No. 305. Woensdag 20 Februarij 1867. 7de Jaarg. IJzeren weg van Gent naar Neuzen. I - U z. M. de koning heeft de statuten van de te 's Gravenhage gevestigde vereeniging, tot het oprigten en uitgeven van een dagblad, onder den°naam: Dagblad van Nederland,' gelijk die bij het verzoekschrift zijn overgclegd, goedge- keurd en de vereeniging mitsdien als regtsper- soon erkend. De minister van binnenlandsehe znken lieeft bij besluit van 13 Februarij 1867 het navol- gende bepaald 1. Het houden van markten en openbare ver- koopingen van rundvee in alle gemeenten des rijks waar zij bij vroegere beschikkingen niet reeds geschorst zijn, is, met uitzondering, voor zoover slagtvee betreft, van die te Amsterdam, na den 17 Februarij 1867 verboden 2. De commissarissen des konings zijn ge- ma<*tigd het houden van openbare verkoopingen van rundvee, in hunne provincie toe te staan, wauneer verkoop van het vee van eenen e:ge- naar, wegens verhuizing of wegens het verlaten van het landbouwbedrijfverlangd wordt, of wanneer het bij boedelverkoopingen tot den boedel bchoort. De minister van oorlog heeft voorloopig ter kennis van de belanghebbenden gebragt, dat waarschijnlijk in dit jaargeene jongelingen, als cadet bij tie koninklijke militaire akademie zullen worden toegelaten. De minister van oorlog heeft ter kennis van het leger gebragt, dat gedurende een tijd- vak van ongeveer 8 jaren, behalve de cadets van de koninklijke militaire akademie, een 70 of 80tal onderofficieren per jaar tot het examen voor offieier bij de infanterie kunnen worden toegelaten. Blijkens het antwoord van den minister van oorlog, op het voorloopig verslag der ka- mer is ook de tegenwoordige minister van oor- lo°* van gevoelendat het behoud der vesting Neuzen en van de forten van Breskens en El- lewoutsdijk wenschelijk is, zoowel oin steeds vasten voet te houden in Staatsch-V laanderen ais om eenige bescherming te kunnen verlee- nen aan de scheepvaart op de Schelde. Het wetsontwerp tot regeling der schutte- rijen zal onmiddelijk in de sectien der tweede kamer onderzocht worden, alzoo v66r de be- handeling der staatsbegrooting. Wij vernemen dat de noodige koninklijke ma^ti^ing is gevraagd om de staten dezer pro- vincie"tegen het einde der loopende maand tot het houden eener buitengewone vergadering bij- een te roepen, tot het voorstellen van finantieele maatregelen met betrekking tot den stoomboot- dienst op de Wester-Schelde. Nenzen. 19 Februarij. Gedurende de vorige maand zijn het kanaal alhier opgevaren 18 zeeschepen, metende 2372 tonnen, en 126 binnenschepen, m. 8352 t.en afgevaren: 12 zeeschepen, m. 2149 t., en 100 binnenschepen m 6068 t. in de eerste maanden van 1866 zijn het kanaal opgevaren 14 zeeschepen, m. 2075 t., en 137 binnenschepen, m. 5975 t., en afgevaren: 14 zeeschepen, m. 2847 t., en 117 binnenschepen, m. 5268 tonnen. Graauw, 15 Februarij. Heden is door den gemeenteraadin plaats van den afgetre- den secretaris de heer J. van den Eeckhout als zoodanig benoemd de heer Victor d linens. Sluis 9 13 Februarij. Heden middag ten 3 uren vereenigden zich de sehutters die zich vrijwillig in den wapenhandel oefenen, in de kazerne en trokken met de alhier in garnizoen liggende infanterie onder kommando van den "WelEdel gestrengen heer Koorevaarnaar het Kasteelveld, daartoe bereidwillig door den eige- uaar afgestaan waar er ongeveer een uur met exercitien is besteed. Een tal van nieuwsgierigen volgden, waaron- •der velen om te zien, hoe ver de sehutters ge- vorderd waren. De uitkomst was dat het aller verwachting heeft overtrotfen. Nadeoefo- ningen op het Kasteelveld geeindigd te hebben, marcheerde men door de straten naar de ka zerne terwijl er steeds verscheidene manoeu vres worden uitgevoerd. Wij moeten derhalve hulde brengen aan hee- ren oprigters voor hunne pogingen om deze vereeniging tot stand te brengen en den com mandant Koorevaar roemen voor het beleid waarmede hij de burgers het exerceeren aan- genaam weet te maken. Jammer zal het we- zen zoo wij met Mei een offieier moeten mis- sen die z66 den tact bezit, om met de burge- rij om te gaan. Zuidzande, 14 Februarij. Even als te Kadzand werd, onder leiding van den heer bur- gemeester de Smidlop den 7 dezer eene ver gadering gehonden van landbouwers en vee- houders dezer gemeente, die ten getale van 22 waren opgekomen, om te spreken over de aan- wending van kreosootolie tegen de veetyphus aanbevolen in de circulaire van den heer com- missaris des konings, medegedceld in het Pro- vinciaalblad no. 9. Nadat de burgemeester zijn' dank had betuigd voor de welwiilende opkomst en de daardoor getoonde belangstelling in de zaak maakte hij de vergadering bekend met het doel der bijeen- komst en gaf, voor zooveel hem doenlijk was, de gevraagde inlichtingen. Eenparig is besloten met de wassching nog geen begin te maken, daarmede te wachten, tot dat de ziekte onverhoopt zich in de nabijheid vertoonde, doch vond het algemeen bijval om een voorraad kreosootolie in de gemeente te hebben, ten einde, zoo de ziekte zich in Zeeland mogt vertoouen al dadelijk met de wassching te kunnen beginnen. Zoo ook afievering van de olie in flesschen of kruiken moest plaats hebben zal die in 4 of 5 wij ken gedeponeerd worden om ze in de geheele gemeente dadelijk bij de hand te hebben. Op den 15 dezer is te Vlissingen verkocht het wrak van het op de bank bij Breskens ge- strande Fransche stoomschip Tinisah, met der- zelver machine en nog inhebbende gedeelte der lading, bestaande in gom, bloem, zeep en lijn- koekenvoor eene som van tnjf- en negenhg gulden. Na afloop hiervan is men overgegaan tot den verkoop van de geborgen inventaris van gemeld stoomschip, bestaande in ankers, kettingen, ka- bels, trossen, zeilen, booten, rondhonten, eene partij koperen buizen der machine en verder scheepstoebehooren, hetwelk gezamenlijk heelt opgebragt eene som van /"4803. De heer Gosselin, de door de Fransche regering benoemde ingenieur voor het onderzoek betrekkelijk de afdamming van de Ooster-Schelde heeft zich naar Bergen-op-Zoom begeven, ver- gezeld van de heeren Conrad, hoofdinspecteur in algemeene dienst van den watcrstaaten Bloetnendal, (chef van de hydrographie der Ne- derlandsche zeegaten bij het departement van marine. Men meldt uit Bergen-op Zoom, van den 12 dezer. De zoo gevreesde veetyphus is gis- teren ook onder deze gemeente uitgebroken op eene bouwhoevebewoond door de kinderen Kicboom nabij Moerstraten. Door den rijks-veearts Monlens, te Zevenbergen, die onmiddelijk door het gemeente-bestuur is ontboden, werden vijf melkkoeijen door de ziekte aangetast verklaard, waarna al het vee, ten getale van 24 stuks is onteigend en afgemaakt. De hofstede is af- gesloten en wordt streng bewaakt, in afwachting van latere maatregelen, die in overleg met het gedeputeerd bestuur zullen genomen worden. Door den Zeeuwschen afgevaardigden ter tweede kamer, den heer G. II. hokker, is ook eene, in het Fransch geschrevene, brochure uit- gege'ven, over de afdamming van de Ooster- Schelde, waarin het schadelijke van deze onder- neniing bestreden wordt. lie schrijver heeft er voornamelijk op gewezen, dat in geenen deele alle Belgische ingenieurs het ongunstig gevoelen zouden deelen en heeft daarbij in herinnering gebragt, de brochure van den Belgischen in- Uit het Nieuwediep schrijft. men aan de Memrr Rollerdamsche Couranl, 10 Februarij Heden in 'den vroegen ochtend is eene der recherche schniten, die in het Marsdiep kruiste om op de fraude te passen, wegens de menig- vuldig in zee ronddrijvende vaten arak van het verbrijzelde schij) Addison, op de Noord Haaks nen gestrand en zal waarschijnlijk weg zijn; men dat de boercn daar tot over de ooren, in het zooveei mogelijk van het tuig geborgen. genieur hummer, die niet meer te verkrijgen is, en die geheel in den geest is van het ge voelen der Nederlandsche ingenieurs. De schrij ver heeft vooral de teehnische bezwaren zoeken op te lossen en is, naar het oordeel van des- kundigen, daarin uitmuntend geslaagd, Uit de omstreken van Breda schrijft men ..e boercn daar tot over de ooren, in het water zittcn, en toch nog gelegenheid hadden om zich te beklagen, over de uit waterings gel- den, die zij betalen moeten. Het water schijnt dus daar het vermogen niet te bezitten om de klagten te smoren of de Bredasche boeren moe ten de kunst verstaan om onder water te leven. Het ziet er rondom 's Hertogenbosch treu- rig uit. Men ziet niets dan water, dat, door den wind in woeste golven voortgezweept, alles poogt te vernielen of mede te slepen wat onder zijn bereik koint. De spoorwegwerken hebben veel te lijden de aardendam regts van den Vughtschen straatweg is reeds bijna tot aan de rails weggespoeld. De Sieuwe Rollerdamsche Couranl heeft een ingezonden stuk van een rijks-telegrafist opgenomen, geschreven naar aanleiding van de zer dagen gerezen klagten over het waarnemeu van betrekkingen gclijktijdig met die van tele- grafist. De schrijver zegt dat er geene instructie bestaat volgens welke de rijks-telegrafisten geene andere eiviele betrekking mogen waarnemen. Hij erkent dan ook dat zij nu en dan wel eens iets afzonderlijk trachten te verdienen, en wel omdat zij zoo bitter slecht betaald worden en bijna nooit promotie kunnen maken. Hij althans kan, als traktementen en promotie blijven zooals nu, nog vijf en twintig jaar wachten eer hij promotie mankt. Te vergeefs hebben de tele- grafisten zich herhaaldeljjk tot den minister ge- wend, ten einde in lain toestand verbetering mogt worden gebragt. Gebeurde dit eenmaal, dan zou er volgens den briefschrijver veel min der noodzaak zijn om er iets bij te verdienen dan nu. De DelfIsehe couranl ontleent het volgende aan een particulier schrjjven, in antwoord op eene vraag naar den nitslag van de wasschingen der koeijen met carbolzuur „Ik laat mijne koeijen tweemaal daags met carbolzuur kop en achterdeelen wasschen. In- dien men er eens den slag van heeft, gaat dit nog al spoedig voort, en het is iets, waar de koeijen spoedig aan gewennen. Eerst hebben zij een tegenzin in het gebruik van een neus- doek. Zij laten zich de oogen, ooren en buik gemakkelijk wasschen, maar in den aanvang zeer onwillig den neusin dat opzigt zijn zij even als kinderen, die, als ze jong zijn, ook veel daartegen hebben. Het is een onkostbaar middel, ik heb eene ledige koolteerton daarin gaan 7 bornemmers water, en hierop 2 bitter- glaasjes boordcvol earbolznurjis voldoendeen om 40 koeijen te wasschen, kop en achterdeelen, heb ik niet meer noodig dan i/» bornemmer, dus 1 bornenimer daagsen alzoo voor eene week voorraad. Uit eene kruik carbolzuur kan men dus nog al lang carbolzuurwater voor het wasschen maken. Het schijnt een best preser- vatief te zijn, want op de badhoeve te Amers- foort wordt er ook mede gewasschcn, en deze is tot nog toe bevrijd van veepest. Snellen Gevcrs DcynoolUardenbroek en meer ande- ren in de besmette en zeer besmette streken hebben er tot nog toe gocd baat^ bij gehad. Dus het is wel aanbevelingswaardig. Maar maar! de boeren luisteren niet altijd naar goe- den raad van de „heeren." Vele houden het voor eene straflfe des lleercn, voor eene roede Gods, die men moet voelen, waartegen men niets mag aanwenilen anderen zijn te traag om iots te doen, en gelooven niet, dat iets kan baton, omdat zij liever niets doen, dat inspanning kost. Ik heb dezetreurige ervaring reeds opgedaanenz." -— Te Delft is bij een' der jongste stormen een boom omgewaaid die 253 jaren oiul was de stam heeft van onderen 1,23 el diameter bij een omvang van 3,70 el. Men onderstelt dat het vaartuig tegen een vat arak is opgetornd en dat de beinanning tenge. volge daarvan het bestek is kwijt geraakt. De kostelooze gelegenheid, die zich tlians aanbiedt om zich aan de uit zee opgevischte arak ter deeg het hart op te halen, lieeft reeds aan een kanonnier bet leven gekosttwee anderen zijn nagenoeg denzelfden weg opgegaan, maar er is hoop op hun behoud, en den ganselien dag lig- gen er liier en daar in het duin jiersonen die den rocs uitslapen, die zij zich gedronken heb ben. Men vermoedt dat liieraan ook het stran- den van de schuit is toe te schrjjven, omdat het zich anders niet laat denken hoe dat vaar tuig daar bij eenige waakzaamheid kon strauden. -- Op zondag 24 Febr. a. s. hoopt het corps der vrijwilliger-studenten te Utrecht de eerste exercitie in uniform te houden en daarna eene wandeling te doen. Het tenu bestaat uitjasen pantalon van grijs laken, met groen afgezet. De snede der jas is eenigzins als die van de infanterie-officicren, de kraag staande, en daarop de insignes van sergeant, fourier enz. De ti railleurs eerste klasse hebben groene strcpcn op de mouwen. De pantalon is zooals bij den zouaaf, wijde broek, aan den enkel opgenomen, met wit 'linnen slobkousen en lage sclmenen. Do pet is van grijs laken, met groen fluweel van boven geboord en rand van fluweel, waarop de Sol justitae, in zilver. Verlakte koppel met patroontasch. Onder de lotelingen der gemeente Leiden, voor de ligting van dit jaar, kwam er ecu voor, zoo bijzonder klein als men dit maar zeer zel- den bij volwassen personen aantreft. Hij lieeft slechts de grootte van-1 el 7 duim en 2 streep. zonder eenigzins misvormd te zijn integendeel is hij in alles goed geproportioneerd. Aan de Arnhemsche eonrant, is per te legram van 14 dezer uit Zalt-Bommel gemeld, dat de dijk te Aalst in hoogst gevaarlijken toe- stand verkeertmen vreesde dat hij zou door- breken en beproefde alles om zulks te voorko- men. De hoofd-ingenienr van den waterstaat jhr. Orll is derwaarts vertrokken. Er heerseht, vooral bij de bewoners der binnendorpen, eene. algemeene spanning. In de vorige week zijn te Zelliem (grnaf- sehap Zutphen) drie kinderen uit dOi gezin in ten graf begraven. Zij waren respectivelijk 9l/j; 71/2 jaar en 8 maanden ond. Kroep, teringen keelziekte veroorzaakten den radeloozen ouders dier kinderen dezen zwaren slag. Hot weekblad voor Jsraelielcn vernecrat nit eene zeer goede bron, dat de vijf gebroeders Ellzbaclier, waarvan er twee te Amsterdam ge- vestigd zijn, naar aanleiding van het overlijden hunner moeder, in leven te Keulen woonachtig, en ter vereeuwiging van de nagedachtenis hunnei" ouders, hebben besloten in laatstgenoemde stad te doen oprigten een Israelietisch gesticht voor zieken en zwakke oude lieden, met bepaling, dat ofscboon ten eeuwigen dage er alles naar den Israelitieschen ritns moet zijn ingerigt, en ook de bestuurders steeds tot die belijdenis moe ten behooren, de inrigting nogtans ook toegan- kelijk zal zijn voor personen van alle andere godsdienstigc gezindten. \ts eene bijzonderheid kan vermeld wor den, dat in den tuin van den wel eerw. heer ds. P. S. Meijer, te Uithuistermeeden, Oost. "•ed., reeds peulen en doperwten in mooije rijen boven den grond staan. Zij zijn in het laatst van November gezaaid, en waren voor de gevallen snceuw nog niet zigtbaar. Hij het wegdooijen zag men ze boven den gronii eeu bewijs, dat onder de sneeuw de groeikracht blijtl aanhou- den en als 't ware bevorderd wordt. ZeeuwscJi Dil Weekblad word! elkcn Woenxd.g moi gen mlgegcTrn bii BEILANUS DHONT, te JVeuzen. Prij. per 3 maan.lon 80 Cents, franco per post 95 Cent. Men abonneerl xirh by alle ISoekhandelaren, Po.ldircctenren en BrieTenbn.bouder.. Sectie van (.ENT naar SELZ.4ETE. VanSeliaete G,-8,40,12.-, C,-. Van Gent 7,30,10,50, 2,30, 8,15. Advertenlien gelieve inen aan He I itgerejs in le tendra. uiterlijk l>in;;si)ag avoni ten li lire; de piijs van, 1 tot 4 reocl. is 40 Cents, voor elken reget meer lOCenta, behalso 35 Cents legelregt vnor elke plaalsing. I i iJflfkn i i. y x i 4 a..:™ "",VI v" n P C

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1867 | | pagina 1