No. 309. Woensdag 20 Maart 1887. mm VOOR IJzeren weg van Gent naar IVeuzen. Neuzen, 18 Maart. Dc geopenbaarde vrees dat ons vaderland in ernstige venvikkelingen met Pruissen zou gera- ken, waartoe de aanleidiDg alleen te vinden of liever gezocbt was in eeue geheime zitting der staten genern'nl, heeft zich alleen niel bevCstigd-, dock heeft onze minister van buitenlandsche za- ken te kennen gegeven dat er door Pruissen geene vertoogen waren ingediend, terwijl de Prnissische minister von Bismarck dit heeft be vestigd, op ecu hem deswegens gedane vraag door een der aan het hof van Berlijn geaccre- diteerde gezanten. Het valt intusschen niet te ontkennen dat er in Europa een geest van onrust en wantrouwen bestaat en wordt aangekweekt, die allegouver- nementen noopt huune verdedigingsmiddelen nit te hreiden. Elke natie, elke regering, elk staatsman, ja elk partieulier gevoelt het, dat wij de ontknoo- ping te gemoet gaan van een inderdaad onhoud- baren toestand, men gevoelt levendig dat er omstandigheden zullen geboren worden, die elke natie zoovvel als elk bijzonder persoon zullen noopen zich in staat van zelfverdediging te stellen. Of die omstandigheden lang op zich zullen laten wachten, dan wel of zij plotseling zich zullen voordoen, wie kan die vraag beantwoorden? llet is inderdaad te bejammeren dat de Euro- pesehe magten zoovele millioenen besteden aan hunne wapening en zoovele millioenen jonge tnannen aan de nijverheid, den handel en de landbouw onttrekken en deze enorme krachten alleen dienstbaar en geschikt maken oru elkan- der te vcrdelgen. Kleine staten gelijk ons land zijn in den regel gedtvongen den algemeenen stroom hierin te volgen en de Hollander, om deze in het buiten- land geijkte uitdrukking voor Nederlander bier te bezigen, hoe geneigd ook tot opofferingen wanneer het de verdediging geld zijner onaf hankelijkheid en nationaliteit, gaat daartoe ech- ter slechts noode over, wanneer bij niet overtuigd is van de hooge noodzakelijkheid dezer inder daad zeer onprodnctive uitgaven. Vraagt ons krijgswezen echter verbetering, dan moet het met tijdelijke middelen gezegende Ne- derland daarvoor evenmin terugdeinzen als elke andere natiede vraag of ons Vaderland wel te verdedigen is mag niet gedaan worden, deze vraag is onkollandsch en getuigd of van gebrek aan nationaliteit of van gebrek aan moed bij zich zelven en vertrouwen op God. Hij die durft beweren dat ons Vaderland niet te verdedigen is kent de geschiedenis van zijn land niet, en die deze stelling zou dttrven ver dedigen is den naarn van Nederlander onwaardig. lets anders is het, de stelling te ontwikkelen op welke wijze ons land het best te verdedigen is en hoe wij onze militaire en nationale krach ten het best zullen kunnen ontwikkelen en dienst baar maken aan de verdediging des landsals de omstandigheden ons daartoe mogten dringen. Wanneer onze vaderen hadden begrepen dat ons Vaderland niet te verdedigen was tegen het magtige Spanjedan voorzeker had de belege- ring, inname en trouwelooze moord der burgers van Haarlem niet plaats gehad, doch dan ook had het glorierijk ontzet van Leiden geen gul den bladzijden in onze geschiedenis gevuld en ware Alkmaar niet aan te wijzen als een der eerste plaatsen waarvoor een tienmaal stcrkeren vijand het hoofd moest stooten. Nederland bestaat niet bij de genade der groote mogendheden, ons vaderland heeft zijne onafhankelijkheid tweemaal veroverd en erkent zijn bestaan alleen afhankeljjk van Gods genade, doch rust daarbij op elk Nederlander de dure verpligting die kostbare onafhankelijkheid te beschermen en te verdedigen. Mogten dns inderdaad onze middelen van ver dediging voorziening behoeven, om dezelve in verhouding tot onze krachten op gelijke hoogte te houden met de verdediginsmiddelen van an dere natienen het ministerie rnogt daartoe buitengewone middelen aanvragen, dan is het te wenschen dat gemeen overleg met de ver- tegenwoordiging hierin zal voorzien. Na eene veeldaagsche beraadslaging is het ontwerp, begrooting voor het departement van binnenlandsche zakenhoofdstuk V door de tweede kamer der staten generaal met eenige wijziging aangenomen met 61 tegen 6 stemmen. In de zitting van jl. woensdag is die voor marine aangevangen en is dffarbtj in algemeene trekken ter sprake gebragt het verdedigings- stelscl voor ons vaderlandde toestand van onze middelen ter verdediging, de verhouding tusschen zee- en landinagt en schutterij. De minister van marine en oorlog hebben in het breede trachten aan te tooncn dat de bui tengewone omstandigheden waarondcr wij ver- keeren buitengewone middelen vorderen tot vcr- hooging van 's lands weerbaarheiddat de veranderingen en verbeteringen die de verdedi gingsmiddelen zoo te water als te land elders hebben ondergaan, ons noodzaken de onze op gelijke hoogte te brengen, tot verdediging zoo noodig van 's lands zelfstandigheid, zonder dnar- aan een geconcentreerd stelsel van verdediging te verbinden dat ten slotte er toe zou leiden om hot grootste deel des lauds onverdedigd en onbeschermd te laten. Z. K. H. de prins van Oranje woonde in de de zitting bij en ineende men bij de meeste leden der vergadering, even als bij het publiek, eene meer dan levendige belangstelling op te merken in deze beraadslaging, die zoo naauw in verband werd gebragt met de zelfstan- hofloge digheid des vaderlands. De leden der tweede kamer die het woord hebben gevoerd toonden inderdaad alien eene hooge ingenomenheid in de zaak van een deug- delijk defensiestclsc-1 en vevwacht men algemeen dat dc verhoogde aanvraag voor marine en oorlog, misschien met eenige wijzigingen, zal worden aangenomen, althans niet zal worden afgewezen om redeuen daar buiten gelegcn. De discussien, welke de tweede kamer in de nu afgeloopen week heeft gevoerd, zijn van het hoogste belang geweest en hebben zich gekenmerkt door een afwezigheid van partij- zucht, die men anders zelden waarneemt. Bijna al de leden, die het woord voerden, beoordeelden de zaken welke aan de orde warenalleen naar kaar eigen waarde, zoodat ook voorstanders der regering het kabinet bestreden, en anderen die geacht worden in het algemeen ongunstig gestemd te zijn jegens het gouvei'nementhet met warmte en ijver verdedigen. De beide hoofdonderwerpen der debatten waren het lager onderwijs en 's lands defensie twee belangen die op een merkwaardige wijze de toekomst van het vaderland betreffen en dus de uitvoerigheid der beraadslaging en het vuur der betoogeu alleszins wettigden. Op de openbare gemengde school, die bij de behandeling van hoofdstuk V der begrooting ter sprake kwam, werden weder de gewone aanval- len gedaan door de vrienden van een sektariseh onderwijs, die de bijzondere school tot algemee nen regel wilden stellen met de openbare ge mengde school daarnaast als uitzondering. De aangevoerde grieven ware dat vele onderwijzers van openbare scholen, in plaats van zich neu- traal te houden, door spottende of minachte- lijke gezegden en wel eens door regfstreeksche verklaringcn het geloof en den godsdienstzin in het gemoed der kinderen knakken en uitroeijen, dat er allerlei hinderpalen in den weg worden gelegd aan de oprigting van bijzondere scholen dat in verscheidene plattelands gemeenten het lager onderwijs aan alien geheel kosteloos ge geven wordt, zoodat het bijzonder onderwijs het daartegen niet kan uithouden dat het kosteloos verstrekken van openbaar onderwijs bovendien een onregtvaardigheid is, omdat de kosten daar- van tocb uit de gemeentckas mocten worden bestreden, die gevuld wordt door belastingen van al de burgers, ook van dicgenen die hun kinderen geen gebruik willen laten maken van het openbaar onderwijs, zoodat deze vooreerst. betalen moeten voor een onderwijs waarvan zij geen gebruik maken en nu ten andere nog op eigen kosten scholen moeten oprigten, die aan hen wenschen voldoen. Om deze en meer der- gelijke redenen verlangden de leden die deze grieven aanvoerden, een herziening van de on derwijswet van 1.857zij wenschten dat de wporden „christelijke deugden" uit de wet zou- den genomen worden dat aan de gemeenten dpwerpligting zou opgelegd worden om school- gfetd'te heffendat ook aan hulponderwijzers de bevoegdheid zou verleend worden om aan het hoofd van bijzondere scholen te staan, ook al bezaten zij den rang van hoofdonderwijzer niet. Nadat de leden, die met de onderwijswet in- geuomen waren, van hun standpunt deze bezwa- rcu bestreden of wederlegd hadden waarbij de heer Godefroi verklaarde dat hij zoo bijzonder aan de wet van 1857 hechtte, omdat hij in haar de uitdrukking zag van de eenheid deb natif., ZONDEK VERSCHir, VAN GELOOFSBELIJDENIS, nam de heer Ileemskerk Az., het woord en verdedigde in een uitvoerige rede de genoemde wet op een schitterende wijze tegen de aantijgingen waar- aan zij bij voortduring ten doel staat en die ook weder bij deze gelegenheid zoo talrijk waren gedaan. Ilij wilde niet ontkennen dat er in een godsdienstig opzigt door enkele onderwijzers buiten hun bevoegdheid gehandeld is, doch de Algemeene Veeverzekering" vrachtrijder alhier, aan dezelfde ziekte is over- leden. Men verneemt dat het paard van laalst- genoemde was verzekcrt bij de Koninklijko Maatschappij „de gevestigd te Rotterdam. Ds. J. G. Blaauwpredikant bij de her vormde gemeente te Axelheeft now het beroep naar dc gemeente te Veenendaat, ueaankt. Tot telegrafist te Hulstis benoemd den heer Kelner te Middelburg. Hontenisse, 13 Maart. Gisteren heeft alhier eene verkiezing plaats gehad voor twee leden van den gemeenteraad, en zulks ter ver- vanging van lo wijlen den heer J. Serjeant en 2° den heer E. Pnleer, die na ruim vijl'tien- jarige dienst als zoodanig, zijn ontslag heeft genomen. Daar niet een der talrijke kandidaten eene volstrekte meerderheid, van de uitgebragte stem- men (93) op zich vereenigde, zal er eene her- stemmifig plants hebben, en wel 1» op een wit biljet tusschen de "heeren P. J. Lautversdie i 20 stemmen, en J. A. du Wooz, die 17 stem- f men bekwainen en 2* op een rood biljet tus- i schen de heeren A. L. A. Bouschcrdie 29 voorbeelden zijn hoor/sl seldzaam en dadelijk is 1 stemmen, en IV'. Binghouldie 28 stemmen er paal en perk aan gesteld. De van de gods- dienst afkeerige wetenschap, waarvan sommige afgevaardigden gesproken hebben, wordt ,op de inderdaad volgens den lagere scholen niel onderwezen, en, als geheel beschouwd, kan het onderwijzend personeel niet godsdienstloos genoemd worden. Ilet kosteloos onderwijs bragt minister, eenige ongelijkheid tegenover het bij zonder onderwijs te weeg, doch indien daarin bij dc wet voorzien wierd, zou het toch altoos tnoelen zijn met hand having van de openbare neutrale, maatsehappeljjke school zonder dogma. Dtor de woorden „christelijke deugden" weg te nemenzou een smet op de ondenvijs-wet geworpen wordenwaartoe de minister niet verkoos mode le werken, Wat de overige aan gevoerde bezwaren betrof, zott de regering on- derzoeken in hoeverre zij nit den weg konden geruimd worden, hoewel zij zich niet ontveinsde, dat er eerst meer toenadering tusschen de ver- schillende meeningen moest komen, eer men zou kunnen beproeven dit door een herziening der onderwijswet te doen. Doch nooit zou de reg§- ring afgaan van haar beginsel, dat de openbare school toegankelijk moet blijven voor alien, ge- paard met voile vrijheid voor het bijzonder on derwijs. Met dat beginsel wilde de regering staan of vallen. Zij is er mede staande gebleven, zoo als ieder had kunnen voorspellen die den geest van de meerderheid der natie kent. Bijna al de libe- ralendie anders tegen hoofdstuk V zouden gestemd hebben, nit hoofde van de politieke rigting van het kabinet, stemden thans vdor en het hoofdstuk werd met 61 tegen 6 stemmen aangenomen, een meerderheid zoo als nog bijna geen minister van binnenlandsche zaken, van welke kleur ook, verworven heeft. Jl. zondag heeft Z. M. do koning met Z. K. H. prins Uendrik en de heeren ministers van marine en oorlog eene conferentie gehouden, die ruim twee uren geduurd heeft. Z. M. heeft benoemd tot notaris binnen het arrondissement Middelburg, ter sfandplaats dc gemeente SchoondijkeW. C. de Smidt candidaat notaris en wethouder aldaaralsmede plaatsvervangend kantonregter in het kanton Oostburg. De heer S. 0. Losleeraar bij de ehris- telijk afgescheidene gereformeerde gemeenten Neuzen Zaamslag en Axel heeft het beroep naar Baarland aangenomen. 7V.xol19 Maart". In de afgeloopen week is bij A. U. landbouwer in doze gemeente we der een paard aan lendentyphus gestorven. In den tijd van tien dagen zijn bij dien landbouwer vijf paarden aan die ziekte gestorven, tenvijl den 18 dezer het paard van zekeren L. Wiemcs, erlangder Gelijk bekend is wordt thans eene proce dure gevoerd tegen den polder de Breede Wate ring, die geweigerd heeft de subsidie ten be- hoeve der calamiteuse polders te voldoen. Thans vernemen wij dat zich aan hare zijdc ook ge- schaard hebben de polders Beooslen- en Bewes- len-hlijAulrichenPapeschor, en Canisvliet. Tegen deze is echter tot dusverre geen vervol- ging ingesteld- In den morgen van den 15 jl. is uit da haven van Vlissingen vertrokken Zr. Ms. trans- portschip Frans JSaerehout, op sleeptouw heb- bende het te Antwerpen in gereedheid gebragt lichtschip, ten einde hetzelve te plaatsen in hot. oostelijk gedeelte van het pas van Neuzen nabij den Eendragtpolder, terwijl het lichtzijndo stilstaand en wit tan kleur, dien avond voor het eerst ten dienste der scheepvaart zou wor den ontstoken. Zierikzee heeft ook een schurpschutters- vereeuiging opgerigt, nadat in eene daartoe be- legde vergadering eene opwekkende toespraak gehouden was door den heer Schuurbecquo Boeije. Deze spreker zette kracht bjj aan zijno woorden, door de verklaring, dat hij aan de vereeniging eene som sehonk Ivan f 500. Hij werd beanttvoord door den heer L. de Jonge en de voorvvaarden der op te rigten vereeuiging werden daarna door mr. J. P. A'. Ermerins medegedeeld. Een dertigtal der aanwezigen traden als werkende en vijftien als contribne'rende leden toe, welk aantal men meentdat nog door velen zal vermeerderd worden. In een uit Noordholland aan Z. M. opge- zouden adres wordt voorgesteld van elk rund 5 guldens te heffen waardoor de regering over ruim zes millioenen zou kunnen besehikken, en de lasten zoudeu worden gedragen door hen die daartoe hot naast zijn, namentlijk de bonders van vee, terwijl de reeds zoo hoog belaste stads- bewoners dan zijn gevrijwaard om de lasten te dragen van den reeds zoo zeer begunstigdeu boerenstanddie door overdreven vveelde en vaak buitensporig vertoon van rijkdom en wel- vaart niet zelden den wangunst opwekte van de mingegoede inwoners onzer steden. Het Belgische gouvernement heeft aan de kabinetten van Engeland, Frankrijk en Pruissen eene nota gezonden, waarin het kennis geeft, dat Nederland dc afdamming der Ooster-Schelde begonnen heeft, zonder het resultaat van „inter- nationale enqnere" af te wachten. Belgie vraagt naar aanl iding van dit leit aan de drie genoemde mogendheden ad\ ies. Jlen schrijft uit Antwerpen van 10 Maart. Terugkomst van het Belgische legioen uit Mexico. Gistertn omstreeks ten 1 ure, tocn de Pilione Zeeuwsch-Vlaanderen Dit Weekblad wordt elkcn Woensdag; muvgrn uitjcgcren bij BEILANUS DIIUNT, te Neuzen. Prijs per 3 maandnn'80 Cents, franca per post 95 Cents Men abonnocrt zich bij alle Itoekhandelaren, Postdircctenrcn en Ci icTcnbushouders. Sectie van CENT naar SELZAETg. Van Selzaete G,- 8,AO, 12,-, G,-. Van Gent 7,30, 10,30, 2,30, 8,15. Advertenlien geliere men aan lie Ijitnerers in le rerden, niterliik Itingsdap avond ten G ure; dc priis ran 1 lot 1 regels is 40 Cents, voor elken regel meer lOCents, belialra 35 Cents zegelregl ruor elke plaatsing.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1867 | | pagina 1