No. 288. Woensdag 24 October 1868. Ode Jaarg. T1MNDH f KIEZERS L\ IIET IIOOFIJ-KIESDISTUICT (ttokren en Zeeuiscli-Ylaandeccn.) DANIEL van ECK GERRIT ADRIAAN FOKKER. VOOR IJzeren weg- van Gent naar Neuzen. I M1DDELBURG Regt van harte en met luider stem zeggen we Let den koning na „Nederlanders beschonivl den 30 October aanstaande als een gewiglige „dag in uw vollcsleven J" Dat klinkt waarlijk koninldijk, zoowol als Let volgende: n Uw /coning noodigt U alien, aan wie dewet vhet Iciesregl loekenl, lot de slembus laal owe rlrouwe opkomst loonen, dat gij er fM'ijs op „slell aan Zijne roepslcm gehoor 1c geven I" Vooral nu is ieder kiezer verpligt, duur ver pligt, om van zijn regt gebruik te ntaken. Of zal men voor 's lands duurste belangen, waarbij ieder oo/c als individu belang heeft, on- verscliillig zijn? zal weer alsgewoonlijk, slecbts een deel der kiezers opkomen of zal men dit- maal algemeen door zijn keuze, opregt zijn over- tuiging uitspreken Kiezers we hopen, we ver- wachtengij zult aan 's konings roepstcin gehoor geven De koning wenseht eene tweede kamer, ge- scLikt om bestendiging van rigling aau zijne regeriug te geven. Kiezersdaartoe kuut gij medewerken door de keeren van Fck en Fojcker op nieuw te kiezen. Gij weet, zij zijn wars van partijzucht en ei- genbelang, zij hebben eerlijke beginselen en be- zitten al de overige vereischten welke een kamerlid bezitten moet. Zij hebben ook voor de motie van den lteer Kcuchenius gestemd, maar daardoor ook op niouw Let bewijs geleverd dat zij geen partij intiii- nen maar vrije mannen zijn. De grondwet legt de vertegenwoordigers de verpligting op dat zij toesigl uitoefencn op do handelingen der regering. Wij ook heriuneren u de woorden welke eens de edele graaf van llogcndorp ter nederschreef r Wie de grondwet voorslaat helpl de nalionale vrijheid bewaren. Wie de grondwet voorslaat, helpt bet koninldijk gezag bewaren. IIel ko ninldijk gezag en de nalionale vrijheid zijn ge- vcsligd door de grondwel." De aanhangige kwestie geldt niet den voor- rang van deze of geene partij, maar Let grond- wettig: regt van. de vertegen- w oordiging. Waar zou het heen moeten, als de kamerleden maar lijdelijk hadden toe te zien, bij alle daden van een kabinet dat zijne vlekken bedekt met de schoonklinkende woorden „prerogatief der Icroon." Dit zou noodzakelijk leiden tot een toestand d la von Bismarck, en wie die nog Neerlands bloed door zijne aderen voelt vloeijen, wie die aan het dierbare Luis van Oranje ge- hecht is, kan zulk een toestand verlangen. Wij staan op het oogenblik bij een rustpunt, en staren met dankbaarheid op al hetgeen door de heeren van Eck en Fokker voor ons dier- baar vaderland in het algemeen, maar in het bij- zonder op al hetgeen zij voor Zeeland hebben gedaan. Wij zonden ongevoelig of aan den Zeeuw- schen aard ontaard moeten zijn om niet te weten wat ons te doen staat, wij zouden geen voor- uitgang en ontwikkeling moeten wiltenniet moeten liefhebben de ons door de grondwet van 1848, geschonken vrijheid, het welzijn van ons vaderland niet moeten beoogen, als wij anders dachten dan aan eene lierkiezing van de heeren ran Eck en Fokker. Wij weten dat deze heeren alleen, de gewensch- te rigting niet kuunen aanbrengen, maar ieder doet wat zjjne hand vindt om te doenieder kiesdistrict brengt de zijne aan, en wanneer wij de heeren van Eck en Fokker weder in de kamer mogen zien, dan hebben wij ten minste de zelf- voldoening dat wij bouwstof hebben aaugebragt voor de verwezenlijking van datgene wat de koning wenschtbestendiging van rigling. Kiezers in Zeeuvvsch-Vlaanderen tot u vooral rigten wij het woord. Verder over het wensche- lijke dezer herbenoeming uit te weiden achten wij overbodig wij zijn van uvve goede gezind- heid overtuigd, maar wij dringen er ten zeerstc op aan, dat door eene meer algemeene deelne- ming aan de stemming, de tevredenheid der kie zers blijke en hierdoor meer kracht en glans aan het resultaat der herbenoeming gegeven worde. Welaan dan kiezersgeeft aan 's konings roepstem gehoor en komt op dingsdag 30 October a. s. getrouw en talrijk ter stembus, en kiest op nieuw de heeren M? en Bjj besluit van den 11 dezer, heeft Z. M. goedgevondeu te bepalen, dat de steinbriefjes ter verkiezing van leden van de tweede kamer der staten-generaal in de hoofd-kiesdistricten Dockum GoesMiddelburg en Zierikzee, den 30 October en hij hersiemming den 13 Novem ber a. s. in le lcveren, zullen geopend worden den 1 en 15 November daaraanvolgende. Ter voorkoming van nioeijelijkheden ver- bonden aan een plotselingen overgang tot het stelsel der regering dat de ramingen, wegens de uitkeering van het 4/5 gedeelte der opbrengst, van de rijksbelasting op het personnel, op dc gemeente hegrootingen bebooren te geschieden over acht maanden van het dienstjaar, namclijk van 1 Mei tot ultimo December, is bij konink lijk besluit bepaald dat op de hegrootingen voor 1867, 1868, 1869 en 1870, de ramingen ter zake van de ontvangsten wegens opcenten op de hootd- sommen der personeele belasting en wegens het 4/5 der opbrengst van de rijksbelasting op iiet personeel, knnnen worden uitgetrokken als volgt voor 1867, over het tijdvak van 1 Mei 1867 tot ultimo Maart 1868; voor 1868, over het tijd vak van 1 April 1868 tot ultimo Februarij I860 voor 1869, over het tijdvak van 1 Maart 1869 tot ultimo Jan'uarij 1870 voor 1870, over het tijdvak van 1 Februarij 1870 tot ultimo De cember 1870. Voor 1871 en vervolgens geschiedt die raining over het tijdvak van 1 Jannarij tot ultimo De cember van elk jaar. iNeuzen, 23 October. Na de laatste op- gaaf in dit blad heeft bier nog 6en geval van cholera, met doodelijkcn afloop plaats gehad. Sedert 17 dezer kwamen geene nieuwe gevallen meer voor, terwijl ook de in den laatsten tijd, gedurende het hecrschen der cholera bier zoo veelvuldig voorgekomen ongesteldheden, van minderen aard, zijn opgehouden. Men hoopt alzoo dat de epidemic wijkende isin het ge- hecl bedroeg tlians het getal der aangetasten 34 en dat der overledenen 21. Op den 14 dezer zijn te IJzendijke in het openbaar verkoeht 28 bundefs 37 roeden land, gelegen onder IJzendijke en Waterlartdkcrkje, voor den prijs van f 43,134 makende met de ongelden ad 15 pet., ongeveor 775 per gemet. Voor het eerst zoo mcUlt men heeft der- gelijke verkooping in deze streken plants gehad, zonder het ministerie van een notaris. AVanueer deze wijze van verkoopen, ingang mogt vinden zou daardoor aan de uotarieele practijk onge- twijfeld een gevoelige slag worden toegebragt. Men schrijft uit Wemeldiuge Dingsdag namiddag is de eerste schade aan de binnensluis alhier gekomen. Gij weet dat aan de deuren, dikke ijzeren beugels, in den vorm van een halven cirkel verbonden zijn, die bij het openen der deuren in den muur draaijen Welnu, gisteren terwijl de buitensluisdeureu ge opend en die van de binnensluis voor 3/4 geo pend waren, daar er twee llriisselsche goe leren bootjes door passeerden, drong zich het water met zooveel kracht tegen de voor 3/4 geopende deuren der binnensluis, dat een daarvau met geweld digt sloeg, de beugel (niet rekbaar) moest breken, hij bralt dan ook af als glas, de dear nam een gedeelte mede, de andere helft bleef in den muur. Gelukkig dat de sluisknechts hunne draaispe- ken loslieten deze werden nu aileen een groot eind weggeslingerdterwijl anders de personen die luchtreis hadden moeten mede ma ken. Dc schade zal nog al aanzieuljjk zijn, het sehijnt dat een der deuren, door den ver- schrikkelijken schok, een lek bekomen heeft. Naar ik iioor, zal men zich voorloopig van een kettiug bedienen, ten einde de Jvaart niet te stremmen, want deze gaat zeer druk. Van mor- gen lagen er alweer een schip of 10 voor. Gis teren is de Telegraaf voor 't eerst gepasseerd. Maandag zijn wij van bier met 60 personen er door gevaren, van Hansweert kwamen er 2 vol vlaggen. De sehipper van Hansweert heeft zich een procesverbaal op den lials gehaald omdat hij in strijd met art. 2 van het reglement een wimpel in top had en op verzoek niet w ilde strijken, maar opzigter en sluismeester beleedi- gende woorden toevoegde. In den nacht van 10 op 11 dezer zijn uit de schnren van een drietal hofsteden, waarvan twee gelegen te 's Gravenpolder en een te Baar- landeen aantal kleedingstukken en andere voorvverpen ontvreemtL De dader .of daders zijn nog niet ontdekt. Het provinciaal geregtsbof van Zeeland, heeft den 12 dezer uitspraak gedaan in zake Joseph as de llijk, liminerman te Ossenisse, he schuldigd van opzcttelijke brandstichting in een gebonw, waarbij niet te voorzien was dat eenig menschenleven in gevaar kon worden gebragt. Het hof heeft, blfjkens het uitgesproken arrest, overwogen dat wel is waar vast staat dat den 20 Februarij jl. de wcrkplaats van den beschtil- digde door brand is vernield, maar geen spoor aanvvezig is van de wijze waarop die brand is ontstaan, zoodat niet alleen het bewijs niet is geleverd dat de beschuldigde de dader is van het feit, maar zelfs onbewezen is dat er een misdrijf is gcpleegd. Het heeft de Bijl: mitsdieu niet sehuldig verklaard en hem overeeukomstig art. 210 van het wetboek van strafvordering, vrijgesprokende kosteu te dragen door den staat. Daar de procureur generaal zieli niet te gen de onmiddelijke invrijheidstelliiig van de I Bijk verzettcverliet deze, na ongeveer vijf maanden in preventieve gevangensehap te heb ben doorgebragt, op vrije oeten hot hofgebouw. - De omloop van Belgische centimes in Ne- derlaud duurt niet alleen ongehinderd vooit, maar de invoer van die vreemde niunt eene niet geheel onvoordeelige speculatie neemt in den laatsten tijd op ergerlijke wijze toe. Het, ware ook voor de eer van Nederland wenscbe lijk, dat men eenparig weigerde zujke Belgische centimes als betaalmiddel aan te ncmen. Te Delft en omstrekeu is tlians de long- ziekte met vrij groote hevigheid onder bet vce uitgebroken. Het kind van 6 jaren uit Oss, beschuhligd van brand te hebben gesticht(zie ons vorig nummerj is op last aa de regtbauk te's Boseh in vrijheid gesteld. De brand was ontstaan door het spelcu van vuurfje. Uit Hoorn schrijft men aan bet Ilandels- blad Het verzenden van geslagte schapen naar Londeu (eene uitvinding ten gevolge van het verbod om levend vee in te voeren), heeft me nigeu koopman reeds gevoelige schade herok kend, daar het vleesch bedorven aankwarn. De Arnhemsche Cgur'ant keurt het af, dat de minister lleeniskerk een cxemplaar der ko- ninklijke proclamatie aan al de kiezers doet toeko.nen, en zij hoopt dat de hoofden der ge- meentebesturen niet zwak genoeg zullen zijn om aau dezen ininisteriglen aandrang gevolg te geven. De kieswet art. 37 bcpaalt wat de op roepingsbrief aan de kiezers mag bevatten door vroegere gouvernementeu is zelfs verboden, de namen van aftredendc leden daarin te vermelden. De proclamatie is algemeen bekend en zal alzoo geen verderen invloed meer nitoefenen, maar het feit der zending aau de kiezers is eene inmen ging, strijdig met de aansehrijviug van den minister aan de commissarissen des konings on daarenboveu met de kieswet. Daaraan zou nog slechts onthreken, dat de kiezers de proclamatie op oranje, wit en blaauw, te huis kregen. Iu den gemeenteraad van Yianen had on- langs eene stemming plaats ter benoeming van een commissaris over armen goeaeren. Deuit- slag was, dat al de briefjes in bianco waren. zeker omdat de twee personen, op de vporaragt gesteld, beiden zoo voortreffelijk waren, dat men tusschen hen beiden niet wist te kiezen. De volksfeesten der Belgische nationnale onafhankelijkheid zijn zeer luisterrijk geweest, en in de beste orde afgeloopen, er wareii vele vreeuidelingen opgekomen, vooral rifleineh (En- gelschen zij waren niet minder dan 900 in getal. Franscben, leren, Sehotteu en Nederlan- ders zag men in groote menigte. Men zag zoo veel ve:schilleude costumes, dat het onmogelijk ware ze alien te erkennen. De eendragt onder alle die versehillende volkeren was uitmuntend; bij die gelegendhekl zijn er door den koning der Belgen en de hoofdofficiercn der vreemde. korpsen, onderscheidene toastcn ingesteld op hunne souvereinen. Gedurende deze feestdagen heeft er te Brus- sel eene poging tot zelfinoord plaats gehad, in een harbierswinkel had een rifieem zieh laten scheeren, bij het naar huis gaan werd hij ge- waar dat hij zijn luilsdock bad laten liggen, bij M)GEim Nil WS™ADVERTENTIEBLAD Zeeuwscb-Vlaaiidereu. Dit WeekliUd wordt olken Woen*dag morgpn uitsegcven bij BEIGANHS I)HUNT, la JVeuzen. Pi ijs per 3 maanden 80 Ceil I s, franco per post 115 Cents Men ahoimeert licli bij alle li'oekhandelaren, Postdirectcnren en Brievenbnshouders. Sectie ran GENT naar SEt.ZAETE, Van Selzacte 6,- 8,40,12.-, 0,-. Van Gent 7,30, 10,30, 2,30, 8,1 E Advcrtentidn Relieve men ?ian de llit«evers in to zrndoii, nilerlijk Dingsdag avuml toil 0 lire; do priis rail 1 tot 4 rebels is 40 Cents, voor olken re»el meer lOOesU, hchalva 33 Cents zegelregt voor elkc plaatsing. De commissaris des konings in Zeeland, heeft de toe- zending der exemplarcn van 's konings proclamatie aan de hurgeineesters van de volgende circulaire doen verge- zeld gaan. Middelbdrg, 14 October 18G0, lk heb de eer aan u te doen toekomen een genoegzaam getal exemplarcu, in piano gedrukt, van Z 31 proclamatie van den 10 dezer, met verzoek om te willcn zorgen, dat dit stuk, overeeukomstig Z. 31. verlangen en bet komnklijk bcshiit van den 10 dezer (Staatsblad no 105), in uvve gemeente op de mccst bezochte plaatsen worde aangeplakt, beslaat de gemeente uit meer dau een vlck, dorp of buurt. dan op minstens eene plaats van ieder derzelven. Er zal moeten vvorden gezorgd dat bet stuk niet worde afgescheuid of overgeplakt, voor dat de tijd der alge meene verkiezing voorbij is. Zijne cxcellentie de minister van binnenlandsche zaken verwacht dut de burgemeesters, daar waar het pas geeft niet zullen verzuimen om te wijzeu op de edele gezimlbeid en op de warme liefde tot zijn vulk die den koning be- zielen, wel verre van op eene bepaalde keuze aan te dringen, verlangt zijne majesteit slecbts dat eene getrouwe en algemeene opkomst der kiezers .blijk geve van de bclaug- stelling der nalie en van bare gehechtheid aan onze grondwetlige instellingen. Daarvau verwacht de koning blijkbaar de do >r Zijne 31ajesteit gewenschte verbetering in de zamenstelling der vertcgenwoordiging, zijn koninklijk woord, op deze onge- -rvonc wijze, uit eigen beweging grsproken, is go«;n bevel, maar bevat den raad dat ieder zijn pligt doe, gelijk hij zelf de zijnen. De regering bcdoelt evenmin invloed op de keuze uit te oefenen. Zij verwacht dat de bnrgemccslers zich van onwettige bemoeijing zullen onlhouden. Cecil ambtenaar behooit van zijne betrckking misbruik te maken om op de verkiezingen invloed uit te oefenen, 'I zij ten voordcele of ten nadcele van het gouverneinent. De Commissaris des konings in de provincie Zeeland, R. W. van LIJNDEN. Aan de gemeenlebesturen zijn door de regering exem- plaren van de proclamatie des konings toegezonden, op kwarto papier gedrukt en met oranje, witle en blaauwe randen omgeven. met verzoek om in ieder der brieven, waarin dc stembiljettcn aan de kiezers w orden verzonden, zulk een cxemplaar te sluilen. Tegen de toezending der proclamatie nan de kiezers hebben wij op zich zelf volstrekt niets. Zij is eene op- roeping aan de kiezers om trouw ter stembus op le komen, en ieder, die bet wel met bet vaderland meent, zal met L31. de kiezers bun pligt, om trouw t« stemmen, op bet hart drukken. 31aar is bet ornement, hetwclk de mi nisters aan de proclamatie hebben toegevoegd, dc oranje, witte en blaauwe randeD, zoo onschuldig? Zouden zij daarmedc volstrekt geene bcdoeling hebben? Eene andere vraag is bet intusschen, of de gemeente- besturen volgens de wet, iets anders aan dc Kiezers in den oproepingsbrief, dan het stembi 1 jet mogen toezenden Art. 37 der kicswet zegt duidelijk, dat Ieder kiezer ten minste aclit dagen v6or den ter verkiezing besternden tijd een gcsloten brief van oproeping ontvangt, vermeldende den dag, den tijd en de plaats voor de verkiezing aange- wezen, en bevattende een stembriefjc, waarop, zoo liet eene kens voor de tweede kamer geldt, bet zegel van het hoofd- of onder-kiesdistrict staat afgedrukt. Die brief mag niets ineer bevatten. De regering vordert dus naar onze mecning, eene bepaalde onwettige ban deling van onze gemeentebesturcn. waarioe zij zich niet bebooren te leenen. De circulaire waardoor, uit naam van den minister van binnenlandsche zaken, door den commissaris des konings de burgemeesters zijn aaugeschreven, orn die proclamatie bij den oproepingsbrief te voegeu, is van den volgenden inhoud 3Iiddf.lburg, den 17 October 1800. Ik heb dc eer u 4e doen toekomen, een genoegzaam getal afdrukkon van Zijner 3lajesteits proclamatie, tot welke betrckking had inijnc circulaire van den 14 dezer, A, no. 10552 3<ie afdeeling. Zijne excellentie de minister van binnenlandsche zaken verzoek! mij u aan te schrijven, een exemplaar bij el ken oproepingsbrief aan de kiezers, bedoeld in art. 37 der kieswet, le voegen. Dc Commissaris des konings in de provincie Zeeland, R. VV. va> LUND EN.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1866 | | pagina 1