No. 307. Woensdag 6 Maart 1867. 7de Jaarg. IJzeren weg van Gent naar Neuzen. Nf.uzen 5 Maart. De voorstellenwaarop de staten dezer pro- vincie in eene dezen avond te openen buiten- gewone vergadering zullen gehoord worden betreffengelijk wij vroeger reeds gemeld heb- ben, den stoombootdienst op de Wester-Sckelde. Gedeputeerde Staten stellen in de eerste plaats voor 1 bij onderhandsche overeenkomst, in Nederland te doen vervaardigen a een ijzeren stoombootwaarin het stoom- werktuig van de boot Slad Vlissingen no. 1 zal geplaatst worden, en waarvoor hetgeen van den inventaris dier boot bruikbaar is, zal gebezigd worden. (Do kosten hiervan worden gescbat op f 22,000 of daaromtrent) b een ijzeren stoomboot met stoomwerktuig. (De uitgaven daarvoor worden begroot op f 38,000 a f 40,000) 2 het overblijvende van de Slad Vlissingen no. 1, alsmede de Zeeland, op de voordeeligste wijze te vervreemden. In verband met deze plannen worden verder voorgesteldhet sluiten eener geldleening tot een bedrag van hoogstens 80,000, niet op de tot dusver gevolgde wijze, maar tegen zoodanige renten en op zoodanige voorwaarden als gede puteerde staten het meest nuttig en voordeelig zullen oordeelen. De te leenen gelden zouden moeten worden afgelost in het tijdvak van 1869— 1892, jaarlijks met niet minder dan drie dui- zend gulden. Ten slotte wordt aan de beslissing der ver gadering een voorstel onderworpen om de be- grooting overeenkomstig bovengenoemde voor stellen te wijzigen. Tot het denkbeeld om de stoomboot de Slad Vlissingen niet te doen herstellenmaar door een nieuwe ijzeren boot te vervangen, hebben geleid de rapporten door deskundigen omtrent het vaartuig en de machine uitgebragt. De kos ten voor het herstellen van het vaartuig zijn daarbij ad f 7500 a 8000, die van het her stellen, uitnemen, weder inzetten enz. der ma chine op f 2480, geraamd. Als motief tot het verkoopen van de Zeeland wordt opgegeven de ongunstige stemming, waar in de openbare meening ten opzigte van dat vaartuig blijft verkeeren. Ter Voorziening in de behoeftp aan man- schappen tot ondersteuning van de maatregelen tot stuiting van de veeziekte, is het der rege- ring onvermijdelijk voorgekomen eenige miliciens, thans met verlof, in werkelijken dienst te doen koraen. In verband met de arts. 123 en 124 der militiewet worden dan ook, met 's konings magtiging, tegen den 26 dezer bij de corpsen opgeroepen de miliciens van de infanterie, be- hoorende tot de ligting van 1866, alsmede de miliciens plaatsvervangers van 1865 van dat wapen, die zich met verlof in hunne haardste- den bevinden. De minister van financien heeft de noodi- ge voorschriften gegeven voor het werk der be- schrijving voor het dienstjaar 1867/68, waarbij o. a. de onderscheidene provinciale directeurs der directe belastingen, in- en uitgaande regten en accijnsen worden .verzocht voor de spoedige afwerking der kohieren de geschikte maatregelen te nemen en hunne invorderbaarstelling zooveel mogelijk te -verhaasten. De tweede kamer heeft behandeld en aan- genomenhoofdst. II liooge collegien van slaal en /cabinet des konings, met 64 tegen 2 stemmen; hoofdst. Ill builcnlandsche zaken, met 41 tegen 31 stemmen, en hoofdstuk IV juslilie, met 43 tegen 21 stemmen. Uit het eindverslag der bcgrooling van het fondsvoorlspruilcnde nil dc koopprijzen van domeinendienst 1867blijkt dat bij de ovcr- weging van het wets-ontwerp tot v'aststelling der begrooting van dat fonds, o. a. de vraag werd gedaan„wat verstaat de regering onder „buitengronden van den staat in de Zeeuvvsche „stroomen En welko werken wenscht zij tot „verbetering dier gronden aanteleggen? Meer- „malenmeenilc men, worden door werken, die „de slaal ten behoeve zijner builengronden doet „aanbrengende belangen der eigf.naars „VAN AANGRENZENDE OF AAN DEN TEGENOVER- „GESTEL.DEN OEVER GEEEGEN GRONDEN Or DE MEEST ON'BILLIJKE WIJZE BENADEEED. Daar- „toe wilde men niet medewerken." In de memorie van beantwoording van dat stuk, dd. 21 December 1866, leest men betrek- kelijk gezegde vraag „Door de uitdrnkking: builengronden van „den slaal in de Zeeuwsche slroomen," worden „bedoeld de buitendijks liggende scborrcn en „slikken waarvan de staat eigenaar is. Ilier „intusschen heeft men bijzonder op het oog dc ,.jonge schorren rondom de in dit jaar (1866) „bedijkte Kleiue Stellen in den Brakman en „eene plaat in de Eendragt. Donderdag den 21 February heeft eene geheime kamerzitting plaats gehad waaromtrent allerleu verontrustende berigten zijn verspreid. Naar men verzekerd zou de Pruissische rege ring zich bij onzc ministers hebben verklaard als zich bezwaard gevoelende door het voorne- men om Maastricht en Venlo te ontmautelen, de Pruissische regering acht het behoud der vestingwerken in die twee steden noodig tot beveiliging van Pruissen en vraagt de bevoegd- heid om in Maastricht en Venlo garnizoen te leggen. De berigten uit Frankrijk stemmen hicrmede in vele opzigten overeen en voegen er bij dat Nederland het punt van geschil zou hebben on derworpen aan het oordeel der Franschc regering, welke op hare beurt het Nederlandsche gouver- nement zou hebben verzekerd van hare kraeht- dadige ondersteuning onder alle omstandigheden en aangespoord tot handhaving zijner regten. Bovenstaande berigten worden medegedeehl onder alle mogelijke reserves, zij geven in elk geval aanleiding tot ernstige overdenking van het mogelijke geval eener verwikkeling met Pruissen, waarin Frankrijk aanleiding zou kun- nen vinden mede handelende op te treden en in elk geval ons vaderland de lijdende party zou zijn. Ilet Amslerdamsche llandelsblad deze geruch- ten besprekende, uit den wensch, dat onze hooge regering door mededeeling aan de natie van den waren stand der zaak, de onrustbarcnde onzeker- heid doe ophouden die nu allerwege bestaat. bevoegden verdienden de manoeuvres alien lof. Na den afloop vereenigden zich de E. A. heeren leden van den gemeenteraad, die de parade met hunne tegenwoordigheid vereerden, met de gar- nizoenscommandant Koorevaar en de officieren der schuttersvereeniging, daartoe uitgenoodigd, zich ten huize van den weledel-geb. heer JII. Bekaar, oud-districts-commissaris, oud-burgem. van Sluiskommandeur van de orde van de eiken kroon. Dc voorloopige werkzaamheden voor de af- damming der Ooster-Schelde, zijn in de vorige week met vier ploegen werkvolk begonnen. Ze bestaan in het aanvoeren en lossen van steen en het maken van wiepen voor de te zinken rijs- stukken. bij zelf er niet een van mag houden. Maar do dwaze madam A' heeft bovendien de gewoonto dagelijks alle hoekjcs en gaatjes.in het kips na te snuffelen om te zien of haar mail ook soms een verborgen schat (of penningle)'bqwaart. Nu Volgens het Dagblad deelt de Friessche Couraiit aan hare iezers mede, dat de minister van binnenlandsche zaken „de Nederlandsche maagd heeft verkracht Op den 2 April a. s. wordt te 's Hage het postrid van Neuzen naar Ilulst voor den tijd van vier achtereenvolgende jaren publiek aanbesteed, ingaande 1 Julij 1867. Hoek, 5 Maart. Heden is bij meerderheid van stemmen besli.st dat voortaan het regt tot benoeming van ouderlingen en diakenen en tot beroeping van predikanten bij de hervormde ge- meente alhier, door stemgeregtigden uit de mans- ledematen wordt uitgeoefend, althans door een kiescollegie nader door en uit de stemgeregtig den te benoemen. Onze gemeente toont alzoo in dit opzigt den weg der billijke vrijzinnigheid op te willen. Moge zij vele navolgers vinden. Door de voornaamste landbouwers envee- houders in de gemeente Iloek, zal een adres worden ingezouden aan de regering, om hunne bezwaren kenbaar te maken tegen het stelsel van afmaking van gezond rundvee, op stallen, waar zich gevallen van veetyphus voordoen, en te verzoeken, om te trachten, door het laten uitzieken van het vee, te erlangen, wat geble- ken is, door afmaking niet verkregen te kunnen worden. Als eene bijzonderheid kan worden gemeld dat in de gemeente lloek, eene bevolking heb- bende van ruim 1500 zielen, sedert 28 Novem ber 1866, en dus in ruim 3 maanden geen enkel sterfgeval is voorgekomen. 27 Februarij. De 70ste verjaardag van priiis Frederik werd heden alhier door het uitsteken der vlaggen gevierd, tevens werd te 12 ure op de Groote markt parade gehouden door het garnizoen, gezamenlijk met de leden der schuttersvereeniging, van welke wij reeds mcermalen gewaagden. Naar het oordeel van Door de firma llaak, Caminada en Dupont te Utrecht is een uurwerk voor de dorpskerk te MaarsH yg.rvaardigd, dat gedurende 8 dagen loopt en voorzien is van een miuuutvvijzer, die bij 1/4 minuut verspriugt. Ilet I Irechtsehe Dagblad berigt, dat de forten van de Bilt, Blaauwkapel en den Hout- sehen weg, met veel ijver worden in orde ge- bragt. Daarna, zegt dit blad, „zal het geschut aldaar aanwezig worden opgehaald en op de ,,bcstaande plaatsen worden opgesteld en aldus „de volkomene bewapening worden gereed ge- „maakt. Men ziet, dat de regering niets ver- „znimd, om op alle evcntualiteiten voorbereid „te zijn." Uit Steenderen is den koning een adres aangeboden, gcteekend door 204 veehouders en grondbezitters, hebbende te zamen 2166 runderen, waarbij deze bolanghebbenden verzoeken, dat de regering het stelsel van afmaken vaarwel zegge, en dat men voortaan de aangetaste^beesten bij strenge afzondering late doorzieken. De Leeuwarder Couranl meldtIn de laatste dagen trof men in onderscheidene dag- bladen eene opmerking aan, betrekkelijk het vrij algemeen gebruik bij de veehouders in dit gewest, om de in dezen tijd des jaars geboren wordende kalveren te dooden. Dit herinnert ons een besluit in de vorige eeuw, toen de runderpest in Friesland heerschte, door gedeputeerde staten uitgevaardigd, waar bij onder anderen werd verboden de uitvoer en het slagten van koekalveren, het vervoeren van rundvee naar de onbesmette plaatsen en het slagten van melkkoeijen, op eene boete van 50 goudguldens. Wat in de 18e eeuw het onderwer]) konde zijn van een verbod van het provinciaal gezag, worde in de tegenwoordige door de veehouders behartigd uit eigen beweging. Na veel stertte of dooding op uitgebreide schaal van ziekc of verdachte runderen, in een vijftal der Nederlandsche provincien, kan eer- lang groote behoefte ontstaan aan aanvulling der veestapels aldaar. Het in het leven houden en verder opkweeken der kalveren zal derhalve niet alleen strekken in het algemeen belang maar tevens goede verdiensten beloven aan die veehouders, welke zich de moeite en kosten van ruime aanfokking tijdelijk getroosten. Men meldt uit Schcrmerhorn, 22 Februarij. Heden is aan de tweede kamer der staten- generaal door 47 gepatenteerde ingezetcnen dezer gemeente een adres gezouden, houdende verzoek om afschaffing der belasting op het patent. De Echo Beige verhaalt de volgende niet onaardige geschiedenis, ter waarschuwing voor die vrouwen, die de gewooute hebben over hare mannen te heerschen en er zich op beroemen, dat hare echtgcnooten geen stuiver kunnen uit- geven dan met hare voorkennis en goedkeuring. De heer A' te Brussel heeft een vaste verdienste van 4000 francs en zijne vrouw nioet dat geld tot de laatste centime in handcn krijgcn, terwijl begint de geschiedenis vooraf client men echter te weten, dat de heer A' een liefhpbber van de jagt is en daar gebruik van maaktc DTzer da gen kwam onze vriend van zijn bureau en vond zijn geweer verplaatst. „Mevrouw," riep liijj me vrouwwie heeft zich veroorloofd mijn ge'- weer te verzetten Jules, man lief, heeft er een duifje nice geschoten in den tuin." (Jules is dc 18jarige neef 'van mevrouw.j Mjjnheer vliegt daarop onder luid geschreeuw den tuin in, op zijn geschreeuw volgt dat van Jules, die een oorvijg heeft ontvangen, waardoor hij tien passen achteruit is gevlogen. Maar wat beteekentdat? nHebt gij mijn geweer afgeschoten op een duifje?" ,,Ja oom." „Dan kost me dat duifje fr. 450!" /iet hicr dc zaalc. ]\Ir, X is genoodzaakt ziju geld (wat hij verdient met eene zaak die zijn vrouw onbekend is) in den loop van zijn geweer te bewaren, oindat mevronw, die doodsbang is voor vuurwapens, hare handen daar nimmer naar uitsteekt. Sedert dien tijd is zij echter een weinigje veranderd. -- Onder de wonderen, die het volgende jaar op de internationale tentoonstelling te Parijs zul len te zicn zijn, behoort een aquarium, die 30 ellcn breed en 20ellen diep is. Daarin zullen even als in hot aquarium van den tuin van aceli' matie, vele bewoners van den oceaan vereenigd zijn, die zich te midden der onderzeesche plan- ten en gewassen bewegen. Men zal zich, wan- neer men dit aquarium in oogenschouw neemt kunnen verbeelden den bodem der zee te aan- schouwen. De verschillende vischsoorten zullen zich in afzonderlijke bassins bewegenzoodat men de haaien kabeljaauwen tongen tarbot- ten, bruinvisschen, enz. in hun natuurstaat zal kunnen gadeslaan. Dezer dagen vond te Parijs een allertreu- rigst voorval plaats. Een gansch ontaarde zoon die reeds sedert lang zjjne brave onders op verschillende wijze het leven onaangenaam ge- maakt had, hun geldkast, ook fen koste zijner breeders en zusters bestolen, dagelijks dronken, en met het allergemeenste volk der stad omgang had, kwam 'savonds laat te liuis, zooals altijd vond hij zijne ouders zeer bedaard, zij daarcn- tegen ontmoetten hem als gewoonlijk in ruwo en wilde stemming. Eene vaderlijke vermaning oyer zijn liederlijk gedrag volgde'al heel spoe- dig, en deze deed den suoodaard dnsdanig in woedde ontstaan, dat hij een voor de hand lig- gend mes greep en daarmede zijne vader e°n moeder om het leven bragt. Oogenblikkelijk daarop werd hij door de policie in verzekerde bewaring genomen. Zijn sedert lang maar voor- al nu wel verdiend loon zal hem daar niet ontgaan. De groote opera te Parijs heeft de beroem- de mezzosopraan zangeres Caroline Bellelheim van Weenen, geengageerd op de volgende voor waarden Betaling van het d6dit aan de hof- opera te Weenen, ten bedrage van 12,000 fl. 80,000 fr. bezoldiging 'sjaars; 3 maanden ver lof, 8 maal 's maands optreden en voor elke optreding meer 600 fr. Eene der eerste rollen, die zij aldaar zal vervullen, is die der priuses Eboli, in Verdi's „Don Carlos." Het ontvverp van wet betreffende het lager onderwijs in Frankrijk, dat eerstdaags bij het wetgevend ligehaam in behandeling komt, bevat vele belangrijke bepalingen. Het heeft ten doel de verbetering der bestaande instellingeu van onderwijshet vermindert het aantal gemengdo scholen voor jongens en meisjes en bevordert de scheiding der sectendoor eene poenale sanctie te stellen tegen de oprigting van vrije gemengdo scholen; het verschaft aan de verspreide°be- volkingen ten platten lande do middelen om onderwijs te ontvangen, door ook in gehuchten scholen te vestigen het bevordert het kosteloos onderwijs, door de departementen en den staat te magtigen subsidien toe te staan aan de ge- meenten, die met hot doel om het stelsel van volstrekt kosteloos onderwijs in te voeren zich zekere opofferingen opleggen, enz., kortom hot ALGEMEEN lis Zeeuwsch Dit Weekblad wordt elkcn Woensdaj morj-ra uitgegeren bij BKILANUS DI10NT, te JVeuzen. Prija per 3 maanilen 80 Ccntafranco per post 95 Cents. Men abonncert rich bij alle Uoekhandclaren, Posldirccteurcn en Brievenbushonders. Sectie ran GENT naar SELZAETE. Van Seliaete G,- 8,40, 12.-, G,-. Van Gent 7,30, 10,30, 2,30, 8,1." Advertentien <jelievc men aan dc I itgerers in te irndeit, uiterlijk Dingsdag avond ten G ore; de prijs van 1 tot 4 regels is 40 Cents, »oor elken regel meerlOCenta, bclialie 35 Cents aegelrcgt roor elke plantain" plaalaing.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1867 | | pagina 1