No. 297. Woensdag 26 December 1866. Ode HIM STOKER voor I Jzeren weg van Gent naar IVeuzen. De tweede kamer der staten-generaal is jl. zaturdag tot nadere bijeeuroeping gescheiden. Naar wij vernemen is bet ontwerp van wet tot regeling der schutterijen bij den raad van state afgedaanen kan men de indiening er van bij de tweede kamer zeer spocdig tege- moct zien. Ingevolge magtiging des konings zullen met de maand Mei a. s. de na te meld en gar- nizoensveranderingen plaats hebben, alsbij de infanterie, van het 3de regiment wordt de staf van bet lste en 4de bat. te Vlissingen, het depSt te Middelburg en bet 3de bat. te Neuzen gesta tioneerdvan het 6de regiment, de staf met het dep6t en bet lste bat. te Bergen-op-Zoom en het 2de en 3de bat. te Bredabij de cavalerie geenebij de artillerie geene (met uitzondering van eenige compagnien vesting-artillerie, die la ter zullen worden aangewezen.) De keuze ter benoeming van een lid der provinciale staten, ter vervanging van wijlen den heer A. de Smidl, in het hoofd-kiesdistrict Sluis, is door gedeputeerde staten van Zeeland bepaald op dingsdag 8 Januarij a. s., en de herstemming, zoo die noodig mogt wezen, op dingsdag 22 daaraanvolgendc. De commissaris des konings in Zeeland heeft bekend gemaakt, dat de sluiting der jagt op klein wild is bepaald op maandag den 31 December a s., met zonsondergang. Op den 27 December a. s., zal te 's Hage worden aanhesteed, het maken van het gedeelte van Goes tot het Sloe, van den spoorweg van Itozeudaal naar Vlissingen. Op vrijdag 28 December zal te Middelburg worden aanhesteed het onderhoud der rijks-wa- terleidingen bewesten en beoosten het kanaal van Ter-Neuzen, gedurende 1867, 1868 en 1869. De aanbesteding zal gesckieden bij inschrijving en opbod, per onderhoudsjaar. JNeuzen, den 25 Dec. In den voormid- dag van 21 dezer is de stoomboot Slad Vlissin gen no. 1, op zijne reis van Vlissingen naar hier in de nabijheid van Borsselen, door den mist misleid, aan den grond geloopen en ge zonken. De beurtman Abraham^Ilarle, van deze ge- meente, op het oogenblik van het ongeval met zijn vaartuig in de nabijheid van de plaats des onheils zijnde, en het gevaar waaraau de pas- sagiers en de equipage verkeerde ontdekkende, wendde dadelijk alle pogingen aan om de in nood vcrkeerenden te bereiken en hen te redden, hij mogt dan ook spoedig hetgenoegen smaken hen alien aan boord te nemcn en behouden aan wal te brengen. De passagiers en eenige man- schappen der equipage werden daarna verder naar bun verlangen naar Ellewoutsdijk en hier overgebragt. Van de geredden ontving'de edele menschen- vriend den hartelijken dankde heer commis saris des konings in deze provincie die gewoon is ware verdiensten te huldigen en te waarde- ren zal zeker niet achterwege blijven, ook van zijn zijde erkentelijkheid te bewijzen. In den avond van den vorigen dag is gemel- de stoomboot, door dezelfde oorzaak, op de reis van Breskens naar Vlissingen, op een ten anker liggend vaartuig geloopen met het ongelukkig gevolg dat het gezonken isde opvarenden werden echter gered. Naar een berigt uit Vlissingen van gisteren is er veel kans om de gezonken stoomboot, in- dien het weder gunstig blijft, te kunnen ligten, terwijl als eene aardigc bijzonderheid daarbij tevens wordt medegedeeld dat het schuitje, het- welk in den avond van den 20 dezer buiten Breskens in den grond geloopen was, thans bij de stoomboot op het strand bij Borsselen is aangespoeld. Aan den Nieuwen Neuzenpolder is op den 23 dezer weder eene zeer belangrijke oeveraf- schuiving ontstaan. Naar wij vernemen is dit reeds het zesde voorval van dien aard dat in den loop van dit jaar aan dien polder heeft plaats gehad. De gemeenteraad van Axel heeft in de zitting van 20 December jl. besloten een adres aan den heer minister van binnenlandsche zaken te zenden tot het verkrijgen van een telegraaf- kantoor. Naar gemeldt wordt is de ovcreenkomst tusschcn den minister en den concessionaris van den ijzeren weg Eecloo Antwerpen geteekend, en worden er ijverige pogingen aangewend om hetzelfde doel te bereiken voor den ijzeren weg van Audenaerde langs Deinze, Somergem, Eecloo en Watervliet naar de Zeeuwsche grenzen in de rigting van IJzendijke. -Men meldt uit het 4e district van Zeeland 15 December. De handel in vee in dit district, die sints geruimen tijd scheen te kwijnenis sedert de laatst verloopen maand en weder aan- merkelijk toegenomenzoodat de beesten in prijs zjjn gestegen en het vleesch duurder wordt. Iloewel de minister van binnenlandsche zaken in Belgie afwijzend heeft beschikt op het door landbouwers alhier ingediende rekwest tot op- heffing van het verbod van invoer van vee binnen dat rjjk en dezer dagen in den Moniteur Beige andermaal werd gezegd dat het onmogelijk is dien invoer toe te staan, wordt nogthans het vee voor Belgische kooplieden opgekochtnaar het 5e district vervoerd en aldaar in grooten gefale over de grenzen van Belgie iugevoerd zonder dat de ambtenaren dit sehijnen te be- speuren. HLoofUplaat20 Dec. Gisteren is al hier het nieuw, ruim, luchtig en sierlijk school- gebouw ingewijd, waarbij door de heeren bur- gemeestersecretaris en onderwijzer gepaste toespraken zijn gehoudeu, afgewisseld door ge- zangen, die door den heer pastoor der roomsch- katholieke gemeente werden beantwoord op eene wijze, die getuigde van Z. Eerw. belangstelling in het onderwjjs. Als de daarbij aan den dag gelegde wenschen worden bevredigdzal het schoone gebouw niet nutteloos zijn gesticht. Tot geneeskundige alhier is door den ge meenteraad benoemd de heer Ilanjoelofficier van gezondheidte Vlissingen in garnizoen. Men schrijft ons uit Cortgeue, dat daar eene vereeniging tot stand gekomen is, om werk te versehaffen door touw te laten pluizen. De mislukking van den vlasoogst is oorzaakdat velen zonder werk zijn en reeds hebben zich 35 arbeiders aangeboden, om van dit middel gebruik te makenten einde in de behoefte hunner huisgezinnen te kunnen voorzien. Er wordt thans een nieuw model van „nieuwjaars- of gelegenheidswenschen" uitge- geven in steendruk vervaardigd bij t>. d. Flier te Breda, tegen welk model wij het publiek raden op zijne hoede te zijnop lat niet de on- gedachte ontvangst van zulken wensch blijke al zeer ongewenscht te zijn. Het heeft name- lijk grootte, vorm en kleur van een nieuw bank- biljet f 25. De druk is omgeven van een randdie bij duister of haast misleidend kon zijn, bovenaan staat het Nederlandsche wapen, omgeven van attributen, in de vier hoeken zijn in verslagen, de bedoeling moet zich verder uit- strekken. Er moet gehandeld wordenkrach- tig genoeg, opdat het kabinet worde verjaagd. Want verjaagd moet het wordenindien het niet genoeg eergevoel bezit om uit eigene aan- drilt te wijken. Verjaagd door eene duidelijke xutspraak det kamerdat isdoor het volk t welk tot dus ver nog geen antwoordt heeft gegeven op de koninklijke proclamatie. Zuiver constitutioneel niet alleenmaar betamelijk zal het zijnindien dat verzuimhoewel dan wat laatwordt hersteld. Neemt men in plaats daarvan crediet-wetten aanof behan- delt men begrootingen dan bestendigd men iets dattot dus vermoreel onmogelijk is geweest. Volgens de Pr. Fr.-C., zullen de laatste dagen van 1866 later of gezegendof gevloekt wor den en is het te hoopen dat de geschiedenis niet zal getuigen, dat het Noderlandsche volk in 1866 liet afbreken hetgeen het in 1848 met taai geduld en rustelooze werkzaamheid opgebouwd. met „zegen en voorspoed", „gezond welvaart* be*- schilden heid en kracht", „voorspoed en ,,1000 voudig". De inhoud duidt op een drag van /"1000 waarde aan wenschen, toe- gewenscht doorIn plaats van de woorden Nederlandsche Bank" staat midden op metge- figureerde letterNederlandsche wensch. 0f- schoon dus hier wel van geen strafbare namaak van geldswaardig papier sprake zal zijnzou er toch in sommige gevallen weinig aangename fopperij meg kunnen gepleegd worden. Ieder wete dus dat dergelijk wenschpapier aanwezig isen zij er attent op. Men wil in 's Hage een nieuw dagblad doen verschijnen, onder den titel van Dagblad van Nederland. Men wenscht eerst hiertoe een kapitaal van f 500,000 bijeen gebragt te zien, bestaande uit aandeelen van f 50. Vele kun- dige en geleerde mannen zullen hiertoe de uit- noodiging doen. De Prov. Fricssche Courant spoort de leden der tweede kamer ten nadrukkelijkste aan om alsnog maatregelen te nementen einde het ministerie tot aftreding te noodzaken. Het is niet genoeg, een scherp oordeel uittespreken In den Belgischen senaat heeft de heer Bo- gicr op den 22 dezer te kennen gegeven dat, indien Nederland bleef volharden in de zaak van de afdamming der Ooster-Schelde, Belgie middelen zou te baat nemen om de voortzetting van het werk te beletten. Het zou zich wenden tot de mogendheden, die in den afkoop van den Scheldetol betrokkeu zijn. Over vier jaren verliet een inwoner van Bouchaute zijn huisgezin en vertrok naar Frank- rijk. Zijne vrouwdie sedert van hem niets meer vernomen hadontving dezer dagen van zijncntwege uit Amerika den volgenden korten maar beduidenisvollen brief: Cincinnati (Ohio), den 4 November 1866. Lofwaardige huisvrouw Kom naar hierer is eene kofjiebron van de uitmuntendste soort ontdekt. Uw Jan K Vrouw Kschreef langs de keerzijde van den brief het volgend niet minder sparig antwoord Bouchaute, den 5 December 1866. Onwaardeerbare echtgenoot Blijf ginder, misschien zal men er ook eene jeneverbron ontdekken. Uwe L. D Men meldt uit Brussel19 Dec. De heer Jacobs, een der Antwerpsche afgevaardigden heeft zoo even in de zitting der tweede kamer den heer Charles Bogierminister van binnen landsche zaken gei'nterpelleerd over de kwestie van de afdamming der Schelde en overlegging gevraagd van de stukken en diplomatieke docu- meuten daartoe betrekkelijk. De minister begon met den heer Jacobs zijn dank te betuigen voor den vorm waarin deze zijne interpellate had ingekleed. Wat de zaak zelve betreftheeft de minister het feit beves- tigd dat Belgie zich gewend heeft tot de vreemde zeevarende mogendheden met de uitnoodiging datdezen eenige ingenieurs mogten afvaardigen om het licbt hunner kennis over die aangele- genheid te verspreiden. Ten aanzien van het verzoek tot overlegging van stukken gaf de heer Rogier te kennen dat deze zijns inziens op dit oogenblik niet zonder bezwaar kon plaats hebben. Hij uitte daarom den wensch dat de kamer het aan de beoordeeling der regering mogt willen overlatenom te beslissen welk oogenblik geschikt zou wezen om tot de over legging over te gaan. Hiermede zou deze interpellate afgeloopen zijn, daar de heer Jacobs verklaard had dat hij de zaak niet wilde verbitteren, en dat hij er zich zelfs voor zou wachten aanleiding te geven om het vervvijt te moeten hooren dat eenmaal tot Antwerpen was gerigt de kleingeestigen naijver tegen de Vlissingsche haven. Maar de heer Coomansdie sedert eenigen tijd over alles meepraat, heeft ook nil weder het woord willen voeren. Hij heeft niet maar bovendien gedaan wat de interpellant had traehten te voorkomen bij heelt de zaak verbitferd. Vooral trachtte bij aan te toonen dat als het gouvernemeut nu nadai er al twintig jaar onderhandeld is nog een beroep doet op buitenlandsche ingeni eursmen daaruit wel moest opmakendat'het Belgische gouveruement alles behalve zeker is van zijne zaakhij zeide voorts dat bovendien Nederlandna reeds belangrijke werken te hebben tot stand gebragtzeker zijn voornemen om die te voltooijen niet zou laten varenen dat ons ministerie zeer onvoorzigtig had' ge handeld met de tusschenkomst van vreemden in te roepen. De liefde voor de Duitsche <j6uheid wa- pende op 13 Julij 1861 den arm van een dwee- per, Oscar Becker genaamd, die, naar men weet te Baden Baden een aanslag waagde op het lo ven van den koning van Pruissen. Wegeusdat. waubedrijt tot 20 jaren opsluiting veroordeeld, had verkreeg Oscar Becker na den slag van Sadowa 1 gratie en ve.stigde zich in Belgie. Hij nu die vroeger het leven van den vorst aanraudde, is sedert een zijner vurigste bewonderaars gewor- den en in eene opwelling van geestdrift schreef bij zelfs eene brochure, die nu verschenen is, onder den titel van: „De dietatuur van het nieuwe Duitschland, onder de beseherming Z. M. Wilhclm, koning van Pruissen." Men leest in de Messager des Al/ies Een kleeimaker Bod. Mcvn genaamd, 33 jaren oud, heeft geweigerd zich aan den krijgsdienst te onderwerpen, omdat hij, behoorende' tot de secte der herdoojiers, overtuigd is, dat het .gebruik van wapenen in strijd is met de voorschrifteu van de heilige schrift en de geboden van God, die beveelt onze vijanden te beminnen. Mceri is door den krijgsraad veroordeeld tot balling- schap buiten het kanton, zoolang hij zal blijven weigeren zich aan de dieustpligtigheid te on derwerpen. Te Dalton, in Engeland, is eene fabriek opgerigt van drnkletters van gevulcaniseerdo caoutchouc. Men beweert, dat deze letters niet alleen gemakkeljjk en onkostbaar zijn, maar ook even duurzaam en van gelijke hoedanigheid als de gewone letters, terwijl" ze slechts"l/3 van den prjjs dezer laatsten kosten. Wanneer za atgesleten zijn, kunnen ze vervornid worden, ze zijn vooral voor den stereotypdruk van groot nut. Men zegt, dat de uitvinding van Ameri- kaanschen oorsprong is, maar 't verdient ver- melding en herinnering, dat een voorlooper dezer uitvinding, letters van guttapercha en druk- proeven daarvan, reeds op de Londensche ten- toonstelling van 1851 waren geexpo.seerd. Onlangs is getneld dat, ten gevolge van den tegenwoordigen opstand op het eiland Candia, een klooster in Arcadie in de lucht is gesprou- gen. Dat gebouw was een der schoonnte en rijkste in den Levant. Het bestond sedert 800 jaren bezat eene kostbare bibliotheek met ma- uuscripten en stukken van groote waarde uit den Byzantijnsehen tijd. Alles is verwoe-itin de kruidkamer moeten meer dan 60 vaten kruid aanwezig zijn geweest. van zich alleen tegen afdamming der Schclde aan te kanten uit alleen het debat gerekt W A L, V I s c II, te Ossenissf. gestrand. Op maandag den 10 December jl. werd aan den zeedijk tusschen Kauipen en de nieuwe sluis, niet ver van het zoogenaamde Zeedorp gemeente Ossenisse een soort van walvisch, door lmt pu bliek met den onbestemden naam van Noord- kaper benoemd, gevonden. Volgens mededeelingen had het dier, bij een' omvang van 2 el 20, eene lengte van 5 el 40 en had benevens de twee zijdelingsche vinnen of armenook nog eene vetvin op den rug de eersten bijna 1 el, de laatste omtrent 0,50 el. Door deze laatste vin alsmede door de wal- vischbaarden in de bovenkaak en huidplooijen aan de onderzijde van het ligehaam wordt het dier; erekend te ehooren tot de onderverdee- ling i er waivissfEea. Rorquals (walvisschen met ALGHnl 1MIELIWSADVERTENTIEBL Zeeuwsch-Vlaandereu. Dit WerkbUd wordt elkm Woeii»d»£ morgen uitge«eren bij BE1L ANUS DIIUNT, te JYeuirn. I'rijs per 3 maandrn 80 Cent*, frar) co per po»t 95 Cents Men abunneert tich bij •lie Boekhandelaren, Poatdirecteuren en BrieTenbnahoudcrs. Sectie ran GENT na*r SELZAETE. Van Selzaete G,- 8,40,12.-, C,-. Van Gent 7,30,10,30, 2,30, 8,15. Adrertent'Bn phere men nan de UilRerer. in te renden mterlijk l">R»'lag arond ten 6 ure; de prij. r„n 1 t„, j »*er 7' ¥"ur ,r""el mcer lOGenla, belialte 35 Gents zeRClreRt roor clke plaatsiu;;. Villi MEDEDEEI.IXGEN OMTRENT DF.N

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1866 | | pagina 1