No. 285. Woensdag 3 October 1866. are. I I VOOll i IJzeren weg van Gent naar IVeuzen. Neuzen, 1 October 1866. In sommige buitenlanclsche dagbladen word er op gewezen dat nu zelfs de meest vredelie- vende natien tot volkswapening overgaan er voorzeker ernstige zaken op til zijn. Aanleiding tot die beschotiwiug gaf de zinsnede in 's konings troonrede, waarin Z. M. met wel- gevallen sprak van de oprigting van vereenigin- gen tot oefening in den wapenhandel. Het gevoelen dat ernstige zaken op til zijn en Europa moeijelijke dagen te gemoet gaat, wint intusschen meer en meer veld. Ofschoon de vrede gesloten is tusschen de partijen die in dit jaar elkander beoorloogden, ontveinst men zich niet dat de voortdurende onlusten onder de christenbevolking van het Turksche rijk de Oostersche kwestie weder op het tapijt kan brengen, terwijl de toestand van spanning die tusschen Pruissen en Oostenrijk blijft bestaan geen gunstig denkbeeld geeft voor het voortdurend behoud van den vrede in mid den Europa. Ook de toestand van keizer Napoleon baart ernstige bezorgheid naar Biaritsz vertrbkken vefe zekerd men, dat hij veeltijds bedlegerig is e*n bij de reize derwaarts op twee stokken leunende in het rijtuig moest geholpen worden. „Wanneer de onverbiddelijke dood keizer Napoleon keeft gelijk gemaakt aan den gering- 8ten bedelaar, kunnen wij ernstige zaken ver- wachten," zegt een onzer bladen. Het valt niet te ontkennen dat deze zienswij- ze veel kans heeft om bewaarheid te worden, terwijl het alsdau duidelijk zou worden dat de lijdende toestand waarin de keizer al maanden achtereen verkeerde, de voornaamste oorzaak is van den lijdelijken toestand waarin Frankrijk heeft verkeerd gedurende den jongsten oorlog. Docb hoe dat zij, Pruissen heeft van den toe stand van het oogenblik gebruik gemaakt en heeft dezer dagen in Berlijn een feest der over- winning kunnen vieren zoo luisterrijk als moge- iijk was. De koning omringd door zijne voornaamste legerhoofden deed den 20 dezer zijn feestelijken intogt in zijne hoofdstad, aan het hoofd van zijn overwinnend leger, terwijl eene ontzaggelijke volksmenigte zich als verdrong om getuige te zijn van een militair sckouwspel zoo als Berlijn sedert den vrijkeidsoorlog van 1813 en 1815 niet zag. Onder de bon-mots omtrent den oorlog, welke men graaf von Bismarck toedicht, behoort ook zijne verzekering dat het billijk was dat de twee groote Duitsche mogendkeden de kleine koningrijken onderling deelden, „en dit dedirn wij eerlijk," zeide graaf von Bismarck, „Oosten- rijk heeft de koningen en wij de rijken." De tweede kamer ving op maandag 24 Sept. de discussien aan over kaar ontwerp-adres van antwoord op de troonrede, hetgeen, hoewel een weerklank op de troonrede genoemd, toch in versclieidene zinsneden een eigen oordeel uit- drukte en vooral in de paragraaf betrekkelijk de kolonien veel meer bevatte dan in de rede des konings te vinden was geweest. Hoewel er over huitenlandsche aangelegenheden, de finan- cien enz. eenige opmerkingen in 't midden wer- den gebragt, begonnen de koloniale belangen toch al zeer spoedig schering en inslag der dis cussien te worden en onder die punten, welke met de kolonien in verband stonden, speelde weldra de aftreding van den heer Mijer, als mi nister van kolonien en zijne benoeming tot gou- verneur-generaal de koofdrol. Een aantal sprekers lieten zich daarover uit, en bijna alien waren eenparig in hun afkeuring van het gebeurde; zij duiclden vooreerst den heer Mijer euvel dat hij opgetreden met een koloniaal programina, hetgeen hij volgens zijn verklariug zou weten uit te voeren, afgetreden was zonder zelfs de eerste hand te slaan aan de uitvoering van die taak en ten anderen namen zij het kwalijk, dat hij allerlei beloften en toezeggingeu aan de lea rners gedaan had, wetende dat bij die niet ver- vullen zou, daar het reeds lang bepaald scheen te zijn, dat hij als gouverneur-generaal naar Indie zou gaan. Deze discussie, die reeds vrij licvig was ge weest toen er over de algemeene strckking van het adres van antwoord beraadslaagd werd, klom tot den hoogsten top toen de bijzondere paragraaf betrekkelijk de kolonien aan de orde kwam. De heer Keuchenius, lid der conservatieve partij, voud goed om een motie van orde voor te stellen, die doodelijk voor het conservatieve ministerie moest zijn. Die motie luidde„Dc kamer de gedragslijn van hel /cabinet ten opziglc van de uiltrcding van den minister van kolonien, mr. P. Mijer, afkeurende, gaat over tot de orde van den dag." Op donderdag 27 September kwam het tot stemming. De motie van den heer Keuchenius werd met 89 tegen 23 stemraen aangenomen. Sterker motie tegen eene regering is ten onzent welligt nooit voorgesteld, en nog minder aange nomen. De minister van Zuylen van Nyevelt verklaarde na hare aanneming, dat de regering het gebeurde als eene kabinetskwestie be- schouwde, waarover zij het oordeel van den ko ning zou inwinnen. Na die verklaring verlieten al de ministers de vergaderzaal der tweede kamer en zelfs de minister van huitenlandsche zaken, die zich nog in de zaal bevond toen de heer Fransen van de Butte een vftag tot hem rigtte, verwaardigde zich niet daarop te antwoorden. De vergadering ging nu voort met de behan- deling van het adres van antwoord, van welke nog slechts de slotparagraaf over was. Zij werd zonder discussie goedgekeurd, en daarna het geheele adres van antwoord met algemeene stem- men aangenomen, waarna de kamer tot nadere bijeenrocping is gesclieiden. De commissie van de tweede kamer, belast met het aanhieden van het adres aan den koning, in antwoord op de troonrede, is op den 29 jl., des namiddags te edn nre, op de gebruikelijke wijze, hij Z. M. toegelaten om zich van hare taak te k wij ten. De koning heeft na de aanbieding van het adres het volgende antwoord gegeven „Mijne keerenik verzoek u, aan de tweede kamer mijnen dank te willen overbrengen voor het door haar geuit verlangen om, instemmende met de leus der vaderen Ecndragl maakl magl," inijne pogingen te ondersteunen in hetgeen tot heil van het ons geliefd vaderland kan strekken." Te elf ure in den voormiddag van jl. maandag werd eene zitting gehouden tier eerste kamer, waarin voorlezing werd gedaan van het konink- lijk jbesluit, waarbij {de tweede kamer op dien dag onlbonden werd. Dit besluit bevat, in overeenstemming met art. 70 der grondwet, den last dat de verkie- zingen op dingsdag den 30 October zullen plants hebhen en de herstemming, voor zooveel noodig, op dingsdag 13 November, met bepaling tevens dat de nieuwe kamer den 19 November zal bijeenkomen. In een vereenigde zitting der beidekamers, te 12'/s ure gehouden, zijn de heide kamers der staten-generaal door de ministers van justitie en binnenlandsche zaken gesloten. De Tijd zeide dezer dagen zeer teregthel ministerie heeft met de kamer een loopje willen ncmen en zoo was het werkelijk de ministers hebben met de kamer een omvaardig'spel gespeeld. De ministers hebben een stouten greep ge daan door, in plants van hun ontslag in te die- nen, de ontbinding voor te stellen der kamer, waarvan de kelft der leden nog geen vier maan den geledcn gekozen is. Wat zal nu het gevolg zijn van de ontbinding der tweede kamer Het ministerie zal weldra staan tegenover eene zoogenaamde nieuwe kamer, maar zeer zeker tegenover dezelfde zoo niet nog een aanzienlijker tal leden, aangegord met vernieuwde moed om de waardigheid der kamer te handhaven en de belangen van ons land en die van onze hezittingen met den meest mogelijken ijver te bekartigen. Ilet zal de ministers spoedig hlijken dat zij hun ministerieel leven kunstmatig gerekt hebben, om het nog op veel treuriger wijze te vcrliezen Slechts deze troost blijft dan, maar zij is rijk en voldoendehet zal dan duidelijk blijken, wie het meest den vorst cerden en steunden en 's volks belang dienden, de zoogenaanule factie die de loyalen wcg bewandelde of do zich opgeblazcn minderheid, die met Oranje en de grondwet schermde, maar eigen belang langs slinkscke wegen zocht. De motie van den heer Keuchenius heeft een volksgevoelen uitgedrukt, de kiezers zullen daar- van het bewijs leveren JNeuzen 2 October. De persoon die hij de ongeregeldheden, welke in den avond van zatur- dag 22 September jl. alhier hebben plaats gehad, gewoud is geworden, is reeds zoo verre hersteld, dat alle vrees voor zijn behoud is geweken. Bij den landbouwer dc Wierdt, te West- dorpe, zijn afgedorschen 31 gewoue snijsehoven met paardeboonen, waarvan hij eene zuivere op- brengst van 6en mud 88 kop boonen heeft be- komenwanneer men nu narckend dat men op een bunder 1340 snijsehoven oogst, hetwelk niet buitengewoon veel is, dan zal men een nog on- gekoord gevvas van 81 mud 26 kop verkrijgen. - Jannelje van lloule heeft tegen het arrest van het prov. geregtshof te Middelburg, waarbij zij is veroordeeld tot de straf des doods, cassatie anngeteekend. De Induslrieel meldt, dat door de visiteurs te Koozendaal aangehouden was eene partij ko- lenwagens, vcrvaardigd door de compagnie Ge- ncrale Pauwelste Brussel en bestemd voor de staatsspoorwegen. Waarschijnlijk dus zijn deze- wagens te' laag gedeelarecrd voor het verschul- digde invoerregt. De verwoesting, door de muizen in het Zevenbergsche land en onder het Zwartenbergs- veer aangerigt, gaat alle heschrijving te boven. De landliedcn knnnen dit ongedierte onmogclijk buiten hunnc gevulde schuren houden. Er zijn nachten, dat men meer dan 2500 muizen in ver- glaasde met water gevnlde potten vangt. Om een klein staaltje mede te deelen, zoo ging de knecbt van zekeren heer onder Zeven- bergen dezer dagen des ochtends vroeg met kar en paard naar het land om een voeder nagras te halen. Hoe verwonderd stond hij, toen hij bespeurde, dat door hem zoo ontzettend vele muizen in het veld werden dood geredenom zijnen meester te overtuigen hragt hij tweevol- geladen manden muizen naar huis. Nu komt er eene tweede plaag hij, namelijk, de kikvor- schen, die in dezen omtrek aan de nog op het veld liggende boekweit groote schade veroor- zaken. Onder de opeengehoopte gemaaido boek weit zitten deze dieren hij honderden. De tegenwoordige regering zal thans vol- doen aan den herhaaldelijk uitgedrukten wensch van de staten der provincien, dat de post voor hezoldiging der amhtenaron en bedienden bij dc gewestelijko bestnren moge worden verhoogd. Die verhooging zal plaats hebben tot een bedrag, berekend naar 5 pCt. boven de thans toegestane tractementen. Men schrijft uit Leiden, dat vrijdagavond 11. na het bekend worden van den uitslag der stem ming over de motie Keuchenius in de tweede kamer, een groot aantal stiulenten zich naar de woning van dien afgevaardigde hchbeu begeven, om hem als hlijk lumner onverdeelde sympathie voor zijne bonding in deze aangelegenheid eene serenade aan te bicdcn. De beer Keuchenius hedankte voor deze hulde en gaf te kennen, dat hij in deze slechts zijn pligt als volksvertegen- woordiger had betracht. Thans circuleert aldaar onder de studenten een adres van syffipathie voor de waardige houding, door den beer Keu chenius in de zitting der tweede kamer van 26 en 27 September aangenomen. Dit adres is reeds van vele haiidteekeningen voorzien. Uit goede bron wordt verzekerd, dat hij dc dijksbesturen in Friesland en Noord Holland zoo veel bezwaren bestaan tegen het ontwerp van gedeeltelijke droogmaking der Zuiderzee, dat het voornemen bestaat de belanghebbendcn hijeen te roepen, om gezamenlijk linnne belangen te verdedigen en pogingen aan te wenden, om op meer afdoende wijze, dan de zoogenaamde proeve van den inspecteur Bcijcriuck aangeeft, de gevarcn en schaden af te wenden, waarmede liunne diiken iederen winter worden hedreigd, zoolang de Zuiderzee onze kusten hestookt. De belangstelling, die dit onderwerp ondervond, zoo- wel in dc laat-ste vergaderingen der staten van Friesland cn Noord-Ilolland als in die der heem- raadschappen, die hereids gelden toezonden voor bet opmaken van een plan tot afsluiting der Zuiderzee, doen met grond verwachten, dat eene dergelijke vereeniging van krachten tot goede uitkomsten zal kunnen leiden en veel zal kunnen bijdragen tot verwezenlijking van bet grootsche ontwerp. Op eene publieke verkooping te Waddinx- veen, is in de vorige week een wijnglas ver- koclit voor 64, dat door admiraal de BuUcr aan boord werd gehruikt. n In den avond van den 22 September jl. heeft te Purmerend een volksoploop plaats ge had. Na afloop van de raadsvergadering, waarin besloten is, dat de kermis in de volgende mnand niet zal worden gehouden, heeft bet gemeene volk, waaronder een menigte jongens, slaande op een blikken trommel, onder bet geschreeuw Bijg re aan een mes, sla dood de leden van den raadsla dood!" de straten en grachtcu afgeloopen en hij onderscheideue notabcle inge- zetenen met straatklinkers de glasrniten inge- worpen. Tot dit aldaar ongekend schandaal heeft waarschijnlijk aanleiding gegeven een adres aan den gemeeuteraad, ingedieud door sommige ue- ring'doeuden en drankverkoopers, om de kermis wel te Iaten doorgaan. -De Triecr-Zdilung van dc vorige week meldt: Bij de aankomst van prins Hendrik te Luxemburg had ditmaal eene demonstratie plaats." Ge\yoonlijk komt de prins zonder ecuig vertoon v66r den aanvang der kamejv.ittingen in de re- sidentie aan, terwijl hij ook ditmaal, per telegraaf, den wensch had uitgesproken, dat men zicli van eene ofticieele ontvangst onthouden mogt. Des- niettemin had zich jl. dingsdag avond eene tal - rijke schare aan hot station veroeuigd ten einde den prins, die met deu laatsten trein zou aan- komen, plegtig op te wachten. Een optogt met fakkels, 25 in 't wit gekleedc jonge dames en 3 muziekcorpsen stonden daar ter plaatse gereed, om het vorstelijk eehtpaar te begroeteu. De prins en de prinses verlieten het voor hen bij- zonder ingerigte salon-rijtuig en vertoefden een kwartier-uurs hij de fecstschare, om daarna hun togt naar het slot Berg voort te zetten. Deze gansche feestelijke receptie duidt aan, dat de bcvolking van Luxemburg met liefde en vaste keuze aan het tegenwoordig politick bestaan van bet groothertogdom vasthoudt. In de volgende maand (October) zal de gewone kamerzitting geopend worden Zoo als bekend is, berigttc onlangs eeu Bel- gisch blad, dat de koning der Nederlanden, in zijne hoedanigheid van groothertog van Luxem burg, de tusscheukomst van keizer Napoleon had ingeroepen tegen de eisschen, die door Pruissen gesteld waren hctreffende de toekomstige stelling, welke Luxemburg in Duitscliland zou innemcn. Thans zegt hedoeld blad, dat deze poging een betrekkelijk zeer bevredigend gevolg heeft op- geleverd, en dat de Nederiaudsche en Fransehe ALMIEEN MEIWS- Zeeuwsch-Vlaaiidereu. Dit Weekblad wordt elkcn "Woensdag moigen nitgegcrrn btj BKILANUS DIIONT, te JYeuzen. Piijs per 3 inaanden 80 Cents, franco per post 93 Cents. Men abonneert licit bij alle li'oekhandelai en, i'ostdircctenrcn en Brierenbushouders. /ft Sectie ran GENT naar SELZAETE. Van Selzacte 6,- 8,40, 12.-, G,-. Van Gent 7,30, 10,30, 2,30, 8,15. Aclfertentien gelieve men nan de [Ji(»<urers in tc zenden, uilerlijk Dinosdajj avond ten 6 uredc piijs Tan 1 tot 4 rcgels is 40 Cent*, voor el ken regel mcer lOCents, behalvc 35 Cents zegclregt voor elke plaalsing. De hoofdcommissai is van policie te Rotterdam hrcftf't ter kenuis van dc vcrschillende policie-anihtenai en, dal in dc Jaatste 14 dagen aldaar een tiental [Ned munlbil- jctten a f 10 in omloop -*ijn gebrajjt, die gebleken zijn valsch te zijn. De kenmerken der valschheid bestaan daarin 1 dat het papier der valsebe van geheel andere kwalitcit is, zijnde veel dikker. gesatincerd en blanker, 2. dat eene groenachtige. in plaats van de blaanwe kleiir, aan de achter- of keerzijde is op te inerken 3 da' aan de achtcrzijde de woorden vWettig betnalniiddel," vKoningrijk der iNederlanden," - - welke beidc woorden op de ecbte biljettcn aan den bovenkanl ter linker- en rcgtcrzijde in den hoek geplaalst, zijn doorgedrukt, op de ralsche niet te zien zijn 4. dat bet watcrmerk •muutbiljet," der valsche veel grooter en de letters zon der schaduw zijn, terwijl hel beneden-watermerk der ecbte in de valsebe niet is op te merken5. dat iedere soort van letter der valsche biljclten in bet algemeen grooter, slordig, onnaaiiwkeurig en in vcrschillende lig- o'"o gesteld zijn, terwijl eene menigtc taal- enletterfou- ten zijn ingeslopen; 6 dat bet onderschrift, of bcroep op de wet van 24 April 1852 (Staalsblad no JM))," aan den voet, ftaanw gcdrukt is en dc. letters daarvan op vcrschillende plaatscn de randornamcnten raken 7 dat het woord »(>rondwel," staande in dc ecbte bovenaan op het opcngeslagen boek in den benedeurand. is veran- derd in de woorden »Wct (leorg" 8 dat de beidc handteckeningcn, vooikomendc aan de benedenzijdc links en in bet midden, met pen en schrijfir.kt zijn overtrokkeu. De meest in het oog vallende valsrbheden zijn degree ne achterklcur en het aan de achtcrzijde niet zigtbaar zijn der woorden: »Wettig betaalmiddel," »Koniugrijk der IVederlanden

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1866 | | pagina 1