No. 313. Woensdag 17 April 1887. 7de GELDLEENING. GELDLEENING. B! PROVINCIALE DE GEDEPUTEERDE STATES VAT ZEELAND PROVINCIALE VOOR IJzeren xveg van Gent naar Neuzen. Besluil van den 5 April 1867no. 77, nopens de voor de dienst 1867, le docnc geldleening van f 139000 (vijf- de of laalsle gedeelte der leening van f 525000) ten laste van de provineie Zeeland. In aanmerking nemende dat volgens het be sluit der Staten van den 9 November 1866 no. 7, goedgekeurd bij Koninklijk besluit van den 18 dier maand, no. 8, Provinciaal blad no. 134), voor de verbetering der middelen van gemeenschap in de provineieover 1867 eene geldleening ten laste der provineie Zeeland moet worden aaugegaan van f 139000, zjjnde bet laatste gedeelte der leening van f 525000, en zulks naar het plan der laatstgenoeinde geld leening medegedeeld bij Provinciaal blad no. 24 van 1863en naar de daarin gebragte wijzigin- gen medegedeeld bij het Provinciaal blad no. 132 van 1866. B e s 1 u i t e n In voldoening der daartoe betrekkelijke be- palingen van bovengenoemd plan der voorschre- ven geldleening ter kenuis te brengen van be- langstellenden 1". dat in genoemde geldleening kan worden ingeschreven voor een honderd negen en der- tig a&ndeelcn elk van den duizend gulden tegen eene rente van vijf len honderd in het jaar, in te gaan met den dag waarop het onder het 5de punt van dit besluit be- doeld renversaal is afgegeven 2'. dat de termijn voor het inlcvercn der in- schrijvings-billetten is bepaald van af Zalur- dag den 20slen lot en met Donderdag den 2bslen April 1867 (zon- en feestdagen uit- gezonderd) des voormiddags van 10 tot' 12 en des namiddags van 2 tot 3 ure 3i. dat de inschrijvings-bus en billetten in het openbaar zullen geopend worden op Donder dag den 25slen April 1867 des namiddags ten drieure in de raadzaal van Gedeputeer- de Staten 4i. dat het bedrag der ingeschreven aandeelen voor zoo veel die zijn aangenomenmoet overgestort worden bij den Heer Betaalmees- ter te Middelburg opdegewone kantooruren; behoudens nader te bepalen plaats van over storting, waarvan bij de toewijzing aan de betrokken inschrijvers zal worden keunis gegeven fto. dat de zoo even bedoelde storting naar ver- kiezing der inschrijvers kan bevverkstelligd worden in den loop van 1 Julij lot en met 15 December 1867, mits zorgende dat de quitantie van storting uiterlijk binnen aclit dagen worde overgebragt ter Provinciale Griffie in handen van den Commies D. Jeras helast met de comptabiliteitdie daarvoor onmiddelijk het vereisckte bewijs of renver saal zal afgeven 6\ dat exemplaren van het plan der roeerge- noemde geldleening kosteloos verkrijgbaar worden gesteld bij genoemden Ambter.aar ter Provinciale Griffie op franco aanvrage. Dit besluit zal worden geplaatst in bet Pro vinciaal blad van Zeelandbuitendien bij wijze van openbare aankondiging in de Slaals-, I\iid- dclburgschc-, Goessche- en Zicrikzecsche couran- ten, alsmede .n bet Sluissche weekhlad en in het A'gemeen Nieuv s- en Adverlenlieblad voor Zeeuwsch-Vlac n leren. Middelburg den 5 April 1867. De Gedeputeerde Stolen voornoemd, R. W. VAN LIJNDENYoorziltcr. S. VAN DER SWALME, Griffier. Besluil van den 12 April 1867no. 74, ten vervolgo op dal van 5 April 1867, no. 77 nopens de voor de diensl 1867 le doene geldleening van f 139000 (yijf- de of laalsle gedeelte der leening van f 525000) ten lasle van de provineie Zeeland. DE GEDEPLTEEIirE STATES TAN ZEELAND Gelet op bun besluit van den 5 April 1867, no. 77, opgenoinen in bet Provinciaal blad onder no. 49 In aanmerking nemende dat het wenschelijk is aan de onder het 5;le punt van genoemd be sluit gestelde tijdruiinte, waarin do inschrijvers in de provinciale geldleening van f 139000 (vijfde of laatste gedeelte der leening van f 525000), bet bedrag banner inschrijving voor zoo veel die inschrijving is aangenomen kun- nen storten, eene uitbreiding worde gegeven B e s 1 u i t e n Ter kennis van belanghebbenden te brengen dat het bedrag der ingeschreven aandeelen in boveugenoenule geldleening, voor zoo veel die zijn aangenomen naar vcrkieziug der inschrij vers, en met inachtneming van bet desvvege bepaalde onder punt 4 en 5 van het besluit van 5 April 1867, no. 77, kaii overge*(ort wortlen in den loop van p r i m o !?lei lot en met 15 December Dit besluit zal worden geplaatst in bet Pro vinciaal blad van Zeeland buitendien bij wijze van openbare aankondiging in de Slaals-, Middelburgschc, Goessche- en Zierikzeesche cou- ranten, alsmede in het Sluissclie Weekhlad en in bet Atgcmcen Nieuws- en Adverlenlieblad voor Zceuwsch- Vlaanderen. Middelburg, den 12 April 1867. De Gedeputeerde Stolen voornoemd R. W. VAN LIJNDEN, Voorziller. S. VAN DER SWALMEGriffier. Neuzen, 16 April. De Luxemburgsche kwestie blijft het duistere punt in de staatkun le, en het verschil omtrcnt bet landje met zijne 200,000 invvoners maakt het onderwerp uit van interpellate in de par- lemcnten van Nederland, Belgie, Prnissen, En- geland en Frankrjjkterwjjl in Weenen de vraag gesteld is welke bouding Oostenrijk moet aannemen als bet tot een openbare vredebreuk mogt komen tusschen Frankrijk: en Pruissen. Het is zeer te begrijpen dat de koning-groot- hertog afstand wil doen van het hertogdom als hij begrijpt dat afstand nnttig en voordee- lig kan zijn voor de onafhankelijkkeid van ons vaderland. Het bczit van Luxemburg op zich zelf heeft dan ook niet die hooge waardedoch als men opklimt tot 1815, dan ziet men dat Luxemburg met zijne bijzondere sterke vesting aan het tocnmalige koningrijk der Nederlanden is gege ven als een der sterkste punten van verdedi- ging tegen de magt van Fraukrijkwaartegen bet uieuw zaamgestelde koningrijk bijzoader was SeriSt- T De annexatie van Luxemburg is voor keizer Napoleon alweder de vernie iging van een der waarborgen in 1815 tegen Frankrijks overheer- sching daargesteld. Luxemburg dat in 1815 werd bescbouwd als een der sterkste punten van verdediging voor bet toemnalige koningrijk der Nederlanden wordt, in bet bezit van den koning groot her- tog gebleven nog als eene zekerkeid voor Belgie aangemerkt. De kleinzoon van koning Willem I begrijpt eobier dat hij door afstand van dit landje te doen het land zijner vaderen los maakt van verpligtingen die ons in eene zeer dubbelzin- nige positie kunnen plaatsen en gevoelt zich zeker volstrekt niet geroepen op te treden als de verdediger van de onafhaukelijkheid van Belgie. Indien bet in de staatkunde des keizers van Frankrijk ligt ora zijn programma de vernie- tiging der traktaten van 1815, af te wevken dan kunnen wij er bijna zeker van zijn dat de kwestie over Luxemburg aanleiding zal geven tot den oorlogwaarbij keizer Nopoleon mis- scliien wel rekening maakt op de ontevreden- heid in soinmige Duitscbe staten over de over- beerseliing van Pruissen. Prnissen in openbaren oorlog met Frankrijk zon zeker weinig staat kunnen makeii op de Sleesivijkcrs en Hannoveranen ja zelfs bet tegen zijn zin in den bond gctvokken Saxen niet ge- lieel knnnen vertrouwen en zou in zekcre ori- gunstige omstandiglieden wel eens vele der voor- (leelenin 1856 behaaldkunnen verliezen. Het wets-ontwerp houdende voorziening om- trent den vcetyphus, is den 12 dezer door de tweede kamer, met 44 tegen 11 stemmen aan genomen. De kamer is daarna op reces gescheideri. Het reces zal waarschjjnljjk drie of vier weken duren en alsdan zal bet wets ontwerp nopens de schut- terijendadelijk in bebaudeling worden geno men. De eerste kamer heeft op 15 dezer met algemccnc stemmen aangenomen tien aan dc orde gestelde wets-ontwerpenwaaronder dat tot verhooging van bet hoofdstuk binnenland- sche zaken voor 1867, tot wering der vee- ziekte. Bij besehikking van den minister van bin- nenlandsche zaken zijn o. a. met ingang van 1 Julij 1867 bevorderd tot opzigter van den waterstaat lste klasse, J. P. Bagut thans opzigter der 2de klasse. tot opzigters van de 2 le klasse, A. Vogcl en A. Schraver, thans opzigters 3Je klasse. en tot opzigter van de 3de klasse, M. F. Klaassenthans opzigter der 4de klasse. Axel, 10 April. In den afgeloopen naclit is op het gehucht Schapcnbontonder dcze ge- mecnte, eeue arbeiderswoning met al het huis- vaad verbrand, benevens twee varkens. De schade wordt begroot op f 200. Niets was voor brandschade verzekerd. De oorzaak van den brand is onbekend. St.-Jansteen. 13 April. Den 6 jl. des nacbts omstreeks 12 urewerd er langs cen der lioogliekten van de schoolbij den hoofd- onderwijzerinbraak gepleegd om alzoo den ondervvijzerdie tevens ontvanger van den ar- men isop te ligten. In de schoolnabij de voordeuris een portaalwaar twee deuren annwezig zijn die toegang tot de school ver- leenen. Ook komt de binnendeur der onder- wijzers-woning in dit poriaal uit. Aan elk der deuren van bet portaal is cen ijzeren handvat, die met een sterk touwte zamen gebonden zijn. Aan een der deuren, werd zoo hevigge- trokken dat een der ijzeren handvaten van de deur afsprongbetwelk zoo eenen hevigen slag verwektc als of er cen pistoolsebot in de school gelost werd. Op bet lmoren van dien slag sprong dc onderwijzereen man van 68 jaar over zijne vrouvv wegin ba '.st het bed uit liep sciiielijk naar de binnendeur, die in de onderwijzers-woning uitkomt en ongelukkig door bet zwellen der deur niet slootvast was alwaar bij te gelijkertijdmet den dief aan- kwainen vielen beiden aan bet werk de on derwijzer om de deur digt te houden en lijj om ze te openen. Zijne vronw, die ook sciiie lijk bet bed was uitgesprongenwerd door den onderwijzer verzochtmn hem zijn pistool te geven, rnaar zij kon bet ongelnkkiglijk niet vinden. Nog altij 1 werkzaam om de deur digt te houden zeide bij tegen zijne vrouwgnauw naar boven te loopen en op de buren om hulp te roopen.. Zoodra zij boven was begou zy door het bovenlieht op de buren te roepenterwjjl de onderwijzer nog altijd met den dief worstelde om de deur digt te houden. Zijne vrouw riep hem van boven toehoud moed lioud moed I de buren kornen al, om ons te verlossen, en daar werkelijk de hnizen der buren verlicht werden namen de dicven de vlugt en de strijd was gevvounen. Toen de buren met ricked en stokkeu kwamen, vonden zij de worstelaars bij na bezweken van angst. Vrlenden die dit leest, boudt nwe denreii goed digt, en voorziet ze van goede sloten, want er bestaan veel slcchte men- schen. Hontenisse, 11 April. Volgens alhier uit Bath ontvangen berigt is op den 8 dezer ter boogtc van Saaftingcn in de Wester-Schelde over boord gestagen en verdronkensehipper Cornelis dc Groot Jns.en zal degene die hem mogt opvisscben eene premie van f 50 genieten. Naar men verueernt was de ongelukkige on- deranderen gekleed met zwarte olicjas zwarta zuidwester en waterlaarsenen heeft bij dou- kerbruin haar en eenen zvvarten liaard. In Gelderland worden thans voor bet Fran- sclie leger vele paarden aangekocht en in Noord- Duitscbland grooto massa's haver en tarwe. Den 9 dezer zijn de eerste nieuwe aard- appelen van den koitden gron l Z. M. den ko ning aangeboden door Jacobus Krijgar, Naaldvvijk. De landbouwer Teunis van Doom te Drie- bergendie in den cfge!oopen winter bet onge- luk bad 20 stuks vee door de runderpest te verliezenen die tot op dit oogenblik door het verbod van invoer van veezich nog geene andere runderen kon aanschafJenvvilde toeh eenig vee in de vvcide hebbenen kocht tot dat doel vijf schapen en vier lammeren. Groot was ecbter zijne ontstelteuis toen hij in den morgen van den 9 dezer al de schapen dood in een greppel der weide vond liggen. Naar men ver- onderstelt zijn zij door het onweder van den vorigen avond doodgcslagenhoewel de ken- teekenen daarvan aan de schapen niet te vin den ziju. De 4 lammeren lageu gerust te slapen. Uit Westbroek wordt gemold dat de sol- datenbelast met het toezigt op de maatregelen tegen het verspreiden van de veepest genomen, helaas snms op jammerlijke wijze medewerken tot hare uitbreiding. Den 2 April werd cental van negen stuks vee afgemaaktwaarvan 66n door de typhus was aangetast. Minds geruimen tijd heerschte te Westbroek de veepest niet, behalve op eene boerderij in een ander deel van het dorp gelegen cn thans waar nu de ziekte weder uitbrak. Eerstgcuoemde boerderij wordt door militairen bewaaktdie bij 't begraven tegenwoordig zijn geweest. Den 19 Maart werden de beesteu die oj> 2 April zijn afgemaaktin 't openbaar verkocht en door den e genaar in- gekocht. Op de verkoopi.ig waren militairen aanwezig, die in ,onbehoorlijken staat, en hoe wel ze 'smorgens op dc besmettc boerderij waren geweest, voor de koeijen gingen liggen. Men wees toen op het gevaarlijke dier haudelwijs maar er werd niet naar gelmsterd10 of 11 dagen later, de gewone termijn waarna de be- smetting zich openbaart, werd een der beesten aangetast en moesten dien ten gevolge de 9 stuks worden afgemaakt. Op die wijs zullen cchter de schatten aan bewaking besteed, juist de verspreiding bevorderen. Dit is een gevai uit vcleu. De autoriteiten worden er opmerk- zaam op gemaaktopdat de maatregelen ter beteugeling genomen niet een tegenovergestelde uitwerking hebben. Dat bet vleesch van bet gezonde veedat wordt afgemaaktveel ge- ruster aan de armen tot dadelijk verbruik zou kunnen worden uitgedeeld, scbijut niet twijfel- achtig. Een geesteljjke van zekcre landelijke ge meente om zijn famiiiariteit door zijn leeken vrij algemeen bemind mengde zich dezer dagen op weg zijnde, in gesprek met een zwijnenhocder die hem niet kende. In den gang van bet gesprek vroeg hem de geesteljjke herder hoeveel ziju verdiensten waren, bet entwoord was eeen daalder per week." \i.u;\e;\ i l i\vs- ii vf i it k\t i e ft i\ i> Zeeuwsch-Vlaanderen. Bit Weekhlad wordt etkcn \V0emda5 morjfen uitgegeven bij BEILANUS DIIOiNT, le JVeuzen. Pi ijs per 3 maanden 80 Cents, franco per post 95 Cents. Men abonneert rich bij alle Itoekhandelaren. Posldirccleurcn en Erievcnbusliouders. Sectie van CENT naar SEL.ZAETE. Tan Seliactc 6,30, 9,15,1.05. 6,-. Van Gent 8,-. 10.05, 2,30, 8,10. 9 A<1 vertentien gelieve men aan de Ijiljjerers in le sendee. niterlijk liinjjsdag avond len G ure; dc Pr'j* Tan regcls is 40 Cents, voor elken regel megr lOOents, behal*« 35 Cents zejyelregt voor elke plaalsing.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1867 | | pagina 1