No. 306. Woensdag 27 February 1867. 7de J^argA f VOOR IJzeren weg van Gent naar Reuzen. Neuzen, 25 February. Bij het schoone voorsjaarsweder wapperden dingsdag jl. ter gelegenheid van 's konings 50sten verjaardag reeds vroegtijdig de nationale vlaggen van alle openbare en partieuliere ge- bouwen. Op den middag had alhier de aange- kondigde parade plants, door de troepen der bezetting. Zoowel bij de parade als bij bet later gekou- den militaire assaut, gaven de chefs hunne te- vredenheid te kennen over de bouding en de geoefendheid der manschappen. In alle oorden des lands, zoo melden ons de dagbladen, is de verjaardag des konings op de gebruikelijke wijze gevierd en hadden, zoover de tijdsomstandigkeden dit toelieteneenige feesteiijkheden plaats die blijk droegen van de waarde die de natie steeds kecht aan bet eeu- weuoude verbond tusscben Oranje en Nederland. Op dit oogenblik, nu ernstige verwikkelingen met Belgie kunnen voortspruiten uit de sckijn- baar kleine kwestie over de afdamming der Scbelde, is bet niet doelloos er op te wijzen dat dit aloude verbond tusscben Oranje en Ne derland nog steeds bestaateen verbond dat Nederland weleer aan de spits der beschaafde nation stclde en in de dagen die wjj bcleven bet middenpunt nitmaakt waarbij alle partijscbap wordt vergcten en waarom alien zicb vereenigen tot beboud van vrijheid en uationaliteit. In bet groote Pruissen beeft men getracbt onze nationaliteit te bespottcn, onze zucht naar vrijheid belagcbelijk voor tc stellen, ons stand- punt afhankelijk te noemen van den goeden wil van Pruissen Te willen betoogen dat Nederland zich met goed gevolg zou kunnen meten met Pruissen of eene andere groote mogeudkeid, ware voorzeker cene dwaasheiddoch als vrijgeboren Neder- landers protesteeren wij tegen de bewering dat in ons land een wrevel tegen Pruissen wordt aangekweekt die in woede is ontaard en be- streden moet worden. Sedert eeuwen stond Nederland reeds aan de zijde van regt en vrijheid en streden zjjne le- gers en vloten daarvoor, de sympatbie die Ne derland koesterde voor Denemarken in den oorlog om de Elbe-Hertogdommen, of voor Oos- teurijk in den jongsten oorlog, zij sproot uit geen under beginsel voort, enhet zou zich op dezelfde wijze voor Pruissen uitlaten, als een der andere mogendheden mogt goedvinden dat land aan te vallen om het te berooven. ■om zorgvuldig na te gaan, wat uit een sanitair oogpunt in hunne gemeenten verbetering eiscbt. In verband daarmede wordt bet noodzakelijk geaeht, om alle modderpoelen enz., die zich in de bebouwde kom der gemeente bevinden en alles wat scbadelijke uitdampingen geeft, op te ruimen. Naar aanleiding van bet door het llaag- schc Dagblad geschrevene over de interpellatie- van Gollslein en de daarop gevolgde debatten, zegt bet IJandelsbladWei is bet bitter treu- rig, dat de conservative bladcn de veeziekte niet kunnen aauroeren, zonder daarvan een wapen te maken tot bestrijding van Tborbecke in bet bijzondcr, en van "de liberale party, in bet algemeen. Zoo laug er nog eene zieke koe in bet land is, zullen die bladen hunne tegeu- partij daarvan de schuld geven. Iutusschen ondervindeu de conservatieven tbans zelven al bet moeijelijke, dat de ramp der veeziekte voor de lands-regering oplevcrt, en beeft ookdeeon- servatieve minister, van wien zij de uitroeijing der ziekte hadden verwacht, onaangename 'ver- wijten moeten aanbooren van de zijde zijner vrienden en geestverwanten, omdat bij niet door- tastend genoeg naar bnnuen zin handelt." Het Slaalsblad no. 8 bebelst bet konink- lijk besluit, waarbij bet contingent der natio nale militie voor de ligting van dezen jare op 11,000 man is vastgesteld, zijnde 10,500 voor de landmagt en 500 voor de zeemagt. tenne met vvitte bandscboenen, bandelier en ko karde, vergaderde zich te half 9 ure v66r het gemeentckuisom zich van daar en corps tor kerke te begeven, alwaar een plegtige dienst met offerande voor wel-vaart van vorst en vader- land werd gecelebreerd. Na die dienst en steeds in de beste orde begaf de cerevvacbt zicb naar bet gemeentebuis, waar zij door de schooijeugd en liet jonge volkje met een klinkend boera„leve de kouing leve de cerewachtwerd ontvangen. Bij bet binnen- treden werden eenige gepaste en vvarme woorden tot den eere-president, den edel-acktbaren beer A. I, crck/iaert, burgemeester dezer gemeente, tot den kommaudant, de beer P. Stuer enz.' Z. M. beeft benocmd bij bet bataljon rusten- de schutterij no. 4 in de provincie Zeeland tot kapitein de le luitenant J. le Roytot le luitenant de 2e luitenant L. Noesltot 2e lui tenant de schutter II. G. Ilammacher. De heer de Roo van Alderwerelt beeft in eene afzonderlijke nota, een overzigt gegeven van de finantieele gevolgen van het stelsel van defensie der regering. Het resultaat zijner be- rekeningen is, zamengevat, dat bet stelsel van defenSie der regering zal vorderen een gewoon budgetvoor marine van 8 millioen, voor oorlog van 171/2; aan builcngewone uitgavenvoor oorlog 20 millioen, voor marine 25 millioen. Bij gevolg een gewoon budget voor bet krijgs- wezen bier le lande van ruim 25 millioen en eene buitengewone uitgave van 45 millioen. De verklaringen van den minister van binnenlandscke zaken, omtrent de zaak van bet lager onderwijs in de meiuorie van antwoord afgelegd, verdieuen de ondersteuning van alle waarlijk liberale mannen in ons Vaderland. De commissaris des konings in dit gewest, I beeft lene circulaire gerigt aan burgemeester en wethouders der onderscheidene gemeenten, en daarbij mededeeling gedaan van eene missive t, van den minister van binnenlandscke zakcn, waarbij, met bet oog op de mogelijkkeid, dat ook dit jaar de cbolera zich in ons land zal kunnen vertoonen, de aandacht der gemeente- bestnren gevestigd wordt op de noodzokelijkbeid, In bet laatst der vorige week isnabij den nieuwen Neuzenpolder, aan den grond ge- raakt en dientengevolge gezonken bet te Slie- drecht te kuis bekoorende tjalksabip de Twee Gcbroeders, gevoerd door J. 'de Leger, geladen met zinksteen en bestemd naar Hoofdplaat. Naar men verneemt is dat vaartuig, zooals bet daar is liggende verkockt, en wordt thans door de koopers beproefd bet te ligten. Scbip en lading waren verzekert. Den weleerw. beer ds. J. Alien te Maas- land, beeft voor het beroep naar de christelyk afgescheidene gemeenten van Neuzen, Axel en Zaamslag bedankt. Jl. zondag werd de beer J. G. Ormel door den beer Buijze predikant te Hulst, in demor- gengodsdienstoefening bevestigd als predikant bij de Hervormde gemeente te Zaamslag. Des namiddags bield de bevestigde zijne intreerede. Josephus Freijser, timmerman te Lams- waarde, gemeente llontenisse, is voor f 745 aannemer geworden van de inrigting van een telegraafkantoor in de localen aan de ackter- zijde van het landshuis te Hulst. Op zondag den 3 Maart a. s. des namid dags ten 3 ure, zal in bet societeits-lokaal te Hulst, van de maatsckappij tot bevordering en aanmoediging van landbouw en veeteelt in de provincie Zeeland, 12e afdeeling, eene verga- dering plaats hebben. De verkiezing voor twee leden van den gemeenteraad te Hontenisse, ter vervanging van den heer J. Sergeant, die overleden is, en van den beer E. Paleer, die als zoodanig zijn ontslag beeft genomen, zal plaats hebben op den 12 Maart aanstaande. "yvyestdorpe 20 Febr. Werd het 50ste verjaringsfeest van onzen geeerbiedigden koning 11 illem III dit jaar in vele steden en dorpenop eene plegtige wijze gevierd, dan voorzeker mag ook van de gemeente Westdorpe melding worden gemaakt. Vergun mij daarom, mijnbeer de redacteur, bet vrolijke feest in korte trekken te scketsen, met bet beleefd verzoek, deze weinige regelen in uw veel gelezen blad te willen opnemen. Den 19 February des morgens om 8 ure, begunstigd door vrij goed weder, werd 's konings verjaardag met kanon en geweerscboten aange- kondigd. Geen buisje hoe gering ook, dat niet met vlaggen en wimpels prijkte, bij velen waren zelfs toepasselijke dicbtregelen en jaarscbriften hetzij in de driekleur zelve of voor raam en venster geplaatst. Het gemeentebuis vooral was cbarmant gemaskeerd en zag er regt feestelijk uit. De societeit, de eerewacbt, opgerigt - in bet jaar I860, onder de kenspreuk „Verbroedering" en bestaande uit 34 leden, uitgedoscht in zwarte 1 De jeugd jubclde, guile vrotukbeid was op aller aangezigt te lezen. Nu werd aan de cerewacht een lekker en wel- smakend dejeuner opgedischt in de groote zaal van bet gemeentebuis, welke er allerbekoorlijkst uitzag, met bet borstbeebl van Wil/em ///prijkte en sinaakvol met draperien was versierd. Na bet dejeuner werden de paarden, gemonteerd met wit sehabrak en verzilverde toomen, elk in bet bjzonder, door een ilinke knaap voorgebragt. Wanneer men zicb keriunerd met boeveel lof van onze eerewacbt bij het bezoek van Z. M* aan deze streken in 1862 werd melding gemaakt, zal het zeker geenzins overdreven zijn te zeggen' dat die tiinkc troep met menig gedeciplineerd militaire corps zou kunnen wedijvereu. Eere en hulde brengen wij dan ook aan den onver- moeiden ijver der beide kommandanten, de heeren Stuer en Tb. I'lasschaerl. I e 3 ure, na een rid door de gemeente te hebben gedaan, werd bet diner on ler bet drinken van menig hartelijke toast genuttigd. Nogmaals werd nu de eerewacbt door de bur- gerjj gccomplimenteerd, bij welke gelegenheid de boofd onderwijzer eenige welgekozqn dicbt regelen uitsprak. Dan nu eerst kreeg bet feest zijn beslag. Van 7 tot 11 ure werd bij tusschenpozen een beerlijk Bengaalscb vuurwerk afgestoken, terwijl hon- derden vuurpijTen sissend de lucht met vurige lijnen doorkruistcn. De vrolijkbeid was ten top gestegen. De naburige gemeente Sas-van-Gent bad zicb met A\Testdorpe als vereenzelvigd om onder bet bouden van speech op speech en het zingen \an vaderlandsche liedercn buidc aan vorst en vaderland te brengen en een bartelij ken dronk te ledigeu. Tot middernaoht duurde het feest voort, toen op bet voorbeeld van den beer burgemeester de burgerij zich vreedzaam naar bare woningen be gat oin later dien dag met genocgen en zelf- voldoeniug te berdenken. Op den 20 dezer is van Aardenburg aan Z. M. een adres verzonden; geteekend door een aantal landbouwers, grondbezitters en nering- doenden, ten eiude Z. M. de noodige middelen berame om in den ellendigen toestanl van West-Zeeuwsch-Vlaanderen te voorzien. Zoo gemeld wordt, moet er te Breskens bij gelegenheid van 's konings jaardag, een bc- droevend ongeluk gebeurd zijn. Terwijl 2 jon- gens, beideu zoontjes van P. M., twistend wa ren over bet afschieten van een pistool, gii.g bet schot at, dat den jongste zoodanig in bet aangezigt troi, dat men vreest dat zijn neusbeen in stukken zijn zal, terwijl zijn aangezigt zoo danig verwond is, dat bij er verscbeidene littee- kens van zal blijven bebouden. Op den 21 deter is te Vlissingen van Ant- werpen aangekomengesleept wordende door Zr. Ms. transportschoener met stoomvermogen Trans Aaerebonl, het aldaar voor rekening van bet Belgische gouvernement in gereedheid ge- iuagt vuurscbip, betwelk zal worden gestationeerd in bet pas van Neuzen op de Wester-Scbelde. Naar men uit Vlissingen meldt zou er order gegeven zijn om de aldaar liggende drij- ende battel ijen met den meestcn speed gereed te maken. In eene op den 22 dezer gehouden ver- gadermg van aandeelhouders in de Zeeuwscbe maatsckappij van stoomvaart is besloten te trachten eene wijziging in de eoneessie te be- komen, ten einde van Vlissingen op Neuzen te kunnen varen en voortaan van laatstgenoemde plaats de reis naar liotterdam door bet Zuid Bevelandscbe kanaal te doen vervolgen. Deze wijziging in den dienst zou alsdan een aanvaug nemen met 1 Maart e. k. en voorloopig bij wijze van proefiieming gedurende drie maanden wor den voortgezet. \oorts is ook besloten, de directie te inagfi- gen met gedeputeerde staten dezer provincie te onderliandelenover bet overnemen van den stoombootdienst op de Wester-Scbelde of altbans een gedeelte daarvan. Vi ie ook de ongeregeldbeden, te Middelburg veroorzaakt door eenige adelborsten van Zr. M-. marine op StoNicolaasavond 1863, reeds vergetcn moge zijn, zeker niet bij die daarvan toen bet slagtoffer werd en daarbij zijn oog verloor. Het is onzen lezers bekeud dat door dien personn, met name L. hosier, eene vordering tot scha- devergoeding werd ingestebl, welke ecbter door de arrondissements regtbank en bet provineianl geregtshof niet werd toegewezen. Hij kwam daarop in cassatie en de zaak van hosier, wei I op 2 February voor den boogen raad der Nc- derlanden behandeld. De advocaat m. Roob iissen ontwikkelde diens couclusien, enb1- toogde dat, omdat de jongeliedeu zicb in on- derlinge vereeniging hadden bevonden, en een van ben den slag bad toegebragt, zondc - d it men weet wie dien bad gegeven, alien koofde lijk ioor die daad verantwoordelijk mocsien worden geacht. Voor de adelborsten trad an op de advocaten mrs. I), van Eel: en J. de Grave, die betoogden dat de eiscker zich ten onregte beklaagde, omdat alleen een scbuldige k-.n v\ o - den aangesprokenen bet in strijd met guedo regtsbeginmlen zou zijn, indien men al de leden van een gezelschap verantwoordelijk zou willen stellen voor de daad van een huuner, zoolang niet werd aangetoond, dat de anderen daartoo hadden medegewerkt. Na re- en dupliek werd de zaak in banden van den advocaat-generaal mr. Gregory gesteld, die gisteren beeft gccou- cludeerd tot verwerping van bet ingesteld be roep. De hooge raad beeft deuitspraak in deze zaak bepaald op 21 Maart. Men leest in de Dordrechlsche Coui anl »Aan deze stad is tbans gearriveerd bet bark- schip Tagal, gezagvoerder Gobel, van Batavia met eene lading gouyernements-producten. Dat scbip was den 28 January jl. Vlissingen binnen- geloopen, daar men bet niet veilig acktte, bjj het bestaande onstuimige weder op Zierikzee aan te bouden, gelijk de bedoeling was geweest. Vroeger zou de tagal dus als bijlegger z,ijn vermeld, en genoodzaakt geweest zijn, weder lmiten omhetzij naar Zierikzeehetzij naar Brouwcrskaven te stevenen. Nu ecbter is bet scbip de Wester-Scbelde opgevaron en met een diepgang van 62 palm het kanaal doorgegaan, en aldus den 3 February te Zierikzee aangeko men, van waar bet langs den gewonen weg°naar Dordrecht is opgevaren. Dit is alzoo nu voor groote scbepen eene nieuwe verbinding binnen door van onze verschillende zeebavens, en daar- door wordt nu ook de haven van Vlissingen briukbaar voor de groote scbepen, die bestemd zijn naar de havens aan de Maas. Maar ook omgekeerd kunnen scbepen, in die havens binuen- gevallen, dienstbaar gemaakt worden aan den handel van de havens aan de Scbelde. Niet alleen wij derhalve, maar ook en vooral Ant- werpen wordt daardoor aanmerkelijk gebaat. Men zal alsnu zien gebeuren, dat groote scbepen, die te Rotterdam ot Dordrecht eene lading heb ben aangebragt, weder van Antwerpen met eene lading vertrekken en omgekeerd, betgeeu, voor dat bet kanaal van Zuid Bcveland bestond, on- doenlijk was." In bet geheele rijk zijn sedert bet uitbre- ken der veeziekte aangetast 144,619, overleden 70,720, afgemaakt 27,451 beesten. Zoodat de veestapel daardoor vermiuderd is met 98,171 stuks vee. Uit Gouda meldt men bet volgende,,Er beeft zich op bet gebied van bet lager onder- wijs een niet onbelangrijk incident opgedaan. De zaak komt in't kort hierop neder. Deplaat- ALGE1U MLlUSrvAOVritTlVllh Zeeuwsch-Vlaanderen. Dit Weekbiad wordt elkcn Woensdag moreen nitoegeren bij BEILANUS DHONT, te Neuzan. Piys per 3 maajiden 80 Cents, franco per post 95 Cents Men abonncert zich by alle lioekhandelaren, Postdirecteurcn en Brierenbushoudcrs. Sectie Tan .GENT naar SEI.ZAETE. Van Selzacle 6,- 8,40, 12.-, C,-. Van Gent 7,30, 10,30, 2,30, 8,15, Advertenliijn ;;i-lie»o men aan de I il»evcis in tc zenden I'lterlijk OiuRfdaj avond ten 6 lire; de piijs van 1 lei 4 regels is 40 Cents, voor el ken re»el mcei lOCenls, Vehalia 3i> Cents zegelregt voor elke plaalsin".

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1867 | | pagina 1