106,000 WOONHUIS Eft! HOESHOF, VLISSINGEHROTTERDAM. B! HOUllIilSCHBI UUl OPENBARE VERKOOPING V li it K 0 01' 11\ o 's Hage. - St. Petersburg. Parijs. - Louden. - Berlijn THEESOORXEJ EEN HOFSTEEDJE, A L. IB A. l» A. K. K. E: N. VM ZWAAIIES'S Si TllOSPSOIi'S IP De Belgische Monileur deelt het volgcnd ministerieel besluit tnede In annmerking nemende, dat de uitbreiding besmettelijke veeziekte in Nederlaud de elling van strenger maatregelen tot het te ^JVgasn voor fraude langs de grenzen van Vlaanderen noodig maaktzoo worden de jpalingen, vervat in de artikelen 2, 3, 4, 5, 7, 8 en 9 van koninklijk besluit van 8 Fe- nruarij 1866, ter uitvoering der wet van den 7 derzelfde niaand, op de navolgende gemeenten van toepassing verklaardAdegera, Assenede, Rassevelde, Bouchaute, Doel, Galloo, Ertvelde, Kemseke Kieldreeht, La ClingeMaldegem JJSIeerdonck, Middelburg, Moerbeke, Sainte-Mar- guerite, Saint-Gilles Waes, Saint Jean in Eremo, Saint Lourent, Saint Paul, Selzaete, Stekene, Verrebroek, Wachtebeke, Waterland-Oudeman, Watervliet en Wijnkel." P* Door de Belgische regering is er op aan- gedrongen, dat ook hier te lando genoegen zoude worden genoraenvoor zooveel betreft stukken tot het aangaan van een huwelijk be- noodigd, met de legalisatie van den Belgischen vrederegter of diens plaatsvervanger in over- censtemming met de Belgische wet van 11 Mei 1866, welke de rrederegterg en hunne plaats- vervangers magtigt om de handteekeningen van de notarissen en de ambtenaren van den bur- gerlijken stand binncn hun resort te legaliseren. De minister van justitie, oordeelende*'dat er met het oog op art. 10 der wet, houdende al- geraeene bepalingen der wetgeving van het ko- ningrijk, volgens hetwelk de vorm van alle ban- delingen wordt beoordeeld naar de wetten ran het land alwaar die handelingen zijn verrigt, geen bezwaar kan bestaan om aan het verlan- sren der Bejgisehe regering te voldoen, heeft de oegde autoriteiten aangeschreven in dien - te handelen. In de kamereitting van den 5 dezer heeft Veer Dumortier een zonderling feit doen ken nen. Er was eene gemeente in Brabantdie 80 kiezers teldein die gemeente zijn er nu, niet uit hoofde van liberale of katholieke gezind- heid, rnaar ten gevolge van den strijd tusschen twee personendie elk de bovenhand willen »^fobben, niet minder dan 450 kiezers, de mees- met patent als drankslijters. Jammer ge- 'kji^nen er nu geene nieuwe meer kan n is er tot het algemeen stem Bjrant al de mannen zijn er keizers .ofstel van een zijner leden heeft de j&meenteraad van Brussel beslotende hoofd- cmmissie voor het ter eere van koning Leopold I °Rprigten monument uit te noodigen hare keuze r<W de plaatsing daarvan op Brussel te willen ic«»Jtfistigen. Sedert acht dageu heeft de cholera zich te Parijs weder rertoond en heersclit zelfs met eenige hevigheid. De Presse rerhaalt de volgende anecdote van den tegcnwoordigen keizer van Mexico. -Een officier van de marine wandelde eens in net bosch van Ischlmaar daar hij den weg niet wist; begaf hij zich in een herberg en vroeg de herbergierster of haar zoontje een knaap van 8 jaren hem mogt vergezellen. Dit toe- gestaan zijnde, huppelde het knaapje van blijd- schap en ging met den officier op weg. Toen zij ter besternder plaatse waren J genaderd, wilde t de officier den knaap eene geldelijke belooning geven, maar de laatst# zeide„dat behoeft niet „mijnheer, soldaton hebben geen geld." „Hoe „weet gjj dat Ik heb ook een broeder die rsoldaat is en die heeft nooit geld; moeder heeft gisteren nog haar Iaatste sieraad ver- „kocht, om de opbrengst daarvan aan mijn broe- „der te zenden." Getroffen door deze na'fveteit, antwoordde de officier, het jongentje een beurs met goudstukken ter hand stellende „ziedaar »mijn jongengeef dit aan nw moeder, deels „voor haar en deels voor nw broeder, ik kom „straks bij u terug om de belofte te doen uw „broeder voort te helpen." De marine officier was de aartshertog Maximilliaan. Damesdie chignons dragenzal het zeker aangenaam zijn te vernemendat daarvoor niet het haar gebruikt wordt van lijken van perso nen die in hospitalen en andere openbare ge- s ichten gestorven zijn. Zoodra iemand dood is, wordt het haar stroef en laat het zich niet meer krullen of vlechten. Marseille is de hoofdzetel van den handel in menschenhaar. Jaarlijks markt te Marseille alleeu voldoende ziju voor 180.0(X) damesdie zich met dit siersel willen tooijen. Een groot gedeelte van het daar inge- voerde haar wordt in de stad verwerkt en dan weer naar Spanje en Algerie ultgevoerd. Te Marseille zijn 400 kappersdie zich alien min of meer op de fabrikatie en den handel in chignons toeleggenen vier groote fabrieken brengen jaarlijks 55,000 chignons, alleen voor binnenlandsche consumtie, in den handelwaar- van er 25,000 te Marseille en voc r.stcdcn ver- kocht worden. Een enkel Parijsch huis zet jaar lijks niet minder dan 55,000 chignons om. De prijzen bedragen van 12 tot 70francs, ofschoon er ook voor enkelen 250 fr. per stuk betaald wordt. Het duurst worden de roode betaald, die meest uit Schotland komen. In het vorige jaar werden van Frankrijk naar Engelaud 11,251 stuks en bovendien nog het haar voor 7000 andere chignons uitgevoerd. De waarde van den in- en uitvoer van chignons in Frankrijk in 1865 bedroeg 1,206,500 fr. De beste koopers zijn Engelschen en Ameriknnen. In een Duitsch tijdschriftaan de nijver- heid gewijd vinden wij de navolgende weinige, maar onzes inziens der vermelding niet onwaar- dige regelen Een overoud huismiddeltje tegen vcrbranden, waarvan (zegt de schrijver) ik riiij, zelve van de waarheid overtuigd hel)is de gewone zwarte schrijfirikt. Men bestrijke daarmedc de aange- taste deelen der huid laat ze droogen en men zal bevindendat niet slechts de pijn spoedig zal verminderen maar zelfs niet eens eene blaar overblijft. Bij hevige verbranding herhale men het bestrjjken met inkt, na de eerste opdroo- ging nog een paar malen - De gelegenheid maakt den difef. Een schrijnwerker was dezer dagen aan het \Verk in het gebouw van de Weener-bank. Hij wilde een kast verzetten toen daar een plankjc brak, waaruit de bankbilletten stroomden bij thillioe- nen florijnenonnadenkend greep hij" er een pakje uitter waarde van 5000 florijnen. Des anderdaags reeds werd de diefstal ontdekt en de dader gevatdie dadelijk zijne schuld be- leedhij was vroeger immer van een onbe- sproken gedrag gewees't. Omtrent den zeihvedstrijd van Noord- Amerika naar Engelanddoor de drie jachten Henrietta, Fleelwing en Vesta gehouden wor den de volgende bijzonderheden gemeld. De Henrietta is den 25 December te 5 ure 40 min. in den namiddag aangekomende Vleetvuing den 26 dezer, des ochtends te 2 urede Vesta den 26 dezer te half 4 ure. Het winnende jacht behoort aan den heer Bennettden uitge ver van den New-York-Herald, jdie zelf aan boord was. De Henrietta heeft geen enkel on- geval op reis gehad, de groOtste afsland welke zij in een etmaal heeft afgelegd bedroeg 280 mijlen; de kleinste 113. De Fleetwing had, na acht dagen in zeo te zijn geweest, een hevige storm te verduren ge had de golven hadden haar overstelpt, en had- den 6 man van hare equipage over boord ge- slagen, die alien verdronken waren. Aan deze vermindering van hare bemanuing en aan het bij dezelfde gelegenheid geleden verlies aan tnigaadje wordt het toegcschreven dat de Fleet- wing, die voor het beste vaartuig van de drie wordt gehouden den prijs niet heeft behaald. HeilwensqJi aau Vrienden j en Bekendenzoo bin nen als buiten de stad. Neuzen, 1 Jauuarij 1867. E. J. LEVI. Heden beviel voorspoedig van eene I>ocliter, Vrouwc S. J. THIJSSENS, geboren Janssen. Maastricht 28 Dec. I860. door het mmistene van den Notaris J. J. FERCKENte Neuzeji: £»0 gave CANADA BOOMENter dikte van 1.50 a 2 ellenen 3<> dito OL- MEN en ESSCHEN BOOMEN, ter dikte van 1.50 a 2 ellenmeerendeels zeer ge- schikt voor Leverancie en Werkhout. Op DonderdaCx den 10 Januauij 1867 des voormiddags 10 ureten verzoeke van de Erven den Heer I5LANCQUAERTte Lohcren, op den Dijk gelegen tusschen de Margarctha- en Iilcinen Huijsienspnldergemeente Zaam slag nabij de Diroctiekcet van eerstgenoemde poldervan eene groote partij OLMEN- en ESSCHEN BOOMEN. Op VniJDAG DEN 11 Januarij 1867, des voormiddags 10 ure, op de Hofstede bewoond door JACOB SCHEELE in den A leinen Huisiinspoldcr gemeente Zaamslag van eene groote partij extra zware KOPPEN van 01 men Boomen. ten verzoeke van CORNELIS DIELEMAN, landman in den Koudenpolder, gemeente Hogk, op de door hem bewoonde Hofstede aldaar vanomtrent SO stuks extra zware OLMEN BOOMEN waaromler ter dikte van 1.80 en 1.90 el, meerendeels geschikt voor Leverancie en Werkhout. TF HOOF DP LA AT. Inhchtingen zijn te bekomen bij den Heer Benteijn Notaris te IJzendijke, en ten kan- tore van den Heer Father t'e Hoofdplaat. De Belanghebbenden wordmTveT- ^zovht, om met hun STALEAT DAS ter Markt te komen, op Dingsdag den 8 Januaihj 1867, des morgens om 10 uie, bij J. den DEKKER te Zaamslag. Voor eene iPinaii(i(><:Ie In- rioting in deze Proviucie, vvor- den voor elke Gemeente in Zeelaud, uitgenomen de Steden, tegen een vast salaris Agenten gevraagd. Alleen invloedrijke Personen en die eene zakelijke pf personelo borgt kunnen stelien komen in aaninerkine*. Brieven franco onder de letters Z. D. aan net Bureau dor hliddelburcjkehe Courant to JUidaelburg sTouji liuoiniiisi Uithoofde van geringe Herstellingen aan het chip, welke onder de vaart geen |>laats kun nen hebben, zal de dienst van af 31 December tot 14 January aanstaande worden gestaakt. DE DIRECTIE. worden daar meer dan 40,000 pond van dit artikel ingevoerdhoofdzakelijk uit Italic, en vooral uit SiciliS, Napels en den kerkelijken staatdeels ook doch in mindere hoeveelheden, uit Spanje en eenige Fransche departementen. Van de provincien van Frankrijk leveren Bre- tagne en Auvergne den grootsten toevoerop de marktdagen loopen daar opkoopers rond die de meisjes, welke het haar verkoopen willen, op een wijnvat laten klimmen en het haar los- makenwaarop dan een ijverig bieden volgt. Daar een gewone chignon niet meer dan drie on een half ons weegt, zou de toevoer op de Amsterdam 31 December. Gent. 28 December. Dc Notaris J. J. F E B C K E i\ residerende te Neuzen, zal, ten ver zoeke van ANTHONIE de MUL, Koster en Landman te Wcstdorpein het openbaar ver koopen, op Maandag den 14 Januauij 1867, des namiddags 2 ure, ten huize en Herberge van den Heer Petrus Kerkhaeut te VVesl- dorpe Een WOON FI UI« Graan- sclmnr JKrf* er. Tnin groot 22 roeden 70 ellen staande en gelegen in de gemeente Wcstdorpe, kadastraal sectic C, numeros 413 en 414. Aan den Koopor zalmet toestemming van den Eigenaar, in gebruik volgen, de pacht van 9 bunders 13 roeden 40 ellen Bouw- land Dreef en Aanwas gelegen in den Canisvlietpoldergemeente Wcstdorpe, behoorende aan den Heer JosEPnus vanNieu- wenhuize te Selzaete. cxemplaren worden gedebiteerd van de acht vcrschillende edition van den het goedkoopste en meest practische Modejournaal van Nederland. Afleycring 1 van jaargang 1867 met sierlijk prospectus is alom ver krijgbaar. Prijzen per kwartaal f 0,90 /1,25 of /1,50. (Uitgave van GEBR. BELINFANTE te 'A GravenhagcV) o Voor de vele en hartelijke bewij- 'V zen van belangstelling en liefde mij en de niijnen betoond, bij de intrede van het jaar 1867, betuig ik mijnen \vely«- meenden dank. H. J. KROL Lz. Neuzen, 2 Januarij 1867. Predihanl. De Heer en Mevrouw VAN DEN SANTHEUVEL betuigen hun wel- gemeenden clanli voor de bewijzen van belangstelling, die zij heden van zoo velen raogten ontvangenen bieden hun hunne heil- wenschen wederkeerig gaarne aan. 1 January 1867. De Notaris J.J. F E R C K E N, residerende te Neuzen, zal, ten ver zoeke van HERMANtlS de REGT, Koehouder te Neuzen, en de Erven zjjner overleden Huis- vrouw Levina Barker, in het openbaar vei- len en verkoopen bestaande in Woonhuis, Scliunr, rJTuin cn gevolgen van dienter grootte van 2 bunders 34 roeden 10ellen, staande en gelegen in den Zeven Triuileitpolder gemeente Neuzenkadastraal sectie E numeros 7679374 en 475. In gebruik te aanvaarden: de Wei-en Bouw- landen dadelijk na de finale toewijzing en de de Gebouwen op 1 Mei 1867. De Vevkooping zal gehouden worden op Dingsdag den 15 Januarij 186,7, in het Nederlandsch BECKER a BUDDINGI!, des namiddags 1 ure Logernent, bewoond door Mej jfvrouw de AVe- duwe Stkenkamp te Neuzen. Nader onderrigt te bekomen bij gezegden Nrvtxris VOORIIAMIEV DE\ BOEKWIVKEL VA\ BEILANITS DHONT, te Neuzen differente soorten van 1867; waarondcr ook ■- r-Pf NEUZEN, BIJ BEILANITS DH^1 Op MAAKDAG DEN 7 J A N U A R IJ 1867 des voormiddags 10 ureten verzoeke van JAN de MUL, dijkgraaf van den Capellen- poliler, en landman te Axelop de door hem bewoonde Hofstede aldaartegen den griud- weg op Zaamslag, van Op Dp IREIiDAG DEN 17 J A K IJ A II I.r 1867, des voormiddags ten 10 ure, ten verzoeke van den Heer W. G. DIELEMANdijkgraaf van den Koudenpolder en landman te 11 nek op de door hem bewoonde Hofstede aldaar, van 17" stuks zware OLMEN BOOMEN, ge- schikt voor Werkhout en Leverancie, en eene partij CANADA BOOMEN, en DADET.IJK NA AFEOOP DIER VERKOOPING, VAN EEN Op M A A N I) AG D E N 7 J A N IT A II IJ 1867alles breeder bij billctten omsckreven. NTerk. Schtild pCt. 55J3 pCt. 6T>}. 4 pCl. 87. IS otter dam. 31 December. .Alleen ran tie n»asl1>ij gelegen plaatscn >varen eenige mat klsclmi t«*n aangekomen, die nojjthans zeer weinig schcep hadden toodat de aanroer over 't geheel onbednidend Trag Tarvve konde ruim vorige prijzen, waartoe die dan ook gerccdelijk opruimde, terwijl de overige artikelen vreiuig of gceue pi ija verandering ontlcrgingen Tar'we fr. 2',10 a fr. 28.50. fr 1G fr tG.75. Herat fr. 1G.25 a fr 10,50. Ilarcr fr. 10. I'aardcbooncn fr. 18,50. Koolraad fr. 2G. 262ste Staats—Loterij. Prijien van f 1000 en daarboven. Isle Klasae late Lijst No. 1704G f 2000. No. 17120, 1500— No. 2880 en 9881 ieder 1000. r? i CIQ o f S Aau de onderJlaan.le en verier brkrule Pepolhou- i deu ii Vcriondtfli eciic dieuvvo beiendino van alle □it bet Magaiyo van VAN HOUWENJNGR V1SSER, welke zich zoon-el doorvKEL vf.iidxtekde kwaliteit ai.s lags' raua bijzondcf aanbevelen. Afsjewoaren in vcrzejrelde j.akjr 9 van 6, 21 a en 1 ona, waarop het nummer cn de prija looprnde van af 90 Cents tot,' 8 per 5 ons, zijn vermeld. Hij hoevtelbeden van mmsteoa 15 Ned. ppnd. worden dizelvc deaverkirzciitlt in met lood bekleede kistje. af«cleverd. Prijirottraitrn ztjirgratis tr btkomrn: Neuzen,y. 0. van Sprang; Axel, Job. feen/iuizrn; Sna-tan- Cent, Urd. StubbeHontepiaae. Th. Fassatrt; Sluia, J. C. A. Mr/s; Middelburjj, J. A. Gorthuh. e alom b< kentle C. BECKER'S BALANSEIV en BASCULES worden alleen vervaardigd cn zijn t« bekomen bij de Fabiikanten te Arnhem. IN VOOR HET JAAR 1 I II I V IT/I/FV irnnn r i vnnnrTiupfko A

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1867 | | pagina 2