No. 311. Woensdag 3 April 1887. 7de Jaarg. It VOOR IJzeren weg van Gent naar lVeuzen. Neuzen, 2 April. Bij <le BERAADSLAGING OVER HET WETS-ONTWERP TOT VAST STEELING VAN HOOPDSTUK VIII DER STAATSBEGROOTING voor 1867, (departement van oorlog) in de zitting van de tweede kamer van den 25 Maart jl., heeftonze geachte afgevaardigde de heer Mr. 1). van Eck, eene voor deze gemeente zeer belangrijke zaak ter sprake gebragt; het door hem gesprokene, even als bet daarop gevolgde antwoord van den beer Minister van Oorlog, laten wij hier volgcn zooals het gevonden wordt in het Bijblacl van de Nederlandsche Staatscourant vel 155. De heer van Eck, ,,Mijne Ilceren, ik heb de belangrijke discussie over bet vraag- stuk van bet al of niet bebouden van vestingen jaiiet willen storenmaar gewacbt tot bet "laatste om eene opmerking te maken, die be- "treft het gevaarlijke van een buskruidmagazijn „inde vesting Neuzen. Dit onderwerp is bier in bet algemeen raeer- „malen ter sprake gebragt en met verschillenden uitslag. „Wat Nijmegen onder andere betreft, is reeds bet wegvoeren van bet krttid in 1857 gevraagd. Aan dat verzoelc werd ecbter geen gevolg ge geven. Vijf jaren later is door een ander afge vaardigde dezelfde opmerking gemaakt, en nu dees ik in bet geschrift van den heer Ueyden- rijclcdat tot zijne tevredenheid aan dat ver- „zoek voldaan is. Zou men nu ten aanzien van Neuzen niet dezelfde concessie willen doeu Vooral omdat ",die kruidmagazijnen daar op een zeer gevaarlijk ^punt gelegen zijn, namelijk digt bij armoedige "woningen, waar meer dan elders gevaar kan rbestaan, en op, ik meen 40 passen afstands van "bet groote scbeepvaartkanaal, waar de booten ^voorbijstooraen, die vrijelijk bunne vonken uit "de scboorsteenen verspreiden. Zulk eene plaat- ',sing is voor een kruidmagazijn zeer gevaarlijk. „Er bestaat bovendien eene reden te meer om rhiev zeer eonciliant te zijn, omdatiudicn ik "mij niet vergis, de kom van de gemeente reeds "lang bestoud voor dat devesting is aangelegd. "indien het waar is, hetgeen een vorig spreker ^gezegd heeft, dat eene vesting een servituut en ^dus een groote last voor de ingezetenen is en "men dien last zoo dragelijk mogelijk moet ma- ..ken, dan behoort dit vooral het geval te zijn, ^waar de kom der gemeente beeft bestaan v<J6r „de vesting. „De minister van oorlog beeft den gemeente- „raad van Neuzen geantwoord, dat Neuzen eene vesting is die in oorlogstijd zeer moeijelijk te "bereiken is, en dat daarom de geheele buskruid- uitrusting or ten alien tijde aanwezig behoort ^te zijn. Ik weet niet of dit ten aanzien van ^al het overige materieel ook wordt in acht ge- ^nomen, maar ik moet tocb doen opmerken, dat "hoe snel de oorlog thans ook gevoerd worde, ^er altijd tocb ligt tijd overblijft om dien te ,,voorzien en, dat de oorlog ons niet zoo spoedig Izal overvallen dat men geen tijd zonde hebben om ,"het buskruid in de vesting te brengeu. „Ik zal den minister verzoeken zijne gewone rhumaniteit voor dezen keer ter zijde te laten "en mij nu niet te antwoorden. Als bet ant- "woord in eene discussie van dezen aard gege- pven wordt, loopt men gevaar dat het ongunstig "is, terwijl wanneer de minister tijd heett om „er over na te denken, bet gewigt der oprner- „king dikwijls beter wordt opgemerkt dan op "bet oogenblik dat zij gemaakt wordt. De beer vail den Boschminister van oorlog „Mijnheer de voorzitter, het is niet de eerste maal dat deze kwestie bier ter sprake "is gebragt, en ik veil gaanie in liet belang "van devesting Neuzen aan dat verzoelt voldoen, "in zooverre er gelegenhcid zal bestaan het bus- kruid daar ter plaalse le bergen op meer van „den bebouivden Icring verwijderde plaatsen. „Dat in oorlogstijd die voorraad buskruid er „nog altijd te brengen zou zijnmeen ik te „mogen betwijfelen. De vijand zou natuurlijk zijne maatregelen wel nemen om dit te belet- „ten. En buitendien is er in oorlogstijd wel „iets anders te doen dan bet aanbrengen van voorraad buskruid in de vestingen. „Ik geloof dat men al hetgeen men in vre- „destijd kan doeu, niet moet uitstellen tot dat „de oorlog uitgebroken is. Ik meen dus dat de voorraad buskruid in Neuzen moet blijven, maar „ik zal trachlen er eene bewaarplaats voor te vinden, die zoo miu mogelijk gevaarlijk is. „Dat er veel kleine woningen in den omtrek „van het buskruidmagazijn zouden wezen wil „ik gaarne aannemen, dat is meestal bet geval. ,.Men bouwt de buskruidmagazijnen zoo ver „mogelijk buiten den bevvoonden kring maar „de woningen avanceren en bereiken eindelijk „het magazijndat is dus niet de schuld van „ket buskruid dat bij de inwoners zou gckomeu „zijn, maar het zijn de inwoners die tot bet „buskrnid naderen. "Wij danken den heer vIn Eck voor hetgeen hij in dezen in het belang de- zer gemeente heeft aangewenden nemen acte van de verklaring van den minister op bewenstaande opmerking gegeven. De leden van do eerste kamer der staten- generaal zijn ter vergadering opgeroepeu tegen dingsdag den 9 dezer. JNeuzen, 2 April. Naar wij vernemen is de beer J. DonzeAz. alhier, aaunemer ge- worden van het postrid van Neuzen naar Hulst, voor 790 s'jaars. Hontenisse, 27 Maart. Uitslag der verkiezing voor twee leden van den gemeente- raad. Ter vervanging van wijlen den beer JSer geant is gekozen den beer P. J. Lauwers met 76 stemmende heer du Wooz bekwam 53 stemmen. Ter vervanging van den heer E. Pateer is gekozen den beer IE. liinghout met 77 stemmen op den heer Rousclicr zijn 50 stemmen uitge- bragt. Omtrent de zaak der Schelde-kwestie wordt beweerd, dat bet vraagstuk door de ingenieurs in bun rapport is gesplitst. Het eerste onder- zoek of bet kanaal door Zuid-Beveland de Ooster- Schelde op voordeelige wijze vervaugt, wordt toestemmend beantwoord, onder voorbehoud der opbeffing van de kosten voor bet ;slepen der schepen. Omtrent de tweede vraag, of de af- dainming zoowel van de Ooster-Schelde als van het Sloe voor de bevaarbaarheid van de Wester- Scbelde door de verzanding van dezen hoofdarm schadelijk zal zijn, vellen de ingenieurs geen definitief oordeel, vermits dit volgens den aard der zaak afhankelijk is van nog niet verwezen- lijkte feiten en omstandigheden. Is die bewering juist, dan is de beslissing, gelijk men ziet, over bet geheel voor Nederlaud niet ongunstig. Mil. MM. de koning en koningin en Z. K. H. prii*s Alexander, bebben in den voormid- dag van zondag 24 jl. de godsdienstoefening in de Waalsche kerk, onder bet geboor van ds. Zublibijgewoond. Bij het uitgaan der kerk naderde vrouw M., moeder van drie kinderen waarvan zij bet jongste, een zuigeling, bij zich had, den koning met een smeekscbrift, hetwelk Z. M. na eenige woorden met de suppliante ge- sproken te bebben, welwillend aannamdaarua trad een oude vrouw uit Boxtel tot den koning, en na hare belangen aan Z. M. te hebben voor- gedragen, gaf zij den koning een militair zak- boekje over. Z. M. vroeg haar of zij baar ver- zoek schriftelijk bij zicb bad, waarop zij den koning in baar Noord-Brabantseb dialekt ant- woordde, dat het briefke gister avond gestuurd was en de koning den naain wel in bet boekje zien zou. Onder de menigte, die voor het kerk- gebouw stondeubevor.d zicb de bode bij ma rine, ridder van de militaire WillemsordeCor nells Reedijk, die sleebts een arm beeft. Z. M. de koning ging naar hem toeen vroeg hem met belangstelling „waar hij dien arm verloren bad," waarop gezegde ridder eerbiedig ant- woorddeSirebij Bonidoor een vijandelijk schot met een lilla lcogel bij bet uitzetten van eene gewapende sloepvoor de Kali Tirane rivier, op den 19 February 1859, Uwer Majes- teits verjaardag. Als matroos of als soldaat" vroeg Z. M.; „als matroos, Sire" was bet ant woord, hetgeen door Z. M. welwillend met „Ik dank u" beantwoord werd, waarna Z. M. zich verwijderde. De eerste grasboter is door J. Lievaart te Delft, den 21 Maart jl. aan Z. M. den koning gelcverd. Men verneemt, dat bet muziekcorps van bet regiment grenadiers en jagers, onder bevel van den Isten luitenant F. Dunckler, directeur van dat corps, in Julij a. s. te Parijs zal deelnemen aan bet internationaalconcours dat ter gelegenbeid van de tentoonstelling aldaar zal plaats bebben. Een boer die jl. maandag te 'sGravenbage plaats bad genomen in den spoortrein, vroeg, toen bij even gezeten was, aan een tegenover hem zittend persoon „of zij nu wel naar Am sterdam gingen dat is te zeggen antwoordde deze, de bank waarop ik zit gaat naar Amster dam, die waarop gij zit naar Rotterdam. „Is't waar riep de boer verscbrikt uit en plaatste zich ijlings op de bank tegenover zich hetgeen zeer de vrolijkheid der andere reizigers opwekte. Men deelt ons mede, zegt de Arnhemsche Courant, dat freule van Plettenburgbekend door den diefstal van effecten te Ededezer dagen uit Londen aan bare te Arnhera woon- acbtige crediteureu heeft doen wetendat zij zoodra mogelijk hunne pretentien voldoen zal. Als eene aardigbeid wordt aan bet Ulr. Dagblad medegedeeld„In de gemeente Z. in Noord-Holland stelde in eene vergadering van den gemeenteraad de burgemeester voor, om, met bet oog op de veeziekte, tijdelijk eenige veldwachters aan te stellen ten einde er voor te waken, dat die gevreesde ziekte niet door- drong. De leden van den raad wilden daar evenwel niet toe besluiten, om de groote uitgaaf voor de gemeente, zij zeiden, dat zij die bewa- kiug zelven wel konde doen, als zij gecommis- sionneerd werden als buitengewone policie- agenten. De burgemeester, de leden van den raad er in willende laten loopen, nam bet voor- stel aan en stelde al de leden van den raad aan. Toen dit geschied was, gaf de burgemeester, bewerende dat des naclits eene poging zou worden gedaan om beesten in te voeren, aan zijne nieuwe agenten last, bepaalde punten van het dorp te surveilleren. De burgemeester ging dien nacht eene ronde doen, of ieder op zijn post was, doch bij vond, helaas, nieinand. Den volgenden dag liet bij de leden van den raad bij zicb kornen en deed hen inzien boe zeer zij aan bunne ver- pligtingen warcn te kort gekomen, door de be- velen van bet hoofd der politie niet op te volgen. Voor ditmaal zou bij ben met een strenge be- risping vrijlaten, doch in bet vervolg mogt zoo iets niet meer gebeuren. De raadsleden keken leelijk op bun neus. Doch nu koint er bij, dat zij, door de benoeining van buitengewoon politic- agent aan te nemen, regtens zijn vervallen als leden van den raad, omdat, volgens de gemeente- wet, die betrekkingen onvereenigbaar zijn. Men is benieuwd boe dit geval zal afloopeu. Als een sprekend bewijs dat „lietkwaad niet zeldgh zijn meester loont" deelen wij bet i volgeude me le: Voor een paar jaren bragt een jongen een man met de spade uit wraak een zeer gevaarlijken slag aan bet hoofd toede zaak kwam in regten maar door middel van twee minderjarige meisjes die ten voordeele van den jongen eene verklaring voor do regt- 1 bank aflegden, bleef de zaak buiten toepassing van straf. Voor ecnigen tijd eehter vervoegt zicb by den deurwaarder op Texel een der beido meisjes, met het verlangen, om de moeder van bovftibedoelden jongen te willen vervolgen omdat zij baar en bet andere meisjebeiden toen bij baar inwonende, een zilveren kappestel bad beloofd en in gebreke bleef dat te geven. Bij eenig nader ondervragen was bet "meisje onnoozel genoeg, om te vcrtellendat de be- doelde vrouw dat kappestel bud beloofd op voorwaarde, dat zij eene logenachtige verklaring ter gunste van baren zoon zouden afleggen. Dat gebeurdemaar de vrouw, steuneude op de meineedige verklaring der meisjeswas listig genoeg om bare belofte niet na te komen. De deurwaarder maakte natuurlijk terstond rapport van hetgeen bij gehoord had en bet gevolg was dat beide meisjes veroordeeld werden tot ge- vangenisstrafeen der beiden stie'rf, zoo als men zegt, ten gevolge van sehrikmaar de vrouw of de moeder des jongelings werd en bleef ernstig ziek, zoodat zij niet vervoerd kou wordenen thans zijn drie leden van de regt- bank te Alkmaar naar Texel gekomen, om aan baar ziekbed baar vonnis tot 5 jaren gevange- uisstraf te brengen." Bij voortduring verzekert meu dat er on- derbandelingen worden gevoerd tusschen de hoven vau 's Graveubage en Parijs over den al- staud van Luxemburg aan Frankrijk. Naar men zegt is reeds een Frauscb agent in bet Luxemburgsche aanwezig om de meeniug der bevolkiug te polsen over deze zaak eu zicb te vergewissen van den vermoedelijken uitslag in lien men mogt besluiten tot eeue volksstemming 0111 over bet lot van bet hertogdom te beslissen. Over bet algeineen geloofd men dat de Luxeni- burgers liever Luxemburgers willen blijven en niet gaarne Fran cbcu ofTruiasen zouden worden, ALGEMEEN NIEEWSra ADVERTENTIEBLAD Zeeuwsch-Vlaanderen. Oil Weekblad wordt elkcn Woensdag morgen uitgegeren bij BEILANUS UUUNT, le JVeuzen. Prijs per 3 maandcn 80 Cents, franco per post 9.3 Cents. Jlcn abonneert rich bij atlc Bockhaudelaren, Postdirecteuren en BrieTcnbushouders. ^-=3> Sectie Tan GENT naar SEI.ZAETE. Van Seliaelc 6,- 8,40,12.-, C,-. Van Gent 7,30,10,30, 2,30, 8,13. Adverlentien fjelieTe men nan de Uilgrrerj in te sendee, uiterlijk Uiugsriag arond ten 0 ure; dc prijs ran 1 tut 4 regels is 40 Cents, roor el ken repel meer lOOellU, beiiaite 35 Cents segelregt roor elke plaalsing. j rj o - -- De heer F. G. C. van Molman, ontvauifer tier <Jirecte belas- tingen en acefjnsen te Hallntn, die reedi vroeger ecnigen uantn heett gemaakt, dour het sehriiven van een werkju „liet hRil voor velen," (belreffende eeu op te rittleu natiouaal peusHoenfuudi) zegt iu een request aan Z. M. den koniug, dd. 9 Februarij li>67. eene uitvinding te hebbeti gedaan, die ongetvrijfeld een urootea invloed zal uitoefenen op de communicatie, het gebied vau haudel. laudbouw en industrie. Die uitvinding bestaat ia de vervaardiging van een voertui* wRin-olliue" genaamd, waarvan et3M gcdee.te (het wagenstel mat 5 raderen) door e,u werktuig „nou possumus" geheeten, op uiterst gemakkelijke wijze rusteloos iu snelle voorwaart*ch» beweging kan gebragt worden Stoom- en paa deokrachteo zijn niet noodig om deze machine in beweging te brengen en» naar het bescheiden oordeel des uitvinders, kutineu ook schepeu met dergelijke machines iu beweging worden gebragt. Hut belangrijke van dit werktuig is, dat alle schuring eu wrijving. die bij ieder under werktuig zoo hiuderlijk is, hier in kct voordeel wordt gebezigd. Eene kiudcrhaud is in staat om, met bebulp van deze machine, duizende ponden gewigts van staudplaats te doen v eraodereu waar paarden, niettegeustaande de zwaarste voeduig, bun vleesnh verliezen, door het vermoeijende werk om dorseh-uiachines iu werking te houdcu, zal later een knaap dat werk speleude kunoeu verrigteu. Het zwaarste stuk geachut", zegt adressant, uzal zd<£ kuunen worden ingerigtdat het een geheel wordt met een voertuig als het door mij uitgevoudeue en zal zoodauig wapeu- tuig door twee personen op een eenigzins te bereiden weg, tnel voorvvaarts kuuuen worden bewogeu, zweukeu en retireren. „Eeu corps kanouniers met H*0 zulke kanoanen gewapend, gerugsteuud door een klein aantal soldaten, van de uoodiga am- munitie voor hen voorzieu, zou, mijus beduukens, op een bruik- bareu weg, eene gewone legermagt van 100,000 personen, met de verstdragende gewereu gewapend, het hoofd kunuen biedeu niet ulleen, inaar deze, al avaucerende, zonder zich onder het bereik van geweerkogels te begeveu, vureude en retirerend# verdelgen of op de vlugt drijven." Voor deze belangrijke uitvinding vraagt de ontdekker Ah gunslbeicijs lo. Outheffing der verpligting tot bijhouding van het register van bekende verhuringen en het geven daaruit Aan cxtracten voljgens adressant zoo'n zieldoodend en tijdroovend werk 2o. Het verstrekken eener subsidie voor den aanleg van een spoorweg tusschen de steden Winschaten en Asschendorf, over de gemeente Bellingwolde (vroogcre staudplaats vau den adressant.) 3o. Ophefling vau deu borgtogt, door hern als ontvauger gegeven. Als verdienste lo. Zoo mogelijk voor den 1 November dezea j iar9 eene som von "2.000.000, (Nederlandsch couraot.) „waarmede ik," zegt da adressant, „werkzaara wensch te zij a om zegeorijke zaken voor de maatschappij tot stand te brengeu of aan te moedigeu en te oudersteuncn." 2o. Eene toelage van f 300 voor het geval airessant de eer mogt hebben bij Z. M. te worden ontboden, om ann eene com- missie (bestaande uit de heerea Betz eu van Bosseoud ministers, JonckbloetStieriJ..j en de Boo van A/derwereltleden der tweedo kamer) zijne in miniatuar vervaardigde machine te vertooneu on daaromtreut uadere uitlegging tc geven, opdal hij, voor een paar dagen, een door hem gewenscht gezelschap kostcloos zou kuuueu medenemen. Daarop volgt eene verklaring van twee geneeshcereu, dat zij bij den uitviuder gcene kenteekenen vau krankziuuigheid hebben untdekt.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1867 | | pagina 1