No. 299. Woensdag 9 Januarij 1867. 7de J VOOR IJzeren weg van Gent naar IVeuzen. IVeuzen 7 Januarij. De staten betref- fende den loop der bevolking dezer gemeente in 1866, leveren de navolgende uitkomsten op: Geboren zijn 77 kinderen van liet mannelijk en 88 van het vrouwelijk geslacbtwaarvan een kind uit ouders tot eene andere gemeente behooreude, terwijl elders een kind is geboren uit oudersalhier vvoonachtig. Voorts zijn hier onder 3 mann. en 3 vrouw. onechte kinderen en 2 tweelingen 2 mann. en 2 vrouw. kinderen. Buitendicn zijn 5 kinderen levenloos aange- gevenwaarvan 3 mann. en 2 vrouw. De sterfte was ongehuwden 36 mann. en 28 vrouw. gehuwden 14 9 weduwenaars en weduw. 1 6 51 43 zam. 94. Hiervan waren 16 mann. en 1 vrouw^ in an dere gemeenten woonachtig. Elders stierven 3 mann. personentot deze gemeente beboo rende. 118 mann. en 86 vrouw. personen ves- tigden zich in de gemeentetegen 77 maun, en 70 vrouw. die dezelve verlieten. Huwelijken werden gesloten: 23 tusschen jongmans en jongedochters, 1 weduwen, 2 weduwenaars jonge docbters en 1 weduwen. Ilet totaal dcr bevolking die eene vermeer- dering van 142 personen onderging beliep op YJ December 1866, 1854 mann. en 1829 vrouw. e zamcn 3683 en verdeeld als volgt Mannen 703 beneden en 521 boven de 18 ,aren ongehuwd, 562 gebuwd en 68 weduwe jaars. Vrouwcn 674 beneden en 482 boven de 15 jaren ongehuwd, 560gehuwd en 113 weduwen. Waarvan 2878 Nederd. kervormd, 1 Waalseh ierv., 1 Prcspyteriaanseh, 7 Evang. Lutersch, F>3 Cbr. afgesch. 6l9 Roomsch katb. l-Ioek7 Januarij. De bevolking dezer gencente vermeerderden in 1866 met 30 mann. en 29 vrouw. personen. lij bestond op den laatsten dag van datjnar it 779 mann. en 781 vrouw., zamcn 1560 1 _*iel<n verdeeld als volgt ongehuwdbeneden 18 jaar 265 vr n boven 216 Mannen gehuwd 267 weduwenaars 31 ongehuwd beneden 15 jaar 241 boven n 203 gehuwd 267 weduwen 70 Hieran waren 1443 Nederd. hervormd, 7L Christ, ffgeseheiden en 46 Roomsch kath. In 166 zijn geboren 31 mann. en 25 vrouw. kindere waaronder 1 m. en 1 v. onechten cer.e tvselinggeboorto 1 m. en 1 v. Voorts werden van het mann. en 2 van het vrouw. geslacbt even loos aangegeven. Overken zijn 28 personen t. w. 12 mm. en 4 vrouw. ongehuwden, 8 n 1 n gehuwden 2 wetwn. 1 weduwe. Van d. getal behoorden 8 mann. en 1 vrouw. ot andergemeenten. Er bebn zieh in de gemeente gevestigd 31 torn: vrouw.terwijl daaruit vertrok- Aten zjj» 8 mann. en 9 vrouw. personen. Er zjnll huwelijken gesloten, als: 9 tusschen jongmans en jonge docbters n 2 weduwen. Axel, 7 Januarij. In 1866 zijn in deze imeent; geborer. 120 kinderen als68 man- nel. en 52 vrouwel.levenloos aangegeven 5 ntann. en 4 vrouwel. ~n de gemeente vestigden zich 62 mannen en bijvii?n. Overleden 74 personen, als: 32 lement mannen, 17 ongebuwde vronwen vervullten en 11 geh. vrouwen 1 wedu- INe> weduwen. Het getal personen die vorige l?nte vertrokken zijnbedroeg 68 8 vrouwen. Er werden 17 huwe- Yrouwm ljjken voltrokkenals: 12 tusschen jongmans en jongedochters, 2 tusschen jongmans en we duwen, 2 tusschen weduwenaars en jonge docb ters, en 1 tusschen weduwenaars en weduwen. De bevolking bestond op 3rDecember 1866 uit 758 ongeh. mannel. en 782 ongeh. vrouwel. 475 geh. 479 geh. 43 weduwenaars 119 weduwen. 1276 mannelijke. 1380 vrouwelijke. Daaronder zijn 2164 Ned. herv., 2 Fransche of Waalsche herv.1 Waalseh Luterschen 1 doopsgezinden169 Christelijk afgescheidenen en 319 Roomsch katholieken, zamen 2656 zielen. Westdorpe, 3 Januarij. De cho lera, welke elders zoo vele offers geekcht heeft, en sedert cenigen tijd ook ons gehucht Stroodorp geteisterd heeft, is thans gelukkig gehcel geweken. Wij zoiulen vermecnen, aan onzen pligt tc kort te doen, wanneer wij hierbij onvermeld lieten, het lofwaardig gedrag en de fiinke bonding van den beer Sleenhamp, ge- neesheer te Sas-van Gent, die, ofschoon niet tot zijne gemeentenaren behooreude, toch dag en naclit onze medeburgers in die buurt te hulp snelde, welke hulp dan ook is gebleken niet vruchteloos te zijn geweestdaar genoemden geneesheer menigen lijder redde. Eere dus aan den beer Sleenhamp die en door zijne kunde en door zijn bekenden ijver, zecr veel heeft bijgedragen tot ftuiting dier ziekte in onze gemeenteen wij betwijfeien niet, of ons gemeente-bestuur zal hem daarvoor innigen dank wijten. Naar wij vernemen heeft dien geneesheer zich cvenzeer ondersclieidcn in de jongste epidemie te Philippinede verdere uiteenzetting dezer feiten, laten wij als niet behooreude tot onze taak aan de Philippinenarcn zelvcn over. Hulst, 5 Januarij. Bij gerucht vernecmt men dat nabij Ecloo (Belgie) op Nieuwjaarsdag in een logement aan de table d'hote, 11 per sonen vergiftigd zijn geworden. Wij deelen dit intusschen mede enkel als geruchtwaarop gclijk dit met dergelijke nieuwtjes veelal gaat, wel wat zal af te dingen zijn. Tc Hulst zijn in 1866 bij den burgerlij- ken stand ingeschreven alsgeboren 83 kin deren waaronder 40 van bet mannelijke en 43 van bet vrouwelijke geslacbt. 3 onwettig. Als levenloos zijn ingeschreven 7 kinderen. Over leden 57 personente weten ongehuwden mannelijke 21 vrouwelijke 13, gehuwden man nelijke 9vrouwelijke 4weduwenaars 3 en weduwen 7. Huwelijken 15, als: tusschen jongmans en jongedochters 9 jongmans en we duwen 1 weduwenaars en jongedochters 3 en weduwenaars en weduwen 2. Het schnolopzigt in bet zesde schooldis- trict van Zeelnnd, is tijdcljjk opgedragen aan den schoolopziener in het vijfde districtden heer Q. J an.? sen te Sint Anna ter Muideu, ingegaan met 1 Januarij 1867. Men mcldt uit Sluis 3 Januarij. Hetlen even voor den middag, bragt de jongeling V. een panrd van den voermnn Hostdat bij den hoefsmid F.van Wijnsbrrghcn gescherpt was tegen den hern gegeven last door de stad, in plaats van „nl achferom," naar hnis. In do Kapellestrnat schijnt, bet dier gesehrikt te zijn met dat gevolgdat bet over een zoogenaam- den ijsbak sprongwaarbij bet tienjarig doch- terlje van mej. Itohcrl zoo crnstig gewond werd, dat men voor de gevolgcn vreest. Uit Schoondijke2 Januarij wordt berigt Dezer dagen bad alhier eene arrestatic plaats die niet alleen op eene zonderlimre wijze plaats had, maar tevens van schranderheid getuigt. De veldwacbter Stop pels was sedert een paar dagen een boutdief op bet spoor, welke diefte plaats had in de nabijheid van het hnis van arrest. Om zijne pogingen tot betrapping te doen slagen nam bij het zonderling hcsluit en sloot zich zelf daarin op. De dief of dieven die het cindelijk afkwamcn, mcencndc dat de gelegenheid om hun beroep aan te vangen gun- stig wasstomlen als versteondde dear op hare hengsels te hooren kraken en zich als een vogel voor de kat te zien inrekenen. Men meldt uit Hansweert van 30 Dec.jl.: De vaart op het kanaal neemt dagelijks toe en hoe Ianger zoo meer blijkt het, dat het voor de scheepvaart eene Wczenlijke aanwinst is. Verleden donderdag kwam er weder een hark- schip aan, en vond hier gedurende den storm- achtigen nacht eene uiterst veilige haven. La ter zijn er nog twee tweemasters gekomen en heden avond een fraai driemastschip. Vrocger beweerde men, dus ten onregte, dat het weinig door groote schepen zou worden bevaren. Een van de loodsen dier schepen rneent zelfs, dat in 't vervolg de meeste schepen, die voor Antwcrpcn of Neuzen bestemd zijn, linn weg door het kanaal zullen nemen, en niet meer langs Vlissingen, om het gemak en het voordeel dat dien weg den zeeman aanbiedt. In het rapport van de internationale com- missie, indertijd benoemd tot ouderzoek van de waarschjjnlijke gevolgcn der afdamming van de Oostcr-Schelde, welk rapport aan de kamer is overgelegd, wordt een uitvoerig overzigt gege ven van den loop barer werkzaamheden en van de redeneeringwaarop de overtuiging steunt, waartoe zij ten slotte is gekomen. Gelijk van zelf spreekt loopt dit verslag over een aantal punten van tcchnischen aard, en is het als zoo- danig niet zeer bevattelijk voor het niet des- kumlig publiek. Wij meenen dus te kunnen volstaan met de mededeeling der couclussie welke aldus lnidt De leden der commissie, zoowel de Belgiscbe als de Nederlandscbe, waren eenstemmig van oordeel, dat de afdamming van gunstigen in- vloed zou zijn op de bevaarbaarbeid der Boven- Schelde (Bath—Antwerpen). Omtrent de wer- king op de bevaarbaarbeid der Sehelde beneden Bath waren de gevoelens verdeeld. De Neder- landers oordeelden, dat ook daar een gunstigen invloed kon worden verwachtde Belgisehe in- genieurs waren van een tegenovergesteld ge- voelen. Ten gevolge van het stormweder zijn in de binnenbaveus en kaden der stad Vlissingen, vcrsehillende zeehonden gezien. In de vorige week is er een van kolossale grootte geschoten. Zij worden vermoedelijk gelokt door den ont- zettenden voorraad van sardeins, die daar dage lijks aankomt. De sardeins of (sardines worden daar in zulk eene menigte aangebragt, dat men ze voor 10 cents den emmer koopt. Het is cen bijzonder lekker voedsel voor de minver- mogenilen. De fabriekanten in sairdines a l'huile zouden hier gocde zaken kunnen doen. Door de bestuurders der vereeniging tot be- houd van boetvaardige gevallen vrouwen te Rot terdam, is een adres aan den minister van finan- tien gerigthoudende ver/.oek tot verandering der bepaling van de wet van 24 April 1843, betreffende de helasting op de dienstmeisjes. Adressanten wenschen, dat de dienstmeisjes tus schen de 15 en 21 jaren zulien worden vrijge- steld. Zij hebben voorts eene oproeping ver- spreid, waarin men wordt nitgenoodigd adbaesie aan dit adres te betuigen. Bij die oproeping is een staatje gevoegd, uit welks cijfers, bet bedrag der helasting aanwijzende, blijkt, welk een beiangrijken invloed deze helasting op bet lot van die meisjes moet uitoefenen. Z. M. de koning heeft bet verzoek om gratie van Leeiulcnl Cornbec en zijn zoon land holders te Uitwijkbij arrest van bet prov. geregtsliof in Noordbrabant veroordeeld tot eene maand gevangenisstraf wegens invoer van vee uit Zuidholland in Noord-Braband, afgewezen. Jlen deelt zoo menig voorbeeld mede van de roekeloosheid van ben, die met vee in aan- raking komen, waardoor zjj vaak oorzaak zijn, dat door bun toedoen de ziekte wordt overge- plant. Als voorbeeld van bet tegendeel strckke bet volgende: Een administrateur te Nijkerk, die tevens veehouder is, verzocht dezer dagen eenige pacblers om ten zijnen buize tc komen betalen bij werd ecbter door ben nitgenoodigd, 0111 de pachten in een logement te ontvangen, vermits zij zich liever niet ter betaling vervoeg- den aan zijn hnis, waar de veeziekte onlangs gelieerscbt bad. Op cen nieuwojaars-visite werd iemand gevraagdWie is het allereerst ridder der orde van den Ned. leenw geweest antwoordds. ten I\atc, want die is het voor de sehepping geworden. Men heeft afgezien van bet plan om by de Nederlandscbe marine groote mannen ta kweeken. Althans de lengtemaat voor de re- cruten bij bet corps uiariniers is verminderd tot op 1,56 el. Thans is te Amsterdam in working gesteld de op kolossalen voet ingerigte rNederlandscbe Beijerscb-bierbrouwerij," door eene naamloozo vennootschap opgerigt. Het lioofdgebonw is lang 110, breed 18 en lioog 24 Nederl. el, met ruim 300 vensters. De kuiperij heeft eene op- pervlakte van 2000 vierknnteNederl. el. Do aanbouw heeft bijna twee jaren arbeids en on geveer /GOO,000 geknst. Er zijn niet minder dan 9 millioen metselsteenen aan Verbruikten de ijskelders zullen wanneer ze gevuld zijn 2 millioen Ned. ponden ijs bevatten. Degehon- wen rusten op 2800 prilenin de legkelders kunnen 12,500 vaten bier geborgen worden. Het doel dezer brouwerij is zoowel bier voor bet binnenlandsch gebrnik als voor verzending naar Oost- en West Indie te fabriceren. Een jager in de gemeente Middelstum is door den kantonregter aldaar tot 3 boete ver oordeeld, omdat bij joeg met een lioyl, die losliep en niet van een muilkorf voorzien was. De kantonregter overwoog daarbijdat bet voorzien zijn van eene jagtacte de bepalingen niet krachteloos kon maken eener in hot algo- meen belang en voor de algemeene veiligbeid door den gemeenternad vastgestelde verordening, waarin geene uitzondering voor jagthouden od- genomen was. Naar wij vernemen zouden de drie doope- lingen, onlangs in de Baptisten-kerk te Frane- ker publiek en circa ongekleed gedoopt, tenire volge de badkunr in het ijskoude water onge steld en eene zelfs belangrijk ziek zijn. Tevens vernemen wij, dat dezelfde aanstootelijke pleg- tigheid over drie weken weer zal geschleden. De Groninger Couvanldie dezer dagen namens 18 studentenbij deurwaarders-expioit is gesommeerdden naam te noemen van den scbrijver van een ingezonden stukgetiteld „Baldadigheden aan de Jlil.-Academie te Breda en aan andere inrigtingen van onderwijs in Nedeiland", heeft daartoo magtiging van den schrijvcr gevraagd en op dat verzoek het vol gende antwoord ontvangen: Jfijnheer de redac- tcurIn uwc courant van den 28 dezer heb ik eene zaak van algemeen belang bebandeld zonder in bet minst er aan te kunnen denken, dat iemand zieli er door beleedigd zoude ge- voelen. Ik sprak over baldadigheid der onder wijs genietende jeugd in bet algemeen, wees op voorbeelrlen cn rangschikte ook daaronder cen bepaald artikel in de zoogonaamde „sfem der studenten". Deze onistandiglieid bewjjst duidelijk, dat ik den scbrijver, dien ik niet noemde, maar omtrent wien ik (volgeiis tnjj gedane mededeeling) bijzonclerliedcn heb ojige- geven ook op anderen toepasselijk niet per soonlijk heb willen kwetsen. Met bevreemdiug verneem ik deHialvedat men mijnen naam van u Verlangt te kennen. Ik besebonw dat als eene nieuwsgierigheidwaaraan ik u ver zoek niet te voldoen. Jren critiseert de liande- lingen van de ministersde leden der kamer cn de hooge staajsambtenaren de studenten oefencn somwijlen eene bijtendc critiek uit over de booglecrarenwanrom zon men ook niet mogen wijzen op hunne gebreken Vooral in- dien bet gescliieilt op eene wijzedie duide lijk toont, dat men geenszins bet geheele corps aansprakelijk stelt voor de verkeerde bantlelin- gen van ecnigen." Verkeerde zuinigheid leidt dikwijls tot ver- lies. Gaat die zuinigheid van bet individu uit, dan beeft dat zich zelf't nadeel te wijten, maar is er eene gemeente de scliuld van, dan dient er op gewezen te worden. In Harlingen worden evenmin als op de meeste plaatsen in ons land, bij zoogenaamdo lic-hte maan, de lantaarns out- ALUEH NiiKl IMIEI1L Zeeuwsch-Vlaanderen Dit Weekblad worHl clken Woen»da£ morj;-en nit»e<:cvrn bij RF.1LANIIS DIIONT, te JVcuzcn. Prijs per 3 maanden 80 Cents, franco per p>»t 95 Cents. Jlen abunnrert sieh bij alle tioekhandelaren, J'oitdirecleurcn en Ri icrenbiisliuudcrs. Sectie ran GE>T naar SELZAETE. Van Seliacte G,- 8,10, 12.-, G,-. Van Gent 7,30,10,30, 2,30, 8,15. AdverlentiSn geliare men tan de IMtgevers in te tendon, nit iliik Itingsdajr atond ten tj nre; d.- prijs Tali 1 lot 1 repels is 40 Cents, Toor allien repel meer lOCciils, liehaita 35 Cents tegelregt Toor elke plaatsinp.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1867 | | pagina 1