No. 310. Woensdag 27 Maart 1867. f VOOR IJzeren wegf van Gent naar Neuzen. Neuzen, 25 Maart. Hoorde men in liet buitenland vele krachtige stemmen zich verlieffen over Europa's politieken toestand, ook in de nederige vergaderzaal der volksvertegenwoordiging van ons vaderland weerklonk menige stem, wijzende op bet gevaar dat ons van buiteu kan dringenja zelfs zou men, de ernstige inaatregelen opmerkende, die men voornemens is voor marine en oorlog nit te voeren, haast moeten oprnaken dat wij ston- den aan den vooravond van een bnitenlandscben aanval. Raraschepen, monitors en dcf'cnsie-linien beheersebten geheel en al het debat over de begrootingen van marine en oorlog. Wij bebben geene plaats en acbtpn bet voor een groot deel onzer lezers ook minder noodig de uitvoerige beschouwingen te volgen door de betrokken ministers en mannen van het vak, de Roo van Aldcrwerell, Slicltjes, t. q. te berde gebragt genoeg zij bet dat wij wetendat misschien het gewone jaarlijksche contingent onzer land- militie met drie duizend man staat vermeerderd te wordcn, en volgens het voornemen des minis ters de gelegenbeid tot remplacering zal wor- den beperkt. Het Pruissiscbe stelsel van dienstpligtigheid sehijnt een ideaal te zijn, ]dat al wat oorlogs- minister in Europa heet, begeerig in de oogen blinkt. De minister van oorlog heeft industrieelen, die gencgen zjjn om de tbans bij bet leger in ge- bruik zijnde geweren, bij partijen van 1000 stuks of meer te wijzigen, tot achterlading naar het stelsel Snider, uitgenoodigd zieli met opgave hunner voorwaarden, met franco brieven te wen- den aan den genoemden minister. Nadere in- ligtingen bij den beer majoor-inspectenr der draagbare wapenen te Delft, bij wien ook de modellen ter bezigtiging liggen. Bij Provinciaal Blad no. 40 beeft de, com- missaris des konings aan burgemeesters en wet- houders dezer provincie medegedeeld, dat bij besluit van den minister van financien het beheer der controle van de directe belastingen en van het kadaster in deze provincie voorloopig en tot daaromtrent nader zal zjjn bescliikt, is opgedragen aan den adjunct-controlcur E. F. Smeets, ter standplaats Middelburg. Het aandeel van de na te melden gemeen- ten der provincie Zeeland in de ligting voor de nationale militie van dit jaar bedraagtvoor Middelburg 51 man, Vlissingen en Zierikzee elk 28, Goes 16, Hontenisse 12, IJzendijke en Waterlandkerkje 12, Westkapelle 11, Biervliet 11, Aardenburg en St. Kruis 11, Groede en Nieuwvliet 11, Koewacht en Overslag 11, Wis- sekerke 9, Zaamslag 8, Stoppeldjjk en Bosch- kgpelle 8, Arnemuiden en Nieuw en St. Joost- land 7, Colijnsplaat en Cats 7 Ivruiningen en Schore 7, St. Annaland 7, St. Maartensdijk 7, Tholen 7, Sas van Gent en Philippine 7, Axel 6, Bruinisse, Clinge, Graauw, 's Heer Aremls- kerke, Hoofdplaat, Neuzen, Oostburg en Oud Vosmeer elk 6, Dreischor, Hulst, Oostkapelle, Poortvliet, Scboondijke, St. Jan Steen, Stavcnisse, Vrouwe-polder en Wolphaartsdijk elk 5, enz. Neuzen, 26 Maart. Bij de jl. woensdag alhier plaats gehad bebbende stemming is uit- gemaakt, dat de benoeraing van onderlingen en diakenen en het beroepen van predikanten bij de hervorm'le gemeente alhier, vooreerst zal plaats bebben op den hestaanden voet. 93 stemgeregtigden verklaarden zich legcn cn 20 vddr de invoering van bet nieuwe reglement. Sas-van-G ent, 23 Maart. De gouden medaille, voor 36 jaren trouvve dienst met de daaraan verbonden gratificatie van 50 gulden lg toegekend aan G. van der Ros, marechaussee van de brigade alhier, welke hem op deu 30 dezer zal worden uitgereikt. Te Retranchement heeft zondag 17 dezer, de stemming plaats gehad over bet al of niet bebouden van het thans bestaande kerkelijk regloment. Van de 114 stemgerogtigde mans- lidmaten bebben 21 bunne stem uitgebragt, en wel 7 die den kerkeraad magtigden op den bestaanden voet voort te gaan, en 14 die de nieuwe wijze van benoemen van kerkeraadsleden en beroepen van predikanten voorstonden, zoodat voortaan die benoeming en beroeping volgens bet nieuw synodaal reglement binnen die ge meente zal plaats hebben. Met de opheffing van Vlissingen als ves ting begint het ernst te worden. Reeds hebbeu belangrijke verzendingen van geschut en affuifage plaats, cn gedurcnde de zomermaanden zullen verdere toebereidselen door de artillerie geschie- den, ter verdere inscheping. Van de 181 groote vuurmonden en 30 coehoornmortieren met hnn toebehoorenmoeten slecbts 37 met 10 coe hoornmortieren blijven, zoodat er met de ont- ruiming nog veel tijd kan verioopen. Men meldt nit Bergcn-op Zoom van 16Maart. Men scbrijft nit Bath van gistcrendat bij het werk der afdamming van de Ooster-Schelde ge- zien is de heer de Matt'ijs, ingenieur des ponts et chaucs6es in Belgie, verge/eld van nog een heer, schjjnbaar ook een ingenieur, die zich bui- ten voorkennis van bet Nederlandsch gonverne- ment derwaarts hebben begeven, naar het sehijnt om zich te vergewissen of de werken tot afdam ming werkelijk voortgang hebben. Eerstgenocmde ingenieur was destjjds toegevoegd aan de inter- nationale commissie, die belast was met bet onderzock naar de gevolgen dier afdamming. Men mecnt beide heeren ook reeds den 12Jen bevorens daar ter plaatse gezien te hebben. Men zal zich herinnercn dat in 1863 te Haarcn ecu inoordaanslag op Z. D. H. den aarts- bisschop Mgr. Zwijsen plaats had. Met die mis- daad stond vcrmoedelijk het verdwijnen van eene vrij belargrijke waarde in effccten in verband. Thans zegt men dat die effecten of de coupons daarvan in Amerika in ondoop zijn. Als zich dat bevestigt, wie weet of dan de justitie daar- door den draad niet in handcn krjjgt, die haar tot de ontdekking van den misdadiger voert, iets dat tot hiertoe, niettcgenstaande de ijverigste pogingen, nog niet mogt gelukken. Men deelt nit Delfshaven de volgende bijzonderbeid me le, waaruit blijken kandat de onde betrekking op Nederland in Noord- Amerika nog niet is vergeten „Ongeveer een jaar geleden werd door ds. Cohen Stuart, te Rotterdam, de begeerte over- gebragt van een vcrmogen I ingczeten der stad Chicago in Illinois, die grootcndcels op eigen kosten een kerkgebouw zou stichten, en daar- voor een gedenksteen vcrlangde ter herinncring aan de plaats, van waar de zoogenaamde „Pel- grimindere," de cerste grondvesters van de te- genwoordige republiek der Vereenigde Staten. in het jaar 1620 naar bun nieuw vaderland onder zeil zijn gegaan. De kerkeraad heeft aan dien wensch voldaan en een graanwen loodsteen, uit het lcoor van de kerk afkomstig en hetjaar- merk 1595 dragende, naar Amerika ovorgezon- dcn. Thans is berigt ontvangen, dat 8 Febr. 11. de nieuwe kerk, eene der schoonstc in do Vereenigde Staten, plegtig is ingewjjd. In den voorgevel prijken met toepasselijke onderschriften, uaast den steen van Delfshaven, twee an leren, een van Scrooby Minor, de plaats in Engeland waar de meestcn dier kolonisten woonden eer zij naar Holland waren overgekomenen een van dc bekende Piyrnontbrots, waar zij, in de nieuwe wereld aangelaud, het eerst voet aan wal hebben gezet. Van de officieele opdragt dier gedenksteenen aan het kerkgebouw is eene acte opgemaakt, waarvan een afschrift op per- kament, met het zegel der autoriteit voorzien, aan onzen kerkeraad toegezonden is." Ofscljoon onze provincie tot hiertoe ver- sclmond bleef van de treurige vecziektedie in andere oorden van ons vaderland zoo groote verwoestingen aanrigttc en daarom menig be rigt, omtrent middelcn daartegen, bier minder belang wektevertrouwen wij toclidat onze landbouwers groot belang zullen stellen in het onderstaande berigtomtrent een gelieim dat een rundersoort zou aanwijzen, waarbij geene vatbaarheid voor die zickte scbijnt to bestaan. Wij nemen het eenigzins verkort over uit de lleld. CouranL Deze toch maakt gewag van de proeven door den heer Paarlbergrenteniervroeger veehouder te Wieringerwaardgenomenten bewijzedat bij het middel weet om aan te gcven welke koeijen de veepest zullen krijgen en in welke mate, welke niet. Een persoon nabestaande van Paarlberg, zekere Kroon had bij 'theerschen van de veepest in 1769 en 17741776 de ontdekking er van gedaan, en was van een boerenknecht een welgezeten vee houder en landeigenaar geworden. De proeven hebben nil plaats gehad aan de veeartsenijschool te Utrecht. „Den 26 Febr., meldt de Ct., kwam P. daar met runderen aan, die gestald werden op een stal alwaar 17 beesten aan dc veetyphus waren gestorven, een nog ziek was, en eenige dagcn daarna overleed, terwijl 2 koeijen her- stellendeen nog 2 vrij van de ziekte waren. De koeijen van den heer Paarlberg zijn gedu- rende al dien tijd, tot op heden, gezond en ongedeerd gebleven, hoewcl men versehillende, zeer sterke proeven heeft genomen men heeft ze o. a. gedekt met de dekken van aan de typhus gestorven koeijen, en ze op versehillende ligchaamsdeelen, ook aan de neus cn ondcrlippen besmeerd met smetstof, zelfs lappen met versche smetstof aan de koppen gehangen, om ze voort- durend die stof te doen inademen. In plaats van ziek te worden, zijn ze echter iu zwaarte van vleesch toegeuomen. „Nog moeten wij vermeldendat dit zestal bestoml uit 1 gustc vaars en 5 kalf koeijen waarvan er 2 op den besmetten stal hebben gekalfd. Ilet zijn jnist de kalfkoeijen die iu den regel het hevigst worden aangetast. „Thans is de heer Paarlberg door den direc- teur der veeartsenijschool, den beer Wcllenbcrg, en met tocstemming van den minister van bin- nenlandsche zaken, verzocht geworden, bin nog een nieuwe proef te nemen, nl. om voor 's rijks rekening 3 guste vaarzen aan te koopenaan welke bij kan ziendat, wanneer ze met be- smet vee in aanraking komenzij aangetast zullen worden en ook zullen sterven. Dit nam hij aan. „Daar het cchter bekend is, dat dc heer Paarlberg sedert 26 Febr. dagelijks met besmet vee in aanraking is geweestis het voor hem moeijelijkom op gezonde stallen te worden toegelaten en ook wil hij zelfs geene aanleiding gcven, om andere stallen aan het gevaar bloot te stellen; daarom heeft hij aan zijn zoon, vee houder in de Zijpe, zijn geheim medegedeeld, hem in alle bijzonderheden ingeligten hem den op zich genomen last opgedragen, die thans twee beesten aldaar en een te Texel heeft aan- gekocht, waarmede de onde heer Paarlberg nu lieden weder naar Utrecht op reis gaat, om ze op denzelfden stal te plaatsen en den uitslag af te wachtcn." Een bnitenknnsje voor dc dames In de Opregtc flaarl. Couranl van 20 Maart 11. biedtzich een jongmenseh, van educatie aan als Cavalier ecner dame, die de tentoonstelling wil bezoeken. Maar „wie zal dit bctalen"! Natuurlijk het jongmenseh van educatie. Uit Noordwijkerhout meldt men van den 12 dezer het volgende: Heden werd alhier bij den burgerlijken stand aangifte gedaan der gc- boorte van een kind, wel kg bed overgrootmoe- der nog in leven is. Deze 98jarige vrouw, gc- naamd Elizabeth van Vliet, weduwe Dirk van den Rergcn te Warmond wonende, zict nil vier gesiachten van haar afstammende in leven. Dezer dagen is te Kampcn bij het instructs bataillon aangenomen een jongeling van ruim 16 jaren, die bij kloeken ligchaamsbouw ecnc lengte beeft van bijna 1.7 ellen, cm evenwcl een dricling is. Zijn geljjktijdig geboren brooder moot mcde als vrijwilligcr bij eene afdecling te Gouda in garnizoen zijn, terwijl de derde, een meisje eveneens in leven en gezond is. Uit Frcderiksoord wordt geschreven, dat men daar in den omtrek vrij algemeen van ge- voelen is, dat zoo vroeg mogelijk aardappcl- poten befer is dan dit laat te doen, de winter aardappelen niet uitgezondcrd, daar het, vooral ten vorigen jare gebleken is, dat de laat in den groml gebragfe aardappelen meer van d» ziekte lijden dan de vroeg gepote. Eene zathe en landen te Wolvega, die in 1829 voor flOOO geen kooper konden vindeu, zijn thans publiek verkocht voor f 51,366. De kleine nawinter heeft den 15 Mezer t» Scheemda een treurig offer geeiscbt. Het 14ja- rige zoontje van den te Nieuwolda te huis be- hoorende sehippcr P. Lingvisch, op schaatsen- rijden belustbegaf zich met eenige andera knapen op het Trekdiep, dat digt gevroren maar op verre na nog niet sterlc genoeg was. De dunne korst brak weldra onder zijne voeten en hij zonk in de diepte, waaruit hij levenlooa opgehaald werd. In de provincien Groningen en Friesland maken zich 1000 a 1200 personen gereed om naar Amerika te vertrekken. In Belgie isin verband met de Schelde- kwestieeene brochure verschenen onder den titelGuerre a la llollande. Het sehijnt echter dat er niet meergewigt aan te hechten is, dan men gewooalijlc doet aan de opgewonden re- deneringen van den een of anderen ylhoof- digen. In een schrijven uit Antwerpen wordt berigt dat het der policie aldaar gelukt is eene beude in handcn te krijgen die veel schade aan den handel kon doen. Sedert ongevcer eene maand liepen geheelo bemanningen van hare schepen weg, zonder dat de policie ze op het spoor kon komen. Bij verdubbelde waakzaamheid heeft men in den naeht van 13 op 14 dezer zevea personen aangehouden, waarvan er drie als vrou- wen gekleed waren, op het oogenblik dat zij zich aan boord van vreemde schepen begaven. Heden nacht werden twee anderen gearresteerd in de kleeding van agenten der maritime policie. Van jenever voorzien, begaven zij zich aan boord der schepen, maakte de bemanning dronken, wierven ze aan en deden ze met den spoortrein naar Ostende of Rotterdam vertrekken, van waar zij naar Engeland werden overgevoerd. Dit alles had met verwonderlijke handigheid plaats, tot groot nadcel der gezagvoerders, die den volgendo morgen al bun volk kwijt waren. To Parijs is thans een vereeniging opge- rigt onder deu naam van societ6 d'insectologie. Hot doel, door deze veremiging beoogd, is, om, zooveel mogelijkde vermeerdering van nuttige irisecten to bevorderen cn integendeel die der schadelijke insecfen tegen te gaan en ze zelfs uit te roeijen alles voor zooveel mo gelijk Eene aardige historic aan den Parpchen Charivari ontleend dezer dagen kwamen vier Engelschen in een der koffijlmizen op den Bou levard, om daar hunne verregaandc dwaasheden te laten zien, door bet volgende zotte spel ouzc zonen van Albion teekenden op het billard een schaakbord en lieten tocn 64 flesschen wijn aanrukken om dc schaakstukken te vertegen- woordigenchampagne voor de koningenbor deaux voor de koninginnen, beaune voor de kasteelenmacon voor raadsheerenmadeira voor de paarden en de eenvoudige pionnen door eeuvoudigc argenteuil. De partij werd gespeeld door twee tegen twee en hij elk sink wat werd weggenomen, moesten de overwinnaren de Ilesch dadclijk ledigen. Gij begrijpt reeds het einde van dat wijnschaakspel. Zooals immer werden de pionnen het eerst Weggenomen, docb slecbts zoolang tot dat partijen zinneloos over het bil lard rohlen en de andere flcsscben voor bunno rekening door de toesckouwers werden uitge- dronken. De Fransche officieuze bladen deelen als een karaktertrek des keizers mede, dat Z. M. zich dezer dagen naar den militairen post op het voorplein der tuilerien begeven heeft, om do saep te proeven, die aan de soldaten wordt ALGEMHWS-bnADVE Zeeuwscb-Vlaanderen Dit Weekblad wordt elkcn Woens<la~ mor-jen liitgegcren bij BEILANUS DHOINT, le JVenzen. Prljs per 3 maanden 80 Cenlt, franco per post 95 Ocnli. Men alionneert rich bij alle Boekhandelaren, Posldirccteiircn en Brievenbtislioudei Sectie ran GENT naar SEl./.AETE. Tan Sclraetc 0,- 8,40,12.-, G,-. Van Gent 7,30,10,30, 2,30, 8,15. Adrertentien jjeliere men aan de I'it<;eren in te «e»de», eiteilijk Oinesdaj arond ten G ure; de priia ran 1 IM I regels is 40 Cents, roor elken regel meer 10'lenls, behait* 35 Cents legelregl rnor clke plaatsing.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1867 | | pagina 1