No. 315. Woensdag 1 Mei 1867. 7de Jaarg* BIINBKLANESCHS Bill VOOR IJzsren weg van Gent naar IVeuzen. llerijlt der Maten en «ewig;ten. Voor den jaarlijkschen Herijk der Maten Gewigten en Strijkels zal gevaceerd worden te Rapenburg voor de gemeenten Stoppeldijk BoschkapelleHengstdijk op Woensdag den 1 Meivan 8 tot 12 en van 2 tot 5 uur. Kgoosterzande voor de geracenten Honte- nisse en Ossenisseop Dmiderdag en Vrij- dag den 2 en 3 Mei, telkens van 8 tot 12 en van 2 tot 5 uur. Zuiddorpe r voor de gemeenten Zuiddorpe Overslag en Koewachtop Dingsdag den 7 Meivan 8 tot 12 en van 2 tot 5 mil*. Axei. voor de gemeenten Axel, op Woensdag en Donderdag den 8 en 9 Meitelkens van 8 tot 12 en van 3 tot 6 uur. Sas-van-Gent voor de gemeenten Sas van- Gent en Philippine, op Vrijdag den 10 Mei van 7 tot 12 en van 2 tot 5 uur. Westdorpe voor de gemeente Westdorpe, op Zaturdag den 11 Mei van 8 tot 2 uur. Z. M. heeft met ingang van 1 October 1867 o. a. benoemd tot inspeoteur van den waterstaat, den hoofd-ingenieur der le klasse C. Bruiningstot hoofd-ingenieur der 2e klasse de ingenieur der le klasse II. S. J. Rose. De Slaats Courant van den 26 April jl. no. 99, bevat het koninklijk besluit van den 10 f dier inaand no. 71, houdende aanwijzing der eigendommen in de gemeenten NeuzenWest dorpe en Sas-van-Gentwelke ten behoeve van den aanleg van den spoorvveg van Sluiskit langs Sas-van-Gent naar de Belgische grenzenin de rigting van Selzaele en Gentten algemeene nnttc raoeten worden onteigendter uitvoering van de concessieverleeud van de „Soci6te 1 anonyne du chemin de fer de Gand a Ter-Neu- zen." Bij beschikking van den minister van binnenlaudsche zaken ismet ingang van 1 October a. s.opgedragen de dienst van den waterstaat in de inspectie te Arnhem aan den inspecteur C. Bruiningsde dienst van hoofd- ingenieur in het 11 district (Zeeland) aan den hoofd-ingenieur J. Slrootmande dienst van hoofd-ingenieur in het 6e district (Noord-Bra- banl) aan den hoofd ingenieur 11. S. J. Rose De eerste kamer heeft op den 26, 27 en 29 April jl. achtereeuvolgens behandeld en aangc- nomen de navolgende begrootiugswetten hoofd stuk II, hooge collegien van staal en kabinel der konings met algemeene stemmen hoofdstuk III, buitenlandsche zaken met 33 tegen 1 stem hoofdstuk IVa, juslilie met algemeene stemmen; hoofdstuk IVb, roomsclie catliolielce eerediensl met 28 tegen 6 stemmenhoofdstuk VIIc hervormde en andere eerediensl behalrc die der R. C. met 28 tegen 6 stemmen hoofdstuk V, binnenlandsclie zaken met algemeene stemmen hoofdstuk VI, marine met algemeene stemmen hoofdstuk VII/', financien met algemeene stemm; hoofdstuk VIII, oorlog met algemeene stemminen; benevens het onlwerp ter beslrijding der kosten voor den aanleg van forlen, mede met algem. stem, hoofdstuk IX,' kolonien met algemeene stemmen; hoofdstuk X, onvoorziene uitgaven met algemeene stemmen. Bij het leger ziet men verlangend nit naar degroote promotie die waarschijulijk tegen Mei in de Slaals-Courant zal verschijnen. Men ver- wacht de benoeming van minstens 24 le Un tenants tot kapiteins en van circa 70 onderof- ficieren tot 2e Untenants. Bij het bestaande tekort van 75 officieren en ruim 200 onderoffi- cieren acht men ook eene grootere promotie mogelijk. Er bestaat ook groot verlangen naar verhooging van tractement. JVenzen, 30 April. Ileden vertoonde tich in deze gemeente een dolle hond die elders te huis behoorde. Het was een schoone jagt- hond. Het dier vicl alle andere hon lendie onder zijn bereik kwamen woe end aan. Som migen beet hij dadelijk dood. De hond is ge- dood en de aangebeten hondenvoorzooveel bekond, zijn verdronkenterwijl overigens van bestuurswege is bepaald, dat geene honden zon- der muilband of muilkorf op straat of de wegen mogen verschijnen. Naar wij vernemen is het getal der heden afgemaakte honden niet minder dan 36. In de vorige week is van hier gevanke- lijk naar Goes overgebragt eene dienstmeid, verdacht van pogingen te hebben gedaan om haar kind anderhalf jaar oud door hat inge- ven van petroleum van" het leven te berooven. Den Weleervv. Ileer S. Lospredikant bij de Christelijke afgescheidene gemeenten AxelNeuzen en Zaamslag heeft zondag 21 April jl.voor de gemeente Zaamslag zijne af- scheidsrede gehouden naar aanleiding van Phillip. 1 vers 27. Maandag 22 April jl. heeft zijn eerwaarde te Axelzijn afscheidsrede gehouden naar aanleiding van jeremia 16 vers 17, en te Neuzen op zondag 28 April jl. naar aanleiding van Handel. 20 vers 31 en 32. Jl. zaturdag heeft te Axel de stemming plants gehad over de voorgestelde wijziging der benoeming van kerkeraadsleden en het beroepen van predikanten bij de hervormde gemeente 24 personen stemden voor de invoeriug van de wijziging, terwijl jll4 leden er zich tegen ver- klaarden. Ten aanzien van het in ons vorig num- mer medegedeeld berigt omtrent het besluit van den Generalen Prins Willempolderin zijne laatste vergadering te Schoondijke genomen om geen subsidie meer te betalen voor de cala- miteuse polders, vernemen wij nader dat vol- gens dat besluit de direetie zich zal hebben te onthouden van de uitbetaling van het subsidie ten behoeve der calamitense polderstenzij zjj tot deze uitbetaling worde gemagtigd door de ingelanden, die tot de beslissing of zij tot die uitbetaling meenen gehouden te zijnnader buitengewoon zullen worden bijeengeroepcn. Door het uitvallen van een nagel in den ketel van de stoomboot „de Zeeland," dingsdag avond 23 jl. van Breskens komende, werd deze genoodzaaict de reis te staken en ten anker te komen. De passagiers zijn met sloepen van het Hol- landsche en Belgische loodswezen afgehaald terwijl de stoomboot, na een spoedig herstel van het 'gebrekdes nachts te half twaalf ure te Vlissingen is aangekomen. De dienst is Woensdag-morgen zonder ver- hindering voortgezet. Wanneer ons postwezen ter sprnkekwam, is ook meermalen gewezen op de wenschelijkheid, dat ook hier te lande even als in hot buitenland postzegels mogten worden ingevoerd voor ge- drukte stukken, waardoor men niet langer genood- zaakt zoude zijn, de gedrukte stukken steeds aan de postkantoren te doen frankeeren. Tbans vernemen wij, dat de vervaardiging der bedoeldo postzegels wordt voorbereid en dat deze waar- schijnlijk binnen een niet verwijderd tijistip zul len worden in gebruik gcsteld. Als een bewijs dat in Nonrd bra,band zware beesten zijn dienedat to 's Bosch door den vleeschhouwer J. van Weerl drie beesten zijn geslagtdie te zamen circa 4800 pd. wogen. Te Rotterdam is eene vereeniging tot stand gekomen. welke zich ten doel stelt de afschaffing van het dagbladzegel te bevorderen. De concept- statnten zijn bereids goedgekeurd en aan de oprigters is opgedragen regtspersoonlijkheid voor de vereeniging aan te vragen. Van hoe onberekenbaar nut voor den han- del de aansluiting onzer spoorbanen met het buitenland iskan men te Zutphen en Deven- ter opmerkenin welke steden dezer dagen nit Rusland en Hongarije over den spoorvveg zijn aangevoerd 150 waggons met lijnzaad lijn- en raapkoekenen dit alles in 5 dagen tijds. Men meldt nit Enschede 22 April. De rookhistorie aan de grenzenheeft tot mcnig koddig tooneeltje aanleiding gegevensoms echter hadden er ook ontmoetingen van meer ernstigen nard plants en werden van weerszij len klappen uitgedeeld waarbij onze grensbewoners voorzigtig genoeg waren bij tijds te retireren, ten einde geene kennis met de Pruissischc ge- vangenissen te maken. Minder goed liep bet voor ccni"^ dagen af mot een paar boerenjon- gens en hunne meiden. Deze waren eventjes de greuzen overgestokenom een lmrtverster- kingje te nemeu (het is daar aan den over kant zoo goedkoopjde rooking dachten zij wej te ontduiken. Zij hadden echter buiten den waard gerekendnaauwelijks zaten zij verge- noegd bij elkander onder bun glaasje of daar komen de Pruissiscbe soldatensluiten ze in eene kamer opwaar zjj den geheelen nacht streng bewaakt doorbragten en werden den volgende morgen onder behoorlijk geleide en geboeid of gebonden naar Ahaus getransporteerd, waar bun gedurende 14 dagen vrij logies en kost verstrekt werd. In alle deelen van ons vaderland neem) de landverhnizingskoorts naar Amerika van dag tot dag toe. Men verlaat zijn vaderland om in den vreemde onbekrompener te kunnen leven. De Engineer (een Engelsch blad) waarschuwt echter in gemoede alle arbeidsliedenzich niet te laten verleiden door den roep van hooge ar- beidsloonen die men in Amerika betaalten zegtdat het daar verreweg den meesten za[ tegenvallendaar het eene onbetwistbare waar- heid is, dat in verschillcnde steden vanNoord- Amerika meer gebrek aan werk en meer ellende heerscht, dan in eene der hoofd- en fabriek - steden van Europavandaar dat er dan ook enorm veel huisgezinnen zijn die gaarne weder naar kun vaderland zouden willen terugkeeren indien de noodige middelen voor de reis bun niet ontbraken. Zaturdag 20 April jI. des namiddags te 5 ure barstte boven de stad Antwerpen bij vernieuwing een der hevigste onweders en stormen los. Do krackt van den wind was zoo geweldig, dat 40 sckoorsteenen en 3 geheele daken van huizen werden weggeslagen. In de oude havens werden 7 schepen van hunne ankers gernkt, waardoor verscheidene vaartuigen averij bekvvamen. In de nieuwe bassius bragt de storm nog meer schade te weeg. Eene groote stoomboot werd door het breken van den ketting tegen de ijzeren deur van het drooge dok gesleurd eu bragt ver- volgens aan een ander schip zware schade toe. Van een ter reede liggende Mecklenburgsche bark, voor anker driftig wordende, brak de boeg- spriet en beschadigde het metselwerk aan den mond der oude haven. Een schoener, die juist de bassins verlict, dreef tegen drie schuiten aan en brak den mast van een Nederlandsch kofschip, waardoor een schipper doodelijk gek vetst werd, In de stad regende het letterlijk dakpannen. Een der kleine torentjes van de vierde galerij der hoofdkerk stortto om en viel op de derde galerij neder. Gedurende den storm sloeg de bliksem te Longchamps in de stoomfabriek tot bewerking van rotting van den beer E. van Oije van Deurne. Door het venster van de machine- kamcr, waar ongeveer 60' meuschen werkten, baande het licht zich een weg door de gebouwen, nam de helft van een dak weg, stortte cen muur om en verdween we ler door een raam aan de andere zij le der fabriek. Geiukkig werd geen der arbeiders getroffeu. De keizer van Frankrijk heeftop voor- dragt van den minister van oorlogde muziek afgeschaft bij de kavallerie en artillerie. Men zal voortaan zonder accompaguement elkander vermoorden. Dezer dagen werd melding gemaakt van eene nieuwe uitvinding op krijgskundig gebied, bestaande in de zamensteliing van kleine koperen kanonnen, die zeer ligt vervoerbaar zijn en eene bnitengewone kracht uitoefeuen, Volgens de Etendard wordt die uifvin li-ng toegeschreven aan een kapitein der ariiljerie, geattacheerd bij de nieuwe fabriek van vuurwapenen, die op last van den keizer, ongeveer een jaar geleden, te St. Cloud is opgerigt cn waarvah de direetie is opgedragen aan generaal Fa re, ad judant des keizers en kommauda it der imlytecbnische school- Naar men zegt, worden die kanonnen zamen gesteld uit dtie verschillende stukken, die elk in ecno afzonderiijke fabriek worden vcrvaardig 1. Men verzekert, dat met deze kanonnen onlangs proeven zijn genomen, die een schitterend re- sultaat hebben opgeleverd, daar het gebleken is dat de werking van eeu enkel schot hit een dezer stukken voldoeude is tot vernieling vati het geheele front van een bataljon iufanterie. De daarbij gebezigde projectielen ztjn rond en treffen op een afstand van 1800 a 2000 metres. Door middel van een zeer vernuftig uitgedacht zamenstel, hetwelk door een artillerist kan worden bewerkt, zou men tusschen de 40 en 50 schoten per minuut kunnen doen. Bij de proefnemingeii die te Moutrouge hebben plants gehad, waren de kanonnen in kleeden gewikkeld, zoodat de toeschouwers de werking kouden nagaau zonder het wapen zelf te zien. Te Parijs staat het aantal der eehte tot dat der onechte kindercnwelke jaarlijks ge boren worden, als twee tot een. Bij 13,392 huwelijken in 1864 gesloten werden 16,505 oti eehte kindercn gewettigd. Op het platte land in Frankrijk is de verhouding als 6 tot 1. Laatste berigteni UPai-ijs, 28 April. De voorstellen d. f drie mogendheden tot bemiddeling in de zaak van Luxemburg gedaan zijn naar men in goed ingelichte kringen wel wetendoor Frankrijk. aangenomen. Fetex-stmrq: 27 April. Btet Praia- sisch gouvernemcnt heeftdoor Engeland on- dersteundeen formeel voorstel om in eene to' honden confercntie de Luxemburgsche kwestie te regelenwelk voorstel naar men verneemt; bereids door Pruissen is aaugenomeu. I3x*ussel29 April. De Belgische fond- sen zijn heden gerezen op de tijding dat koning Leopold IIbij zijne terugkomst te Brussel de wapeningen heeft doen staken. Amsterttam 29 April. SfiodcrcSam 29 April G>eut« 26 April. 263ste Staats-I,oterli. BURGERLIJKEN STAND VAN NEUZEN van £51 tot yVyn-il. HUWELIJKS AANGIFTEN Izaak Prevoosi van Axel cn Janna Leuscu. GEHUWDGeene. GEBORENden 23, eene do- hfer van Ren- drikus Baart en Maria Josepln Wingonder. Den 24, eene dochter van P.'trus Francisctfs van Ooteghem en van Monica Versnijpc. Dfeff^ 27, ccne d'nehter van Pieter van Allen eu Christina Bolleman. OVERLEDEN Geeias AIGEMHN MllWS-nt II VIM Zeeuwsch-Vlaanderen. Dit WeekhUd wordt elkcn Woensdag movgen liitgcgeTPn bij liKILANUS <t DHONT, tc Neuzen. Prijs per 3 maandrn 80 Cents, franco per post 95 Cents. Men aboniieert rich bij alle itoekhandelaren, I'ostdirecteurcn en Driesenbcishoiidcrs. h r Sectie van GENT naar SELZAETE. Von Selzaetc G,30. 9,13.1.03. C,-. Van Gent 8,-. 10,05.2,30.8,10- Advertentien gelievc men aan de Uitgeveis in te lenden, oiterlijk llingsdag avond ten 6 ure; de prijs van 1 tot 4 regels is 40 Cents, voor elkcn repel nicer lUCenU, behalva 35 Cents regelregt voor clke plaatsing. VTerk. Schtild 2'J pCl. 53. 3 pCt. G3. 4 pCt. 84 T4RWE. De aanvoer van ZeenwscheVlaautiche en Overm. -w as tocrcikend voor tie buhoeftc eq de be«le #aor- ten waren 50 a GO cents hooker ^em;-.kketijk te plaatscn terwijl do mindere kwaliteiten tot 3n a 40 c-uts piijs- verbeterin* slepende oprnimden: Puike ZeVnwsche en Vlaamsche van jf 12,GO a 13,30, Overra. .'12.-0 a 12 90, mindere/II a 12. Ro^ge Ini. niet gocde vraag rnimde cents hooger vliig op, Zeeuwsche en V'Jaaiftsche /*8,50 a 8 90, Overm. 7.80 a 8,50. (ierst ueer weinig ter markt en 20cents hooger, Zeeuwscbe Vlaainscee en Overm. winter de bcsle parijtjes /7,70 a 8, mindere /G 70 a 7,GO 7.omer van f 6,50 a 8. llaver schaarsch en booger bctaald dikki- /4,80 a 5 8J lange in de beste kwahtei- ten 4,G0 a 5,20, mindere van 3.70 a 4,50 Paarde- booncn waren weinig; aangevoerd en konden 20 cents meer opbrengen de beste van /7.40 a 7,G0, mindere van /G,'?0 a 7,20. Dilivenboonen 9,25 a 10, fifuiue <a witte boon-n in de bcsle soorleu niet lager te bekomen afvvijkende kwaliteiten moeijelijk tot verminderde prijr *a te plaatsen. puike Zeeuwsche f 15 a 17, brninc Zeeuw- sclie 9 a 14, witte Zeeuwsche 9 a 12. Erwtce i* kooksuorten mim ter markt 25 cents Jajcr meeting dairentegen gevraagd cn hooger betaalcl pnike Zeetiw- S'-he /0.75 a 10,50 gewonc Zeeuwsche van /"8.50 a 9,50. Koolzaud vast doch zonder handel V|as met goedc vraag tot vaste piijzen de voorraad op het land vcrminderd zeer MERKIl.U1, Aanbieding4 klein kooplust gering on- veran<lerd. Tarwe fr, 26 a 30 Hoggcfr 18 50 Oerst tr. 17 a 18. llaver fr. 10. Paardebooncn fr. 17. Koolzaad fr. 27. Piijzen van f 1000 cn daarboveii. fsto Klasse -- lste J.ijstINo. 212, 2582^ cn 12815ieder /1000

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1867 | | pagina 1