No. 302. Woensdag 30 Januarij 1867. 7de Jaarg SPOOK WEG vom IJzeren weg van Gent naar IVeuzen. Sluiskil (Neuzen) lanprs Sas- van-Gentnaar de Oelgfi- sclie grenzen. (Slaatsblad no. 143 van 1866). De Burgemeester van Neuzen maakt bekend dat de Commissie, bedoeld bij artikel 10 der onteigeningswet, (Slaatsblad no. 125 van 1851), zal bijeenkomen ten raadhuize dier genieente op Dingsdag den 26 February aanstaande, des voormiddags negen uretot bet aanhooren der bezwaren van belanghebbenden tegen bet plan van aanleg van bovengenoemden spoonveg; dat de betrekkelijke stukken waarvan rede is in artikel 12 der laatstgenoemde wetvoor zooveel de gemeente Neuzen betreftvan af Maandag den 4 February aanstaande tot dat de Commissie hare werkzaamheden heeft vol- bragtter Secretarie der gemeente voor een ieder ter inzage zullen zijn ncdergelegden dat bet algemeen plan van het werk ter inzage ligt ter Secretarie der gemeente Sas-van-Genl. Neuzen, den 29 Januarij 1867. De Burgemeester voornoemd J. A. van BOVEN. Bij eene missive van den minister van binnenlaudsche zaken, van den 28 Dec. 11., is een nieuw model voor het uitvoerig en berede- ncerd jaarlijkscb verslag van den toestand der gemeente, bedoeld bij art. 182 der gemeente- wet vastgesteld. De minister van binnenlandscbe zaken ver- langt eene naauwkeurige opgave van de in iedere gemeente zich bevindende personcn die aan krankziunigheid lijden en niet in gestich- ten verpleegd worden waaronder bij ook wenscbt vermeld te zien de onnoozelenidioten enz. welke bij hunne betrekkingen of elders verpleegd wordenora bet even of hunne overbrenging naar gestichten al of niet als noodig of zelfs als wenschelijk te bcschouwen is. Per telegraaf is het berigt ontvangen, dat do beer mr. Mcijer den 26 December 11. te Batavia is aangrkomen en den 28 daaraanvol- gende als gouverneur generaal is opgetrcden. IVeuzen, 28 Jan. Betreffende het ligten van de stoomboot Stad Vlissingen no. 1 die, gelijk men wect den 21 December 11. op de hoogte van Borsselen is gezonken en thans ge- lukkig in het drooge dok te Vlissingen is ge- haald, zijn ous de volgende bijzonderbeden be kend geworden. Dat de eerste pogingen niet slaagde is bekend. Wei was men gelnkkig geweest met het bren- gen van kettingen ouder het scliipdocb bet gedurig breken dier kettingen was oorzaak dat men met bet werk niet vorderde. De weersgesteldbeid was intusschen niet gun- Btig. Zoodra eehter de oostelijko winden kwa- men, ging men, met de vei kregen ervaring voor- deel doendeop nieuw aan bet werk. Vier kettingen, onder de stoomboot gehaald, werden aan een gelijk getal groote binnenscliepen bij laag water vastgeheebt, terwjjl een broekketting van aebteren op een vijfde tjalk was vastgemaakt. Alzoo stevig opgesioten mogt het op den 14 Januarij ge'lukken de stoomboot mede te vloeijen en nit dien put te ligten, waarin zij ongeveer zes voet diep gezakt was. Den 15 kon men bij gunstig weder twee tijen vloeijen en wond men de boot met den aan den wal staanden kaapstaander ongeveer 28 ellen lengte den oever op. Den 16 eeliter, nadat reeds alles weder vastgemaakt was, nood- zaakte bet moeijelijk water en de harde wind de ligters om de boel los te kappen zoodat men niets won, docli den volgenden dag slaagde men beter en gelnkte het de boot weder 45 ellen hooger op tc halcn, waardoor zij nu on geveer een el boven de gewone laagwaterlijn zat en vcr genoeg was om te beproeven de lek- ken digt te maken. Daar de boot nu ccbler nog lang niet buiten gevaar was moest er spoed gemaakt worden. Een genoegzaam aantal tim- merlicden werd er been gezondenmaar bet mogt niet gelukken de boot digt. te krijgen. Alstoen werden een menigte vaten van Vlissin gen gehaald en in en rond de stoomboot aan- gebragt, waartoe tot steun van bet dek, zware balken door de kajuitspoorten gestoken waren, en zoo kon men de boot genoeg vlotten om bet vervoer naar Vlissingen te ondernemen dat dan ook jl. dingsdag met goed gevolg volbragt is geworden. Ilontenisse17 Januarij. De bevol- king dezer gemeente, die op 1 Januarij 1866 bedroeg 4849 zielen, is gednrende dat jaar ver- meerderd door geboorte met 231 en door vesti- ging in de gemeente met 199, zamen 5279 zielen. Zij is eeliter verminderd door overlijden met 160 en door verbuizing met 192, zamen 352 zielen en komt alzoo voor de sterkte derbevol- king op 1 Januarij 1867, 4927 zielen. Tot dit getal behooren gehuwde mannen 815, gehuwde vrouwen 816, ongebuwde jongelingen beneden '8 jaren 946, ongebuwde jongelingen boven 18 jaren 580, ongebuwde meisjes beneden 15 jaren 817, ongebuwde meisjes boven 15 jaren 683, wednwnaars 62 en weduwen 208. Onder de geboortcn telt men 4 tweermgen. Onder de overledenen telde men beneden het jaar 55, van 1 tot 10 jaar 23, van 10 tot 20 jaar 5van 20 dot 30 jaar 9van 30 tot 40 jaar 4van 40 tot 50 jaar 9van 50 tot 60 jaar 12, van 60 tot 70 .jaar 16, van 70 tot 80 jaar 16, van 80 tot 90 jaar 5, boven de 90 jaren 2 en bniten de gemeente overleden 4. De kuwelijken werden geslotentusschcn jongmans en jonge docbters 26, tusschcn jong- nrnns en weduwen 5, tusschcn weduwenaars en jonge docbters 10 en tusscken weduwenaars en weduwen 1. Hontenisse25 Jan. Gisteren vierde men alhier de vijftig-jarige echtvereeniging van J. Bauivens en Neef, waarvan men in het vorige noimner van dit weekblad gewaagde. De liannonie St. Cecilia vereerde de feestvie- renden met eene serenade, terwijl eene com missie nit de stemliebbeude leden dier soeieteit bun namens alien, als herinnering aan hunne gouden bruiloftten gescbenke aanbood twee IVaaije armstoelen, een gebedenboek met zilveren garnituur en een Berlijnsch zilveren tabaksdoos. Ook de leerlingen nit de school in de Noord- straat deden van hunne belangstelling in dit zeldzame feest door liefelijk gezang en een passeud gescbenk blijken. De oude Bauuens zichtbaar getroffen dankte voor de uitgesprokene wensckeu en ontvangen geschenken. Jammer dat de ziekelijkheid zijner vrottwen hare volslagen doofherd haar buiten staat stelde iets op te merkenvan allcs wat ook ter barer eere gebenrde. De feestcommissie en de direetie der bar- monie, stelden de werkende leden dezer soeieteit door ongekende gulheid in staat, om het feest in de aangrenzende Noordstraat tot laat in den avond voort te zettenwaarin deze dan ook door eene groote menigte belangstellenden werd nagevolgd. Als eene bijzonderheid mogen wij mede deelen dat door den slager Napoleon van Darijs te Eede, een varken geslagt isdat scboon aan den haak bet gewigt van 321 Ned ponden baalde. Onder bet drinken van „een druppel" werd de slagter bijgestaan door drie personendie er zulk een sehik in baddendat ze band aan hand rond het varken dansten en zich duelitig vcrmaakten. Deze drie vrolijke helpers waren te zamen ruim 256 jaren oud Volgens het Sluisch Weekblad is ook in Aardenburg en omstreken een aan gedepnteerde staten geriebt adrcs in omloop waarbij verzocht wordt de stoomboot „de Zeeiand" gelieel buiten dienst te stellen. Het is te hopen dat de adressanten in bun ons onbekend adres er niet alleen op aandringendat de stoomboot „de Zeeiand" wordc verwijderdzonder tevens te vragen dat zij door een andere vervangen zal worden. Andersvreezen wijzal bet met de communicntie niet beter wordenen zal men vermoedelijk nog zeer dikwijls hcrhalingen kun- nen lezen van berigtengelijk er een in het- zelfde noramer van bet Sluisch Weekblad voor- komten waarin gezegd wordtdat de over- togt van Breskens naar Vlissingen 11. dingsdag per sloep is gescliieddaar nog stoomboot nog steigerschuit beschikbaar was. Naar wij vernemen is een groote val ont- staan aan den Sloe- of Jacob polder, behoorende aan den beer Wiltouch. Men geeft op eene schade van ruim f 20,000. Juiste berigten ont- breken nog. Naar wij vernemen zal de aanbesteding van de groote zeeslnis bij Vlissingen voor het kanaal door Walchercn, omstreeks de helft der volgende maand plaats hebben. Vervolgens kun- nen sucsessivelijkmet korte tusselienpoozen, worden tegemoet gezien de aanbestedingen van het stationsgebouw te Middclburg, en het gra ven van bet kanaal door de oude Arne. Ook met bet maken van den nieuwen weg van Middelburg naar Vlissingen, aan de west- zijde van bet kanaal zalnaar men verneemt, spoedig een begin gemaakt worden. Van een zeer bevoegde zijde wordt het volgende gemeld aan de Middelb. Ct. „De ken/.e van een ingenieur voor het inter- natioriaal onderzoek vau de Sche'.de-quaestie door bet Engelscbe gouvernement gedaan wordt niet gelnkkig geacht. De benoemde is vroeger werkzaam geweest in de verbetering der Donau- mondingen en heeft daar te doen gehad met een rivier, gebeel buiten den invloed van ebbe en vloeddaar die in de zwarte zee niet ge- vonden worden. De Schelde daarentegen wordt tot Antwerpen alfbans gebeel door ebbe en vloed beheersehten diepten en ondiepten door die periodieke stroomingen geregeld. De bevaar- baarheid en bet behoud van beide rivieren hangt dug van gebeel verscbillende wetten af, en bet is welligt te vreezen dat dit verschil niet genoeg zal worden in het oog gehouden hetgeen tot onjuiste gevolgtrekkingen kan aan- leiiling geven. Te bejammeren is betdat bet onderzoek van Engelsche zijde niet is opge- dragen aan eeu der ingenieursdie gearbeid hebben aan de verbetering der Clyde in Sehot- landdaar de groote overeenkomst van dat water met de Schelde alleszins gescliikt is om hem die dezen stroom bad leeren kennen tot een bevoegd beoordeelaar te maken van den Iaatsten." In de zaak van de kadetten der militaire akademie tc Breda, die zich in 's Hertogenboscb in cellnlair voorarrest bevinden, is na dat arrest door den anditeur-militair cu comniissarissen nog ccne instructie gehouden, waarbij te Breda aan de akademie weder 33 kadetten zijn ver- hoogd. Do instructie in deze zoo veel gerucbt makende zaak sehijnt alsnu eindelijk te zijn afgcloopen, zoodat men verwacbt, dat de gede- tineerde kadetten eerstdaags voor den krijgs- raad zullen teregt staan. In Noord-Brabant bad onlangs bet volgende curieuse voorval plaatsEen boer was onge steld en de docter sebreef hem bloedzuigers voor, denkende dat de vrouvv van den zieke de wijze, waarop ze moesten worden aangewend, wel kende. Des anderen daags kwam bij zijn patient weder bezoeken en vroeg aan de vronw nwel hebben de bloedzuigers nut gedaan „Ja wel, heerdocter;" was bet antwoord, „een heeft bij er levendig naar binnen gekregen, maar de andere heb ik moeten braden." De anne man had de bloedzuigers opgegeten. Als eene merkwaardigheid wordt ons uit Oss medegedeeld, dat door een grootlmndelaar aldaar in 1866 voor bijna een ntillioen gulden in boter is omgezet. Neeint men in aanmerking dat bijna in elkc gemeente der provincie Noord- Brabaut eene botermarkt gehouden wordt, dan kan men nagaan weik kapitaal jaarlijks in dat artikel wordt omgezet. Te Uderi (Noord-Braband) is in de vorige week een veertienjarig mcisje, een doebter van mm een landbouwervan een welgesehapen kind bevallen. De runderpest doet uitkomendat do boeken van den Ned. veestapel aan het eindo des vorigen jaars zijn gesloten met het kolos sale verlies van ongeveer 82,000 rnnderen, een verlies in ongeveer 14 maanden ondergaan. I Dat koningen en keizers per extra trein reizen is niets vreemds, maar een schoorstecn- veger per extra trein reizendeis werkelijk eene curiositeit, die eeliter eene realiteit is ge worden want dezer dagen vertrok een trein ten 6 ure 10 rnin. 's morgens, dus tamelijk matinensvan Harlingen op Groningen met een enkelen passagier, zijnde zwartjan, die bet reinigen der scboorsteenen in de gebouwen langs de lijn heeft aangenomeu en kosteloos vervoer geniet. De beer fl. Pijls burgemeester van Maas trichtniet als zoodanig berbenoemd geworden zijndehebben de heeren Gertsen Verduchenr en Ngstin eene jl. woensdag gehouden zitting van den gemeenteraadbun ontslag genomeu als wethouders van gemelde gemeente. Op voor- stel van den voorzitter ging de raad terston t over tot bet benoemen van drie nieuwe wethou derswaartoe met bijna algemeene stemmenge- kozen werden de heeren Pijls voornoemd Cocnegracht en )lacres. De heer Pijlsals oudste der drie nieuwe gekozen wethoudersbekleedt tbans de functie van burgemeester ad interim. Jl. zaturdag vroeg een knaapje in de rue Saint George te Antwerpen een aalinoes aan da voorbijgangers. 11 ij was zoo kond en had lion gcr. „Ik heb in twee dagen niets gegeten 1" riep bij wenende. Eene dame, die medelij len met zijn lot gevoelde, nam hem medebragt hem in een warme kamer en gaf hem wat to eten. Ilet arme kind staarde met grefigheid de spijzen aan, die men hem toediende en wilde ze reeds aan zijne lippen brengen, toen bij in elkaar zeeg en ter neer viel. Het was te laat, het kind was den hongerdood gestorven oj> bet. oogenblik dat men liem wilde redden. I'Escaut, die dit treurig ongeval niededeeltdrukt deu wenseh nit dat de weldadigbeids-commissie zorg drage, dat in Antwerp en dergelijke gevallen niet nieer voorkomen. Als het kalf verdronken is, wil men deu put dernpen. Z. M. de koning van Belgie heeft de tegen vier moordenaars uitgesproken doodstraf in 1« venslangen dwangarbeid veranderd. Met groot wantrouwen neemt men in Brusscl de buitengewone beleefdheden op welke Pruissen plotseling in de zaak der Schelde af- damming aan Belgie begint te betoonen. Er moet blijkbaar de eene of andere reden Itestaan, vermoedelijk eene reden die niet strookt met de belangcn van Belgie, waardoor de heer von Bismarck er tlmns toe gedreven wordt een land te begunstigenwaaromtrcnt bij nog kort ge- leden zich aldus tegen Frankrijk uitliet „Wilt gij scliadeloosstelling Zoo neem Belgie." Onder die plotselinge wending seliuilt een ge- lieim dat aan de stantslieden aan deze zoowel als aan gene zijde van den Moerdijk veel stof tot nadenken oplevert. Een spoortrein door wolven aangevallen. In den naebt van 18 op 19 dezer vertrok de trein no 67 op het bepaalde unr uit Groot- Luxemburg; bij bestond uit 9 gesloten en 3 open beestenwagens, waarin schapen eu koeijen werden vervoerd. Reeds had men veel met de sneeuwmassa's, die de baan bedekten, te kara- pen gehad toen om sleclits in het kort te ver- lialen ecnigen der geeinplojjeerden en een donanier uit hunne waggons sprongen om de sneeuw, die de trein belette voort te gaan, weg te rnimen. Ecnsklups hoorden zij op geringen afstand een hoi geluidzij keeren zich om en bemerkten vijf wolven, die door den reuk der schapen daartieen waren gelokt. Wat te doen Zoo goed als men kon, wapende men zich en men opende een strijd met de wolven. Doods- ALGM MIJ \VS-i:v Al) V ERTIiiMTI KitLAD Zeeuwsch-YIaaiaderen. Dit Weekblad word! elkcn Woensdoe morgen uit«e«;erpn bij BEILANUS DHONT, te Neuzen. Prija per 3 maanden 80 Cent*, franco per poat 95 Cenls 31cn abonneert zicli by alle Buekhandelareii, Posldirecleiircn #n Brievcnbiialiondera. <3~r--=~ Seclie ran GENT naar SEI.ZAETE Van SeUaetc 6,- 8,40, 12.-, G,-. Van Gcnl 7,80,10,30, 2,30, 8,15. -n AdTerlentien Relieve man aan da it^everf in te cefrden, nitcilijk Oingsdag avnnd ten U lire; de piija van 1 tot 4 regela is 40 Cents, voor elken regel meer lOCenla, WkH** 35 Cents eegelregt voor clke plaatsing.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1867 | | pagina 1