No. 292. Woensdag 21 November 1866. Ode Jaarg. ill. VOOR IJzeren weg van Gent naar R'eazen. Nil fie herstemmingen zjjn afgeloopen kun- nen wij liet volgeude overzigt der jongste ver- kie/.iitgen geven. Dat van de leden der ontbonden knnicr 58 her- koztn zijn, van welke 29 voor en 20 tegen dc motie Henclicnius licbben gesternd, tcrwjjl lOvan ben niet aan die stemming licbben deeigenotnen. Dat van de leden der ontbonden kamer zijn uitgevallen, de liceren ran der Veen, Andrece. DirksIJssel de SchepperDullerI, Olivier, ran Merop ran lleukelom van Swicien lllussr, de Laal de HaulerJcspersCornelia en tie i'oortcrterwijl voorts de ltcer Wlhvaat van BosQhkapelle, 10 Nov. Bij de op heden plants gehad hebbende opening der stem- brieljes ter teikiezing van eon lid voor den gemeenteraadin plants van den beer rati tier VVie'rn, die bedankt lieeft, waren inge- leverd 22 geldige stemmen, waarvan op den beer II. ho.r. 10 stemmen waren n i tire bra gt, ter wijl de overigc stemmen op verschillende pcr- soncn, en cr 2 b.ieljes van onwaardc waren. Hontenisse, 12 November. Gisteren a\ond werden door liet nlhler gevcStigde ge- zclschnp „Lust tot oefening" ten bnizc van van Siltl.e eras, te Kloosterzande, drie mooijc tooneelvoorstollin^on ^c^evon. Dc direetie en verdere leden van dat gezd- schap tnogt reeds Lang voor den aanvang liet Sloelwcgcn overleden en de beer van Asrh van i 1 7 •->, ""6 Wifc/c tot commissaris des konings van Drenthe dT'G-e'i tc t ten, vetzekerd te zijn dat limine - - uiorstellingen door een groot aantal knustmin- benoemd is. Dat als nieuwe leden zijn benocmd de heercn Jling.il de Itnn van AlderivcreltSlicl/jex van I\aa>ncn van Eem tiesran Rappard van Har den hroe.ck van Lock/mrsls'Jacobvan der Jluclil, I'ijnappetInsinger, Snag mans Vader cn Itichnn van IJsselninnde. De ltcer Thnrbeckc in dc hoofd kiesdistricten Assen en Groningen benoemd, lieet't de benoe ming in Assen aangenonien, zo xlat in bet hoot'd- kiesdistrict Groningen eene nieuwe vrijc vcr- kie/.ing moet plants bebben. In bet hoofd-kiesdisirict Goes, is de beer nv. I'. II. Saaijmans Vader gckozen met Oil stemmen en de beer nir. J. II. dc Laal de Hauler bekwam 493 stemmen. Z. M. de koning lieeft jl. maandngochtend ten 10 nrc, de leden der nieitw zamengestehle tweede kamer ontvangen en van lien de bij de grondwet gevorderde eeden afgcnomcn. Jl. maandng tc 1 tire des namiddags is in een vereenigde zitling van de beide kamers, de vergadering van de staten genera 1 geopend door eene koninklijke comuussie, bestaamle uit de ministers van jnstitic cn van biuncnlandscbe zaken. De oponingsrede is door den minister van jnstitie uitgesproken. INenzen, 19 November. Ilet Inchtvcr- scbijnseldat reeds voor geruimcn tijd doorde astronomen was aangekondigd (zie bet nutnmer dczer eon rant van 7 dezer) lieet't werkelijk op bet nnngegeven tjjdstip, tint is dingsdag jl. toaebt plants geliaden moetnaar men van vcrsolicidene zijden verneemtzeer praditigge- wecst zjjn. Duizenden vuurbollen (zoogenaamde vallcndc sterren) vielen in liorizontale rigting van bet oosten naar bet westen naar de narde vnrige lijnen nohterlatende. Versebeidene aste- vpiden selienen aan bet eind barer baan te ontplof- feo. en namen dan verschillende kleuren aan. Als vcrklaring hiervanvvordt opgegeven <lat- on/e aarde zieh in bare wcntcling oin do zon drieninal in de bonderd jaar lievindt in ccn gcdeeltc'van liet heelal, waar millioenen liemel- ligebniiM-n zieh bewegen. Men weet dat bet beclitl itevolkt isindien men bet zoo noomen rung, met ontelbare ligebamen van allerlei afme- ting, van de grootte van een zandkorrel at' tot de rcusachtige grootte van de zon. wier voltt- pien gesebat wordt op dat van andeibalf milli oen ntaal bet volumcn der aarde. Voorts is bet ook liekend, dat alle eigenlijke sterren zonnen zijn dat er onder zjjn die veel grooter zijn dan de aarde, en dat liaar aantal on/.e voorstelling verre overtrcft. De aerolithon, vallcndc sterren, nieteoorstccnen onz. zjjn planeten van de klein stc afmctingcn, die, wanneer zjj in onzen damp- kring konten, met eene snelbeid veel grooter dan die van con kanonskogel, ontgloejjen door de wrjjving met dien dampkring. on daardpor lifditgevend worden. Sommige sehieten slecdits door de bovenste lagon van de ntmospbeer, de vallcnde sterrenanderen vallcn op de aarde, dc meteoorsteenen. De regen van meteoorsteenen die den 13 No vember 1833 lieett plants geltad, was, volgcns de berekening van Aragn zoo digf, dat bet ce- tal van die ligebamen op bet observatorimn van Jlnslon boven den horizon waargenomenop 240,000 voor ecu enkclen nacbt kan worden gcschat. naars, niet allecn van Hontenisse, tnaar ook van Ilnlst en de omliggende gemeenten zon wor den vereerd. Hoezcer de meeste banner ook de overtai- giag bailden dat genooiml ge/.elsebapsedert pas ecu jaar opgerigt, reeds in den htgeloopen winter alltier ecnige fraaije stakjes bad op- gevoordwcrd eclitcr titans de' vcrwacliiiug van liet aanwezige kanstminnend pnbliek ver overtroffen, terwijl de acteurs limine l'rnaije en dikwjjls voor sommige zeer moeijelijke rollen met inecste jaistbeid ten uitvoer bragten, zoodat iedereen bij bet eindigen der voorsteilin- gen, de grootste tevredenbeid te kennen beett gogeven. Door den beer direofear werd aan al deaan- wezigen ook opregten dank betn gd voor de eer door banne tegenwoonligbeid aan gemebl gezel- scbap betoond en werd door ZD!, ook nnmens zijne medeleden aan den beer directeur van de alltier gevestigfjc barmonic „St. Cecilia" eene tianije zilveren medailje nifgereikt, ten einde dezelve aan de beercn mnzjjkanten dier barmo nic als een bewjjs te doen sfrekken van erken- telijkbeid, voor de medewerking welke bet gc zelsebap „Last tot oefening" iiij de opvoering banner voorstellingtn, dien avonti en ook vrdeger, van getnelde hartnonie beett mo,gen ondervinden. W ij nftten den inaigen xvenscbdat bet gezelsebap rBast tot oefening" op den iugesla Een docter tc Wjjbe is tot 0 flagon gevan- de bargemcesterde wetbouder, de notaris eit gemsstrat veroordeebl, omdat hij zjjn kind G dagea een der industrieelen der stad respectievelijk na de gelioorte lieeft aangogeven. met bnnne dames zieh aangeboden. De .Meinve Ulrec/ilschc Coitranl bevat tie De Monilcur bevat lie.leiUwee koninklijke medcdeeling dat 131 vrouwen te Kant pen een besluiten. Bij bet eene wordt liet ontsiag vau adres aan den koning bebben gerigt. Genocmd baron Chazal aangenonien en liet interim ver- blad declt liet adres in zjjn gelieel mede. De leugd, dat de beer van den Deerelmom, minister vrouwen vcrklarcn zijne majesteit te erkennen als liaren souvereijien koning op grond tier gc van binnenlandscbe zaken, reeds sedert eeriigo ""'j, -v s-maanden vervnlt. Bij liet andere wordt tie beer retormeerde leer en de belijdenis barer vadefefii'hazal, tot minister van stnat benoemd. art. 36als. oppcrste majrthebbende van Go I In de aristocratische kringen alltier wordt veel gesproken over de verdtvijning van eene gebuwde dame, moeder van onderselieidene kin- deren, .die, zegt men, zieh door een beer uit art. 36als. oppcrste magthebbende van Go 1 vcrordineertl. Zij verzoeken zijne majesteit zicb over haar rcdeloos vee en bare kindercn te ontfermcn. Men meldt uit Arnbem17 November. Men vernccnit dat verschillende gemeente bestu- ren in de/.e cn andere provincicn reeds aan de liooge regering bebben te keniieii gegeven, dat zjj bailed slaal zijn oin de van hen verlangde opgaven omtrent den landbonw, vooral wat bet eerste gedeelte betrcft, te doen. Sommigen ver- klaren daarbij dat de geineente gcene fondsen bezit om expresselijk een ambtenaar tc benoemen tot bet doen van zoovelc en velerlei opmetingen. Als eene curiositeit voor liefliebbers van rooken wordt nit Oldeberkoop gemeld, dat de zer dagen de dienstmeid vaii den beer H.v. d.U tie dctir is uitgewezen, aaugezien zjj onder eene koe zittende tc melken. Iicel deftig een I'lll'je- Marseille lieett iatcn sohaken, tflsmede over den door twee dames uit den hoogsten stand tegen hare echtgenooten ingestelde eisseben tot ecbt- seheiding. De Heurzcn Courant meldt dat twee leden der liooge geesteljjkheid in liet dioeees van Bruggo geweigerd bebben de bun onlangs goschonken dceoratie tier leopoldsorde te aanvaarden. Zij niotiveerden deze weigcring, onder betuiging van getromvlieid aan de dvnastie, met tleze woorden nGeselionken floor de tegenwoordige ministers aan katliolieken, aan geestclijken vooral, is tie Leopoldsorde geen ondersciieidingstceken liieertnaar vceleer eene besjtotting cn eene ironic. Do.ir den mud tier stad Hassclt is de/.er dagen ami den geacliten arts van die gem route dr. A. F. II. ilc Lespinasse eene fraaije pen dale tabak rookie. De hui.sgenooten vonrleir mi en met toepasseljjke inseriptie geschonken al^een flail, dan lncr, dan tlaar, pijpen (onbekende) bewjjs van crkenteljjklieid voor zijne onver- zieh in gissingeu, van wle moeitle cn ijverige pogingen gedurende bet liggen, en verdiepten die toeli konden zjjn. Eindclijk werd bet raid- ■•-el opgelost en met liet oog o)i brand alsdindier- ziiis beelt men dc aan tabak verslaafde vbou- welijkc sf'hoone liaar conge gegeven.-.- Als curiositeit verwaebt men een nifgavc van alle courant-artikelen, brochuren etc. etc. etc. van lietgeen in October en November in Netler- land ge.lrukt en gescbrcven is over cn door mile - - partjjeii bij den afgeioqpen verkiezings strijd, tot I zijn. Tot nog iiandleiding bij volgen.le ge'egenheden. dat gernebt zit beerscben der cholera. De keizer der Frnnsrhrn lieeft zjjn gema lin liet verlof geweigerd om naar lvomti te gaan. - Nog voortdurend vers reidt men oiitruste.nde gernchten over de gezondlieid van den keizer cn wat erger ismen sprak in dc afgeloopeu week van een mobnlaanslag op den keizer. Er zon unmelijk met een pi stool op hem geseboten toe lieeft zoo ver wij, we ten eeliter niet bevestigd. De politic te Maastricht is vau 2 lasfige In den avond vim zatnrdag 10 dezcrwe.nl dronkaards vcrlost, zij waren bekend- onder deu bet noordelijke gedeelte van Parijs plotseling naam van duivel en engel. De eerste de duivel tloor een bevig gcweervmtr in.Jingst en Sahrik gen weg mogc bjijvcn Moortgnnn, niet alleen om is ann de cholera overleden na 3G5 maal zijne gebragt. Men gelool'deen dc arrestntien dor daardoor iedereen van til tnt till ~4. i rR .1 s t 111 utr fiaar.toor teilereen van Oi t tot tjj l eenigc genoe-j dronkensehap met arrest te bebben geboctdel jongste dagen de le i dit natuurlijk seliiinen gt i| vt. men tc erscliaffen, tnaar vooral omdat engel, die 251 maal hetzcifde genoegen smaakte dat "ccn opstand was uitgebarsten. Aanzien- aaaruoor veel zal worden bjjgedragen tot op- en niet minder dan 32 uniform jassen van de lijke niassa's troepen stormden onder een leven wekKing tier zeden cn tot vere.leling ties liarten. agenten versclieurde, is nu als vagebond naar" dig geweervunr van St.-Denisen de omli^endo Met genoegen bengten wij, dat de rami der Ommersclians gebragt. - - gemeente Hontenisse, de voorstellen van Z. Exe. den beer minister van binnenlandselic zaken, tot vest'giig van een telegraaf kantoor te Walsoor- den, lieeft aangenonien. Hontenisse 19 November. Bjj de op heden alliier gchondene vergadering door dc ;-o - "V.V" ",w; ,mH eeno leven cn een groot gedeelte tier bewoners van kicsvcteentging tot liet stellen van een kandi hoogst belangnjkc zaak beztg. liet gcldt de die wijk vcrkeerde in zulk een triniseben sebrik laat voor bet li Imaatscbap van de provinciate j erfenis van wjjlen den beerII. Van tcrschuy eu, dat men akemeen bc"-on te vltf ten Bii ln-t staten van Zeelan Iter vervinging der vaca- 111 leven bi'i'gcmecster tc Lemberge cn lid van vallen van den avond was de aanval he-onnen turc ontstaan door bet overljjden van den l.ecr provincialen rand van Oost-Vlaandercn. c„ bet was omstreeks 7t/i nre'/toen pl.Hselin- I;-eiicji.en,gte pretendenten betwisfen elkantlcr bait bevolen werd. Ilet vnrcn word gestaakt'T Dc bnrgerljjke regtbank van ecrsten aan leg te Gent, houdt zicb dezer dagen met eene l'ortcn naar Parijs, drong^m door eenige posten onder anderen die van St. Onen dc stad biipicn cn bczetten een gedeelte tier nabjj gelegen strat«n, terwijl /ij onoplmudeljjk schoten. Daartusseben klonk liet geroffel der trommcn en bet scbette- ren der trompetten, kortom bet was een beidenseii leven en een groot gedeelte der bewoners van Srrgcnn' Lj.in leven bargemcester te Hon tenisse, zjjn uitgcbrngtop de liceren Josephu A ronn pan lulant notaris en wct- de rijke nalatenscbnp van dezen overlcdene. Zcvenlionderd van lien zjjn ree Is door de regt- bonder te Hontenisse, zes stemmenH. I'alrrr hank afgewezenniaar cr blijven no- dne- lid van den rami en landbo iwer aldaarzes stemmen A Srhaddn ran Dnorcn, gemeente-. secrctaiis mede aldaar, drie stemmen H II F. VV. HI a ih 1, n, (I lecteur dc/ reg'stratie' en domei- iien tc Middelbnrg, tivee stemmenen I'll. Miierlans, gemeente-ontvanger en bierbronwer te llulsteene stem. le Charlois en Kntcndrecht werd in de vorige week een leening opengesteblgroot f 08,000 tegen 5 |.Ct., ten belioeve van een nieitw kerkgebonw voor de llerv. gemeente aldaar, in een paar dagen was liet kapitaai door de'ge- meenteleden volgeteekend. Op den 27 dezer mnand zal prins FrederUt der Nederlamlen zijn 50 jarig grootmecstersebap van dc Ned. vrijinetselaarsloges vieren. Vol gcns dc Utr. 11. ziiltfe'n bij die gelegenbeid misschien de koning van Pru'isseii en de koning van Zweden de sehoonzoon van den jiibilaris aan bet diner van 1200 converts deelnemen dat alsdan in liet paleis van volksvlijt te Am sterdam zal gegeven worden. bonderd begeerigen over, wier zaak tbans be- ]>leit wordt en die, wat den uitlcg van bet testament aangaatzeer uitcenioopemle mec- ningen voorstaan. Doze uiterste wilin mvs- ,,imv ,.0 tieken vorm opgcmaakt en gJatlcrJ 11 J#nij kent'men nog niet. Ik^'wJlleTn' inSf'^1 1: ~Een de> correspondentcn van \v the cn beget.e, data! myne goederen I'lndepeuilknre lle'ge sebrijft bet volgertdb Hit roeremlc a s onroorein e o-o,.„o in-i^.v™,. i ile troepen trokken af cn de bewoners, die al' le-ngs van den schrik bekwamen begonnen to begrjjpen (lat er geen opstand was uitgebarsten, 'maar dat.de troepen die ten noorden van Parijs gestationecrd zijn een nnebt manoeuvre hatldert uitgevoerd. De reden die tot deze lioogstzeld- znmc gelienrtcnis aanleiding lieeft gejreven zo) roeremlc als onrocrcndegeeue uytgezon- tlerdrcrdeeid worden tnssehen myne vader- lyko en moederlyke liloeilvec-wanten elk tot cr bellt en dat de zelve goederenzoniler onderscheid van wat knnt ot zydc die voort- komen tusseben linn in dc brute, hgnien on- ilerrrrdveld, worden stneksgeivijzc bjj represcn- lalie lot heI otiei/ndigeimmers zoo die reprc sentatie plaets bad bij de voormalige eonstu men der twee steden en bet land van Aelst. Er bestaat plan om te Anfwerpen eene brag oyer de Sidudde to bouwen, die sleehts op twee jpijaren zal ruston. Tot ]ieters en meters over bet vie:ling dat te Demjenuondc dqqderdag is geborcn beliben bneven uit Japan verneemt men dat btj den dool van don Taikocn tien tier voornaamsto hoogwaanligbeids Ix klce lers naar dc ri stekende gunst gostaan licbben om zicb den bnjk te moget> opensnij len. Editor zjjn sleehts vjjf bnnnor dio cer waardig gekenrd welke gcwoonljjk allecn aan leden van den Imogen add wordt toegestaan." Door de coirimtssie van eontrole op do Oostenrijksebe staatssdiuld zijn devolgen leeijfers open baa r gernanktOp 30 Jimij 1866 bedrocg de 0(»tenrijksche scbnbl 2.831.211,195 tl. Van die scbnbl is eon gedeelte aHoslmar, een ge deelte niet-aflosbaar. Ilet nflosbare gedeelte wanrvonr rentcn betaald yvordoirbedraagt 720,787,485 fl.dat, waarvoor gcene.rentcn be- X '-t-", -.-.'I'.-J "-J- nAOVERTMIIMAIt Zeeuwsch-Vlaanderen. Pit WeeLhlad vrordf el ken Woensdag moreen uil®o;;crrn i»ij BF.ILAINJ18 I)IIT, Ik JVeuzen. Prijs per il ir.aand'-n 80 Cents, franco per post 95 Cents Wrn ahonneert r.ieli l»ij alte l>ockhandelaren, J'usulirecteiirrn en Bi ievenbiishouders. Sec tie van CK.NT naar SELZAETE Van Seliaetc 6,- 8,10, 12.-, (J,-. Van Cent 7,30, 10,30, 2,30. 3.15. AHrerlentien fpclietc men aan He t!il»ever» in to ieuHcnt piterlijk |lili»S(lo» avond ten (j me; de prijs van 1 tot 4 re»els i* 40 Cents, vonr el ken reeel mcer lOConts, behal.e 35 Cents zeeelregt roor elke plaguing. p—y «- t o rl'tn flow It litl* flotl .lon» itiii.On n< l./vlr J a\ Kn\i>i<u »n>t 1 - i... 11 I *1 'ov.. ----- .u-i i ijtui g<?Pi-iiuiiitrii atf^een i.«*. io^i..1. 1 f .—1 CI ......v.. v,.. viipVi, Lzvy etimu uu uihvu 1 w i Iit.vi^; iLL »v ut 1 IIII! Ill -JUlg'SL Oil SCUinlC 1 - c ,,v v.vi»v«iuu na u\jkj iiiu<tt aijiiu 1 iixvrii ^oiooiufen de arrcsrancn (ter o o v. v,ii ie- III vnn 'Ion ra .i/l o,. TII11 Ito..,I U«a,tI .1 f i ,i - f-i v.- i m

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1866 | | pagina 1