No. 298. Woensdag 2 January 1867. 7de Jaarg. HEILWEN SUM 1 8 6 7. KEN; f VOOR IJzeren weg van Gent naar Neuzen. BIJ DEN A AN VANG VAN De tijddie maimer stil blijft staan Heeft nu ons weer eens kond gedaan Door twalcf op de klok te slaan „Het oude jaar is heengegaan B En 'Igdat op nietitv van voor af aan," Zoo big ft bij tocb maar eeuwig gaan Zoo bard als langs den ijz'ren baan "Een sneltrein zonder vracbt er aam, En of g' al roept„blijf even staan 1 „Ocb f lieve tgd e«h leg reis aan Uw moeit' is al veor ftitt g&laan Het scbijnt dat zijn gehoor-orgaan Voor goed op reis is naar de maan Althansbij blijft maar voorwaarts gaan En geeft Uw roepstem geeu gekoor, Ja rentnaar 't schijnt nog harder door. (De sneltrein langs het Zeeuwsche spoor Blijft bij geloof ik zelfs wel voor) 't Was wel wat waard voor 't postkantoor, En ook voor mij -7- geloof bet hoor Rend' iedere postboo z66 steeds door, Dan ging geen oogenblik te loor, En nooit weer kwam men mij aan 'toor Met 't geen ik tbans nog dikwijls hoor: r.Wat zijn de bricVcn lantfacloor Facteur moets 't eigenlijk wezen, boor 1 Maar kijk dan rijmt het niet op „oor," En 'k beb geen ander woord er voor Dat moet nn voor een keer er door 'k Hoop niet dat een er zich aan stoor 't Is dichterlijke vrijheid maar Me lieve tijdhet is ook waar Ik maak een wensch op 't nieuwe jaar, En ben reeds meer dan half weg klaar En beb nog nietsdat is vrij raar.— Welaan dan, waarde Burgerschaar Ik wensch u alien met elkaar, In dit nu weer vernieuwde jaar 't Zij jong of reeds vergrijsd van haar 't Zij rentenier of bedelaar 't Zij timmerman of metselaar Of smidof boerof wagenaar Of winkelicrof handelaar hi koffie, thee en and're waar, 'tZij scheeps-agent of makelaar Of zaakwaarnemer voor een aar 'tZij bakker, schilder, molenaar, Of snijder van den baard en 't haar 't Zij els- en pikdraad kunstenaar Of verker met de naald en schaar 't Zi, lioog- of lager ambtenaar Van 'trijk- of de gemeente maar 't Zij vreemdeling of Neuzenaar 't Zij man of vrouw', 't zij bent of haar, nensch U alien kort en klaar, „Veel zegen in het nieuwe jaar „Dat God, de goed' Alzegenaar, „Orenadiglijk U steeds bewaar ,Voor tegenspoed en in 't gevaar „En U nog lang het leven spaar!" Dfe wensch is immers goed niet waar Bij beschikking van den beer minister van binnenlandsche zaken van den 27 December 1866 zijn t9t klerken bij den rijks-telegraaf 0. a. benoemd A. J. de Kidder te llulst en A. Mas- clee te Sehoondijke. Voor het maken fan het gedeelte van Goes tot het Sloe van den spoorweg van Roo- zendaal naar Vlissingen, welk werk donderdag den 27 December 11. van wege den minister van binnenlandsche zaken te 's Ilage is aanbe- steed, is de minste inschrijver de heer Stveiz te Hardinxveld, voor 353,500. HijbeCft later echter verzocht uithoofde van eene gemaakte misrekening niet in aanmerking te komen. De op hem volgende laagste inschrijver was de heer Woflter te Dordrecht voor f 369,600. Aan het gebouw van het gewestelijk be- stuur van Zeeland te Middelburg, werd li. vrij- dag in bet openbaar aanbesteedhet driejarig onderhoud der rijks waterleidingen wederzijds het kanaal van Neuzeningaande 1 Januarij 1867, waarvan aannemer werd de heer J. Ver- kuyl Quakketaar te Vlissingen, voor 3000per jaar. Uit Brussel wordt ons gemeld dat de Ne- der'andsehe gezant te Berlijn van de regering te 'sGravenbage instrucfie zon hebben ontvan- gen volgens welke hij zon moetcn te kennen geven dat de Nederlandsehe regering desnoods met geweld de werkzaamheden der buitenland- sche ingenieurs op de Ooster-Schelde zal be letten. De stoomboot Zeeland heeft 11. donderdag, uithoofde van het stormweder, des morgeus de reis van Vlissingen naar Breskens niet kunnen doen en is toen ook niet naar Neuzen gevaren. Oinstreeks laag water werd beproefd 0111 naar Breskens te varendoch van wege de holle zee moest de boot onverrigter zake naar Vlis singen terugkeeren. In eene donderdag gehouden zitting van den gemeenteraad van IJ/.endijke is besloten de jaarwedde van den burgemeester en secretaris te verhoogen met ^200 voor ieder en alzoo te brengendie van den burgemeester op /450 en die van den secretaris op /'550. In dezelfde vergaderirtg is bij voortduring tot gemeente genees- en heelmeester benoemd de heer C. A. P. van Muijen. Naar men verneemtbestaat bij de rege ring het voornemen om een nienw model van postkarren in te voerenmet magazijn of berg- plaats achter aan dat rijtuig, waarin de brie- venpaketten behoorlijk kunnen wordeu geborgeu en weggesloten. Daarenboven zou op de belang- rijkste trajeeten het vervoer geschiedeu door een konducteur der brievenposterij, met de zorg voor de d6peches belastaan wien dan den postilion zou worden toegevoegd. Blijkens onderscheidene berigten bij het departement van buitenlandsche zaken ontvan- genhebben aan boord van schependie Chi- nesche koelies naar Cuba en Callao vervoerden, bij berhaling ernstige ongereldheden plaats ge- haden zijn onlaugs dien ten gevolge groote oneenigheden ontstaan tusschen de gezagvoerders en de mansehappen van eenige Nederlandsche schepen die te Macao met eurigranten voor Cuba be vracbt waren. Ter voorkoming van verdere moeijelijkheden van dien aard acht de minister van buitenlandsche zaken het geraden de aan- dacht der bclanghebbende reeders op dcze 0111- staudigheid te vestigen. Men meldt uit 's Ilertogenbosch 24 Dec. In de maand October jl. diende de gewezen officier van gezondbeid Chrislatithans burger- geneesheer te Graveeene klagt in ten laste van den officier van gezondbeid Vigeliusom- dat dezein strijd met de geneeskundige wet- ten de burgerpraktijk had uitgeoefend. Deze klagt heeft geleid tot de teregtstelling van den beklaagde voor den krijgsraad in de le mili- taire af'deeling, die hem woensdag jl. bij een zeer geraotiveerd vonnis volkomen heeft vrijge- sproken van de feiten hem ten laste gelegd. Uit dat vonnis blijkt0. a.dat de heer Vige- lius uit zuivere mehschlievendheidzonder voor- uitzigt op geldelyke belooninggedurende eene ongesteldheid van den med. dr. Smiiz (thans overleden)diens burgerpraktijkop diens uit- noodiging en geheel en al te diens voordeele heeft waargenomenalsmede dat hij dagelijks omtrent de behandeling der burgerpatienten met voornoemden dr. te diens woonhuize heeft be- raadslaagd. Ruim een 30tal sergeants- en korperaals- kadetten van het 4e studiejaar der koninklijke militaire aeademie te Breda zijn op hoogeu last alien gedegradeerd. Men spreekt er van dat het gebeele kader dier inrigting ontbonden zal worden. Naar wij vernemen vordert men zeer met bet afvopmen tot bet gieteu van het metaleu standbeeld van Yondedat in de fabriek van de beeren LVlJ. En/haven i5' (-"■ te 's Hage wordt vervaardigd, naar het model, dat daartoe door den hper Roger, beeldhouwer te Amster dam, is gemaakt. Dezer dagen vyerd te Utrecht een groen kleedje bjj een paaister bezorgd, om het te ver vaardigen. A(leen door het knippen der stof waren hare handen zoo aangedaan, dat zij het werk moest staken de handen zwollen op. Het kleedje ward teruggezonden. Wij releveeren dit, om de dames nogmaals op het gevaar van enkele kleuren attent te makpn. Als een bewijs van de hevigheid der be- smetting van den tegeuwoordig beerschenden vee- typbus dienedat ook katten de smetstof vap den eenen stal naar den anderen kunnen ovcr- brengen. Zoo schrijft. men uit den Alblasserwaarddat een paar katten van het vleesch van een aan veetyphus gestorven en van de huid ontdaan rund gegeten en daarna zich in een hoop hooi te slapen gelegd liadden. Dit liooi werd zonder argwaanden koeijen bij het voederen voorge- yvorpen k en reeds den volgenden morgen wer- den drie vunderen door de heerschende ziekte ongesteld. Ook hierin mogen de eigenaren van vee eene waarschuwing zien. Ten bewijze, dat de Sint-Nioolaasdag hier te lande wel in eere wordt gehoudenmoge dienen,. dat op dien dag in Amsterdam door van Gend en Loos alleen 3000 pakjes zijn bezorgd, waarvan de bestemming te vermoeden was alien Sint-Nieolaa8-geschenken te bevatten. In het dorp H. zijn twee torens met nur- werken de eene boven de kerk en de andere op den lombard. Een dronkaafd begaf zich dezer dagen naar zijn horologiemakerom te zeggen dat hij zich geen begrip kon maken van den loop van zijn liorologie,.ik zet bet altijd naar de kerkzeide hijen het gaat altijd naar den lombard In het Ambt Hardenberg woont eene vrouw* die uit*dweepzucht reeds meer dan vier weken niets wil gebruiken dan kotid water ren bijna geen woord spreekt. Volgens het algemeen ge- voelen is haar einde nabij. Als een curieus staaltje van wederkeeri- gen dienstijver verhaalt men het volgende In de gemeente Gent (Over Betuwe) is on- langs de veepest uitgebroken en dientengevolge is aldaar tot bewaking der lijn van afsluiting een detachement dragonders ingekwartierd. Een van deze soldaten ging dezer dagen in zijne vrije uren wandelen en rookte zijn pijpje. De veidwachter der gemeente had hem spoedig in de gaten ging op hem af en zeidecH©t is verboden op den publieken weg te rooken uit een pijpje zonder dop ik maak proces-verbaal," De dragonder antwoordde': „ik rook niet." „Dan moest ik niet meer kunnen zien," her- nam de veidwachter, „"gij rookt wel!" „IIet is niet waar," zeide de dragonder, veegde zijn pijp af en gaf ze den veidwachter over „pro- beer maar of er vuur in is." De veidwach ter nam de pijp, trok eenige keeren bliesen een rookwolk en vuurvouken kwamen te voor- schijn. „Zie zoo," zeide dc dragonder, „nu beb ik u ook gij moogt op den publieken weg niet rooken uit een pijp zonder dop." Uit de opgaven betreffende de cholera over de week van 9 tot 15 dezer, blijkt, dat te Kgmond aan Zee is pverleden 1 persoon, te EgmomI Binnen aangetast 1, overleden geen te Groningen aangetast 1, overleden geen to- taal in bet rjjk aangetast 2, overleden 1 en sedert het begin der ziekte aangetast 31,668, overleden 19,495. Twee te Schiedam gestationeerde rijksainbfe- naren hadden jl. zatnrdag btiifen de gemeente. een rund benaderd wegens te lage aangifte bij de slagting. Zjj voerden het vleesch "die ge meente in doch verzuiffiden dm, volgens de plaatselijke politieverordeningen, het vleesch al- vorens te laten keuren. Het werd dien ten ge volge door de policie in beslag genomen en ten voordeele der gemeente verbeurd ve klaard en verkocht. Verinoedelijk zullen nn de rijksamb- tenaren, in plaats van een voordeel behaald te hebben, met boete gestrcft worden. De Snreker Cournnt heeft de volgepde advertcntie.- Lees hierDe ondergeteekendu verklaart bij deze openlijk ter liefde van d waarbeiddat hij zich voor alsnog niet b'" opgehangen, maar die operatie uitgesteld jfltef tot nader order, verzoekende voorts van rouv beklag verschoond te blijven. Goenge, 21 Dbc. 1866. J. R. van der Plaais. Verleden week had in het dorp Gersloot (Friesland) een vreesselijk voorval plaats. Ec- kind van ongeveer anderhalf jaar werd, teiv- het in de wieg lag, op zoo ergewii/e V die door de ratten gebeten en verr'brzien was. aan de gevolgen daarvan is ove'lidat het Op een kleine gemeente in eu in de vorige maand een echtpaardat seu.v bijna 25 jaren in oneenigheid met elkaer le«de, aan tafel over hunnon echt te spreken, toen dc vrouw, met een glinilach op het gelaat, taar man streelende, aldus aansprakman, den 15 van deze maand vieren we ons 25jarig huwe- lijksfeest". „Och neen vrouw," was het ant- woord, „we' zullen |nog 5 jaren wachten, en vieren dan den dertigjarigen oorlog Termunterzijl is eene opmerkeljjke plaats wegens zonderlinge) familiebetrekki'ngeu. Aldaar woont een bemiddelde weduwe van 89 jaar, die het zeldzaam voorregt genoot dezer dagen haar achter-achter-kleinkind te zien geboren worden, zoodat ghaar kleindochter grootmoeder werd. Zoo woont er ook een burgermari van 73 jaren, die eerstdaags in den edit zal treden met eene jonge dochter van 25 jaar, die de kleindochter is des tweelingbroeders van haren aanstaanden echtgenoot. De eene broeder wordt dus grootvader van den ander en zijn vrouw stiefmoeder over een vrij bejaarde vrOuwdie reeds grootmoeder is. Van Niekerk Oldekerkin Groningen deelt men als [opmerkelijks mede, dat door den kerkeraad der Hervormde gemeente aldaar in dit jaar zeven beroepingen zijn uitgebragt op zeven onderscheiden bervormde predikauteu uit zeven verschillende provinciiin van Nederland, Men meldt uit Maastricht van 22 Dec. Sedert eenigen tijd hoort men spreken var eene maatschappij die genegen zoifde zijn d vestingwerken alhier, die ongeveer 450 bnnd uitmuntend bouwland vau de le klasse g zijn, en bloc, van het domein te koopen. L gronden zijn allergunstigst gelegen voor bouw plaatsen tot vergrooting der stad, fabriekeu en i enz., als zijnde doorsneden door tal van wegen, gelegen aan de Maasaan het kanaal naar 's Bosch, aan dat naar Luik, aan de spoorwe- gen naar Luik, Aken, AntwerpCn en Roermond en hebben eene zeer aanzienlijke waardedoor-' een genomen en zeer laag gescbat ad f 3000, bebben zij toch eene waarde vau f 1,350,000. Men zie wat een gedeelte der vestingwerken'- te Antwerpen heeft opgebragtde staal ver kocht dit, voor fr. 10.000,000Antwerpen ver kocht het wederonder dezelfde voorwaarde aan eene maatschappij voor fr. 15,000,000 en nog maakt die maatschappij verbazende vvinsteu; hoeveel zouden dan niet die gronden alhier bjj openbare veiling opbrengen als nog veel gunsti- gcr gelegen dan te Antwerpen. MUM NIEUWS-caAIIVERTENIiEltL Zeeuwsch-Vlaanderen. [lit We<-khlu<l wonll elken Woensd;i£ inorgvu uitgeseYen bij UEILAIN11S Sc DIIONT, Ic A'w(». Pi ijs per 3 miianden 80 Cents, franco per post 95 Cents Well ahonneert rich bij Iille b'oekhandelaren, Postdirecteuren en Bi icvenbushondei s. Sectie ran GENT naar SEI.ZAETE. Van Selzaete 6,- 8,40,12.-,6,-. Van Gent 7,30, 10,30, 2,SO, 3,15. AdrcrtentiSii grlieve men nun il^ 1 it-«Ter« in t<* leinten, oiti'ilik I'i Dj; in a g otopU ten (i uip: tie prijs nn 1 tot i re»el« is 40 Ceiiti, voor ellien le^el moer lOCentt, behalve 35 Gents lejclregt voor clke pl»atning.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1867 | | pagina 1