Vec-Verzckcring Maatscliappij 1,046,804. ffliffl STUKKEH. 0PEN3ARF VERX03PING. OPENBARE" VERPACHTIIG. SLUS- EM lAAGPILLEi™ 1ATI01ALE Waarborg-Kapitaal 200,000 Cnulden. OPENBARE VERKOOPING voorgezet. Dc France voegt cr bijdat deze daad des keizers onder de soldaten groote geest- drift heeft opgewekt. Een der Fransche bladen doet zeer geestig uitkomen, dat op dit oogenblik een wedstrijd bestaat tusschen de oostersche kwestie en de tentoonstelling tc Parijs, wie van bcide bet eerst aan de orde van den dag zal vvorden gesteW. Aan de eene zijde keizer Napoleon, die op bet veid van Mars bevelen aan de vverklieden geelt, om met bet tentoonstellings-gebouw zooveel spoed te inaken als slechts mogelijk is; aan de andere zijde prins Gorlschalcoff, die aan de Ser- viers en Grieken drinkgeld ronddeelt, otn een volslagen breuk met de Porte te bespoedigen. Wie bet eerst gereed is heeft bet spel gewon- nen. IJet blad gelooft dat Napoleon, alleen met het oog op de dreigende ontwikkeling der Oos- tcrsche kwestie, met zooveel nadruk op de ope ning der tentoonstelling op 1 April heeft aau- gedrongenwant wanneer dit nog een maand later mogt gebeuren, zouden er in het Oosteo gebeurtenissen plants kunnen hebbcu, die ont- zaggelijk veel afbreuk konden doen aan bet vredes-schouwspel te Parijs. De harmonie St. Cecilia alhier, heeft gedurende de 16 maanden van baar bestaan, reeds veel aan den ijver van haren bekwamen kapelmcester, de hCer J. van Braband, te danken. Geen wonder dus, dat de leden der harmonic, en daaronder vooral de werkende leden, die meer bijzonder onder zijne leiding staan, hem alle achting toedragen. Als gevolg hiervan, en tevens'als een blijk van erkentenis, besloten de werkende leden der genoemde harmonie, om hunnen kapelmcester op zijn' verjaardag een geschenk aan te bicderi. De directie, ingenomen met dit voornemen, gaf vergunning om hem bij die gelegenhcid teveus eene serenade met fakkeilicht te brengen. Zulks geschiedde keden avond. Omstreeks half acht werd de kapelmeester aan zijne woning verrast door de harmonie, die hot stuk „ha Se renade" speeldc. Daarna werd bij door de directie, bij monde van den directeur de beer J. Kroon geluk ge- wenscht, waarop de heer van Braband, een woord van dank sprak voor de cer hem dezen stond fcewezen. Vervolgens nam een der werkende leden het woord op, en schetste in korte trekken de vcr- diensten van den kapelmeester. Deze diets wetende van de verrassing hem bereid, was diep getroffen, toen hem op het einde der toespraak, in naam van al de werkende leden, een ebben- houten dirigeerstokje, met zilveren knoppen werd aangeboden. Op de knoppen was sierlijk de volgende in- scriptie gegraveerd„De werkende leden der harmonie „St. Cecilia, aan hunnen kapelmeester, de heer J. van Braband." Terwjjl op een zil veren ring, in het midden van het stokje, stond Den 23sten Maart 1867." Aangedaan over deze verrassing, zei de kapel meester, geene woorden te kunnen vinden om de gevoelens die hem bezielden uit te drukken. Hij bedankte de werkende leden voor dit schoon, en zoo hij zeide, onverdiend geschenk. Hij achtte zich gelnkkig zoo veel eensgezindheid, zooveel genegenheid, bij hen aan te treffen, en beloofde van zijnen kant, zooveel hij kon de luister van de harmonie te helpen bevorderen. Hierop speelde de harmonie het „Oii pent on €tre inieux," en daarna nog een ander stukje. De kapelmeester die zich intusschen met de directie in huis begeven had, kwarn, toen het laatste stukje afgespeeld was weder buiten, en zeide, dat hij den werkende leden een weder- keerig bewijs van achting wilde geven, door iedcr bunner zijn photographie's-portret te schenken. Er echter niet genoeg in voorraad hebbende, wist hij niet beter te doen dan er vooreerst de oudste leden een te geven, die dit geschenk dan ook dankbanr aanvaardden. Hiermede eindigde de plegtigheid en trokken de werkende leden af onder het spelen eener Marche. Ze werden gevolgd door de directie alsmede de kapelmeester, die nog niet van de leden scheiden kon. De stoet trok door de Mo- lenstraat over Kloosterzande, en zoo naar de herberg van J. van Silclcelerus. Hier werd op verzock van den kapelmeester de Valse con Ontroduction van P dc Paum gespeeld, en door hem met zijn pas ontvangen geschenk gedirigcerd. Verder werd de avond genoegelijk doorgebragt. De werkende leden werden door dc directie gnl onthaald, en bezochten door deze geleid, nog menige herberg, waar telkens onder de leiding van den kapelmeester het een of an ler stukje gespeeld werd. Eindelijk sloeg het scheidensuur en keerde een ieder in genoegelijke stemming huiswaarts. Moge de harmonie St. Cecilia, zich nog vele jaren, in het bezit van den heer van Brabandals kapelmeester, verheugen, en liaar luister en bloei geevenredigd zijn, aan den ijver van genoemden heer. Kloostkbzande, 23 Maart 1867. A. Assistorrfatit 25 Maart. tftotlerftam 25 Maart. Gent. 22 Maart. Tli' De Notaris M. GEENE, te Hulstzal ten verzoeke van de Kinderen en Erfgenamen van de Weduwe C. van TRAPPEN in leven Rcntenierster te Rapcnburgop Dingsdag den 2 April 1867des namiddags om 3 ure, op bet dorp Bapenburg ten Iluize en Herberge van den Heer 1). Yseraert, Secre- taris der gemcente Stoppeldijk, in het openbaar prcsenteren te verkoopen 1. Een goed onderhouden WOO.\- IIUIS, met ER F en TLJIiN staande op het dorp Bapenbnrgin den polder en gemcente Sloppeldijlckadastraal bekend onder sectie C, nos. 110, 111, 482 en 483op eene groottc van 14 roeden 96 ellen. En 2°. 21 roeden 30 ellen WEIL A. TVU>, mede gelegen in den polder en gemeente Sloppeldijlcen aldaar aan de zuidzijde van den vorigen koopkadastraal bekend onder sectie C, nos. 112 en 113. En zulks om daarvan dadclijk in het gcbruik te komen. door het ministcrie van den Notaris J. J. FERCKEN, te Nehzen: extra schoon zwaar EIKENHOUT, als: Balken, Ribbcn, Platen, Planken, 2(X) vier- kant bezaagde BOGTSTIJLEN, Greinen BALKEN cn RIBBENeen zware Grei nen MAST, enz. enz. PORSELEIN-. GLAS-, GELEIJERD-, AAR- DEN KOPER TIN-, BLIK- en I.JZER- WERK, ee:i hnitengewoon opgelegd Eiken- houten KABINET, Eikenhouten SECRE TAIRE, dito TAFEL. dito STOELEN SPIEGELS SCHEEPSKLOK een extra goede BAROMETER, Koperen LAN- TAARNEN EMMERS met Koperen ban- den GEWEREN, PISTOLEN SABELS VAATWERKHouten BAKlvEN, BED- DEN, L1NNENG0EDERENeen volledige APOTIIEEK, nicuwc PLANKEN, enz. - De Notarissen Mr. F. V A N D E IN S E en M. G E E N E, standplants hebbende tc Hulst, znllen door het ministcrie van laatsterenoemde, ten verzoeke van de lleeren KERKVOOGDEN df.r 1IERV0RMDE GEMEENTEN van llulsl en llonlenisse op M a a n d a g d e n 15 April 1867, des namiddags om 2 ure, in het Logement het Wapcn van Z e e 1 a n d, te llulsl, bewoond door den Heer D. C. Ei.jl- ders in het openbaar aan do hoogstbiedenden verpachten 55 bunders 65 roeden 20 ellen BO 17 - LANL>, WIOILAND en X>I*T K gelegen in de gemeenten llengst- dij/cSloppeldijlcllonleiu'sse,Graauw Si.-Jansteeii en Clinge, verdeeld in ecn-en- dertig perceeleunader in de uitgezette biljetten omschreven. En zulks om daarvan met het rooven van den oogst des jaars 1867, in het gebruik te komen. De Notaris J. J. FERCKEN, residerende te Neuzenzalkracli- tens verleende regterlijke magtiging, ten ver zoeke van den Heer JACOBUS SCHOONAK- KERWinkelier te Neuzenmitsgaders dc Meerderjarigo en Voogden over dc Minderja- rige Erfgenamen zijner overledene Echtgenoote FRANCOISE van VVIJCK, eerder Weduwe Jan du Pree, in het openbaar aan de meest- biedendeu veilen en verkoopen. Eerste Perceel. Een spacieus W00N1IUIS en ERVEstaan de en gelegen in de Lange Noonlstraat te Neuzen, kadastraal bekend]1 onder sectie Cnummero 370groot 2 roeden 50 ellen. In gebruik te aanvaarden lc No vember 1867. Tweede Perceel. Een extra kapitaal STEENEN MAGAZIJN of PAKHUIS en ERF, staande en gelegen als voren, achter gemeld Woonhuis, kadastiaal sectie C, no. 371 cn 372, groot 1 roede 14 ellen. In gebruik te aanvaarden 1 Mei 1867. Voorsehreven goedcren zullen zoo afzonderlijk, als te zamen worden geveild. Dep.de Perceel. Een MAGAZIJN of PAKHUIS, vroeger ge diend hebbende tot Slagerswinkel, staande en gelegen aan het einde der Lange Noordstraat to Neuzen, kadastraal sectie C, no. 304, groot 1 roede 36 ellen, bewoond door Launspach en verhuurd aan denzelven en J. de Jonge, voor 140 'sjaars tot 1 Mei 1867. Vierde Perceel. Een WOONHUIS en ERVE, staande cn ge legen op den hock van de Brouwerij- en het Schoolstraatje te Neuzenkadastraal sectie C, no. 95, groot 80 ellen, bc.voond bij en ver huurd aau Marinus Adeiaansen ad f 84 'sjaars; tot 1 November 1867. Vijfde Perceel. Een WOONHUIS, WAGENMAKERSWINKEL cn ERVEstaande en gelegen op de Kaai te Neuzenkadastraal sectie 0no. 755groot 1 roede 60 ellenbewoond en in gebruik bij den medeverkooper A. P. du Pree tot 1 Januarij 1868. De Gercedschappen tot de Wagenmakerij behoorendcalsmede de Houtwaren daarin voorhandenzullen door den Koopcr van dit Perceelonder nadere overeenkomst met genoemden A. P. du Pree, kunnen worden overgenomen. Zesde Perceel. Een spacieus WOONHUIS en ERF, staande en gelegen in de Nieuwstraat te Neuzen ka dastraal sectic C, no. 832, groot 1 roede 25 ellen. In gebruik bij en verhuurd aan den Heer R. Pothoven tot 1 Mei 1868 ad f lib 's jaars. Zevende Perceel. Dric WOONHUISJES cn ERVE, staande en gelegen achter laatstgemeld Woonhuis, kadas traal sectie C, no. 689 en 831, groot 1 roede 45 ellen. In gebruik bij en verhuurd aan Jan Brinks en Jan Kolijn ad 110 in het jaar; tot 1 Mei 1867. Het6de cn 7de Perceel zullen ook tc zamen worden geveild. Aciitste Perceel. Een WOONHUIS en ERF, staande en ge legen, achter de Kerk omtrent de Pelmolen te Neuzen, kadastraal sectie 0, no. IOSO, groot 1 roede 25 ellenbewoond door en in gebruik bij den medeverkooper Jan Joh. mr Pree tot 1 November 1867. Negende Perceel. Een WOON1IUISJE en ERF, staande en gelegen aan het Dijkje, te Neuzen, kadastraal sectie Cno. 452groot 95 ellenbewoond door Lucas van der Moi.en, tot 1 Mei 1867, ad f 26 's jaars. Tiende Perceel. Een WOONIIUISJE en ERF, staande cn gelegen in de Flooswijksche straatgemeente Neuzenkadastraal sectie Cno. 762groot 70 ellen bewoond door Janna Siemens ad f 34 's jaars. Elfde Perceel. Een WOONHUIS en ERF, staande en gele gen als voren kadastraal sectie C no. 761 groot 1 roede 10 ellen, bewoond door Jacomina Reigel ad f 24 's jaars. Twaalfde Perceel. Het regt van CIJNSop I roede 20 ellen GROND, gelegen als voren in de Flooswijksche straat, kadastraal sectie C, no. 329, met het daarop staande Woonhuis, in cigendom toe- bchoorendc aan Simon van der Hooft, be- dragende de jaarlijksche Cijns f 2. Dc Verkooping zal gehouden worden op Dokdhrdag den 18 April 1867, des namiddags ten 1 nre, in het Nederlandsch Logement van Mejufvromv de Wed. J. C. Stelnkamp JCz., te Neuzen en onmiddelijk na afi.oop dier verkooping, zal ten verzoeke van genoemden JAN JOHs. du PREE, terzelfdcr plants, worden geveild: Een WOONHUIS, BLIKSLAGERSWINKEL cn ERVE, staande cn gelegen in de Lango Noordstraat en uitkomende in de Bromverij- straat te Neuzen kadastraal sectie C no. 92groot 1 roede 25 ellen. In gebruik te aanvaardenhet Woonhuis op 1 Mei en de Wiukel op 1 November, beido dezes jaars 1807. Op voordeelige voorwaarden wordt te koop aangebodeneene proed belilnnte TIMMERMANS- A IP F A. IR K met eene vrij aanzien- lijke voorraad van tlroocf Jrlout in vele soorten. Tc bevragen hij den Timmerman A. Linthorst, te Axel. Brieven franco. LET WEL.! ,J. KEDFItTKEfV, en wachte zich voor het ffebruik van na- maakselswelka men tracht in omloop te brengen (goi'ilgelieurd door Z. HI. den Koniiigf dm 23 September I860.) In de Maatscbappij is tot op den 1 Maart 1867, deelgenomen voor cen bedrag van De Maatscbappij verzekcrt TURFAUK en nol»lll.nOPEVI) PAA11DEN, EZELS, MUILEZELSBUNDEREN, SCIIAPEN, GEITEN cn VARKENSmet dadrli.ike aan. «l>raaK op vcruocdins; van scliadr, welke vergoeding dadelijk hij dc regeling ivosinr ua riiF/riii i). Inlichtingen zijn te bekomen hij de DIRECTIE te Ooslerhoul, aan het IIULP-KANTOOR en bij onderstaande Vertegenwoordigers in K Is A A l»: GoesJ. PEELS: llal siROTIER. 's lleer-ArcndslccrkeJAN VERMETNicuwvliet, J. COLIJN, Pz.; IJzeudjlceF. CAliPREAU. Vpchoiider*. in veerijko streken wonende, voor wicn een jaarlijksche verdienste van 3 a 4 honderd gulden niet onverschillig iskunnen als Agent geplaatst worden. Brieven franco. TE NEUZENBIJ BEILANUS DHONT. VTerk. Schuld 2; pCt. 55J. 3 pCt 65 J. 4 pCt. 86,. Tarvve. Zeeuvrsche, Vlaamschc en l)vrrm. flic riet mini toegevuerd was, bragt in den beginne voor een enkel puik partijtje icts meer op, doch later wa-ren vorige piijzen slechls met moeito te bedingcii -- I'nike Zecuwsche <»n Vla.unschc van f 11,80 a f 12,40, Uveim. f 11 a f 12, minderc y 9,00 a f 10,80 --Kog«c. Inlandsche in de besle soot ten priisliondend, afwijkende flaauw oil moeijelijk te rerktiop^n Zeeiiwsnhe en v l.tamsche 7,80 a 8,40, Orerm. f 7. ticrst was tot rwim vorige piijzen goed te verkoopen. Zeeuwsclie. Vlanmsche en Over in. winter de brsie partijtjes 7,.r»0 a 7.80, mindere /8,20 a /7,40, zomer van 6 a 7,70 -- Haver prijshnudeiid, tlikke van /4a f 5,50, lange in de beste kwaliteiten f 4 a f 4,80, gewone van f 3 a o.8i). I'aardeboonrn tot vorige piijzen begt-eid, de beste van f 7 a f 7,30, minderc van f 8,20 a f 8,80. limine en wiltc boonen gingen wederom goed van dc band en vooral laulstgcnoemde iets booger, piiike Zeeiiwsebc f 15 a f 17,50. Zceuwsche witte /'9 a 11.75. Krwten tot 25 cents hooger begccul. Hesie Zecuwsche f l',25 a t 11, gewone Zecuwsello van 6 a 9,75. -- Koolzaad zonder omgang. Tarwe fr. 25 a fr. 28,50-- Hoggc fr. 15,50' a fr. 1G. tiers! fr. 18,50 a fr. 17. -- Haver fr. 9,50. l'aardeboonen fr. 17,50 Koolzaad Ir. 28, f OpWoENSDAG DEN 3 APRIL 1867, des namiddags 1 ureaan het pakhuis van L. J. van LEEUWAARDEN, op Java te A'ch- zen van Op W O E N s D A G DEN 24 A P R I E 1867 des namiddags 1 ureten verzoeke van E. van der BENT en G. van de VREDE, te Nciizcnaan Boord van het Barkschip „Jeannette Corneli a," liggende in het Kanaal aan de Axelsche brug tc Neuzenvan een gedeelte van den Inventaris van gemeld Barkschipals Drfe 1'ILLF.N, die sinds vele jaren met het beste gevolg tegen dc stijm cn aU moagvn'iturkcnd gehruikt worden, door hare zachte wurking de s/tijsoerluring zeer bevorderen, bijzonder goed tegen dc gal cn zeer zacht laxerend zijn, zijn leg n 32 en een halve eat het doosje. met berigt van het gebruik, Ter- kiijgbaar bij de lleeren APUTIIEKEKS Neuzen G. If. TJoutsager Sluis, P. A. Peterie. Goes, A. le Co'nlre. Groede F. B>iert. I i illstJ. Nederveen Middrlburg, van de Kamer. Tholeu van Bijtsel Sf Zoon. Vlissingen, P. La gay Zicrikzee J. Bal. Heze SLUM- E\ MAAGPILI.EXreeds too Tele jaren met roem bekend en in algcmeen gebruik, zijn te IIUI.ST alleen en uilsluilend verkrijgbaar gcstuld by den Heer Apullickcr ia de Nteenstraat. X.B. Om elk ilwxjc der echte. en «ints onheugelijke jnrea gcbruikte SLUM- cn MAAGt'lLLKN; it een biljet, voorzien met dc Ilan.lteekening van den vervaardiger J. J. Scmu.unEE, Apotheker, wclkc Ilundteckening zich ook bevindt np het Zegellakwaarmede elk Ooorjo verzegeld is. Men gclievo daar wel attent op te zijn

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1867 | | pagina 2