No. 301. Woensdag 23 Januarij 1867. 7de Jaarg. IlLAlffl BII f VOOR iJzeren weg van Cent naar Neuzen. De Ingenieur van den Waterstaat te Neuzen waarschuwt een ieder tegren Iiet begaan of berijden van liet Us op het Kanaal van Neuzenhet Zij-kanaal naar de Axelschc Sassing en Hulsl en de beide Rijkswaterleidingen, dewijl er voort- durend getapt wordt met de sluizen of beeren alhier. N euzen, 21 Januarij 1867. De Ingenieur voornoemd VAN DEN SANTHEUVEL. De regeriug heeft tbans een gewijzigd ont- vrerp van wet op de regeling der schutterijen bij de tweede kamer ingedieud. Het is een uitvoerig stuk van 271 artikelcnzoodat wij natuurlijk slecbts de boofdbepalingen in ver- korte bewoordingen kunnen mededeelen. Zij kotnen op het volgende neder „Allc mannelijke ingezetenenvoor zoover zij niet bij onze land- of zeemagt in dienst zijn, zijn tot de schutterlijke dienst verpligt van bet jaarvolgende op dat waarin zij bun 21ste jaar zijn ingetreden, tot den 1 Augustus van bet jaar waarin zij bun 34ste volbrengen. „De sterktc der schutterijen bedraagt in tijd van vrede 3 man en iu tijd van gevaar en oor- log 6 man van elke 100 mannelijke inwoners in de gemeente. „De schutterlijke dienst duurt in tjjd van vrede 5 jaren en in geen geval langer dan tot den 1 Augustus van het jaar waarin zij hun 34ste jaar volbrengen, behoudens de uitzonde- ringen bij de wet gemaakt. „Na bet volbrengen van den diensttijd gaan zij, die hun 34ste jaar nog niet volbragt heb- ben, naar de reserve over en zijn zij in tijden van gevaar en oorlog weder oproepbaar. „\Vanneer men nog niet of niet meer verpligt is tot schutterlijke dienst, kan men als vrij- williger bij de schutterjj dienst nemendoch voor niet minder dan twee jaren. „Vrijstclling van schutterdienst wordt onder anderen verleeud aan degenen die kleiner zijn dan 1,55 elaan degenen die door ziekelijke gesteldheid of gebreken ongeschikt zijn voor de dienstaan geestelijken, godsdienstleeraren, stu- denten in de godgeleerdheid, enz. Behoudens inlijving bij de schntterij, zijn in tijd van vrede onder anderen van de dienst vrijgesteldzij die hun diensttijd bij de zeemilite behoorlijk vol bragt hebbenzij die als vrijwilliger, hetzij als loteling drie jaren bij de kavallerie of de artil- lerie hier te lande of in de kolonien gediend hebbende hoogleeraren en leeraren bij de in- rigtingen van hooger en raiddelbaar onderwijs en de hoofdonderwijzers bij het lager onderwijs; de ambtenaren en bedienden bij de posterijen en de telcgrafiede ambtenaren en bedienden bij do exploitatie der spoorwegen alle hoogere en lagere beambten van de policie en de veld- wachtersenz. „Er zijn twee klassen van oproeping der schutters. „De eerste klasse is zamcngesteld uit de tot de dienst aangewezen schutterpligtigen, die on- gehuwd of kinderloos weduwnaar zijn. „De tweede klasse bestaat uit de tot de dienst aangewezen schutterpligtigendie gehuwd of weduwnaar met een of meer wettige kinderen zijn. „Degenen die naar deze rezerve overgaan zijn iu tijd van vrede tot geen dienst verpligt en tellen niet mede in de sterkte. nVerkeert de staat in oorlog of in andere bnitengewone orastandigheden dan kan eene wet, die jaarlijks vernieuvvd moet worden, de leden der schutterijen ook na hun 34ste jaar tot langere dienst verpligten. „Er zijn twee klassen van oefening in den wapenhandel. De eerste bestaat uit schutters die niet of niet genoegzaam geoefend zijnen de tweede uit hen die geacht worden genoeg zaam geoefend te zijn. „De schutters der eerste klasse worden jaar lijks veertigmaal en die der tweede klasse jaar lijks tienmaal in den wapenhandel en het schieten geoefend. „Elk schutterpligtige beneden den rang van officier, tot de dienst bij de mobile schutterij opgeroepen of op te roepen, kan zich doen ver- vangen door een plaatsvervanger, mits deze bij het leger of bij de zeemagt hier te lande of in de kolonien gediend hebbe. Bij het in werking treden dezer wet moet ieder ingezetene, die tusschen 21 en 34 jaren oud is, zich op nieuw doen inschrijven, onver- schillig of hij al dan niet reeds schutter is. Degenen, die volgens de nog geldende wet onvoorwaardelijk zijn vrijgesteldzijn niet ge- liouden tot die aangifte." Eene wijziging der militievvet kan van de re- gering worden verwacht. De gemeenten zullen in de kosten der schutterijen worden tegemoet gekomen.tot een maximum van f 5 per dienst- doend schutter. Bovendien wordt van wege het rijk voorzien in de wapening, het ledergoed en de munitie en in de toelagen, aan de komman- danten te verleenen. De kosten der jaarlijkseho tegemoetkoining worden op f 250,000 geraamd. Alles bijeengenomen schijut dit wetsontwerp een goede regeling te bevaften voor een behoor- lijke weerbaarheid der schutterijen zonder dat de bevolking er te zeer door gedrukt wordt en zonder dat er eenige poging in doorstraalt om onze natie in een volk van soldaten te her- scheppen. Wei is waar kan het ontwerp door amendementen in de tweede kamer nog ver- andering ondergaan, doch men mag de verwach- ting koesterendat altkans de hoofdtrekken zullen hehouden worden. Er komen verschei- dene bepalingen in voor, die tengevolge znllen hebben, dat de schutterijen beter geoefend zul len worden en onder meer tucht zullen staan, zoodat verzet en onwilwaarvan nu en dan voorbeelden gezien zijn, ^niet meer zullen voor- komen. Voor een lid wan den gemeenteraad te Hulstgehouden den 15 Januarij 1867, in de plaats van den beer W. Seijdlilz die als zoo- danig zijn ontslag heeft genomen en in 1871 aan de beurt van aftreding was. Aanwezig 125 kiezers, waarvan hebben ge- stemd 111. Een briefje van onwaarde zijnde bleven 110 geldige stemmen", waarvan de vol- strekte meerderheid is 56. De stemmen waren verdeeld als volgtD. F. l\ Seijdlils 60, A. L. J. van Waesberghe 38 dr. E. Yogelvanger 11J. F. Buijs 1. Weshalve de heer D. F. P. Seijdlilz is benoemd. Ilontenisse, 21 Januarij. In den loop dezer week zal alhier een zeer zeldzaam feest worden gevierdte weten de vijftigjarige ecbt- vereeniging van Judocus Bauwens en Pelro- nella Neef, landlieden in den Perkpolder woon- achtig. Toen evengenoemde vrouw met haren'tegen- woordigen man op den 24 Januarij 1817 in den echt tradwas zij weduwe van Adriaan Boctus met wien zij tijdens haar eerste hnwelijk aan achttien kinderen het leven geschonken had. Haren tegenwoordigen tweeden echtgenoot schonk zij nog drie kinderen. Bosclikapelle21 Jan. Gedurende het jaar 1866 zijn bij den burgerlijken stand aangegeven 24 geboorten van het mannelijk, en 27 van het vrouwelijk geslachtterwijl als le- venloos zijn aangegeven2 van het mannelijk en 3 van het vrouwelijk geslacht. Er zijn overleden 19 van het mannelijk en 18 van het vrouwelijk geslacht. 9 huwelijken zijn er in dat jaar gesloten. llengTstdijlj: 21 Jan. Alhier zijn in het jaar 1866 geboren 47, en overleden 29 personen, terwijl als levenloos zijn aangegeven 2 personen. Er zijn 4 huwelijken gesloten. SStoppeltlijlc21 Jan. In het jaar 1866 zijn in deze gemeente geboren 46en overleden 76 personen als levenloos zijn aan gegeven 5 personen. Er zijn 18 huwelijken gesloten. Voor het eenjarig onderkoud van het ka naal door Zuid Beveland is aannemer gewor- den den heer J. 1 erhuyl Quahkelaarvoor de som van f 34,900. De Staalx-Courant deelt, omtrent het ge- bruik van het kanaal door Znid-Beveland, mede, dat van 15 October tot 31 December 1866, aan de sluis te Ilansweert op- en afgevaren zijn 1450 zeilsehepen en 51 stoomschepen aan de sluis te Wemeldinge 1569 zeilsehepen en 40 stoomschepen. In dat zelfde tijdvak voeren langs Bath en dus over het verdronken land724 zeilsehepen en 43 stoomschepen. De scheepvaart zelve is dus het beste bewijs, dat de nieuwe waterweg, die reeds zoovele uiteenloopende oor- deelvellingen heeft uitgelokt, door de meerder heid verkozen wordt. Het Handelsblad van Antwerpen neemt met het opschrift Antwerpen en de afdaraming het volgende artikel uit het Fransche blad La Palric over ,,De diplomatisehe onderhandelingen betrek- kelijk de kvvestie der Sehelde worden heimelijk voortgezet. Het Belgische kabinet wil zonder twijfel, dat de twijfelmoedigheid en de onbehen- digheid zijner politick niet gekond en gekriti- seerd worden in het land. Het bevindt zich inderdaad in de moeijelijke positiewelke voor zien wcrd door de overijling van zijne handel- wijs en de trotschheid van zijne taal. Het zou schijnen dat men te Antwerpen met angst den uitslag der onderhandelingen zou afwaehten maar hetzij dat ze vooraf weten, dat de po- gingen der diplomatic zal mislukkenhetzij dat ze de gevaren der afdamming op hunne wezen- lijke waarde schntten. de Antwcrpenaars wach- ten met eene philosophieke kalmtedieverdient vermeld te worden het antwoord der groote mogendheden op de voorstellen van arbritagie door M. Bogier geformuleerd. Die bevolking, zoo gemakkelijk om in beweging te komen zoo haastig in hare werking, woont on- verschillig den loop der kvvestie bij. Zij schijnt geen belang in dit alles te hebbenze organiseert geenc meetings, er eirkuleert geene enkele petitie. Ook is het heel moeijelijk te gelooven dat zijne belangen zoo ernstig gecom- promitteerd zijn door de ontwerpen van Holland. Maar in het Waalsche gedeelte van het land ou- dersteunt men met kracht de pretention van het kabinet. De bladen van Luik vinden zelfs dat M. Bogier veel te gematigd is .en beter zou doen tot buitengewone middelen zijnen toevlugt te nemen. Men zou denkendat de Sehelde langs Luik en de Maas langs Antwerpen loopt. Jl. zaturdag is in het huis van burgerlijke en militaire verzekering te Middelburg in voor- loopige bewaring gesteld eene ongehuwde dienst- bode, wonende in de gemeente Oost-Kapelle, verdacht van kindermoord. Zij zou namelijk het kind waarvan zij bevallen is, na het eenige uren onder haar hooidkussen verborgen te heb ben gehouden, in een welput hebben geworpen waaruit het levenloos moet zijn opgehaald. Naar wij verneracn heeft de verdachte haar mis- drijf bckend. Op den 16 dezer is te Zierikzee in een societeitsgebouw waarvan de tweede verdieping de kamers van jhr. mr. JHchorer bevatteeen dusdanige brand uitgebarstendat het voorste gedeelte van het gebouw geheel vernield is, en de heer Schorerdie als het ware naakt de vlugt moest nemen niets heeft kunnen redden. Den vorigen avond was het. bal in de concert- zaal geweestzoodat de bewoners zich laat in den nackt tcr ruste hadden begeven. Ten half 7 ure werdde brand ontdektdie in den schoor- steen moet begonnen zijn. Naar men verneemt is het verbrandeook het roerende goedtegen brandschade verzekerd. Van 20 Januarij tot 6 November 1866 is in de gemeente Noordwelle (Zeeland) die circa 500 zielen telt, geen sterfgeval voorgekomen. Gednrende het geheele jaar 1866 zijn aldaar slechts 4 personen overleden. Jl. vrijdag zijn bij het nemen van proe- ven met nieuwe ijzeren kanonuen op het proef- veld van Waalsdorp drie der stukken gespron- gen. Gelukkig worden daarbjj geen personen gedeerd. Den 7 dezer maand werd te Kampon een Schipperdie in de tweede h el ft van December aldaar uit Zwartsluis was aangekomenaan boord van zijn vaartuig door de cholera aange- tast. Ilij is den volgenden dag bezweken. Dezer dagen gingen eenige ingezetenen i uit Enschedd waaronder de burgemcester en de directeur van het postkantoorter jagt. Zij begaven zich in de rigting der Pruissische gren- zen en wilden in een logement op den zoogo- naamden glauerhergjuist tusschen het Neder- landsche en het Pruissische grenskantoor gele- gen het ontbijt gebruiken. Zij passeerden dus de Nederlandsche grenzen doch toen zij kor ten tijd daarna wilden terngkeerenwerden zij door een ambtenaar van het Nederlandsche kantoor aangesprokenen aangezien zij nit Pruissen kwamen met wapencn verlangde hij, dat daarvan de inkomende regten zouden wor den betaald. In spijt van de beweringen der jagers, dat zij te Enschedb te huis behoorden en dat zij zoo even de grenzen voorzien van de wapenen waren gepasseerd waren zij toch verpligt het regt te betalen voor de geweren weitasch kruid en lood. Te regt zegt men dat dit feit met gouden lefteren verdient ge- grift te worden in de annalen der administra- tie, ten nutte van het nageslacht dat zich zoo na verloop van eeuwen nog kan verbazen over hetgeen gctrouwe pligtsbetrachting in de 19de eeuw nit de wet verruogt te lezen. In het Pliarmaceuliesch Weekblad worden de onderseheidingskenmerken tusschen gezoud en ziek vleesch aid us opgegeven. Goed vleesch heeft cvenmin eene blcekroode als eene donker purperroode kleur. De eerste is eene aanwijzing van ziektede laatste een teekeu dat het dier een natnurlijken dood ge- storven is. Good vleesch heeft een gemarmcrd voorkomeu afkornstig van de vcrtakkingen van het intercellulaire vet. Het vetvoornamelijk dat der inwendige organen is hard en talkach- tignooit vochtigterwijl het vet van het vleesch van zieke dieren week en waterig, dikwijls gelijkeude op gckookt perkament of geleiaeh- tig is. Gezond vleesch is vast en veerkrachtig op het gevoel en inaakt den vinger te naauwer- nood vochtig ziek vleesch daarentegen is overal z66 vochtigdat het serum e-r uitgedrongen wordt. Goed vleesch heeft een zwakken en niet onaangenainen reukziek vleesch riekt muf en vuildikwijls medicijnachtigwelke reuk het duidelijkst te voorschijn treedtindien menhet opensnijdt en aan het gebezigde mes ruiktof indien men het vleesch met eenig warm water overgiet. Goed vleesch kan gekookt worden, zonder veel zamen te krimpen en zon der een groot gewigtverlies te ondergaan slecht vleesch trekt zich daarbij sterk zamen en valt dikwijls in stukken. Al deze eigenscbappeu zijn afkornstig van de aanwezigheid eener groote hoeveelheid serum in het vleesch en van het betrekkelijk praedomineren van lijmvormend intersellulair celweefselterwijl vet en de ware spierzclfstandigkeid meer of minder verdwenen zijn. Worden dus 100 gram gesneden mager of spiervleesch van een gezond dier bij de tem- peratuur van kokend zoutwater (107° C) ge kookt, dan bedraagt het verlies slechts 69—74 gram wordt daarentegen vleesch van een ziek dier op gelijke wijze behandeld, dan is het ge- wigtsverlies 75—80 procent. Er bestaan nog andere kenteekenen waar- door goed vleesch van slecht kan onderschei- den worden. Het sap van gezond vleesch rea- geerd zwak zuur en bevat veel potassazouten voornamelijk phosphorzure potassaterwijl ziek vleesch ingevolge de infiltratie van bloedsernm dikwijls alcalisch is en het meest sodazouten levertvooral chloorsodium en phosphorzure soda. Wordt goed vleesch onder het microscoop onderzoehtdan doet zich de spiervezel glad en scherp begrensd en vrij van iufusorien voor de vezel van ziek vleesch daarentegen vertoont zich opgezwolleneven alsof zij in water ge- weekt is geweesten de dwarsstrepen zijn on- duidelijk en ver van elkander verwijderd. Dik wijls zijn ook kleine organismen op infusorien gelijkende, aanwezig, die voornamelijk in het AL<J KIIEKIV l\I Ell W S-ks AW V EUTKiMTI EBL Zeeuwsch-Vlaanderen Dit Weekblad wordt elkcn Woensdag morgcn uilgcgeren bij BEILANUS DI1UNT, te JVeuzen. Prijs per 3 maandcn 80 Centsfranco per poat 95 Cents 3Ien abonneert zich bij alle Hoekhaudelaren, Postdirecleurcn en BrieTenbiishouders. Sectie ran GENT naar SELZAETE. Van Seliactc 6,-8,40, 12.-, 6,-. Van Gent 7,30,10,30,2,50,8,15. Advertentien ^eliere men uun tli» I il»«vcrs in te xendca, niterlijk Dingsdag avo"d ten 6 lire; de priia van 1 tot 4 regels is 40 Cents, voor elken rege) meer 10 Gents, kehslie 35 Cents legalregl roov elke plaatsiug. wumimc.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1867 | | pagina 1