No. 291. Woensdag 14 November 1866. A'ANBESTEDING. A1S MI1 VOOR IJzeren weg van Gent naar IVeuzen. yrf f -4 p. BURGEMEESTER en WETHOUDERS van NEUZESzullenop Donderdag den 22 November, a. s ties morgens ten half twaalf nreop liet Gemeenteraadhuis aldaav in het openbaar aanbesteden 11 et bouwen van een Locaal voor de Openbare I^agere Schoolbuitemverks lanqr ongeveer 39breed 11en hoogf S INed. el, benevens de Levering der voor het Locaal benoodigjde Aleu- belen. De Besteding geschicdt bij enkele inschrij- ving, bij gezegelde billetten. Ongezegelde Inschrijvings-billetten worden niet aangenonien. Bestek en Teckening liggen ter inzage op de Gemeente Secretarie en zijn overigens aldaar verkrijgbaar, te zamen, tegen betaling van f2,50. Voorts zijn inlichtingen te bekomen bij den Heer W. F. H. Middeekoop, te Neuzen. Neuzen, den 6 November 1866. Burgemeesler en Wcthoudcrs voornoemd J. A. van BOVENBurgemeesler. J. DIELEMAN, Sccrelaris. Het Slaalshlacl no. 170, bevat bet koninklijk bcsluit van den 27 October j 1., houdende vast- stelling van een reglemcnt van politie voor de haven te Breskens. Bij besluit van gedeputeerde staten van Zee- land, van den 8 November 1866, no. 67, (Prov. Blad no. 123), is bepaald, dat de kenze ter benoeming van een lid der provinciale staten, ter vcrvanging van den beer Sergeant, over- leden, in bet hoofd-kiesdistrict Hulst, zal plants hebben op dingsdagden 27 November aanstaande, en dat de dag der herstemming, zoo die noodig mogt wezen, zal zijn dingsdag den 11 December daaraan volgende. De najaarsvergadering der provinciale sta ten van Zeeland is dingsdag avond door den commissaris des konings geopend. De werk- zaantheden bepaalden zicb tot mcdedeeling van ingekomen stukken en verzending van voorstel- len van gedeputeerde staten naar de afdeelingen. Gedeputeerde staten hebben, in die vergadering eene mededeeling gedaan, die verwacbten doet, dat de communicatie op de Wester-Schelde zal verbeterd worden. Gedeputeerde staten hebben, overeenkoinstig dc magtiging han verleend, de stoomboot Stacl Vlissingen no. 1 laten kerstellen en bij eene proefreis, onlangs daarmede gedaan, is gebleken, dat de boot volkomen aan eisch en venvaehting beantwoordt. Gedurende de maan- den November en December, zal de boot vier dagen in de week, tweemaal daags, tusschen Vlissingen en Breskens varen tweemaal's weeks zal de dienst tot Walsoorden worden uitgestrekt en ook des zondags eenmaal gelegenbeid zijn naar Breskens, Neuzen en Hoedekenskerke. Bij geregclde vaart door het kanaal van de Telegraaf, zal de dienst daarmede worden in verband ge- bragt en des zomers zoo mogelijk uitgebrejd. Door gedeputeerde staten is ook voorgesteld, ora den vcerdam bij Cortgene voor rekening der provincic tot een steigerdam te doen in- rigten en den steiger bij Wolfaartsdijk te ver- betercn. De kosten worden op 16000 geraamd. In de zitting van donderdag, zijn alle voor- stellen van gedeputeerde staten aangenomen, als 1. verhooging van renteloos voorsebot aan de gemeente Heinkenszand met 1300, tot wegver- beteringtegen de heer de Jonge ran Ellemeel: 2. uitkeering aan de gemeente Veere. ter ver- goeding van bet gemis van uitkeering van den polder Walcheren 3. bet voorstel tot magtiging, om oude maferia'ien onder de band te verkoo- pen tegen de lieeren Hombach, Verliagen en Bcnlcyn 4- de verhooging der jaanvedde van den archivaris der provincie, met 300tegen dekeeren lloogcnbnom, van der llave, Verliagen, ran der Vtiel, Benleyn Jen de Jonge van Elle meel 5. voorstel tot voorschottcn ter verbete- ring van onderscheidene wegen tegen de beer de Jonge van Ellemeel6. bet maken van den veerdam te Cortgene7. verminderiug van bet taricf der steigergeklen tegen de keeren Vader, Ilongcnboom, de Jonge van Ellemeel en Callenfels. Bij dit voorstel hielden zich de lieeren Lam- brechlsen en J. van Deinse buiteu stemming. In de zitting van vrijdag, zijn de werkzaam- heden ten einde gebragt. Allereerst is in het breede gediseussieerd, over de verzekering der booten op de Wester-Schelde. Gedeputeerde staten badden de stoomboot Zeeland laten ver- zekeren, maar wenschten voor het vervolg de beide booten buiten verzekering te laten. Na ampele discussie werd door den heer Verliagen voorgesteld, de Zeeland gedurende de winter- maanden te blijven verzekeren, welk voorstel met 23 tegen 9 stemmen vervvorpen werd, ter- wijl dat van gedeputeerde staten met 24 tegen 8 stemmen werd aangenomen. De herziening van de plans der provinciale geldleening werd aan genomen, bebalve door den beer de Jonge van Ellemeel. Het voorstel tot beleening van aandee- len, zoo dit noodig is, evenz.oo, bebalve door den beer de Jonge van Ellemeeldat tot wijziging van de provinciale geldleening van 1866, met alge- meeue stemmen. Eindelijk is beraadslaagd over bet voorstel van gedeputeerde staten, tot wijziging der begrooting voor 1867. De beer Verliagen beei't nog eens de zaak van de Zeeland besproken. De beer Moolcnburgh heeft de bezwaren van den beer dc Jonge van Ellemeel, betreffende de toekomst der provincic, wederlegd, welkc laatste nog eens daarop is teruggekomen. Na artikelsgewijze behandeling is de begrooting, tot een bedrag van f 329,003,16 aangenomen met algcmeene stemmen, bebalve van den heer de Jonge van Ellemeel, en evenzoo met algcmeene stemmen, bebalve die eenebet voorstel om de belling van 10 opcenten in plaats van 8, aan den ko- ning voor te dragen. De najaarsvergadering is daaropin naam des konings, gcsloten. 11 Ziaaixislajj-, 13 Nov. De wel-eerwaarde beer J. G. Ormelpredikant te West Kappele, heeft bet beroep naar deze gemeente aangenomen. Wij vernemen dat te Hulst hoogst waar- sshijnlijk eerlang een rijks-telegraafkantoor zal gevestigd worden. Met de stoombootdienst de Telegraaf van Rotterdam naar Antwerpen v. v., is thans drie- niaal per week gelegenbeid tot vervoer van Walsoorde. Lamswaarde, 8 Nov. De berucbte dieven nit deze omstreken, hebben biunen deze gemeente weder een diefstal trachten te plegen. Op den 29 October jl. zondags 's avonds ten zeven ure werd aan de pastorij albier, terwijl de weleerw. heeren pastoor en kapellaan afwe- zig waren, aangebeld. De meid met nog een meisje der buren in buis zjjnde, ging naar de deur om ze te openen, in de verbeelding dat de laatste II. Sacramenten aan eenen zieken zou- den moeten worden toegediend Toen zij bet slot van de deur bad geopendals ook den bovensten grendel of zoogenaamde knip bemerkte zij, dat men de deur met geweld poogde to openen, de dieven ongetwijfeld in de meeniug zijnde, dat de deur reeds geheel was geopend, terwjjl zij van onderen nog gesloten was. De meid sloot op nieuw zoo spoedig mogelijk de deur en maakte gerucht waarop de dieven op den loop gingen. Als eene bijzonderheid deelen wij mede, dat de beer Samuel de Bidder, hoofd-ondenvijzer te Sint-Kruis, den 18 dezer maand, zijn vijftig- jarigen dienst als zoodanig hoopt te gedenken. Men schrijft nit Forth Bath Onze gemeente gaat eene bedroevende toekomst te gemoet. Scbier geheel bestaande van bet garnizoen, zul len de militairen binnen 14 dagen onze wallen verlaten, bet voorhanden kruid moet binnen dieu tijd verzonden zijn, de kantoren met de daarbij geplaatstc ambtenaren worden mede verplaatst, zoodat alle vertier opboudt. Uit Krabbendijke wordt gescbreven Den 1 dezer is de oesterbank op de Ooster-Schelde geopend. Ruim 150 vaartuigen en cen groot aanlal rapers namen aan de vangst deck Over het algemeen zijn de oesters klein van stuk, terwijl zij in niet zeer ruime boeveelbeid aan- wezig zijn. Men meldt uit 's Hertogenboseb Gisteren morgen mogt het der ijverige policie alhier ge- lukken twee Duitscbers te arresteren, ter zake van valsclie muntbiljetten te hebben uitgegeven een hunner ging aan bet bureau van policie op de vlugt, dock werd spoedig in de apostelstraat weder gevat, alwnar bij zijne rotting liet vallen, en in eene kist, bekoorendc aan den mr. tim- merman J. Broekmans, een pakje wierp dat tusschen de twee a drie honderd valscbe munt biljetten van f 10 bevatte, welke door genoem- de B. een paar uren daarna gevonden en aan de policie werden bezorgd. Een derde van deze bedriegers had middeler- wijl de stad verlaten, dock werd door den beer officier van justitie en gevolg, die dadelijk met een extra rijtuig waren uitgereden om hem op te sporen, op den weg van Boxtel gearresteerd en naar bet bureau van policie albier overgebragt. Men heeft bebalve het weggeworpen pakje nog eene aanzicnlijke boeveelbeid valscbe en eenige eehte muntbiljetten, benevens veel zil vergeld bij hen gevonden. De namen dier personen zijn Fritz Banz Ludwig Sladcn en Herman Ballalien uit Dusseldorp. Wij geven voorloopig de volgende onderschei- dende kenteekens, als Er staat op die valsche muntbiljetten Wettig Retaalmiddeleene R in plaats van eene Bbet watermerk Munt Bdjet en tien gulden schijnt een vetmerk te zijn daarenboven is in dat nierk dc J van Biljet omgekeerd als I, de litbograpiscbe uitvoering is slordig en onnaauwkeurig, bijzonder blijkbaa'r in Gezien bij de, de laatste e grooter als bet beboort. Zoo mogelijk zulleri" wij naderband er meer van opgeven. Intusscben raden wij een iedcr aan, die. betzij te dezer stede of elders, zoodanige biljetten, welke goed van de echte te ondersebeiden zijn, mogt hebben ontvangen, daarvan onmiddelijk kennis te geven aan den beer officier van jus titie of den beer commissaris van politie albier. Wij wenseben de policie van harte geluk met die schoone aanhaling; de justitie zal er zeker wel zorg voor dragen, dat znlke kassiers gedu rende vele winters niet meer door de koude zu'.- len behoeven te loopen om bun papierengeld tegen goed geld te verwis-elen. Een boer kwam dezer dagen bij een ad- vocaat te Rotterdam, om een advies te vrageu. „Mijnbecr," zeide de boer, „Ik ben G. te Schie dam f 50 schuldig, en omdat ik hem niet betaal, wil bij mij vervolgen." Zoo, en vvaarom betaalt ge niet?" „0mdat ik geen geld heb." Laat mij uvv papier eens zien." „Papier, welk papier „U\v contract, dat ge met hem hebt gemaakt." „Ik beb geen contract met hem gemaakt." „Zoo, welnn, betaal liem dan wanneer ge verkiest en hij kan n nicts er voor doen." „Zoo, mijubeer, dank u." „Holaik krijg 36 stuivers van u." „Waarvoor Wel voor bet onderrigt, dat ik u heb gegeveu." ,,Zoo mijnheer, waar is uw papier, gi] liebt geen contract, ergo, ik betaal wanneer ik wil," dit was bet laatste woord van den boer, en bij verliet bet buis van den advocaat. Door bet gemeentebestmir van Delft zijn aan de stadsgeneesbeeren en aan den geneesheer en den apotheker van het gasthuis, kostbare gescbenken, vergezeld van een hoogst vleijend en vereerend schrijven, aangeboden, als eene erkenning van de verdienstelijke wijze waarop zij zieh tijdens het heerschen der ebolera van himne moeijelijke taak hebben gekweten. Te Zalt-Bommel beeft in de laatste drie weken de cholera in zulk eene hevige mate geheerseht, dat 3 pCt. van de bcvolking door dezelve is weggeraapt. De nieuw benoemde gouverncur-generaal van Neerlandsch Indie, mr. P. Mijer, is vrijdag uit Elburg te Utrecht aangekomen. Hij is met den trein van 10 nur 40 min. naar Parjjs ver- trokken, om over Marseille per overlandmail de reis naar Oost Indie voort te zetten. Ten bewijze, dat men in Gelderland ook niet van muizen misdeeld is, kan strekken, dat dezer dagen op bet erve Tnsseben IJssel, bij lloogkeppei, onder bet be[)loegen van een schepcl lands gezaai, er niet minder diiti 600 gedood zijn. Van versehillende zijden verneemt men van nog steeds meer kiezersdie het kleurendruk exemplaar van 's konings proelamatie aan den minister van binnenlandsehe zaken hebben terug gezonden. Te Amsterdam hebben sommigen bun brief laten aanteekenen, opdat bet teruggezonden stuk te zekerdcr in banden van den beer llrrmx- Icerk zou komen. Te Winschoten, waar mede verseheiden exemplaren aan ZEe. zijn geretour- neerd, hebben sommigen der terngzenders daar bij bun adres kaartje gevoegd. Door bet hoofdbestuur der Nederlandsebe verceniging tot afscbaffing van sterken drank, wordt bij een gemoedelijk scbrijven aan de v'er sebillende gemeentebesturen aangedrongeu, om maatregelen te nemen, tot wering van bet ge- bruik van sterken drank, b. v. bet verbod om sterken drank te verkoopen in publieke gebou w 'ii der gemeente bet strafbnar stellen van openbare dronkenschap en dergelijke. -Aan den president der cholera eommissie te Groningcn, den beer VP. Gerhards, is door de bnrgerij een zilveren scbenkblad met inscbrift, en een zilveren bocaal met 4 zilver gemmvteerde karaffen, als bulde aangeboden. In de stembns te Winschoten vond men o. a. de volgen le versregels In de liolle koojiren waning Van wat men cen stembns noemt Liggen mannen naast elkander, Wijd beruebt en boog bcroemd. Hier een graaf en daar een jonkbeer, Een baron en burgerman, Hier een dokter, daar een meester, Hier een boer, die ook wat kan. Maar, wat stand zij ook hekleeden In des levens maatscbappij, 't Moeten mannen zijn, bereekend Voor bun taak '(van weifling vrij) 't Moeten zijn, die slecbte streken Van t ministerieel bestuur Niet allecli bun afkeur gevc-n, Maar bestrijden ook met vunr. Daarom is mijn kcus bcslotcn, 'k Stem op .lonckbloel anders geen, Hij is 't waard, dat wij hem kiezen, Hij is met ons llumogeen. Men meldt, dat er van wege bet minisfe- rie van oorlog, te Maastricht aanscbrijv ing zou ►zijn ontvangen om bet krijgsmaterieel dier ves ting voor en na te ontrnimen, daar de vesting geheel zal ontwapend worden, en dat een groot gedeelte van lut garnizoen, bepaaldclijk de ar tillerie, in bet voorjaar van daar en uit de ves ting Venlo zal weggearomen worden. Men meldt uit Antwerpen2 November In den naeht van woensdag op donderdag. roud 1 nre, zagen de nacbtwakers aan den bassin een dikken rook, waarin talrijke vonken, boven bet rCale Gobourg" opstijgen. Onmiddelijk werden de pompiers van den post aau den bassin verwittigd en dezen snelden met bunne spuiten spoedig naar de plaats des onbeils. Kort daarna kwamen nog andere spuiten insge ljjks ter plaatse, alsmede de pontonniers, policie, cnz., welke alien vol ijver aan het work gingen. Spoedig waren nu de spuiten aan bet werk en werden door den heer dc, Lathouwer gehol- pen, die met de baggerboot, tegenover het bran- dende buis, in den bassin lag. Ten 2 ure bad de vlam zich medegedeeld aan bet dak van de herborg „het Rooskeu" en een half nur nadien ook aan dat der herberg rde Star," en van daar liepen dc vlammen voort tot aan de magazijnen rondom bet bramlende ge'oonw. I let was een wezenljjke vuuroven, en zoo lnng de brand zoo hevig woedde, was het onmogclijk iets te redden. De drie woningen beliooreu aan de I 'eren Grisar en Iffarsilyalios was door dc maat- scbappijen Securitas en Lloyd Beige voor fr. Jf>0,000 verzekord, allcen de meubelen van bet .Cafe Gobourg" waren niet verzekord. ALGEMM IMIEIIWS-es AOVERTK Zeeuwsch-Vlaanderen Dit WerkbUd word! elkcn Woenedap morgen bij B F. IL A IN l! S DIIONT, te Neuzen. Piijs per 3 ma and en 80 Cents, franco per post 95 Cents Men abonncert rich bij alle li'oekhandelaren, Posldirecleiircn en Bi ierenbnshimders. Sectie van GENT naar SELZAETE. Tan Seliaclc G,- 8,40, 12.-, G,-. Van Gent 7,30, 10,30, 2,30, 8,15. Adverlentien j*«lievo men Han de I ilgc.fcis in to witorlijk Din»s(lajj avo»»d ten ii 11 redo prijs van rebels is 40 Cenl.s, vow el ken re«*el meer lOConls, 85 Cents zeftelregl voor elke plualsing. atomleii. 1 to) 1

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1866 | | pagina 1