No. 312. Woensdag 10 April 1867. 7de J&arg. VOOR IJzeren weg van Gent naar IVeuzen. Sedert onze vorige opgave zijn door de tweede karaer beltandeld en aangenomen, de navolgende begrootingen voor 1867. Iloofdstuk V binnenlandsche zaken, met 61 tegen 6 stemrnenboofdstuk VI marinemet 44 tegen 26 stemrnen boofdstuk VII B fin an lien, met 41 tegen 16 stemrnen boofdstuk VIII ffortvg, met 54 tegen 14 stemrnen boofdstuk IX Icalo- nienmet 52 tegen 17 stemrnen boofdstuk X onvoorziene uilqaven, met 44 tegen 24 stemrnen. Bij de behandeling van de begrooting van binnenlandsche zaken voor 1867, is art. 86, lui- dende Te Icorl np de gewone wer/ccn der calami- lease poldersmilsgaders buitengewone voorsie- ningen f 275,000,00 zor.der beraadslaging en zonder hoofdelijke stemming goedgekeurd. In bet belangrijk antwoord dat de minister van binnenlandsche zaken aan de tweede kamer heeft ingezonden op haar versing over bet wets- ontwerp tot bescbikbaarstelling van 3 miliioen tot bestrijdiug der kosten voor de bclcngeling der veezielile, geeft de minister o. a. te kennen vdat de regering in hoofdzaak wenschl Ic volgen hel plan van den hcer Loudon afmaking van aanqelasle Icoppels op ecu gunstig lijdslip, bij een dalend zielclecijfer." Tot uitvoering van dat plan is alles voorbereid. In de besmette strcek zullen vec inspecteurs de veeartsen bijstaan en onder toezigt staan van commissarissen, invloed- rijke mannen, die geseliikt en bereid zijn der regering in de uitvoering der maatregelen be- liulpzaam te zijn en de burgemeesters met bun raad ter zijde te staan. Dit geheelc personcel is aangewezen en bereid om te liandelen. „De regering is voornemens zegt de minis ter zieh in de toepassing der maatregelen, „nocli door verzet, noch door lijdelijke tegenkan- „ting te latcn afschrikken, maar met vblharding zonder overdrijving, datgene te doen, wat zij „naar hare innige overtuiging meent te moeten „doen. Dc onlangs opgeroepen ligting geeft de „beschikking over eene voldoende troepenmagt, „oin verzet, in bet onwaarschijnlijke geval dat „het zich vertoonen mogt, te sinoren." Tot de heffing van een boorngeld of tot bet aangaan eener geldleening ter bestrijding van de kosten, sedert bet uitbreken der veepest door die ramp veroorzaakt, heeft de regering tot liier toe gcen termen gevonden. Een eindverslag over de wet op de schut- terijen is uitgebragt. De commissie van rap porteurs acht geen nader onderzoek noodig maar heeft den wensch geuit dat de regering v66r den aanvang der openbare beraadslaging een nader ontwerp van wet, waarin de laatste daarin gemaakte wijzigingen zijn opgenomen aan de kamer moge inzenden om de beraadsla ging gemakkelijker te makcu. In de zitting van de tweede kamer van den 5 dezer heeft de beer Thorbecke een inter pellate tot den minister van buitenlandscke zaken, graaf van Ztiylcn van Nijevellgerigt, over de door de couranten medegedeelde tijding, dat onze regering tc Berlijn haar bemiddeling had aangeboden bij de onderbandelingen 'die over den vermeenden verkoop van het groot- hertogdom Luxemburg aan Frankrijk gevoerd konden worden. De minister crkende, dat dit geschied was, doch voornamelijk met het doel om dnidclijk door de vreemde mogendlieden tc dpen inzien en erkennen, dat er tusscheri Luxem burg en Nederland, en tussehenj de Luxem burgsehe regering en de Nederlandsche regering geen verband boegenaamd bestaat. Hij was daar dan ook zeer gelukkig in geslaagd, want graaf von Bismarck, hoevvel de bemiddeling van Ne derland afwijzende op grond dat er geen onder- handelingen annhangig waren, had erkend dat de Nederlandsche regering vrij was van alio verantwoordclijkheid ten aanzien van hetgeen er met Luxemburg geschiedde, en zich bereid verklaard om ofticieel te constateeren dat Lim- burg door de ontbinding van den voormaligen Dnitscben bond los was gemnakt van alle be- trekkingen met Duitsehland. De minister aebfte zich gelukkig met den verkregeu uitslag en verklaarde dot de Nederlandsche regering, nn dc kwestie aldus op een zuiver terrcin was ge- bragtzich voortaan nog ofticieel nog officieus meer met de Luxemburgschc aaugelegeulieden zou bemoeijen. Dc commissaris des konings in deze pro- cineie, heeft bij Provinciaal Blad no. 46, ter ken- nis van burgemecstcr en wethouders der ver- schillende gemeenten gcbragt dat, volgensmede- deeling van den minister van financien van 27 Maart jl., afdeeling directe belastingen, deadjunct- controlenr van dc directe belastingen en bet ka- daster E. F. Smeels, te Middelburg, is ontheven van bet beheer der controle, bein vol gens ken- nisgeving bij I'rovinciaal Blad no. 40 van dit jaar opgedragen, en dat beheer weder zal wor den uitgeoefend door den controleur VP. A. de Jongk. Neuzen, 9 April. Gedurende de vorige maand zijn het kanaal alhier opgevaren22 zeeschepen, metendc 2534 tonnen, en 190 bin- nenseliepenm. 12379 t.en afgevaren 19 zeeschepen, m. 3082 t., en 198 binnenschepen, m. 12350 t.sedert 1 Januarij 1867 zijn het kanaal opgevaren 53 zeeschepen, m. 6835 1., en 495 binnenschepen, m. 30235 t.en afge varen 45 zeeschepc i, m. 7833 t., en 484 bin nenschepen, m. 29181 t.In de 3 eeVste maanden van 1866 'zijn bet kanaal opgevaren 56 zeeschepen, m. 7795 t., en 1117 binnenschc pen, m. 33502 t.en afgevaren 45 zeeschepen, m. 8146 t., en 1086 binnenschepen, m. 312611. Beroepen bij de Christelijk Afgcselieiden gemeenten te Axel, Neuzen en Zaamslagden wel eerwaarde beer ds. A. Brink, predikaut te Dedemsvaart. Hoek, 9 April. Op morgen hoopt een der oudste bewoners dezer gemeenfe, den ouder- dom van 85 jaren te bereikenhij is dc bier en in den onitrek aloin bekende Beinier de Fouw, sedert jaren koopman in gist. In vcjerlei opzigt acliten wij bet der moeite waardig iets van dezen man onder bet oog van de lezers van bet A'ieuwsblad te brengen. Nog steeds is bij een krachtvoi, en in zijn beroep, een bij uitstek ijverig man, die door zijnen noesten vlijt ruiin voorzien lean in do behoel'ten van Zijn gezin, geen dag bijna gaat er voorbij, of een groot deel er van brengt hij al loopende door, in deze uitgestrekte geineente en naar hot ruim een uur van bier venvij lerde Neuzen terwijl bij te liuis zijnde altij I bezig is. Deze man is nog in het bezit van alle zijne zintuigen en gevoelt bijna niets van de gebreken van den onderdonj. llij is opgeruinul en vrolijk, en vindt zijn grootst genoegen om anderen zooveel bij lean ten dienste te wezen. Hij en zijne vrouw hopen den 16 Junij hunue 57e linwelijks- dag te beleven. Deze oiule man, die bier door oud en jong boog geacbt wordt, levertte gelijk met zijne vrouw het bewijs, wat vlijt en zuinig- hcid vennagzij waren weleer arm, en zijn tlians lieden die onbezorgd mogen levenen voor wie bet niet noodig is eene gift te vragen, zoo als meermalen voor velen plants heeft. God beware hem en zijn vrouw nog een poos, en doe hem blijven deelen in onze achting. "Voormalijr 4» district, 6 April. Voortdurend vertrekken tal van huisgezinnen uit de/.e strcek naar Noord- Amerika. De voor- namc bewcegredenen daartoe zijn de kleine dag- loonen, die zij liier vcrdienen, cn do duurte der levensmiddelen. lloewel voor bijna alle producten van landbouw tegenwoordig liooge prijzen worden bedongen, blijven de boeren zich niettemin aan dc vroeger door ben bestede daggelden honden. Een man verdient, op enkele nitzonderingen na, 60 tot 75 cents, eene vrouw 50 lioogstens 60 cents per dag. Dc bier blijvende arbeiders vleijen zich dan ook, dat zij door bet vertrelc van anderen eene betere toekomst te gemoet gaan. Jlen verneemt, dat bet rapport van den Engelsclien ingenieur, den beer Uarklexjbe- treffende de Sclieldo-kwestie, weldra openbanr geinaakt zal worden. De conclusien van dit rapport zijn nog niet bekend, maar men beweert dat de voordeelen van bet Noord Bevelandsche Kanaal daarin in een helder licbt worden gesteld. Dezer dagen werd gemeld dat in den omtrek van St.-Kruis een dolle bond rondzwierf, die reeds eenige andere honden en huisdieren gebeten bad. Tlians wordt berigt, dat onder de gemeen'e IJzendijke zich een of meer gevallen van liondsdolheid hehben voorgedaan en ver- sclicidene honden gebeten en afgemaakt zijn zoodat bet plaatselijk bestnur aldaar als niaat- regel van voorzorg bevolen heeft dat dehoaden van nmilkorven moeten voorzien zijn. Bij de lotingtc IJzendijke heeft zich een zeld- zaam geval voorgedaan: Een jongeling had zich bij vergissing ten tweeden male doen insclirijven en moest dns, na in 1866 te liebben geloot, dit jaar nogmaals loten. Ilij was echter afwezig, en men trok voor hem hetzelfde nominer als ver- leden jaar. Reclames stelden hem van de dienst vrij. Het gevolg van deze dwaling is, dat een under jongeling, die door zijn liommcr vrij van de dienst zoude geweest zijn, tlians dienstplig- tig is. Do tcrmjjn van beroep was, bij de ont dekking van bet abuis, reeds verstreken. Den 26 Maart jl. heeft te Groot-Zundert (Noord Brahand) de begravenis ]>lants geliad van bet stoffelijk overscliot van zekeren Cornclis Snep- rangers, lioofdman van het St.-Willebrordus-gilde aldaardie man heeft het groote voorregt geno- ten, om in de 92 jaren die hij beleefd bad nirnmer geneesknndige liulp te belioeven en bij stierf zelf plotsoling en zonder eenige voorafgaan- de ongesteldheid. Bovendien is bet opmerkelijk dat de oude Snepvangcrs, vadcr en grootvader was van 99 kinderen en klein-kiuderen. Wij vernemen, dat zich te Dordreclit eene verecniging heeft gevormddie zich ten doel stelt het bespreken en, waar dit pas heeft, het voorstaan van algemecne belangen. Zij telt reeds ruim 40 leden en heeft tot haar bestnur gekozen de heeren Vrie\cndorp als voorzitter, V. Goedhart als penningmcesfer cn i). van Wage- ningen als secretaris. Ieder, die zich bereid verklaard het doel'der vereeniging te bevorderen, wordt door lict bestnur als lid aaugeuomen. De hofmeester der stoomboot tusschen Rotterdam en 's Hertogenbosch, Spring in 'I Veld, heeft zich onderweg door ophanging van het leven beroofd. Toen de kapitein hem ging roe- pen om tafel te dekken vond bij zijn vertrek gesloten, cn de dear met geweld geopend heb- bendo zag bij dat bij zich aan een vischnet had opgebangen. De vrouw van de ongelakkige be- vond zich aan boord, hetgeen het jainmertooneel nog vergrootte. In het laatst dezer maand zal te Haaren, in het groot seminarie eene vergadering plants liebben van alio bisschoppen enz., van Nederland; de een zegt tot het houden van een diocesiaan coneilie, ten einde te spreken over de belangen der godsdienst, de andere tot mededeeling van hetgeen in het laatst gehouden concilie heeft plants gehad. Een ergerlijk geval van misbruik van sterken drank wordt uit Uithuizermeeden go- meld. Een arbeider aldaardie naar Noord- Ainerika wilde vertrekken, had zijn huis ver- kocbt, waarin bij eene kamer had verhuurd aan F. I'. Deze laatste nam op zich de kamer te zullen vferlaten tegen den lsten Mei onder voor- waarde dat hem drie gulden en zat jenever zou worden gegevenHet bedongen geld werd nit- betaald en de jenever ingeschonken en F. P. gebruikte hiervan zooveel, dat hij in bewuste- loozen toestand naar huis werd gebragtwaar hij, na verloop van 8 dagen, aan do gcvolgen zijuer onnuitighcid overlced. Men verneemt nit Ilarlingen dat er onder do varkens eene vrcemdsoortige ongesteldheid of misgewas (hoe lict tc noemrn heerscht. In plants dat de zeugen 10, 12 a 14 jongen werjien en deze, volgens goede gewoonte, zich vertoonen als welgeschapen biggen, krijgen ze er 3 of 4 en dan daarbij wanscbcpsels, die men onmogelijk kan aanfokken, aangezien ze in eene fatsoenlijke varkenswereld Lunne familie schande zouden aandocn. Dc Tijd meldt, datde lijst der vrijwillige bijdragen voor pans Pius IX thans gesloten is, en het geheele bedrag der verzainehle gelden de som van f 117,000 beloopt. Op den 29 Maart 1817 werd bier te lando een koniuklijk beslnit uitgevaardigd, waarbij de invoering van het metrieke stelsol van inaten en gewigtcn, munten uitgezonderd, bevolen werd. Het is alzoo eene halve eeuwgeleden, dat deze voor den liandel als anderzins zoo belangrijka gebeurtenis plaats bad. Intussclien sehijnt de Nederlandsche elna 50 jaren, in sommige op- zigten nog een strnikelblok te wezcu. En boe is bet met de- nmdicinale gewigtea gesteld In Luxemburg zijn den 30 Maart talrijke plakkaten verspreid, waarop „leve Napoleon leve Frankrijk 1 en waarin werd aangezet tot gewelddadigheden tegen Pruissen cn bet daar in garni/.oca liggend regiment Nassaucrs tot op- stand werd aangestookt. De gouverneur heeft ten deze ernstige vermaningen tot de overhedea gerigt. Wij laten bier de volgende bijzonderheden volgen, betreffende het in deze dagen zoozeer de aandaclit trekkend Luxemburg. „Geplaatst als bet is in bet midden van Ea- ropa, digt bij het middelpunt der Rijnvallci en in een lioek, waarbij vier of vijf stateu eikander bijna raken, is het groot bertogdom Luxemburg als bet ware bestemd om steeds een voorwerp van betwisting tc zijnen heeft dan ook in den nieuweren tijd aan ineer afwisselingen blootgestaan dan eenig land van zijn gehalte. In de middeneeuwen maakte bet een deel uit van de Oostenrijksclie Nederlanden. De Span- jaarden veroverden het in 1542. Frans i van Frankrijk nam bet in 1543, weg, cn h'arel V van Spanje in 1544. Hot werd afgestaan aan Lodcwijk XIV in 1684 te Ilegensburg en be- lioorde dertien jaren bij Frankrijk, toen bet, krachtens bet verdrag bij den vrede van Riis- wijk, weder werd afgestaan. In 1795 werd bet veroverd door den Fran- sclicn generaal llaleg, maar de geallieerden ver overden het in 1813. Bij het tractaat vau Pa- rijs werd- bet afgestaan aan den koning van Nederland, met de bepaling dat het tevens deel van den Daitschen bond moe^t nitmaken. Door de omwenteling van 1830 werd bet in twee deelen verdeeld, waarvanhet westelijk gedeelte aan Belgie kwam. Sedert dat oogenblik zijn de vestingwerken van Luxemburg zeer uifgebreid cn versterkt onder medewerking van den Dnitscben bond, die deze plaats als eene der gewigtigste voor- posten van zijne magt besclionvvdc. In eene rots zijn in alle rigtingen tot kase- matten bestemde galerijen uitgeboord, zoodat zij in dit opzigt op de rots van Gibraltar ge- lijkt. Een keten van vestingwerken omringtda stad, die gebouwd is op eene rots die 200 voet boven de vlakte oprijst en aan drie zijden on- toegankelijk is. Bovendien bevindt zich in bet midden der benedenstad eene andere rots, Le Bone genaamd, die de riviervallei boven en be- neden de stad bestrijkt. In Belgie wordt thans eene nieuwe wijze van opligtcrij gepleegd. Na den terugkeer der Belgische troepeu uit Mexico, treft men in alle deelen des lands bedelaars aan, in de versleteu uniformen van bet Belgisch-Mexicaansch iegi- oen. De meesten dezer schijnbare slagtoffers der Juaristen, die zich voor het meerendeel het voorkomen geven, dat zij verminkt of gekwetst zijn, blijken bij onderzoek opligtcrs te wezen die dit middel aangrijpeu, om de publieke lief- dadigheid tc exploiteren. Een had zelfs dc onbeschnamdheul op het stadhuis narigten in to winnen omtrent zijne moedcr, wier woonplants hij aangaf. De oude vrouw werd opgespoord en spoedig gAivon len, en decide nu mede, dat zij Iiaren zoon sedert 3 dagen niet gezien badbij was nitgegaan om „Mexicaanljo" te spelen. ALGEMM IMWS-enAUVERTENTIEBLAD Zeeuwsch-Vlaanderen Dit Wcekblad wordt dkcn Woensdas morgen iiitge^erm bij BKILANdS DUONT, te Neuzen. I'rijs per 3 maanilen 80 Cenlt, franco per post 95 Cents. Men abonneert rich bij aile lioekhandelaren, J'osidirecteurcn en Bricvenbnshonders. Sectie Tan GENT naar SELZAETE Van Sclaaete G,- 8,10,12.-, G,-. Van Gent 7,30,10,30, 2,30, 8,15. Ad vertentien men aan de lif^even tn t.i r.enden, niterliik Dinftftriag aiord ten U ure; tic P'ijs ran 1 tot 4 regels is 40 Cents, voor el ken £<*»e! inccrlOCenU, Velialr* 33 Cents zegelregt roor elke plaaUiug

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1867 | | pagina 1