No. 303. Woensdag 6 February 1867. 7de Jaarg. SPOOR WEG SPOORWEG BEKENDMAK1NG. SP0DRWE& M GENT M MM BllfflllSCl BE1TEN. BDiTENLANDSGHE BEBIfiTI. Sluiskil (Neuzen) lamjs Sas-van-Gcnt naar de Belgische grenzen. VOOR IJzeren wcg van Gent naar IVeuzen. Sluislsil (Neuzen) lanjgs tS;i.s- van-Gent, naar de Belgfi- sche grenzen. Slaalsblad no. 143 van 1866). De Burgenieester van Neuzen maakt bekend dat de Commissie, bedoeld bij artikel 10 der onteigeningswet, (Slaalsblad no. 125 van 1851), zal bijeenkomen ten raadhuize dier gemeente op Dingsdag den 26 February aanstaandedes voormiddags negen uretot hct aanhooren der bezvvaren van belanghebbenden tegen het plan van aanleg van bovengenoemden spoorweg, wordende belanghebbenden mitsdien bij de/.e tevens tot de indiening dier bezvvaren op be doeld tijdstip opgeroepen dat de betrekkelijke stukken waarvan rede is in artikel 12 der laatstgenoemde wetvoor zooveel de gemeente Neuzen betreftvan af Maandag den 4 February aanstaande tot dat de Commissie hare werkzaamheden heeft vol- bragtter Secretarie der gemeente voor een ieder ter inzage zullen zijn nedergelegden dat bet algemeen plan van bet werk ter inzage Jigt ter Secretarie der gemeente Sas-van-Genl. Neuzen, den 29 Jannarij 1867. De Burgemeesler voornoemd J. A. van BOVEN. Onteigening De Burgenieester van Wesldorpe, brengt ter kennis: dat de Commissie bedoeld bij art. 10 der Wet van 28 Augustus 1851Slaalsblad no. 125), hare zitting ten Raadhuize dier gemeente zal houden op Maandag den 25 dezer maanddes namiddags ten 2 nretot hct aanhooren van de bezvvaren welke bij de belanghebbenden mog- ten bestaan tegen het plan van aanleg van bo- venbedoelde Spoorweg. dat de hiertoe betrekkelijke stukken voor wat de gemeente Wesldorpe aangaat, van Don- derdag 7 dezer tot dat de Commissie hare werk zaamheden binnen die gemeente volbragt heeft, ter Secretarie der gemeente voor een ieder ter inzage zullen liggen en dat het algemeen plan van het werk ter Se cretarie der gemeente Sas-van-Gent ter inzage lift. Westdoepe den 2 February 1867. De Burgemeesler voornoemd N. KERCKIIAERT. Het Hoofd van het Gemcentebestnur van Sas- van-Gent, Provincic Zeeland, maakt bekend: dat de uitgewerkte plans met de kaarten en grondteekeningen bedoeld bij art. 12 der Wet van den 28 Augustus 1851, (Slaalsblad no. 125), van bovengenoemden Spoorweg, voor zoo verre die stukken deze gemeente betreffenvan a f den 7 dezer maand tot en met den 25 daarna, en het algemeen plan van dat werktot en met den 26 Febru ary 1867, ter inzage op de Secretarie dezer Gemeente nedergelegd zullen zijn; dat de Commissie bedoeld bij art 10 van evengenoemde wetbijgestaan door den Heer Hoofd-Ingenieur in het lle District van den Waterstaatof den Arrondissements-Ingenieur tot het aanhooren der bezvvaren van belangheb benden tegen dat plan, zieh op Maandag den 25 Febiiuauij 1867, 'smiddags ten 12 ure, ten Raadhuize dezer Gemeente, zullen vervoegen. Sas-van-Gent den 1 February 1867. De Burgemeesler van Sas-van- Gent N. KERCKIIAERT. De tvveede kamer der staten-generaal is te gen dingsdag den 12 February aanstaande, des namiddags ten 2 ureter hervatting barer werkzaamheden opgeroepen. Aan de jmemorie van beantwoording op het verslag over de begrooting van binnenland- sche zaken voor 1867, ontleenen wij het volgende Orritrent de zaak der calamiteuse polders in Zeeland is de regering met de staten der pro- vincie nog niet tot overeenstemming gekomen. Uit de door den minister breedvoerig ontwik- kelde en in bijlagen toegelichte jongste geschie- denis der zaak blijktnaar de meening des ministers, voldoende dat van eene schikkingder zaak tusschen de regering en het gewestelijk bestuur wel niet zal komen. Van den anderen kant is de minister overtuigddat de zaak in haar tegenwoordigen stand niet mag blijven. De regering is thans bedacht een anderen weg in te slaan om tot eene eindregeling te komen. Bij de regering bestaat het voornemen om na afloop van eene opname door den water staat, een wetsontwerp in te dienen tot regeling der grensscheiding tusschen de provincien Zuid- Holland en Zeeland. De minister van binnen - landsche zaken zal daarbij van het beginsel uitgaan dat men bij deze zaak wel op den vroe- geren toestand, als historischen grondslag, be- hoort te letten raaar dat men vrij is om nu terwijl art. 2, 2de lid der grondwet, de veran- dering en dus ook de regeling van de grenzen der provincien aan den wetgever overlaat, te vrageu welke grens het best bij de wet zal wor- den vastgesteld, ten einde eene onzekerheid te doen ophouden die tot moeijelijklieden Ieidt, De loting voor de nationale militieder ligting van dit jaar, is, voor al de gemeenten van bet kanton, te Hulst bepaald, op maandag den 25 February 1867 te beginnen des voormid- dags om 9 uur in de volgende ordeOssenisse, Hengstdijk, Hontenisse, Stoppeldijk, Boscbka- pclle, Graauw, Clinge, St.-Jansteen en Hulst. Hulst, 2 February. Gisteren is hier een brutale diefstal ontdektmen vond namelijk in eene der stadsgrachten, drijvende en opengebro- ken, het offerblok uit de consistorie-kamer der Hervormde kerk alhier. Vermoedelijk is men door middel van een valschen sleutei langs de consistoriedeurdie men open bevond, weten naar binnen te komen. Dejustitic doet ijverige nasporingen. Oostburg, 30 January. Op de varkens- markt waren aan 110 stuks biggen, die alien tot goede prijzen werden verkocht. Ssimt-Kruis, 26 January. Heden had alhier eene vergadering van den gemeenteraad plaatswelke op verzoek des burgemeesters werd bijgewoond door 20 landbouwers veehou- ders, ten einde de maatregelen tot voorkoming der veeziekte te bespreken, met het oog op het deswege aanbevolen voorbehoedmiddel (provin- ciaalblad no. 9 van 1867.) Na uiteenzetting van het doel der vergadering en eenige inlichtingen deswege door den burge nieester verstrektvroeg deze de opgekomenen of zij genegen waren de beschrevcne middelen aan te wenden. Is van elders berigtdat men .algemeen van oordeel was, de middelen te mogen en moeten bezigen, hier bleek het dat sonimigen van een ander gevoelen waren, ten minste keurden deze het aanwenden van het middel bij vriezend weder af als te killig voor het vee en niet zon- der nadeel voor de vrucht van het dragende. Het resultant echter was dat de burgenieester en 15 der opgekomenen dus 16 van de 21; be- sloten liebben het middel aan te wenden, zijnde verder als leden der commissie deswege be- noemd voor de kom der gemeente de wethouder C. L. Slokxvoor de oostwjjk de heer C. B. Wijffcls en voor de wijk het Iloogeland de heer A. v. d. Pulle bij wie tevens het middel in depot zal gevestigd zijnzoodra deswege door het hooger bestuur zal bescbikt wezen zoodat bij laatstgemelden beer het middel weldra zal te bekomen zijn, dat door de zorg des burge meesters zal worden aangeschaft en weldra ter kennis der belanghebbenden gebragt. Men meldt uit Hoofdplaat 31 January. Heden zijn hier eene groote menigte balen Fran- sclie bloem aan- en voorbijgespoeld, en opge- vischt, welke gedeeltelijk door het gemeentebe- stuur zijn aangeslagen, en voor een groot ge- deelte in de handen der arme menschen geval- len zijn, aan wie het in dezen tijd zeer te pas komt, en daarop heden feest vieren. In den nacbt van zondag 27 January jl. is de Fransche stoomboot Timsah, gezagvoerder Ouillie, komende van Marseille met een lading stukgoederen naar Antwerpen bestemd, op bet plaatje van Breskens omlioog gevaren, blijven zitten en maandag avond door de bemanning verlaten. Het schip, hetwelk niet vcr van de plaats zit waar eenige jaren geleden de Nederlandsche brik Dollart is verloren gegaanis reeds in twee stukken gebroken en zal insgelijks ver loren zijn. Men heeft al dadelijk getracht zooveel moge- lijk van dc lading af te lialenzooals dan ook maandag en dingsdag alhier eene groote hoe- veelheid lijnkoekcn zijn aangebragt en heden morgen waren er in tie haven een aantal Ar- nemuidsche en andere visscherswelke ruim 200 balen Fransche bloemeene hoeveelheid gom, 2 ankers en 60 vaam ketting, kabels en andere goederen hebben aangebragt, die bercids zijn geborgen. De stoomboot Stad Vlissingen no. 1, welke in de vorige week in bet drooge dole is gezet, heeft men schoon gemaakt en wordt alsnu zoo veel mogelijk hersteld en gecalafaat om naar Middelburg te worden gesleept, ten einde daar op de helling te worden gebragt en verder na te zien. Volgens de Middclbiirgsche Couranl zal de zamenkomst der vreemde ingenieurs, tot onder- zoek der Schelde-afdamraing, vooreerst nog geen plaats hebben, omdat over dit onderzoek moei jelijklieden gerezen zijn tusschen Frankrijk en Beigie. In den ochtend van maandag 28 January jl. is op enkele plaatsen in ons land een enkele zware onweersslag gehoordhier en daar ge- paard met een regen- of sneeuwbui. Te Rotter dam trof hct bliksemvuur de vlag van de Mid- delburgsche stoomboot, maar veroorzaakte geene ongelukken. Naar gemekl wordt is er ernstig sprake van een nieuw ministerieel departement in te stellen voor waterstaat en publieke werken, aan het hoofd waarvan de inspecteur-generaal van den waterstaat, de heer F. W. Conrad, zal ge- plaatst worden. Wanneer men dagelijks in de dagbladen leestdat de veepest zieh meer en meer ver- spreidt en slechts zeer weinig van de aangetaste dieren herstellen, zal men zeker in het belang der landbouwers handelen, door eene geneeswijze bekend te maken, welke in Engeland de beste resultaten heeft opgeleverd en tevens door zijne eenvoudigheid nog te meer aanbeveling vcrdient. Men plaatst namelijk 40 a 50 bloedzuigers op het bovenste gedeelte der borst van het zieke dier, dat door deze plaatselijke bloedontlasting weldra ruimer begint te ademen, zieh vervolgens ter nederlegd en in een rustigen slaap valt, om na eenige uren verkwikt te ontwaken en met veel smaak te etenonder het verder snel af- nemen, der ziekteverschijnselen is bet dier bin nen twee of drie dagen volkomen hersteld. Volgens de laatste statistiek telt de Chris- telijk afgescheidcn gereformeerde kerk in Ne- derland 294 gemeenten, 200 leeraars en 90,559 zielen er zijn 77 vaeanto gemeenten. De thco- logisehe school te Kampen heeft 57 studen ten. In 1866 zijn 13 nieuwe kerkgebouwen gestieht. In het midden der afgeloopen week i* door den veldwachter der gemeente Soest, A.de Jong, die geheel allecn wasmet zeldzamen moed en tegenwoordigheid van geestaan 12 runderen met 7 geleiders onder Soesterberg de doortogt bcletdaar hct hoofd der geleiders die later het hazenpad koos, geen vervoer-billet toonen kon. De twaalf beesten, door genoemden veldwachter, met latere hulp van zijn collega naar Soest opgebragt, kwamen uit de gemeente noogland, waren de rivier de Eem overgezet en bestemd naar Zuid-Holland. Tegen de ge leiders is proces-verbaal opgemaakt en de run deren zijn te Soest in besiag. Volgens een later berigt zijn bovenvermelde te Soest opgestalde runderen jl. maandag mor gen eenskiaps verdwenenof men dezelve la ter nog magtig is geworden is vooralsnog niel bekend. Twee cchtelieden te Leens zatcn onlancr* op een avond genoegelijk bijeen, tocn eensklap* de man zeide„Stilvrouwhoort gij niet breken Na zieh oogenblikkelijk gewapend te hebben om de vermeende Inbrekers af tewaeh- ten, werd bij al angstiger en benaauwder. Dc vrouw riep daarom, met den toestand van haar man vitrlegen, de hulp van een voorbijganger in, maar naauwelijks was zij in de kamer te- ruggekeerd, of de man viel dood neer. In de omstreken van de stad en het ambt Ilardenberg is bet water zoo sterk gewassen dat de menschen bezig zijn de gekuilde aard appelen uit het water te scheppenterwijl reeds eenige huisgezinnen uit hunne woningen heb ben moeten vlugten. Een gedeelte der fabriek van de heeren Paul van Vlissingen te Amsterdam is dingsdag avond afgebrand. In dat gedeelte bevonden zieh de bureaux, ondersckeidene werkplaatsen en een bewaarplaats van modellen en teekenin- gen, welke alien verbrand zijn. De werkzaam heden aan de fabriek zullen eehterkunnen voort- gezet worden. Op het eiland Ameland heerscht onder de sehapen de galziekte in zoo hevige mate dat sommige boeren een gedeelte van bun wol- vce, enkelen zelfs alien hebben verloren. Bij de Belgische kamer zijn onderscheidene petition ingekomen, waaronder een van de Liguo de l'Enseignement (onderwijs-vereeniging) om verbetering in het lot van de gemeente onder wijzers. Een nieuw lid uit Bergen (Mons) heeft die petitie ondersteund. Het is te hopen dat aan het verzoek regt zal gcdaan wordenwant het is een gruwelijke onregtvaardigheid zoo als men in Bel'gie de onderwijzers bezoldigt. Te Woesten was een werkman bezig met de sneeuw uit de dakgolen der kerk te werpen, en de massa van onder niet meer gesteund zijn de ging op hem nederstorten. Op het oogenblik dat zij°begon te verroeren, is de moedige werk man van het dak gesprongen, en heeft den grond bereikt zonder het minste leed te bekomen. Men zou waarlijk gelooven, dat de oestenaais iets van den aard der katten liebben, want men her- innert zieh nog dat, tijdens eenen brand, er twee mannen van het dak van het kasteel zijn ge sprongen en dat zijzooals onze held, beide op hunne voeten plat ter aarde te. regt kwamen. Het regt om op de buitenmuren der ten- toonstellingsgebouwen te Parijs, kennisgevingen, berigten enz. aan te plakken, wil de commissie afstaan voor 80,000 lranken. In Frankrijk is een stoomrijtuig in wer- king, dat op rivieren en in kanalen booten en barges sleept. Ilet voertuig moet even gemak- kelijk te besturen zijn als een paard. De strenge winter en de duurte van de ecrstc levensmiddelen hebben in het oosteljjk deel van London de ellende ten toppunt doen ALGEMEEN NIEEWS- Dit Weekblad wordt elkcn YVoemdag moi gen uitgegeven bij BEILANUS <St DHUNT, t clfcuztn. Prijs per 3 maanden 8(1 Cents, franco per post 95 Cents. Men abonneert zicU bij allc Boekhandelaren, Postdirectenren en Brievcnbushoudeis. Zeeuwscli-Vlaanderen. Sectie ran GENT naar SEL7.AETF,. Van Seltaelc 6,- 8,AO, 12.-, G,-. Van Gent 7,30,10,30, 2,30, 8,13 Adrertenlil'n gelierc men aau dc Ultgerers in te zenden, nilerlilk Itingsdag avond ten 6 nre; dc prijs ran 1 tot 1 regels it 40 Cents, vour elkcn regcl meer lOCeuta, beb»!»« 35 Cents zegelregt tooi- elke plaatsing.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1867 | | pagina 1