul- digd was, door middel van loodwit en ratten- krnidgemengd in de karnemelkspappoging te hebben aangewend tot vergiftiging van hare grootmoeder, bij wie zij inwoonde. Van deze pap badden vijf personen kunnen etendrie Runner hebben die wcrkelijk gebruikten wer- den daarvan hevig ongesteld alleen aan spoedig toegediende geneeskundige bulp en hun sterk ligchaamsgestel hadden zij lmn herstel to dan- Ren. Ofscboon de beschuldigde nog geen zestien jaren oud islieeft de regtbank aangenomen dat zij met oordeel des onderscheids heeft ge- bandeldzij is veroordeeld tot eene gevangen- zetting in een verbeterhuis voor den tijd van tien acbtereenvolgende jaren alsmede in de kosten van bet proces. Ofschoon ongehuwd verkeerd zij in zwangerschap. De Noord-Brabander deelt nit den partifi- calen almanak voor 1867, die onlangs teRome bet licht heeft gezien de volgende bijzonder- heden medePius IX is de 257ste paus op den stoel van den beiligen Pelrushij is 75 jaren oud en sedert 21 jaren paus. Het keiligc col legie der kardinalen bestaat tbans uit 55 leden, 15 werdendoor Gregorius XVI en 40 door Pius IX benoemdbovendien zijn er nog 2 in petto, zoodat 13 kardinaalshoeden vacant zijn. Sedert de verheffing van Z H. zijn door hem 72 kardi naalshoeden verleend en zijn 78 kardinalen ge- storven. De Roomsch Catholieke hierarchie be staat uit 961 patriarchen, aartsbisschoppeu en bisschoppen. Tbans zijn 131 zetels vacant. De heiligc vader heeft 4 aartsbisdommen en 99 bisdommen opgerigt en 13 bisschoppen tot me- tropolitanen verheven. Er zijn 120 vicariaten, delegatien en apostoliscke prefecturenwaar- van 24 door Pius IX werden opgerigt. De be- rolking van Rome bedroeg met paschen 1866 210,001 zielen, namelijk 102,514 van 't man- nelijke en 96,491 van 't vrouwelijk geslacht benevens 10,996 soldaten en gevangenen. Te Rome bevinden zich met inbegrip der kloosfer- lingendie sedert de vervolging in Italie aldaar hunne toevlngt genomen hebben4751 kloos- tcrlingen priestors studenten cn 492 nonnen, kweekelingenenz." Men zal zich herinnerendat in Septem ber des vorigen jaars te Amsterdamwegens het niet houden der kermis, ongeregeldkeden hebben plaats gehad. Twee belliamelsGolz -en Muulmanstonden dien ten gevolge dezer dagen voor het prov. geregtshof in Noord-Hol land teregt. De ecrste werdmet inachtne- ming van verzachtende omstandigbedeuver oordeeld tot negen jaren tuehtliuisstraf en vijf geldboeten, elk van f 500; de tweede tot eene corrcctionele gevangeuisstraf van 5 jaren en tot twee geldboeten, ieder van f 100. Uit Winschoten wordtdd. 30 April het volgende gemeldZaturdag avond kwam een arbeider, die zich D. J. Bjzalc noerade zich bij den veldwacbter de Poet, nlhier aanbieden tot vrijwillige in heehtenisnemingdaarbij te kennen gevendedat bij bereid wasden heer burgemeester persoonlijk in kennis te stellen met de redenen die hem daartoe hadden aau- gespoord, voor den burgemeester gebragt,ver- klaarde hij schuldig te zijn aan moord. Uit zijne verdere mededeelingen bleek het volgende. Voor ongeveer twaalf jaren bevond bij zich in het werk te Haarlemmermeer. Toen bij op zekeren dag voor zich zelven en voor een zijner makkers het bun toekomeude geld vau den op- zigter ontving en de gebeele som te zoek ge bragt badbesloot bij ter voorkoming van veel ongenoegen zijn vriend te verwonden en voerde zijn vooruemen ook werkelijk uit door hem nadat hij hem eerst in het water had gewor- peneene doodelijke wonde met een mes in den nek toe te brengen toen bij pogingen aan- wendde om uit het water te koinOn. Kort na bet plegen der verschrikkelijke daad gevoelde hij berouwzijn ontwaakt geweten maakte hem het arbeiden onmogelijk en spoorde hem aan als militair bij de koloniale troepen in dienst te treden daarbij de hoop koesterende, dat hij aan gindsche zijde van den oceaan rust zon kun nen genieten. Maar ook in de Oost knaagde zijne verschrikkelijke misdaad hem als een worm aan het hart, ook daar had hij den verslagene dagelijks voor oogenja, zelfs des nachts was hij steeds voor zijn gezigt. Toen zijn dienst- tijd ten einde waskeerde hij terug naar het landwaar hij een moordenaar was geworden. De werkzaamheden bij den spoorweg (leden hem naar Winschoten overkomenen bet was daar, dat hij zich verpligt gevoelde het vorenstaande ter kennis van de regterlijke magt te brengen opdat hijna voor zijn misdaad te zijn gestraft, meer gerust zou kunnen leven ofsterven. Naar wij vernemen moet deze persoon op last van den officier van jnstitie voorloopig in verzekerde bewaring zijn genomen; met gespannen ver- wachting ziet men intnsschen den verderen afloop van dit zonderiinge geval te gemoet. BURGERLIJKEN STAND VAN NEUZEN van 28 April tot 4 NToi. GEHUWD: den 30, Jacobus Leunis, weduw- naar, met Janna Hamelink, jonge docbter. Den 2Guillaan de Zeeuw, jongm., met Janna de Meester, jonge dochter. Jacobus van Es, jongm., met Anna Ruben, jonge docbter. Abra ham Jolijt, jongm., met Elisabeth de Doelder, jonge dochter. GEBOREN den 27, Adriana Elisabeth, doch ter van Pieter van Alten en Christina Bolle- man. Den 29, Jacobus, zoou van Willem Ver- linde en van Helena van Driel. Den 30, Johanna, Catharina, dochter van Jan Dirksen de Wael en van Rosalia van Aeker. Den 1 Cornelis, zoon van Jan van Aalst en van Johanna Bou- wens. Den 2, Marie Benoni, zoon van Petrus van Damme en van Virginie Bouters. OVERLEDENden 2, Maria Clemence de Cooker, docbter Desire Pierre en van Ida Drnb- bel. ONDERTROUWDGeene. f«ent. 3 Mei. 263ste Staats-LoteriJ. Amsterdam 6 Mei. Stotlerdam 6 Mei. Het heeft den Allerhoogste behaagd bedeu morgen omstreeks 1 uuronze zeer geliefde docbter WILHELMINA PIETER- NELLA in den jeugdigen leeftijd van 15 jaren en bijna 5 maandendit tijdelijke met het eeuwigo te doeu verwisseleu. Elken ouder(lie van God met kinderen ge- zegend iszal kunnen gevoelen, hoe dit groote verlies ons ouderhart met weemoed en diepe droefheid vervuld. Terwijl wij deze mededeeling tot kennisgc- ving doen dienen aan onze vrieuden zoo wel biunen als buiten de stad. Neuzen 5 Mei 1867. J. de JONGE. D. de JONGE, Geb. Verpookte. Op Zaturdag den 11 Mei 1867 des voormiddags ten 9 urezal onder nadere goedkeuring, door den Commissaris des Ko- nings in de provincie 2eelandof, bij zijne af- wezigheid, door een der leden vau de Gedepu- teerde Statenen in bijzijn van den Hoofd- ingenieur van den Waterstaat, in het llde districtaan bet lokaal van het Provinciaal Bestuurte Middelburgworden aanbesteed llet verbeteren en tot I Mei 1808 onderliouden der gewone Aar* de-, Kralrt-, Kijs- en Steeiifflooi- jingwepken aan de zCedijken der ealainiteuse polders van Y.celand, en zulks in SO per ceelen van aanbesteding;. Deze aanbestedingen zullen geschieden bij inscbrijving en opbod, volgens 433 der Al- gemeene Voorschrittenvoor ieder perceel af zonderlijk. Het bestek ligt ter lezing aan het gebouw van het Ministerie van Binnenlandsche Zaken aan dat van bet Provinciaal Bestuur van Zee- landte Middelbnrg, bij de Ontvangers-Griffier van al de calamiteuse polders, en is voorts op franco aanvragetegen betaling der kostente bekomen bij den boekhandelaar M. Nijhdff, Raamstraatno. 49 te 's Gravenhage en door zijne tnsscbenkomst in de voornaamste ge- meenten des rijks. Van den 9den tot en met den 4den dag vddr de bestedingmet uitz.ondering van den Zondag wordt de noodige aanwijzing op de j)laats ge- daanvoorts zijn nadere inlichtingen te beko men bij den Hoofdingenieur van den Waterstaat te Middelbnrg voor de wcrken in het algemeen, alsmede bij de dienstdoende Ingenieurs te Goes, te Zierikzeete Middelbnrg, te Breskens en te Neuzen voor de werken tot elks arrondisseinent behoorende. N.B. De gegadigden worden verzoelitdvcrcen- komstig de voorwaarden, t'o lle.dige bit let ten in te leveren aanduidende de names en voornamen (voluit) het beroep en de vvoon- plaatsen van hen en van hunne barqm. het nummer van het perceel en de som in eijfers en in schrijfletters. Gedrnkte billetten zijn te bekomen by den drukker vau het gewestelijk bestnur U. F. Auer. iDTP.O'oiiorri i&n BESTUUK Hi:I! UKfilSTRATIK K\ IIOMEIXEX. DIRE C TIE ZEELAND. Op Vrijdag den 31 Mei 1867, d<-s voormiddags te 11 ure, zullen onder nadere goedkeuring van hot Departement van Finantien, door den DIRECTEUlt df.r REGISTRATIH en DOMEINEN in de provincie Zeeland, te Middelburg, in het Logeinent van Ph. Hut.- terijs AbdijA, no. 51, in het openbaar worden aanbesteed eenige werkenter bevor- dering der aansjibbing van de scborren in den Bra/cmrtnnabij den ilienweu polder op de Kleine Stelle bestaande in het leggen van drie Slijkvangers ter gezamen- lijke lengte van 2270 elhet maken van twee dammen in de bestaande kreken eii het plaatsen van 20,000 strekkende el Rij zen Sehuttingen of Schermen op de Zaud- platen. Deze aanbesteding gesehiedt bij enhele in schrijving. Het bestek met teekening isvan 10 Mei 1867 tegen betaling van 6&u gulden verkrijg- laar bij den ondergeteekende. Op Dingsdag den 28 Mei 1867, des tniddass te 2 uren zal de noodige aanwijzing in loci worden gedaan, te vergaderen in den nienweu polderterwijl nadpre inlichtingen te bekorrten zijn aan het Bureau van den Direetenr voor noemd en bij den Hoofd Opziener der Domeinou J. J. Brandt, te Middelbnrg. Middeeburg, 2 Mei 1867; De Direeteur der Registralie en DnmeineA voor de provincie Zeeland MATHON; Openbare Verkooping De ONTVANGER der REGISTRATIE en DOMEINEN te Sluis, zal, op MaAnoi d DEN 3 J U N IJ 1867, EN VOI.GF.NDE DAGEN telkens des voormiddags om 10 ure, ten ovcr staan van den Notaris C. 0. B E i\ T E IJ V te Yzendijlte, in het „Hotel la Porte d'or" al daar veilen lo. p. m; 200 bunders R-ijlrsGrConcieii j gelegen in den ten jare 1866 uieuw be- dijkten polder onder de gemeente Biervliej verdeeld in 52 kavels; 2o. eenige perceelen JEIitis en ferf «*n rir'uiingfron<lgelegen onder de ge meente lioofdplaatverdeeld in 3 kaveis. Vervolgens zal de ONTVANGER der RE GISTRATIE en DOMEINEN te Hulst, oji Donderdag den 6 J u k u 1867des voormiddags om 10 ure, ten overstaan van een to Aeusen residerenden Notaris, in het Loge inent van de Weduwe J; C. Steenkamf al daar, veilen de R-ijlcKgrr-ondenuitmakende (ieii ten .jare 1866 nieuw bedijkten polder op de Kleine Stelleonder de gemeente lloek groot ongeveer 77 bunders en verdeeld in 8 kavels. Al deze goederen zijn breeder bmscbrevcu in den Gatalogngwelke ook de voorwaarden en kaarten bevat, en na 15 Mei a;s. voor 50 cent verkrijgbaar is ten Kantoren van de voornoomdo Ontvangcrs bij wie tevens inlichtingen zijn td bekomen. De Voorwaarden en kaarten liggeri verder ter in/.age ten Kan tore Sluiswat de goe lered onder Bier del en Ihofdpldat betreft, en ted ALGENEEN NIElWSenADVERTECTIEBL Zeeuwsch-Vlaandereu. Dit VVeekbUd -worill elken YVoenkdng; morgen uitge-cven bij BKILANUS t DIIUNT, teJVcuzen. I'rijs per 3 inaandcn Cents, fra n r o per post 95 Cents Men abonneerl sich bij ■lie Boekhandelaren, Postdirectcnren en Bricsenbuihouders. Sectie ran GENT naar SELZAETE. Van Selracte 5,30 9,15.1.05.5,.-. Van Gent 8,-. 10,05. 2,30 8,10- Adrerteiiliiin pelierc men aan de Litp,e?rrS in te r.endeit, niterlijk liingsdag avond ten 6 ure; de priis Tin 1 tot 4 rejjels is 40 Cents, roor elken repel meerlOCents, befcalsa 35 Cents sepelrept Toor clke plaatsiup. 4,50. Paarrieboonen konden 20 cents meer opbren^en van f 7 a 7 80, Dui venbooncn /9.25 a /10, Bruine en wiile bonnen als voren le bekomen doch ondervonden weini» aftrek puike Zeeuwsche f 15 a 17. Bruine dilo 9 a 14, YVilte dito f 9 a 12 -- Erwten tot vorige prijzen wat beter te verkoopen. puike Z<jeuw»che f 9.75 a f 10.50, gewoiie Zeeuwsche ran 8,50 a f 9,50. -- Koolzaad zonder hattdel. iBEEKBAP Tot onveranderde pijj^.en was de handel Jieden weder zecr beperkt. Tarwe fr. 25,50 a 29.75. Bog^e fr 17. Gerst fr, 17 a 18' Haver fr. 10 Paardeboouen fr.17. Prijzen van 1COO cn daarboven. lsfe klasse. 2dc trekking. No 2108 5000. No. 5178 cn 13 91 if der r i.VIO No 13411 1000. 3de trekking, [\0 11205 f 200j0. No. 8094 J 2000. No 2659 1000. 4de trekking (.eene. \Yerk. Schuld 2| pCt. 53. 3 pCt. 61. 4 pCt. 83. TABWE. Van Zecuwsche, Vlaamsche en Overm. was de aanvocr niet proot en werd in den bejjinne voor e puiksle soorlen 50 cent prijsTcrhooginjy in«ewillijjd, dorh later was sleclils 20 a 30 cents meer te bedinjjen en «jin«j daartoe slcpende van de hand: Puike Zeeuwscbe en Vlaamsche van f 13 a 13,80, Orerm. 12,50 a 13,40, minderc/11 a 1*2,30. Rog»e Inl. weini^ ter markt en 50 cents hoojjer p.rif van de hand ge£J»anZeeuwsche en Vlaamsche f9,20 a 9,50, Overm. 8.3!> a 9 Gerst wederom weinig ter veil en met graagte 20 a 30 cents hooger; Zeeuwsche, Vlaamsche en Overm. winter f 8 a 8,30, mindere f 7,30 a 7.80 ?omer van f 7 a 8,2t). Hater hegeert en 20 cenls hooger dikke f 5 a 6, Ian«c in de beste kwaliteiie* f 4.60 a 5.40, mindere ran 3,80 a VAN AANZIENLIJKE Til

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1867 | | pagina 1