No. 314. Woensdag 24 April 1887. ■HM- VOOR 1 g IJzeren weg van Gent naar Neuzen. Neuzen, 22 April. Ofschoon Nederland volstrekt in geene betrek- king tot Luxemburg staat en niets met dat land gemeen heeft, dan dat de koningder Nederlan- den tevens groot-hertog is van Luxemburg, zegt ons instinct ons echter dat eene verwikkeling tusschen de groote mogendheden over het bezit van dit land ongunstig zou kunnen terug wer- ken op ons vaderland. Eerst hebben de meeste Pruissische bladen, als zij over de handelwijze van den souverein van Luxemburg sprakeneenvoudig hetkabipet van 'sGraveuhage daarvoor liandelend doen op- tredenlater, tot de erkenning gekomen dat do zaken van Nederland niets gemeen hebben met die van Luxemburg, hetwelk eene eigene regering en eene eigene constitutie heeftver- wijten zij den groot-hertog zijne Franschgezind- lieid en laten niet onduideljjk doorschemeren dat de koning der Nederlanden wel eens ter verant- woording zou kunnen worden geroepen voor zijne daden als hertog van Luxemburg. De tegenwoordige Pruissische regering zou hierin dus de Fransche republiek volgendie geensins den oorlog verklaarde aan iauden of volken doch eenvoudig aan den souverein in persoon. In eene in de Fransche taal geschrevene bro chure „la Prusse et les Paijs-bas" koint de beer Groen ran Prinslerer op tegen de valsche voor- stelling die men zich over het algemeen in Duitsch- lancl van Nederland maakt. De begaafde schrijver erkent daterveel pun- ten van ovcreenstemming en overeenkomst van helangen bestaan tusschen Pruissen en Neder land en dat boide, Nederland en Pruissen het huis van Oranje en dat van Hohensollernel- kander wederkeerig belaugrijke diensten hebben bewezen. Hij wijst daarbij op onzen Willem IIIdie inde 17de eeuw bet hoofd was eener coalitie tot verdedigiug der godsdienstige en staatknndige vrijbeden tervvijl in het belangrijke jaar 1815, Nederland met zijn prins van Oranje aan bet hoofd, een belangrijk aandeel had in de ver- dediging der vrijheid van Europain vereeni- ging met Engeland en Pruissen. De beer Gr. v. Pr. toont aan dat de weinige eerbied die bet tegenwoordige Pruissen heeft voor het nationaliteitsbeginsel de argwaan der Nederlanders zeer heeft,. opgewekt en zonder eene bijzondere vrees te voedenhet algemeen gevoelen tot eene gewapende onzijdigheid aan- zetals waarborg voor het beboud onzer natio- ualiteit. Naar aanleiding van het geschrift des heeren Gr. v. Pr. levert het Fransche Journal des Debats een betoog over de plannen van Pruissen tot eene nadere aansluiting van Nederland. Het journaal wijst daarbij op den gemeen- scbappelijken Germaanschen oorsprong, gelijk- lieid van zedenwederzijdsche aansluiting zoo dikwijls de onafhankelijkbeid bedreigd werd enz.en aan den anderen kant de behoefte van Pruissen aan kolonien en zeehavens, welke Nederland beiden bezit. Volgens de bronnen van bet journaal zou de Luxemburgsehe kwestie slechts een bijkomend incident der Hollandsche kwestie zijn en wordt beweerd dat de koning de ministers en de kamers reeds sedert twee maanden ongerust zijn. Men bad daarom de hulp van Frankrijk ingeroepen en Luxemburg als prijs daarvoor toegezegd. Die koopprijs was zeer natuurlijkFrankrijk had sinds geruimen tijd verlangd in bet bezit van het groot-hertogdom te komen. Geld was er nooit voor gevraagd de koning groot hertog had zijn hertogdom willen geven om Nederland 4e redden. Deze mededeelingzegt het Journal des Debats is in overeenstemming met de opheldering door de Fransche regering aan de kamer en den genaat gegeven. Het Fransche gouvernement bad met graagte dit voorstel aangenomen en vermoedde nietdat er van de zijde van Pruissen of Duitseh- land eenig bezwaar tegen zou worden gemaakt; bet meendedat men er een middel van be- vrediging en bevordering der goede verstand- houding in zien zou. Daarin was men echter bedrogen. graaf von Bismarck vvil zijne plan nen op Nederland niet opgeven en vvil niet toe- stemmen dat de koning der Nederlanden over zijn groot-hertogdom kan beschikken, dat Luxem burg ophou le eene Duitsche vesting te zijn en vooral dat zij aan Frankrijk zou worden afge- staan welks grenzen zij zou dekken en welks verdedigingslijn zij voltooijen zou. Deze correspondentien breugen de Debats tot de conclusiedat het noodig iswil men den ondergang en de wegsmelting van Nederland in Duitscbland voorkomen dat Frankrijk Enge land en Bclgie zich met Nederland verbinden. Dit denkbeeld was te Parijs niet verworpen en te Londen en Brussel werd er ernstig over ge- dacbt. Daardoor zou Nederland voor altjjd tegen de aanmatigingen van Pruissen beboed wezen en zoowel de integriteit van Nederland als de onafhankeljjkheid van Belgie zijn gewaarborgd. In den stand der kwestie over bet hertogdom is inderdaad echter nog weinig verandering ge komen ofschoon het algemeen gevoelen meer geneigd isaan eene vredelievende oplossing te gelooven. Men verzekerd dat er plan zou bestaan bet Luxemburgsche grondgebied onzijdig te verkla- rcn en de vesting Luxemburg te ontmantelen ook spreekt men van bet plan des koniugs om zijne regten op het hertogdom over te dragen op zijn bioeder den prins stedehouderprins Uendri/c der Nederlanden waardoor althans voor bet oogenblik de moeijelijkbeden zouden zijn opgelost. Op den 15 dezer is in working getreden de wet van 14 September 1866 Staalsblad no. 18), betrekkelijk de inkwartieringen en bet onderhoud van bet krijgsvolk en de transporteu en leverantien voor 's konings legers of vestin- gen gevorderd. Tevens is dien dag in werking getreden eene nieuwe regeling nopens de verstrekking van reisgeldenenz.die alien verhoogd zijn. Ten vervolge op de voorloopige aankon- diging van den 28 Febrnarij j 1.brengt de minister van marine ter kennis van de belang- bebbendendat op de Wester-Schelde in bet Pas van Neuzennabij de zuidelijke ton der plaat van Ossenisseeen licbtschip is geplaatst, in 140 palmen diepte bij gewoon laag water en op de merken de toren van Kruiningen twee scheepslengten binnen den hoek van Ossenisse de witte ton no. 17 (zijnde de zuidelijkste langs de plaat van Ossenissein bet Z. t. 0. miswijzendop twee kabellengten afstand. Het licht is circa 4,5 el boven den water- spiegel verheven en naar alle zijde tot op 2'/t Duitsche mijlen zigtbaar. Omtrent het rapportdat de door Frank rijk aangewezen ingenieur ter zake van de af- dammiag der Ooster-Schelde zal uitbrengen verneemt mendat daarin de vervanging der Ooster Scbelde door bet Zuid-Bevelandsche kanaal voor de scheepvaart in velerlei opzigten zeer gunstig wordt geaebt, terwijl aangaande de ge- volgen der afdamtning, wat verzanding betreft, geene bepaalde opinie wordt uitgesproken. In een later berigt wordt medegedeelddat in het rapport van den beer Gosselin is aan genomendat de afdamtning der Ooster-Scbelde in geenerlei opzigt Frankrijks belaugen bena- deelt. Volgens bet llandclsblad is het rapport om trent de Schelde kwestie ontvangen. en gebeel ten gunste van Nederland. Het rapport van den Pruissischen ingenieur, hoewel nog sleehts confidentieel medegedeeldmoet ook gedeelte- lijk gunstig voor Nederland zijn. Oostburg, 16 April. De laatste dagen der vorige week zwierf des avonds een persoon langs Oostburgs straten en straatjes, die in zwarte dameskleederen gebuld, door een' slnjjer liaar gelaat onzigtbaar, en door een' blijkbaar ver- anderde boudingbaren persoon oakenbaar trachtte te maken. Met versnelden pas liep zij de plaats op en j neer en bleef nu en dan, als het ware, naar ietuand staan wachten. Alles kenmerkte baar als een' zoekende ziel. Zij beantwoorde geen der avoudgroeten barer ontmoeters en begon daardoor, en vooral door baar wederverschijnen op een' tweeden avond, de nieuwsgierigbeid der menigte op te wekken. Enkelen boezerade dit zonderlinge voorval vrees in. Deze dacht aan een' verkleeden man met kwade bedoelingengene vermoedde aan een' vermomden vlngteling, een derde zag daarin een' werking der beruckte zwarte kunst, terwijl een ander welligt van meenirtg was, dat zij een' van de hondsdolbeid bezetene kon zijn; kortom niemand durfde baar naderen. De politie, van dat alles onderrigt, stelde nu ijverige pogingen in bet werk, om tot de ont- dekking van de zaak te komen, doch bet mogt baar niet gelukken. De bewuste zwarte dame scheen zich schuil te houden en liet die vreemde zaak ons een raadsel blijven. In de jongste vergaderingen van de Pieters- en Wilhelminapolders te Biervliet, Groote jonk- vronw- en Zachariaspolders te IJzendijke en den Generalen Prins Willempolder te Schoondijke, in de afgeloopene week gehouden, is, in navol- ging van verschillende polders in het voormalig j 5de district, besloten geen subsidie meer te be- talen voor de calamitense polders, als beschouwd wordende eene ongrondwettige belasting te zijn. Wijders is door eenige der betrokken polders besloten geen subsidie meer te betalen aan de gemeente Biervliet voor de aflossing van bet renteloos voorschot der provincie ten behoeve van den grindweg in die gemeente, en znlks omdat die weg niet voldoende wordt onderbouden. Men meldt nit Hansweert, 18 April Nu men door den voortgang der afdammings- iverken van de Ooster-Scbeldeom bet bij zijn waren naam te noemen -deze als gc- sloten kan bescbouwenis de scheepvaartbe- weging op bet kanaaldie reeds bijzonder druk wasnog vermeerderd. Woensdag 17 April kwam er weder een driemaster door. De stoom- vaart zal nog drnkker wordenwijlzoo als ge gezien zult hebben er coucessie verleend is voor eene stoombootdienst tusschen Rotterdam en Gent. Deze moet mede gebruik maken van het kanaal. Alle schependie voorheen op Neuzen en Gent voeren en toen door bet Sloe gingen neinen nu bun weg door het kanaal en laten dat vaarvvatermet regtlinks leggen. Het was vroeger naauwelijks te denken dat dit zulk eene wending zou nemenen ook den Zuid Bevelanders zooveel gemak in de coinmu- nicatie zou opleveren. Hoe lunger hoe meer blijkt intusschen de noodzakelijkheiddat bet kantoor van in- en uitgaande regten tbans nog steeds te Bath ge- vestigdnaar bier volgens bet plan der regering worde overgebragtwijl de forma- liteitenwaarvoor de scbippers daar op nieuw mocten stoppen hier tijdens bet schutten dathoe spoedig ook altijd eenig oponthoud geeftzouden kunnen worden in acbt ge nomen waarna men de reis ongestoord tot Antwerpen kon voortzetteu. Zaturdag 13 April jl. liepen tusschen Delfs haven en Rotterdam twee mannen en een jon- gentje langs den spoorweg, toen plotseling de trein naderde; de eene persoon was buiten bit spoor, de twecde kreeg een stoot en werd bui ten bet spoor geworpen terwijl bet jongentje tusschen de rails viel, en, nadat de geheele trein over hem been gereden was, ongedeerd kon op- staan. Aan do Krnisknde nahij de Tuinderslaan te Rotterdam werd vrij lag voormiddag den 12 dezer eene verkooping van bnisraad enz. ge houden. Als naar gewoonte geschiedde de vei ling aan den openbaren weg voor bet huis waaruit de goederen afkomstig waren. Daar echter dat huis door eene sloot van den weg is afgescheidenbad men eene stellage gemaakt over die sloot been. Terwijl men dapper aan het bieden wasbegonnen de planken te kra- ken en voordat men er op bedacbt was zich te bergen stortte de geheele stellage met kooperR, verkoopers en toescbouwers iu een, waardoor een aantal personen in de moddersloot te land kwa- men hetwelk ook bet geval was met de aan- teekenboeken en eenige ontvangen gelden. Ieder zocht zoo spoedig mogelijk een goed beenkomen te vinden maar ongelnkkigerwijs is een zeven- tigjarig mandie onderaan lagdaarvan het slagtoffer geworden. Terwijl iedereen op zelf- behoud bedaebt was en er in de verwarring op de gevaarlijke positie van den man minder acht werd geslagenwerd bij ten laatste nog wel met veel moeite door eenige omstanders er uit gehaald en naar een nabjj gelegen huis gebrngt, alwaar hem dadelijk de noodige geneesknndigo linlp werd verstrekt, doch dit alles was vrnch- teloos, want eenige oogenblikken daarna is hij overleden. Eenige personen hebben ook letsel bakomendoch daar ieder zich ten spoedigsto van de plaats verwijderdeis daaromtrent ver- der niets met voldoende zekerheid gebleken. Dezer dagen bad te Zwolle een opligting plaats, zoo vermetel en laag als gelukkigerwjjze maar zelden voorkomt. Zekere W. van Vilste- ren, grntter en winkelier, heeft zich door bet namaken der hamlteekeningen van een drietal geaecrediteerde personen, waarmede hij op vriend- scbnppelijken voet was, bij een paar bankiers- buizen belangrijke sommen weten te verschaffen. Bovendien heeft bij voor een paar bekenden daar het den naam baddat bij voor zaken naar Amsterdam ging, ongeveer f 2000, om voor hen te betalen medegenomen. Daarbij heeft hij van anderen eflfeeten en gelden die hem ter bewaring gegeven warenvan nog anderen goederen en gonden voorwerpen mede genomen en eindelijk zijn eigen kas meSgeno- men, die voor andere betalingen bestemd was. Toen is hij op 7 dezer, naar men berekent voor- zien van iO a 12 duizend gulden, onbeschaamd bij helderen dag per spoor vertrokken heeft, zoo als men zegt, te Deventer nog een poging gedaan, om 16 runderen zonder betaling mag- tig te worden, en is vervolgens naar Londen vertrokken, waarschijnlijk naar een broeder, die wegens een tegen hem uitgesproken vonnis derwaarts de wjjk genomen heeft. Twee dagen na zijn vertrek begon men argwaan te krijgen den derden dag kwamen de bedrogenen tot de kennis derwaarheid. Van lilsleren telegrafeer- de nit Londen, dat hij zich daar bevond. De justitie heeft reeds verscheidene wissels in beslag genomendie door hem zijn gediseonteerd bij de firma van Esch df Co. en bij den agent van de Nederlandsche bank te Zwollewelke wis sels worden verdacht valscb te zijn. Verschil lende personen zijn in deze zaak reeds door den rcgter-commissaris gehoorden bet onderzoek wordt steeds voortgezet. Als een staaltje van verregaande vraat- zucht kan het volgende dienen Een ingezetenen uit de gemeente Lonneker, werkzaam in eene der fabrieken van Enschede, zeide van bokkin- gen sprekende, dat bij er wel 30 zou op kun nen. Zijne kameraden meenden dit te moeten betwijfelenbierop werd eeue weddingschap aangegaan en 36 bokkingen gebakken. Ons boertje at niet slechts 30 maar alle 36 met den meestcn smaak op en zonder eenig letsel te gevoelen een bewijs dat bij wel met eene krachtige maag gezegend is. Fertsdaags echter zal bij nog sterker bewijs geven van den om- vang zijner maag. Hij heeft namelijk aangeno men in eens te imtdgen, drie pond zegge drie pond spek met zes sneden roggebroodterwijl hij tot spoeling zooveel Schiedammer daarbij gebruiken mag als bij verkiest. Uit Sneek wordt gemeld, dat de gewezen gemeente ontvanger wordt beschuldigd van aan de gemeente belioorende gelden te hebben ver- duisterd en te dier zake voorloopig in arrest is genomen. Die verduistering moet hebben plaats gehad met bet doel om een in geldelijke onge- legenheden verkeerenden zwager, die koopman is, te helpeu. ALGEMEEN N1EEWS e« ADVERTENTIEBL Zeeuwsch-Vlaanderen. Oil Werkblai) wordt elken Wornsdaj morfen uitgeReren bij BF.ILANUS DHONT, tk JVeuzen. Prijs per 3 maanden 80 Cent J, franco per post 93 Cents. Men abonneert lich bij alle Itoekhandelaren, Hosldirecleuren en Brievenbdshouders. SgXltgE!?©— Sectie thu GENT naar SEEZAETE. Tan Sclrtele 6,30. 9,15. 1.05. 6,-. Van Gent 8,-. 10,05. 2,30. 3,10* Adverlentien geliere men aan de fjilgp.r«*ra in te *cn<1«a# riterlijk l)in«sdag arond ten 6 ure; de prij» ran 1 tot 4 regel* is 40 Cents, toot elken re«*el mcer lOCenta, kehalva 35 Cents zegelregt Toor clke plaatsing.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1867 | | pagina 1